Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

495. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010, stran 1431.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. ter 103. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/06, 92/06, 5/07 in 75/09) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 1. izredni redni seji dne 12. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010 (Uradni list RS, št. 102/09) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
  »
------------------------------------------------------------
                            V EUR
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov           Proračun
                          leta 2010
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       6.024.200
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            4.020.170
70  DAVČNI PRIHODKI                3.101.428
   700 Davki na dohodek in dobiček        2.547.478
   703 Davki na premoženje             166.600
   704 Domači davki na blago in storitve      387.350
   706 Drugi davki                    –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                918.742
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      159.100
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.500
   712 Denarne kazni                 5.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       –
   714 Drugi nedavčni prihodki           752.642
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  –
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       –
   721 Prihodki od prodaje zalog             –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in          –
   nematerialnega premož.
73  PREJETE DONACIJE                   –
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI              2.004.030
   740 Transferni prihodki iz drugih       2.004.030
   javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         8.118.506
40  TEKOČI ODHODKI                 954.439
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      149.903
   401 Prispevki delodajalca za socialno      25.198
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        741.368
   403 Plačila domačih obresti            7.970
   409 Rezerve                   30.000
41  TEKOČI TRANSFERI               1.312.746
   410 Subvencije                  5.500
   411 Transferi posameznikom in          763.859
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in    93.957
   ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi        449.430
   414 Tekoči transferi v tujino             –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             5.773.523
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.773.523
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             77.798
   430 Investicijski transferi           77.798
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      –2.094.306
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     2.200
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     2.200
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)              2.100.000
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje            2.100.000
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)              29.700
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga           29.700
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU       –21.806
   (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
X.  PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA            21.806
------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 2.100.000 eurov in sicer za dokončanje investicije Večnamenske športne dvorane Podčetrtek in za investicijo Prizidka vrtca pri OŠ Podčetrtek.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 032-0208/2010
Podčetrtek, dne 15. februarja 2010
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti