Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Ob-1672/10 , Stran 314
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem, ki vključuje ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa. Skupna višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Tehnične pomoči čebelarjem v letu 2010 znaša 80.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: – PP 9443 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13-EU, v višini 40.000,00 EUR. – PP 9448 – Program ukrepov v čebelarstvu –07-13- slovenska udeležba, v višini 40.000,00 EUR. Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50%. Aktivnosti za izvajanje ukrepa po tem razpisu, ne smejo biti začete pred 16. oktobrom 2008 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. avgusta 2010. Začetek aktivnosti se za ta javni razpis šteje plačilo računa oziroma računov za upravičene stroške po Uredbi. Sredstva se izplačujejo do 15. 10. 2010 2. Vlagatelji 2.1 Vlagatelji za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 2.2 Vlagatelji za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa so čebelarji, ki začenjajo opravljati čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev, opredeljene v četrtem poglavju tega javnega razpisa. 3. Predmet podpore 3.1 Ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme 3.1.1 Seznam opreme, za katero lahko čebelarji uveljavljajo sofinanciranje nakupa, obsega: – čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami; – zaščitna oprema; – ometalnik; – smukalnik cvetnega prahu; – čistilnik za cvetni prah; – mlin za cvetni prah; – sušilnik za cvetni prah; – točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila; – ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa; – cedilna posoda; – črpalka za med; – naprave za utekočinjenje medu; – mešalnik in mešalna palica za kremni med; – refraktometer; – konduktometer; – separator medu, voska, matičnega mlečka; – polnilna naprava za med; – stroj za etiketiranje steklene embalaže; – krožna dozirna miza; – cisterna za homogenizacijo; – vozički za prevoz; – kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov; – agregat; – posoda za odkrivanje satov; – kuhalnik voščin; – preša; – topilniki voska; – parni uparjalnik za voščine; – posode za vlivanje voska; – kalup za vlivanje satnic; – inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic; – pribor za vzrejo in označevanje matic; – prenosna klimatska naprava; – čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100 eurov; – prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg. 3.1.2 Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz točke 3.1.1, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2008 in 31. avgustom 2010 in upravičencem niso bili izplačani že na podlagi 7. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07) in 8. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008-2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/09). 3.1.3 Neupravičeni stroški so – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljenih panjev; – stroški tekočega poslovanje (stroški vzdrževanja, najema itd.); – stroški nakupa rabljene čebelarske opreme; – bančni stroški. 3.2 Ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa 3.2.1 Podpore bodo dodeljene čebelarjem začetnikom pri ukrepu Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa treh novih naseljenih panjev. Po tem javnem razpisu čebelarji začetniki lahko uveljavljajo samo stroške nakupa treh novih naseljenih panjev. Pri tem lahko vlagatelj predlaga dva računa za nakup panjev in za nakup čebeljih družin ločeno. V takem primeru mora vlagatelj priložiti tudi obe originalni potrdili o plačilu. Najvišja možna podpora po upravičencu za ta namen v letu 2010 je največ 500,00 EUR na podlagi predloženih dokazil. Prvi nakup treh novih naseljenih panjev se čebelarju začetniku financira samo enkrat. 3.2.2 Upravičeni stroški so plačani upravičeni stroški za nakup treh novih naseljenih panjev, ki so nastali in bili plačani med 16. oktobrom 2008 in 31. avgustom 2010. 3.2.3 Neupravičeni stroški so: – stroški plačila carin in dajatev pri uvozu; – davek na dodano vrednost (DDV); – stroški nakupa rabljenih panjev; – stroški tekočega poslovanja (npr. stroški vzdrževanja, najema itd.); – bančni stroški. 4. Pogoji za dodelitev javnih sredstev 4.1 Pogoji za dodelitev javnih sredstev morajo biti izpolnjeni že ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za naložbe v okviru poglavja Tehnična pomoč čebelarjem samo na podlagi ene odobrene vloge. 4.2 Splošni pogoji za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme: – vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev podpore po tem javnem razpisu. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa; – vlagatelj, ki je v letih 2008 in 2009 uveljavljal in prejel povračilo dela stroškov po ukrepu na podlagi 7. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/07) in 8. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2009 (Uradni list RS, št. 112/08 in 28/2009)ni upravičen do dodelitve sredstev po tem javnem razpisu; – vlagatelj mora biti imetnik transakcijskega računa. 4.3 Za dodelitev podpore za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme – sofinanciranje nakupa čebelarske opreme morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje: – na dan objave javnega razpisa morajo biti vpisani v Centralni register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: CRČ), ki ga vodi Ministrstvo. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v CRČ; – vlagatelj, ki v obdobju 2008–2010 v CRČ ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v svojih čebelnjakih, pa bi jih v skladu s predpisom, ki ureja označevanje čebelnjakov, moral, ni upravičen do sredstev za sofinanciranje po tem javnem razpisu; – vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije; – vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja; – vlagatelji se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči, razen ob morebitni višji sili. Kot višja sila po tem javnem razpisu štejejo: smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe), dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo (velja za fizične osebe), razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan prevzema obveznosti, uničenje čebelnjakov na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče, kužna živalska bolezen, ki prizadene vse čebelje družine ali njihov del; – o višji sili mora prejemnik sredstev ali njegova pooblaščena oseba pisno ali v elektronski obliki obvestiti Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejemnik sredstev oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti; – če se vlagatelj v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 – ZJN-2 in 16/08); – prejemnik sredstev se mora zavezati, da bo hranil celotno dokumentacijo še najmanj pet let od datuma izplačila sredstev po tem ukrepu. 4.4 Vlagatelji, ki so včlanjeni v Priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo in so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lasten sistem HACCP, so upravičeni do sofinanciranja v višini 50 odstotkov skupne vrednosti (brez neupravičenih stroškov) nakupa opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa. Vlagatelji, ki uveljavljajo 50% stopnjo sofinanciranja, morajo vlogi poleg potrdila o članstvu v Priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo priložiti overjeno kopijo potrdila o opravljenem usposabljanju povezanim s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu oziroma vzpostavitvi lastnega sistema HACCP. Vlagatelji, ki ne izpolnjujejo obeh pogojev iz prejšnjega odstavka te točke, so upravičeni do sofinanciranja v višini 30 odstotkov skupne vrednosti (brez neupravičenih stroškov) nakupa opreme iz točke 3.1.1 tega javnega razpisa. Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek te točke, je najvišja možna podpora v letu 2010 po vlagatelju: – ki čebelari z 1 do 10 čebeljimi družinami: 100,00 EUR; – ki čebelari z 11 do 40 čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 100,00 EUR; – ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14,00 EUR na panj, pri čemer je najnižji skupni znesek nakupa 500,00 EUR. 4.5 Za namen ugotavljanja najvišjega zneska sofinanciranja čebelarske opreme po tem razpisu, Agencija upošteva tisto število čebeljih družin, ki je bilo v CRČ sporočeno kot zadnje pred objavo tega razpisa. 5. Za dodelitev podpore za ukrep Pomoč čebelarjem začetnikom – financiranje prvega nakupa mora čebelar začetnik izpolnjevati naslednje pogoje: – vlagatelj čebelar začetnik mora biti ob oddaji vloge star najmanj 15 let; – na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje prvega nakupa panjev in čebeljih družin mora biti vlagateljev čebelnjak že vpisan v CRČ. Za datum vpisa se šteje datum prejema popolne vloge za vpis v CRČ; – na dan objave javnega razpisa vlagatelj ne sme imeti vpisanega čebelnjaka več kot eno leto. Za datum vpisa se šteje datum prejem popolne vloge za vpis v CRČ; – vlagatelj čebelar začetnik, ki ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev ali skrbnikov za izvajanje tega ukrepa; – vsi računi in dokazila o plačilih računov se morajo glasiti na ime vlagatelja; – prejemnik sredstev mora imeti najpozneje do 31. decembra 2012 opravljeno usposabljanje za čebelarstvo; – prejemnik sredstev se mora zavezati, da bo čebelaril najmanj pet let po prejemu sredstev za ta ukrep, razen ob morebitni višji sili. Za višjo silo se štejejo stanja, kot so navedena pri pogojih za sofinanciranje čebelarske opreme; – prejemnik sredstev se mora zavezati, da bo hranil celotno dokumentacijo še najmanj pet let od datuma izplačila sredstev po tem ukrepu. 5. Vloga 5.1 Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz razpisne dokumentacije in oddana z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano in v primeru pravne osebe žigosano izjavo vlagatelja iz razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami, v skladu s razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa. 5.2 Vloge, ki ne bodo vložene s skladu z napotili iz prejšnjega odstavka, in ki ne bodo dopolnjene v skladu z morebitnim pozivom za dopolnitev, se bodo zavrgle s sklepom. 5.3 Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (V nadaljevanju: Agencija), tel. 01/580-77-92, vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času, od 14. do 16. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. Javni razpis bo objavljen na spletni strani Ministrstva – http://www.mkgp.gov.si/ in Agencije – http://www.arsktrp.gov.si/ (v nadaljevanju: spletna stran) in Uradnem listu RS. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani. Morebitno obvestilo o zaprtju tega razpisa bo objavljeno na spletni strani. 6. Rok in način prijave 6.1 Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (velja poštni žig), od dne objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS, do objave obvestila o zaprtju razpisa, ki bo objavljeno na spletni strani (v primeru, da bodo porabljena vsa sredstva za ukrep pred iztekom tržnega leta EU 2010) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2010. Vlagatelj lahko vlogo vloži tudi na vložišču Agencije. 6.2 Vloge, vložene pred objavo tega javnega razpisa in vloge, vložene po objavi o prenehanju zbiranja vlog, oziroma ki bodo vložene po 31. avgustu 2010, se bodo zavrgle s sklepom. 6.3 Vloge, ki ne bodo poslane s priporočeno pošto oziroma vložene na vložišču Agencije, se zavržejo. 6.4 Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označen s strani pošte oziroma vložišča Agencije, ime, priimek in naslov vlagatelja, navedena KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja za podporo: Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Podpora nakupu čebelarske opreme 2010 oziroma Financiranje prvega nakupa 2010. 7. Obravnava vlog in postopek odobritve 7.1 Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisane pogoje do porabe razpoložljivih sredstev za ukrep. 7.2 Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, Agencija v primeru, da imata zadnji dve ali več popolnih in vsebinsko ustreznih vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaj popolne vloge, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda teh prispelih vlog. 7.3 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. 7.4 Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje in osebo, ki žrebanje vodi, imenuje predstojnik Agencije izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na Agenciji. 7.5 Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije, ki so nadzirali žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so prisotni. 7.6 Odpiranje vlog ni javno. 7.7 V primeru nepopolne vloge se za datum in čas prejema dopolnitve vloge štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje dopolnitve na pošti ali oddaje v vložišču Agencije. Ko Agencija prejme dopolnjeno vlogo, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. 7.8 Če je vloga po dopolnitvi popolna, se po vrstnem redu uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi zaporedno številko. 7.9 Če vloga po dopolnitvi ni popolna, in se je rok za dopolnitev iztekel, se vloga s sklepom zavrže. 7.10 Poziv za dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. 7.11 Če se vloga, ki je bila pozvana na dopolnitev ne dopolni v celoti ali deloma v roku, se s sklepom zavrže. 7.12 Rok za dopolnitev vloge je osem dni po vročitvi poziva za dopolnitev. 7.13 Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. 7.14 Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelja se pisno pozove, da poda pisno soglasje v treh dneh od vročitve poziva k izdaji soglasja, sicer se šteje, da soglasje ni bilo podano. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo. 7.15 Sredstva se vlagatelju odobrijo z odločbo, ki jo izda Agencija. 7.16 Z odločbo je na podlagi predloženih ustreznih dokazil o dejanski porabi sredstev za izvedena ukrepa v okviru poglavja Tehnična pomoč čebelarjem uredbe, določena višina odobrenih sredstev. 7.17 Sredstva Agencija izplača na transakcijski račun upravičenca. 7.18 Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki je iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po javnem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. V slednje se prišteva tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave. Sredstva se ne dodelijo za dejavnosti zunaj območja Republike Slovenije. 7.19 Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma firma podjetja in kraj), opis in znesek odobrenih javnih sredstev za posamezen ukrep, bodo objavljeni na spletni strani Agencije. 7.20 Pred izdajo odločbe agencija lahko opravi kontrola na kraju samem. 7.21 Prejemnik sredstev mora vso dokumentacijo hraniti še najmanj pet let po prejemu sredstev na transakcijski račun.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti