Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

448. Sklep o imenovanju ministra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

449. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o.
450. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
451. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravljanju z vojaškimi nepremičninami

Sklepi

452. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013

Drugi akti

453. Odločba o imenovanju Ivanke Jerala za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Kranju

MINISTRSTVA

454. Pravilnik o sprejemu dopolnjenega predmetnika in učnih načrtov v izobraževalnem programu Glasba
455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib
456. Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
471. Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev

BANKA SLOVENIJE

457. Sklep o spremembah Sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja

OBČINE

Beltinci

458. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2010
459. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Kozje

460. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje
461. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
462. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Krško

463. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško

Litija

464. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje in sofinanciranje letnih programov športa v Občini Litija

Metlika

465. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika
466. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Metlika
467. Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema
468. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2009/2010

Naklo

469. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo
470. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih načrtov z Občinskim prostorskim načrtom Občine Naklo

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

1. Zakon o ratifikaciji spremembe Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MSKIVOZ)
2. Zakon o ratifikaciji Protokola o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (MPRIPO)
3. Zakon o ratifikaciji Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje (MPSPVO)
4. Zakon o ratifikaciji Statuta Mednarodne agencije za obnovljivo energijo (IRENA) (MSMAOE)
5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju (MSMCPP)
6. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATSZTS)

Ministrstvo za zunanje zadeve

7. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Italijansko republiko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja
8. Obvestilo o začetku veljavnosti Mednarodne konvencije o zatiranju dejanj jedrskega terorizma
9. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o instrumentu iz tretjega odstavka 3. člena Sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike
10. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o instrumentu iz drugega odstavka 3. člena Sporazuma o izročitvi med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike
11. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
12. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike San Marino o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti