Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 024-36/2008/28 Ob-1566/10 , Stran 338
1. Predmet poziva: predmet javnega poziva je poziv za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije, ki je osnova za pripravo Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja za uveljavljanje prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije. 2. Upravičenci za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije Za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije je upravičena fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določata ZG in pravilnik: – je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči; – aktivno gospodari na kmetiji; – se kmetija nahaja v gorskem oziroma hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja; – bo koncesijo izvajal v okviru svoje kmetije, ob smiselni uporabi 19. člena ZG – ima potrebna tehnična sredstva; – ima strokovna znanja za izvajanje koncesije; – lastni in s koncesijo pridobljeni gozdovi predstavljajo zaokroženo celoto, ki ne presega 200 hektarjev; – pripravi enostavni poslovni načrt, na podlagi katerega se pripravi posamični program ohranjanja kmetije. 3. Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev 3/1 (status kmeta) Izpolnjevanje pogoja statusa kmeta se ugotavlja na podlagi predpisov, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči. 3/2 (aktivno gospodarjenje) Šteje se, da upravičenec aktivno gospodari na kmetiji, če se ugotovi na: – Zavodu za gozdove Slovenije, da z gozdovi gospodari v skladu z gozdnogojitvenimi načrti, če ima upravičenec v lasti gozd ali, – Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je upravičenec vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: RKG), če ni lastnik gozda. 3/3 (gorski oziroma hriboviti svet z omejenimi možnostmi gospodarjenja) (1) Za območje gorskega oziroma hribovitega sveta z omejenimi možnostmi gospodarjenja se šteje hribovsko in gorsko območje, kot je določeno v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije 2007–2013, ki ga je potrdila Komisija Evropske unije z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 12. 9. 2007. (2) Šteje se, da je pogoj glede območja gorskega oziroma hribovitega sveta z omejenimi možnostmi gospodarjenja izpolnjen, če iz izpisa RKG, izhaja, da se več kot 50 odstotkov kmetijskih zemljišč nahaja v hribovsko gorskem območju. Če kmetijsko gospodarstvo nima kmetijskih zemljišč ali jih ima manj kot 50 odstotkov v hribovsko gorskem območju, mora dokazati, da se več kot 50 odstotkov gozdov nahaja v hribovsko gorskem območju, kar se ugotovi na Zavodu za gozdove Slovenije. 3/4 (izvajanje koncesije v okviru svoje kmetije) (1) Šteje se, da je pogoj izvajanje koncesije v okviru svoje kmetije izpolnjen, če iz enostavnega poslovnega načrta iz 4. točke tega javnega poziva izhaja, da je na kmetijskem gospodarstvu zagotovljena zadostna razpoložljiva delovna sila. (2) Največ 25 odstotkov količine vseh načrtovanih del lahko prednostni upravičenec izvede s pomočjo drugih za ta dela registriranih fizičnih in pravnih oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne usposobljenosti ali v obliki medsosedske pomoči, razen v primeru višje sile. V tem primeru se mora pridobiti predhodno soglasje koncedenta. (3) Če se dela izvajajo v obliki medsosedske pomoči, morajo biti izvajalci teh del ustrezno usposobljeni. Za ustrezno usposobljenost se šteje opravljena nacionalna poklicna kvalifikacija za področje gozdarstva ali dokazilo o opravljeni poklicni ali srednji gozdarski šoli. 3/5 (tehnična sredstva) Upravičenec mora izkazati, da so na njegovi kmetiji potrebna tehnična sredstva vključno z osebno varovalno opremo za delo v gozdu, kar se ugotovi iz enostavnega poslovnega načrta iz 4. točke tega javnega poziva. Potrebna tehnična oprema vključno z osebno varovalno opremo iz prejšnjega odstavka je: 1. traktor kolesnik za delo v gozdu, ki ima naslednje karakteristike: – minimalna moč 40 kW, – pogon na vsa štiri kolesa, – kabino ojačano za varno delo v gozdu, – zaščiteno podvozje; 2. fiksen ali snemljiv gozdarski vitel; 3. motorna žaga; 4. osebna varovalna oprema za delo v gozdu. 3/6 (strokovna znanja) (1) Šteje se, da je pogoj glede strokovnega znanja izpolnjen, če ima upravičenec opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista ali opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko šolo. (2) Pogoj glede opravljenih vseh treh poklicnih kvalifikacij iz prejšnjega odstavka je lahko izpolnjen v okviru kmetije upravičenca, pri čemer mora imeti upravičenec, ki kandidira na razpis za podelitev koncesije, opravljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo. 3/7 (zaokrožena celota do 200 hektarjev) (1) Za dokazilo o izpolnjevanju zaokrožene celote do 200 hektarjev se šteje izjava upravičenca o površini gozdnih zemljišč, ki jih ima v lasti, po posameznih katastrskih občinah. (2) Za zaokroženo celoto se štejejo gozdovi, ki so v katastrski občini, v kateri je sedež kmetije, ter katastrske občine, ki mejijo na to katastrsko občino. 4. Enostavni poslovni načrt 5. Zahtevana dokumentacija 1. Prijava na javni poziv za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije (dopis prijavitelja); 2. Izjava o površini gozdnih zemljišč, ki jih ima upravičenec v lasti, po posameznih katastrskih občinah; 3. Izpolnjen enostavni poslovni načrt; 4. Izjava upravičenca, da bodo do kandidature na razpis za podelitev koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije v okviru njegove kmetije zagotovljene vse tri nacionalne poklicne kvalifikacije (za gozdarja sekača, gojitelja in traktorista) pri čemer bo sam imel opravljeno vsaj eno nacionalno poklicno kvalifikacijo ali da bo imel upravičenec do kandidature opravljeno poklicno ali srednjo gozdarsko šolo. 6. Oddaja vloge in odločanje Vloge je treba poslati s priporočeno pošto na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni poziv za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije«. Vlogo je možno oddati tudi osebno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Vloga je popolna, če je k prijavi priložena vsa zahtevana dokumentacija, ki je ustrezno izpolnjena. V primeru nepopolne vloge bodo prijavitelji pozvani, da jo v določenem roku od prejema zahteve za dopolnitev vloge dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Zoper odločitev o zavrnitvi vloge je mogoče vložiti pritožbo. O pritožbi bo odločala posebna komisija, ki jo bo za te primere imenoval minister, pristojen za gozdarstvo. Pritožbo je treba poslati s priporočeno pošto ali vložiti osebno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, najpozneje v roku 14 dni od prejema odločitve. 7. Rok za oddajo vloge: rok za oddajo vloge je 3 mesece po objavi javnega poziva za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije v Uradnem listu Republike Slovenije. 8. Dodatne informacije: dodatne informacije se lahko dobijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: mag. Robert Režonja, tel. 01/478-91-42, elektronski naslov robert.rezonja@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti