Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

460. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje, stran 1324.

Na podlagi 46. člena in v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) in 1. člena Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 53/95) je župan Občine Kozje dne 9. 11. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kozje
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 63/93), za območje Občine Kozje – v nadaljevanju: prostorske sestavine prostorskega plana Občine Kozje.
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje
Občina Kozje je do sprejetja tega sklepa končala s postopkom priprave t. i. sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, in sicer za območje predvidene poslovne cone v Kozjem in za tri območja nadomeščanja kmetijskih resursov.
Zaradi novega strateškega razvojnega projekta v Občini Kozje, ki je vezan na financiranje, črpanje sredstev in druge aktivnosti, želi Občina Kozje v najkrajšem možnem času sprejeti ustrezne prostorske akte na območju ene lokacije – peskokopa Rakonca II na Osredku.
Po uveljavitvi novega Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), ki v 96. členu omogoča spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov, Občina Kozje pristopa k pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, saj ocenjuje, da je v tem trenutku tak pristop časovno najbolj ugoden za realizacijo nameravane investicije na območju sanacije nelegalnega peskokopa na Osredku.
Občina Kozje želi, da se obstoječa rana v okolju – nelegalni kop, čim prej sanira ter da se na njenem mestu vzpostavi rekultivirano stanje, istočasno pa se s sanacijo peskokopa pridobi ustrezen in potreben tehnični prostor. Osnovni namen tehnične sanacije obstoječega nelegalnega peskokopa in biološke rekultivacije je naslednji:
– izvajanje ukrepov v skladu z veljavno zakonodajo z namenom zavarovanja nevarne brežine za zagotavljanje varnosti, zdravja in življenja ljudi in živali,
– geomehanska in geotehnična stabilizacija sistema končnih brežin peskokopa,
– zavarovanje občinske lokalne ceste LC 181010 Želeno–grad Podsreda–Osredek–Zgornja Šapola pred morebitnimi zdrsi klinastih geoloških vložkov in morebitnim zruškom mas iz previsnega območja peskokopa,
– oblikovanje terena in geometrije peskokopa, ki bo nemoteno vključen v krajinski videz in območje Kozjanskega parka,
– omogočanju ponovne uporabe zemljišča, ki je sedaj poškodovano zaradi nepravilnih rudarskih del,
– delnem izkopu v smislu finančnega kritja stroškov tehnične sanacije in biološke rekultivacije območja.
Občina Kozje je postopek spremembe in dopolnitve obstoječega prostorskega akta pričela na podlagi zgoraj navedenih dejstev in na podlagi pobude zasebnega podjetnika Kunej Karla s.p., Osredek pri Podsredi 19, 3257 Podsreda, ki na Osredku že izkorišča peskokop Rakonca I, ki je v fazi saniranja in opustitve. Z zapiranjem peskokopa Rakonca I se pojavlja problem po dobavi mineralne surovine, ki pa je nujno potrebna za vzdrževanje in novogradnje cest in ostalih gradbenih objektov na Osredku, ki je od najbližjega peskokopa oddaljena za več kot 30 km.
Zaradi vsega zgoraj navedenega, sta Občina Kozje in podjetnik Kunej Karl s.p. časovno omejena in vezana na rok sprejema ustreznih prostorskih aktov (konec leta 2010), zato občina pristopa k postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, saj ocenjuje, da bo postopek časovno bistveno krajši od postopka priprave novih občinskih prostorskih aktov po ZPNačrt.
Območje predvidene sanacije nelegalnega peskokopa Rakonca II je v veljavnih prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine Kozje opredeljeno v večji meri kot območje gozda in delno kot II. kmetijsko zemljišče.
Že izdelane strokovne podlage iz 3. točke tega sklepa opravičujejo in utemeljujejo sanacijo obstoječega peskokopa Rakonca II na Osredku. Zato želi Občina Kozje s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje zagotoviti potrebno območje izključne rabe na zemljišču parcel, ki so navedena v 2. točki tega sklepa.
2. Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se nanašajo zgolj na eno območje, in sicer na območje izkoriščanja in predvidene sanacije nelegalnega peskokopa Rakonca II na Osredku, na delu parcele št. 2023 in na delu parcele 2041/1, vse k.o. Osredek. Območje obsega približno 4,5 ha.
Zemljišča iz prvega odstavka te točke imajo v veljavnih prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine Kozje določeno naslednjo namensko rabo:
– del parcele št. 2023, k.o. Osredek, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, je opredeljena delno kot gozd in delno kot II. kmetijsko zemljišče,
– del parcele št. 2041/1, k.o. Osredek, ki je predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje, je opredeljena kot gozd.
Za zemljišča iz prvega odstavka te točke se določi nova osnovna namenska raba, in sicer »območja mineralnih surovin« ter podrobnejša namenska raba »območja nadzemnega pridobivalnega prostora«.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se nanašajo samo na tekstualno spremembo tistih členov odloka in grafično spremembo tistih delov kartografske dokumentacije in kartografskega dela, ki se tičejo sprememb na območjih iz prvega odstavka te točke.
Morebitne druge zahteve nosilcev, ki bi se nanašale na druga območja, ki niso navedena v prvem odstavku te točke, niso predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje se bodo smiselno uporabile že izdelane strokovne podlage, ki jih je Občina Kozje pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Kozje, ki ga je vodila po ZUreP-1, in sicer:
– Strokovne podlage za občinske prostorske akte Občine Kozje, načrtovalec: URBANISTI Gorazd Furman Oman s.p., Celje, št. proj. 06-07, datum izdelave: september 2006–julij 2007.
Poleg teh bo Občina Kozje v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje uporabila tudi vse druge že izdelane relevantne strokovne podlage, med drugim:
– Program razvoja demografsko ogroženih območij Občine Kozje, Gubno, 1998: MER Evrocenter za management in razvoj, vodja raziskave: prof. dr. mag. Janko Belak, dipl. oec., sodelavki: mag. Mojca Duh, dipl. oec., mag. Zdenka Pašič, dipl. oec.
– Izhodišča za oblikovanje razvojne strategije Kozjanskega, Celje, oktober 1998: Regionalni podjetniški center Celje, avtor: Darko Bizjak, iur.
– Izhodišča razvojnega programa Obsotelja in Kozjanskega za Občine: Bistrica ob Sotli, Dobje, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, september 2005: Razvojna agencija Sotla, Šmarje pri Jelšah, Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur.
– Rudarski projekt: Izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v peskokopu Rakonca II, št. rud. projekta KC-4/2009, julij 2009: Ciril Kemperle, s.p., Ljubljanska cesta 29/b, 3320 Velenje.
Kolikor bo potrebno dodatno preveriti ustreznost nameravanih sprememb, bo Občina Kozje tekom postopka pridobila dodatne strokovne preveritve in rešitve.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje bo Občina Kozje uporabila ustrezne geodetske podlage, ki jih je s strani Geodetske uprave RS pridobila tekom postopka priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Kozje po ZUreP-1.
4. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje in posameznih faz
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje in posameznih faz so podani glede na ZPNačrt, po katerem se bo vodil postopek, roki so informativni in odvisni predvsem od sodelovanja s pristojnimi nosilci urejanja prostora.
Ob upoštevanju zgoraj navedenega so roki in faze naslednji:
1. sklep o pričetku postopka (november 2009),
2. objava sklepa v uradnem glasilu (februar 2010),
3. priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin (30 dni od podpisa pogodbe z izbranim načrtovalcem),
4. posredovanje osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz 2. faze te točke na ministrstvo, pristojno za urejanje prostora (v nadaljevanju: MOP) (MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 30 dni časa za posredovanje smernic; v tem času se tudi presoja, ali je potrebna celovita presoja vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) – nadaljnji potek postopka in roki so ocenjeni ob predpostavki, da CPVO ne bo potreben),
5. dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin skladno s smernicami iz 3. faze te točke (30 dni od pridobitve vseh smernic iz 3. faze te točke),
6. morebitno usklajevanje z nosilci (kolikor osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin ni mogoče uskladiti s smernicami, Občina Kozje o tem obvesti MOP, ta pa v 15 dneh zagotovi usklajevanje z nosilci),
7. javna razgrnitev in javna obravnava, priprava stališč do pripomb in predlogov, obveščanje lastnikov ipd. (trajanje javne razgrnitve 30 dni; priprava stališč do pripomb in predlogov – 14 dni po končani javni razgrnitvi),
8. priprava predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin (30 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov s strani Občine Kozje),
9. posredovanje predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin iz 7. faze te točke na MOP (MOP v 7 dneh pošlje osnutek nosilcem, ki imajo 21 dni časa za posredovanje mnenj),
9a. potrditev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin s strani ministra (v 75 dneh od prejema predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin – 8. faza te točke – kolikor nosilci ugotovijo, da so njihove smernice upoštevane),
9b. MOP predlaga vladi, da odloči o potrditvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin (v enakem roku 75 dni kot v 9a. fazi te točke),
10. sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje na občinskem svetu, objava v uradnem glasilu.
Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se roki do 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana Občine Kozje
Nosilci urejanja prostora so naslednja ministrstva s svojimi zavodi in z drugimi organi v sestavi:
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za gospodarstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za promet,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za zdravje.
Poleg zgoraj navedenih so nosilci urejanja prostora tudi naslednji organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil:
– ELES Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o.,
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
– OKP – Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje,
– Geoplin d.o.o., Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Celje,
– Zavod RS za varstvo narave OE Celje,
– Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice,
– Občina Kozje – področje razvoja prometa (lokalne ceste), gospodarstva in družbene javne infrastrukture lokalnega pomena ter druge infrastrukture lokalnega pomena.
Seznam nosilcev urejanja prostora se lahko po presoji MOP spremeni, predvsem v delu, ki se nanaša na ministrstva.
6. Objava sklepa
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina Kozje objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh http://www.obcina-kozje.si/) in ga pošlje MOP-u ter sosednjim občinam, in sicer: Občini Podčetrtek, Občini Bistrica ob Sotli, Občini Šentjur, Občini Krško in Občini Brežice.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost