Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

6. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATSZTS), stran 60.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATSZTS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju (BATSZTS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-4
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O SPREMEMBI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE O ZNANSTVENO-TEHNIČNEM SODELOVANJU (BATSZTS)
1. člen
Ratificira se Protokol o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju, podpisan 30. junija 2009.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
Protokol o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Avstrije soglašata, da se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o znanstveno-tehničnem sodelovanju z dne 8. maja 1998, ki zdaj velja med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije, spremeni v naslednjem:
drugi odstavek 10. člena sporazuma se nadomesti z besedilom:
»Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Ob upoštevanju šestmesečnega odpovednega roka ga lahko vsaka pogodbenica kadar koli pisno odpove po diplomatski poti.«
Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po mesecu, v katerem sta pogodbenici druga drugo pisno po diplomatski poti obvestili, da so njuni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti izpolnjeni.
SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije:
Gregor Golobič l.r.
Ljubljana, dne 29. junija 2009
 
Za Vlado
Republike Avstrije:
Johannes Hahn l.r.
Na Dunaju, dne 30. junija 2009
Protokoll zur Änderung des Abkommens zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Republik Österreich über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
Die Regierung der Republik Slowenien und die Regierung der Republik Österreich sind übereingekommen das Abkommen zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung der Republik Österreich über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit vom 8. Mai 1998, gegenwärtig in Kraft zwischen der Regierung der Republik Slowenien und der Regierung Republik Österreich, wie folgt zu ändern:
Art. 10 Abs. 2 des Abkommens wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
“Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Es kann jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten von jeder Vertragspartei schriftlich auf diplomatischem Wege gekündigt werden.”
Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des ersten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die Vertragsparteien einander schriftlich auf diplomatischem Weg mitgeteilt haben, dass ihre jeweiligen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind.
Unterzeichnet in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Für die
Regierung der Republik
Slowenien:
Gregor Golobič e.h.
Ljubljana, am 29. Juni 2009
 
Für die
Regierung der Republik Österreich:
Johannes Hahn e.h.
Wien, am 30. Juni 2009
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/09-4/12
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
EPA 419-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost