Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

Št. 430-7/2010/3 Ob-1669/10 , Stran 316
1. Podatki o proračunskem porabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet 2. javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje mednarodnih, aplikativnih, tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih projektov na področju mikro- in nano- tehnologij, vključno s proizvodnimi postopki in tehnologijami. Poudarek razpisa je na naslednjih aplikativnih področjih: Pametni senzorski sistemi na področju varnosti, okolja ter zabave; Medicinski in zdravstveni pripomočki; Funkcionalne vmesne plasti, površine in strukture; Energija za mobilno življenje. Podrobnejši pregled področij razpisa je objavljen na http://www.mnt-era.net/call2010. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Države/regije partnerice V okviru tega razpisa sodelujejo evropske regije in države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Baskija (Španija), Češka, Finska, Flamska (Belgija), Francija, Luksemburg, Madžarska, Midi Pyrénées (Francija), Nemčija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Švedska, Švica in Turčija. Seznam morebitnih drugih sodelujočih držav/regij partneric bo objavljen na http://www.mnt-era.net/call2010. Vsaka država/regija partnerica razpisa bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev pri projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. 3.2 Upravičenci Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa niso bila v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07), – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz državnega ali lokalnega proračuna, – imajo poravnane vse obveznosti do države. Dodatni pogoji, ki jih mora vloga izpolnjevati: – pravočasno oddana predprijava za projekt, – pravočasno oddana končna prijava za projekt. Oddaja predprijave je pogoj za oddajo končne prijave. 3.3 Konzorcij Nacionalni partnerji pri posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj dva nacionalna partnerja iz 2 različnih držav/regij partneric MNT-ERA.NET II, od katerih mora biti 1 koordinator projekta. Partnerji iz držav/regij, ki niso članice 2. razpisa MNT-ERA.NET II lahko sodelujejo v konzorciju kot dodatni partnerji, če zagotovijo lastno financiranje. Konzorcij mora v vlogi opisati komercializacijo pričakovanih rezultatov. Prikazane morajo biti koristi mednarodnega sodelovanja vseh partnerjev. Vodja slovenskega dela projekta mora izpolnjevati tudi pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1, 61/06 – ZDru-1 in 112/07). Slovenski raziskovalci, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu v okviru tega razpisa, morajo biti poimensko navedeni, njihove kompetence morajo biti iz prijave projekta jasno razvidne. Zgoraj navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni in so predmet preverjanja pred začetkom ocenjevanja. V primeru, da katerikoli od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, se ocenjevanje ne izvede, vloga pa se zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja napačne podatke, se vloga zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj napačni in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kadarkoli kasneje, lahko razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in od njega zahteva vračilo sredstev v skladu z določili pogodbe. 4. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov v okviru iniciative MNT-ERA.NET II bodo na proračunski postavki 5694 ˝Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja˝ namenjena sredstva do 1.200.000,00 EUR. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS bo sofinanciralo najbolje ocenjene projekte do porabe sredstev, vendar le, če se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Izbrane projekte bo ministrstvo sofinanciralo v višini do 65 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer vsak projekt največ do višine 110.000 EUR letno. Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in varstvo podatkov. 5. Obdobje porabe sredstev Obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2011, 2012, 2013 in 2014. Sredstva za financiranje projektov v letih 2013 in 2014 bodo določena z aneksom k pogodbi, skladno s proračunskimi možnostmi. Predvideni rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2011. Rok trajanja izbranih projektov je največ 36 mesecev (3 leta). 6. Upravičeni stroški in način sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04 in nasl.). Podrobneje so upravičeni stroški in način financiranja opisani v razpisni dokumentaciji. 7. Prijava projektov Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah: – 1. faza: predprijava (``Pre-Proposal``): pregled predprijav projektov, – 2. faza: končna prijava (``Full- Proposal``): preverjanje formalnih pogojev, strokovna presoja in izbira. Obe fazi razpisa (predprijava in končna prijava) sta obvezni za vsak projekt. Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni dokumentaciji. 7.1 Predprijava (Pre-proposal) Popolna vloga predprijave projekta mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo, oddano na spletni naslov http://www.mnt-era.net/call2010. Rok za oddajo internetne predprijave projekta (``Pre-Proposal``) je 12. 4. 2010 do 12. ure. Predprijavo projekta odda koordinator projekta. 7.2 Končna prijava (Full-proposal) Poteka kot: – prijava na mednarodni razpis in – prijava na nacionalni razpis. Ustrezno označena popolna vloga končne prijave projekta mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati izpolnjeno internetno prijavo na mednarodni razpis in prijavo projekta na nacionalni razpis. Internetno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta na spletni strani http://www.mnt-era.net/call2010, prijavo projekta na nacionalni razpis pa vodja slovenskega dela projekta odda Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. Rok za oddajo končne prijave projekta (``Full-Proposal``) je 5. 7. 2010 do 12. ure. 8. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Navodilo za prijavo na javni razpis – Obrazce: 1. prijavni obrazec predprijave – Obrazec 1 – ``Pre-Proposal Form`` (Priloga 1), 2. prijavni obrazec končne prijave – Obrazec 2 – ``Full-Proposal Form`` (Priloga 2), 3. finančni načrt projekta (Priloga 3), 4. obrazec slovenske prijave projekta (Priloga 4), 5. osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 5), 6. ocenjevalni list MNT (Priloga 6). Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS www.mvzt.gov.si (Javni razpisi). 9. Postopek ocenjevanja oziroma izbire projektov za sofinanciranje 9.1 Faza predprijave Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata predprijave projektov, v katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in pripravita mnenje o posamezni predprijavi projekta. Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) posredoval poročilo z nasveti po elektronski pošti. 9.2 Faza končne prijave 9.2.1 Odpiranje vlog Odpiranje prispelih predlogov projektov bo izvedeno v roku 8 dni od zaključka razpisnega roka na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS. 9.2.2 Preverjanje formalnih pogojev Vloga se šteje za formalno popolno, če izpolnjuje pogoje iz točke 2 ter točke 5/II/2 Navodil za prijavo na javni razpis. 9.2.3 Strokovna presoja Vloge, ki bodo pravočasne in popolne, bodo ocenili nacionalni strokovnjaki v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije. Merila za izbor projektov: relevantnost projekta; raziskovalna kakovost vsebine projekta; kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne skupine; upravljavska zmožnost, uravnoteženost projektne skupine in realističnost ciljev; izkoriščanje rezultatov projekta. Specifični ocenjevalni kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Na osnovi dosežene ocene nacionalnih delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) predlagal posamezni državi/regiji partnerici, katere projekte naj sofinancira. 9.2.4 Izbira O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše projekte slovenskih nacionalnih partnerjev do porabe sredstev, za katere se države partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih. Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa glede sofinanciranja slovenskega dela projekta obveščeni v roku 30 dni od dokončne odločitve Transnacionalnega koordinacijskega odbora iniciative MNT-ERA.NET II (TCT) o financiranju projektov. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS na tel. 01/478-46-24 (mag. Taja Cvetko) in elektronskem naslovu taja.cvetko@gov.si v poslovnem času.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti