Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

5. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju (MSMCPP), stran 57.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju (MSMCPP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju (MSMCPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-5
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN MEDNARODNIM CENTROM ZA PROMOCIJO PODJETIJ O SPREMEMBAH SPORAZUMA MED SOCIALISTIČNO FEDERATIVNO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN MEDNARODNIM CENTROM ZA PODJETJA V DRUŽBENI LASTNINI V DEŽELAH V RAZVOJU O SEDEŽU MEDNARODNEGA CENTRA ZA PODJETJA V DRUŽBENI LASTNINI V DEŽELAH V RAZVOJU (MSMCPP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, sklenjen z izmenjavo not dne 24. novembra 2009.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Ministry of foreign affairs
Republic of Slovenia
International Center
for Promotion of Enterprises
No.: ZMP-174/09
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the International Center for Promotion of Enterprises in Ljubljana and, with reference to the Agreement between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the International Center for Public Enterprises in Developing Countries regarding the Headquarters of the International Center for Public Enterprises in Developing Countries, signed in Belgrade on 13 July 1979, has the honour to propose the following amendments of the Agreement:
– The name of the Center shall be amended to read as follows: “International Center for Promotion of Enterprises”.
– Article 13 shall be amended to read as follows:
“The Center, its claims, revenues, and other property shall be exempt from all taxes, except from the charges for public communal services.
The Center shall be exempt from the indirect taxes on the purchase of goods and services required for the discharge of its official activities. The exemption shall be applied in accordance with the procedure provided for in the national legislation for the granting of exemptions from indirect taxes for official use of international organisations.”
If these provisions are acceptable to the International Center for Promotion of Enterprises, this note and the note of the International Center for Promotion of Enterprises in reply concurring therewith shall constitute an Agreement between the Republic of Slovenia and the International Center for Promotion of Enterprises on the Amendments to the Agreement between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the International Center for Public Enterprises in Developing Countries regarding the Headquarters of the International Center for Public Enterprises in Developing Countries, which shall enter into force 30 days from the date of receipt of the last written notification, by which the Parties have notified each other of the fulfilment of all legal requirements for its entry into force.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of the opportunity to renew to the International Center for Promotion of Enterprises in Ljubljana the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 18 November 2009
Ministry of forign affairs
of the Republic of Slovenia
Ljubljana
No.: SBS-09-59-L
The International Center for Promotion of Enterprises in Ljubljana presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to confirm the receipt of its Note No. ZMP-174/09 of 18 November 2009, which reads as follows:
“The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the International Center for Promotion of Enterprises in Ljubljana and, with reference to the Agreement between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the International Center for Public Enterprises in Developing Countries regarding the Headquarters of the International Center for Public Enterprises in Developing Countries, signed in Belgrade on 13 July 1979, has the honour to propose the following amendments of the Agreement:
– The name of the Center shall be amended to read as follows: “International Center for Promotion of Enterprises”.
– Article 13 shall be amended to read as follows:
'The Center, its claims, revenues, and other property shall be exempt from all taxes, except from the charges for public communal services.
The Center shall be exempt from the indirect taxes on the purchase of goods and services required for the discharge of its official activities. The exemption shall be applied in accordance with the procedure provided for in the national legislation for the granting of exemptions from indirect taxes for official use of international organisations.'
If these provisions are acceptable to the International Center for Promotion of Enterprises, this note and the note of the International Center for Promotion of Enterprises in reply concurring therewith shall constitute an Agreement between the Republic of Slovenia and the International Center for Promotion of Enterprises on the Amendments to the Agreement between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the International Center for Public Enterprises in Developing Countries regarding the Headquarters of the International Center for Public Enterprises in Developing Countries, which shall enter into force 30 days from the date of receipt of the last written notification, by which the Parties have notified each other of the fulfilment of all legal requirements for its entry into force.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of the opportunity to renew to the International Center for Promotion of Enterprises in Ljubljana the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 18 November 2009”
In reply the International Center for Promotion of Enterprises has the honour to confirm that the above mentioned provisions are acceptable to the International Center for Promotion of Enterprises and that the note of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and this note in reply shall constitute an Agreement between the International Center for Promotion of Enterprises and the Republic of Slovenia on the Amendments of the Agreement between the Socialist Federal Republic of Yugoslavia and the International Center for Public Enterprises in Developing Countries regarding the Headquarters of the International Center for Public Enterprises in Developing Countries, which shall enter into force 30 days from the date of receipt of the last written notification, by which the Parties have notified each other of the fulfilment of all legal requirements for its entry into force.
The International Center for Promotion of Enterprises has the honour to communicate that all legal requirements by the Center for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
The International Center for Promotion of Enterprises in Ljubljana avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 24 November 2009
Republika Slovenija
Ministrstvo za zunanje zadeve
Mednarodni center
za promocijo podjetij
Ljubljana
Št.: ZMP-174/09
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Mednarodnemu centru za promocijo podjetij v Ljubljani in ima v zvezi s Sporazumom med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, podpisanim v Beogradu 17. julija 1979, čast predlagati naslednje spremembe:
– naziv centra se spremeni tako, da se glasi: “Mednarodni center za promocijo podjetij”;
– 13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Center, njegove terjatve, dohodki in drugo premoženje so oproščeni vseh davkov in taks razen davščin za javne komunalne storitve.
Center je oproščen plačila posrednih davkov pri nakupih blaga in storitev, potrebnih za opravljanje uradnih dejavnosti centra. Oprostitev se lahko uveljavlja v skladu s postopkom, določenim v nacionalni zakonodaji za uveljavljanje oprostitev posrednih davkov za uradne potrebe mednarodnih organizacij.”
Če so te določbe sprejemljive za Mednarodni center za promocijo podjetij, ta nota in odgovor Mednarodnega centra za promocijo podjetij, s katerim soglaša z navedenim, sestavljata Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, ki začne veljati 30 dni po prejemu zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi pravnih zahtev za začetek veljavnosti.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Mednarodnemu centru za promocijo podjetij v Ljubljani ponovno izrazi svoje spoštovanje.
Ljubljana, 18. novembra 2009
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
Ljujbljana
Št.: SBS-09-59-L
Mednarodni center za promocijo podjetij v Ljubljani izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast potrditi prejem note ministrstva št. ZMP-174/09 z dne 18. novembra 2009, ki se glasi:
“Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Mednarodnemu centru za promocijo podjetij in ima v zvezi s Sporazumom med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, podpisanim v Beogradu 17. julija 1979, čast predlagati naslednje spremembe:
– naziv centra se spremeni tako, da se glasi: “Mednarodni center za promocijo podjetij”;
– 13. člen se spremeni tako, da se glasi:
'Center, njegove terjatve, dohodki in drugo premoženje so oproščeni vseh davkov in taks razen davščin za javne komunalne storitve.
Center je oproščen plačila posrednih davkov pri nakupih blaga in storitev, potrebnih za opravljanje uradnih dejavnosti centra. Oprostitev se lahko uveljavlja v skladu s postopkom, določenim v nacionalni zakonodaji za uveljavljanje oprostitev posrednih davkov za uradne potrebe mednarodnih organizacij.'
Če so te določbe sprejemljive za Mednarodni center za promocijo podjetij, ta nota in odgovor Mednarodnega centra za promocijo podjetij, s katerim soglaša z navedenim, sestavljata Sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, ki začne veljati 30 dni po prejemu zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici obvestita o izpolnitvi vseh pravnih zahtev za začetek veljavnosti.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča to priložnost, da Mednarodnemu centru za promocijo podjetij v Ljubljani ponovno izrazi svoje spoštovanje.
Ljubljana, 18. novembra 2009”
V odgovor ima Mednarodni center za promocijo podjetij čast potrditi, da so navedene določbe zanj sprejemljive ter da nota Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in ta nota sestavljata Sporazum med Mednarodnim centrom za promocijo podjetij in Republiko Slovenijo o spremembah Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Mednarodnim centrom za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju o sedežu Mednarodnega centra za podjetja v družbeni lastnini v deželah v razvoju, ki začne veljati 30 dni po datumu prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila, s katerima se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene vse pravne zahteve za začetek veljavnosti sporazuma.
Mednarodni center za promocijo podjetij ima čast sporočiti, da so na strani centra izpolnjene vse pravne zahteve za začetek veljavnosti sporazuma.
Mednarodni center za promocijo podjetij v Ljubljani izkorišča to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje spoštovanje.
Ljubljana, 24. novembra 2009
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za finance in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 310-08/09-10/11
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EPA 712-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost