Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

486. Odlok o varstvu javnega reda in miru, stran 1415.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB2, 14/07, 60/07 in 76/08) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 22. redni seji dne 22. 10. 2009 sprejel
O D L O K
o varstvu javnega reda in miru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ureja varstvo javnega reda in miru, določajo ravnanja, ki pomenijo kršitev javnega reda in miru, kršitev varstva občanov in premoženja, zunanjega videza naselij in javnih površin na območju Občine Brezovica ter sankcije za taka ravnanja.
Namen tega odloka je uresničevanje pravice ljudi do varnosti in dostojanstva z varovanjem pred dejanji, ki posegajo v telesno in duševno celovitost posameznika ali posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ovirajo izvrševanje pravic in dolžnosti ljudi, državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ali z drugimi dejanji posegajo v pravne pravice lokalne skupnosti.
Osebe na območju Občine Brezovica so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in počutja, da skrbijo za urejen videz svojega kraja in da ne opuščajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna.
2. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) javni red in mir pomeni stanje, v katerem je zagotovljeno neovirano izvrševanje pravic in dolžnosti po ustavi in zakonih;
(2) javni kraj je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur;
(3) zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika ali lastnice (v nadaljnjem besedilu: lastnik), posestnika ali posestnice (v nadaljnjem besedilu: posestnika) ali druge upravičene osebe;
(4) pretep je medsebojno izmenjavanje udarcev, brc ali podobna uporaba fizične sile med dvema ali več osebami;
(5) nedostojno vedenje je vedenje posameznika ali skupine, s katerim povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju;
(6) prireditev ali javni shod je vnaprej organizirano zbiranje občanov, ki traja več kot eno uro;
(7) poseganje na zemljišča v lasti občine ali javnega dobrega je postavljanje predmetov, ograj, materiala, barak, objektov (ki niso gradbeni objekti), nasipanje …;
(8) prosto gibanje živali je prosto spuščena žival v naselju brez neposrednega nadzora lastnika, vodnika ali skrbnika.
3. člen
(vzdrževanje javnega reda in miru)
(1) Vzdrževanje javnega reda in miru je delovanje skupnosti, ki s predpisi in ukrepi državnih in drugih organov zagotavlja, da se prepreči ravnanja in nevarnosti, ki ogrožajo varnost ter javni red in mir, kadar ta grozi skupnosti ali posamezniku.
(2) Za red v objektu ali na določenem območju skrbi tisti, ki je odgovoren za njegovo zagotavljanje v okviru svojih pristojnosti ali predpisov.
II. PREKRŠKI ZOPER JAVNI RED IN MIR
4. člen
(nedostojno vedenje)
(1) Kdor se na javnem kraju prepira, vpije ali se nedostojno vede na način, opisan v 5. točki 2. člena tega odloka, se kaznuje z globo 100 evrov.
(2) Kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede do uradne osebe pri uradnem poslovanju, se kaznuje z globo 400 evrov.
(3) Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo 200 evrov.
(4) Kdor povzroča prekomeren hrup, še posebej v času od 22. ure pa do 6. ure, kakor tudi ob nedeljah in praznikih, se kaznuje z globo 200 evrov.
5. člen
(beračenje na javnem kraju)
(1) Kdor na vsiljiv ali žaljiv način koga nadleguje z beračenjem za denar ali druge materialne dobrine, se kaznuje z globo 40 evrov.
(2) Občinski redar osebo iz prvega odstavka zadrži na kraju prekrška in o tem obvesti policijo, če oseba po izreku globe ali opozorilu nadaljuje s kršitvijo.
6. člen
(prenočevanje na javnem kraju)
(1) Kdor prenočuje ali spi na javnih površinah ali v javnih objektih, ki za to niso namenjeni, in s takšnim ravnanjem koga vznemirja, se kaznuje z globo 85 evrov.
(2) Osebo iz prvega odstavka se odstrani z javne površine ali iz objekta, v primeru ponovitve prekrška se osebo zadrži na kraju in o tem obvesti policijo.
7. člen
(uporaba nevarnih predmetov)
(1) Kdor uporablja petarde (karbid) ali druge zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 200 evrov.
(2) Pokanje z naštetimi sredstvi se izjemoma dovoljuje v času določenih praznikov, vendar se morajo upoštevati varnostna navodila, ki jih predvideva zakon o eksplozivih.
8. člen
(poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe)
(1) Kdor namerno poškoduje napis ali oznako državnega organa, organa samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, kdor namerno raztrga, zamaže ali na drug način poškoduje oziroma odstrani uradno objavljeno odločbo (odločbe, sklepi) teh organov v času, ko takšna odločba učinkuje, se kaznuje z globo 200 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 evrov.
9. člen
(pisanje po objektih)
Kdor piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno, se kaznuje z globo 200 evrov.
10. člen
(vandalizem)
Kdor namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so: komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave, se kaznuje z globo 200 evrov.
11. člen
(kampiranje)
(1) Kdor kampira na javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, se kaznuje z globo 85 evrov.
(2) Kampiranje je dovoljeno samo na mestih za kampiranje, ki so določena v prostorskih aktih občine. Pogoje in red kampiranja na območju, določenem za kampiranje, določi samoupravna lokalna skupnost.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz drugega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 evrov.
12. člen
(uporaba živali)
(1) Lastnik, vodnik in skrbnik mora žival, s katero se giblje po naselju ali izven naselja na kmetijskih površinah, imeti pod nadzorom.
(2) Lastnik, vodnik in skrbnik živali ne sme voditi in puščati po javnih površinah in javnih objektih tam, kjer to ni dovoljeno.
(3) Lastnik, vodnik in skrbnik mora poskrbeti, da žival po nepotrebnem s hrupom ne vznemirja okolice.
(4) Lastnik, vodnik in skrbnik mora za živaljo počistiti iztrebke.
(5) Lastnik, vodnik in skrbnik, ki krši prvi, drugi, tretji ali četrti odstavek tega člena, se kaznuje z globo 200 evrov. Kdor pri posamezniku s ščuvanjem ali razkazovanjem živali namenoma povzroči občutek strahu ali ogroženosti, se kaznuje z globo 500 evrov.
(6) Določila iz prvega in drugega odstavka se ne upoštevajo za živino, ki se nadzorovano vodi na ali s paše.
13. člen
(poseganje na zemljišča v lasti občine ali javnega dobra)
(1) Kdor brez predhodnega pisnega soglasja upravnega organa občine posega na zemljišče v lasti občine ali javnega dobrega, se kaznuje z globo 500 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 2.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 evrov.
(4) Odstranitev posega z zemljišč iz prvega odstavka tega člena na podlagi inšpekcijske odločbe, opravi javno komunalno podjetje na stroške povzročitelja. V primeru, da povzročitelj ni znan, nosi stroške odstranitve lastnik zemljišča, predmete poseganja se odloži na deponiji komunalnega podjetja, kjer se hranijo 30 dni, po preteku tega roka jih podjetje lahko uniči ali proda na dražbi.
14. člen
(pustiti, voziti, prati, popravljati vozila na javnih površinah)
(1) Na vseh javnih površinah, ki niso javne prometne površine ali niso določene za popravila ali pranje vozil ali vožnjo (na zelenicah, trgih …), je prepovedano pustiti, prati, voziti ali popravljati vozila, kršitelj se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 evrov.
(4) Vozilo, ki ga lastnik ali uporabnik pusti na javni površini iz prvega odstavka tega člena in ga kljub odredbi ne odstrani v roku 3 dni, ga na podlagi inšpekcijske odredbe o odstranitvi odstrani javno komunalno podjetje. Stroške odstranitve in hrambe vozila nosi lastnik vozila. Vozilo se po 3 mesecih hrambe lahko predela skladno z zakonodajo, stroške predelave nosi lastnik vozila.
15. člen
(poškodovanje drevja, okrasnega grmičevja ali cvetja na javnih površinah)
(1) Kdor poškoduje drevje, okrasno grmičevje ali cvetje na javnih površinah, se kaznuje z globo 100 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 400 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 200 evrov.
16. člen
(prireditve, javni shodi)
(1) Organizator prireditve ali shoda si za prireditev pridobi soglasje upravnega organa. Vlogo za soglasje mora organizator podati na upravni organ najmanj osem dni pred izvedbo prireditve ali shoda.
(2) Organizator prireditve ali javnega shoda mora na prireditvenem prostoru zagotoviti:
– ustrezno število rediteljev,
– red in čistočo,
– da v času prireditve niso presežene dovoljene ravni hrupa,
– da zaključi prireditev v dovoljenem času,
– da se parkiranje izvaja v skladu z zakonom,
– dodatna parkirna mesta oziroma prostore,
– da je prireditveni prostor opremljen z ustreznimi posodami za komunalne odpadke,
– da v roku 24 ur po zaključku prireditve ali javnega shoda, ki ga določa upravni akt, očisti in odstrani postavljene objekte ter ostale naprave in prireditveni prostor zapusti v stanju, kot je bil pred izvedbo
– in druge pogoje iz upravnega dovoljena ali soglasja.
(3) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali posameznik se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 evrov.
17. člen
(vožnja v naravnem okolju)
(1) Na območju Občine Brezovica se je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi.
Naravno okolje iz prejšnjega odstavka so vsa območja zunaj vasi in naselij, infrastrukturnih objektov in zunaj nekategoriziranih cest ter drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega prometa. Za kršitev tega člena se kršitelja kaznuje z globo 500 evrov.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon in koles v pasu 5 m izven vozišča, če je ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.
(3) Prepoved iz 1. člena te uredbe ne velja za:
– službene vožnje pri opravljanju lovske in ribiške čuvajske službe, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, za inšpekcijski nadzor, za delo preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, vojske, policije ter gasilcev,
– gospodarjenje z gozdovi,
– opravljanje kmetijskih del,
– opravljanje geodetskih del,
– opravljanje geoloških del,
– urejanje vodotokov in hudourniških območij,
– vzdrževanje infrastrukturnih objektov,
– pomoč pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč,
– pripravo in vzdrževanje vseh vrst smučarskih prog na zasneženi površini.
(4) Na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi s posebnim namenom), je prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne vožnje.
18. člen
(postavljanje letnih vrtov ali drugih izdelkov iz dejavnosti)
(1) Kdor brez predhodnega soglasja upravnega organa občine na javno površino ali del ceste postavi letni vrt ali izdelke iz dejavnosti, se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 evrov.
(4) Inšpektor odredi povzročitelju odstranitev posega iz prvega odstavka tega člena. V primeru neupoštevanja odredbe inšpektorja odstranitev izvede javno komunalno podjetje na stroške povzročitelja.
19. člen
(sežiganje komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov)
(1) Kdor sežiga komunalne odpadke ali druge odpadke, se kaznuje z globo 250 evrov.
(2) Kdor kuri na prostem v času prepovedi kurjenja, se kaznuje z globo 250 evrov.
(3) Če pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost stori prekršek iz prejšnjega odstavka, se kaznuje z globo 1.000 evrov.
(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo 500 evrov.
(5) Inšpektor odredi sanacijo kurišča in odvoz komunalnih odpadkov ali drugih odpadkov na deponijo javnega komunalnega podjetja. Neupoštevanje te odredbe ima za posledico, da sanacijo izvede javno komunalno podjetje na stroške povzročitelja.
20. člen
(odlaganje odpadkov)
Kdor odlaga odpadke v naravno okolje, se kaznuje z globo v višini 600 evrov za fizično osebo, 10.000 evrov za pravno osebo in 1.000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.
21. člen
(vzbujanje nestrpnosti)
Če so dejanja iz 4., 8. in 9. člena tega odloka storjena z namenom vzbujanja narodnostne, rasne, spolne, etnične, verske, politične nestrpnosti ali nestrpnosti glede spolne usmerjenosti, se storilec kaznuje z globo 200 evrov.
22. člen
(neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
(1) Kdor ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe, se kaznuje z globo 300 evrov.
(2) Kdor se brez razlogov ali po njihovem preteku zadržuje v prostorih državnega organa, prostorih samoupravne lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil in jih na opozorilo pristojnih oseb ne zapusti, se kaznuje z globo 40 evrov ter se ga iz zgoraj omenjenih prostorov odstrani.
23. člen
(lažna naznanitev prekrška)
Kdor z obvestilom o kršitvi javnega reda po tem odloku povzroči interveniranje občinskih redarjev, inšpektorjev, reševalcev ali gasilcev, čeprav ve, da take kršitve ni bilo, se kaznuje z globo 200 evrov.
24. člen
(pooblastilo redarju za zaseg predmetov)
(1) Občinski redar ali redarka brez predhodne odločbe pristojnega organa zaseže predmete prekrška iz prvega odstavka 7. člena tega odloka.
(2) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se lahko izreče stranska sankcija odvzema predmetov.
25. člen
(občinska zastava)
(1) Občinsko zastavo se izobesi skladno z določbami Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki določajo izobešanje slovenske narodne zastave.
(2) Občinska zastava se izobesi tudi ob vseh občinskih praznikih.
(3) Kdor uporablja občinsko zastavo, ki je poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo, ter kdor uporablja občinsko zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Brezovica, se kaznuje z globo 60 evrov fizično osebo in odgovorno osebo pravne osebe ter z globo 600 evrov pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
III. NADZOR
26. člen
(pristojnost)
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(pristojnost samoupravne lokalne skupnosti)
Določbe drugega odstavka 11. člena tega odloka (kampiranje) se začnejo uporabljati, ko samoupravna lokalna skupnost v svojih prostorskih aktih določi pogoje, red in območja za kampiranje.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem redu in miru na območju občine Brezovica (Uradni list RS, št. 38/97).
29. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. izv. 31/09
Brezovica, dne 23. oktobra 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti