Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2801. Zakon o dopolnitvah Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B)
2802. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1B)
2803. Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (ZPMSPDSS)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

2804. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije in viceguvernerja
2805. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana računskega sodišča, in sicer drugega namestnika predsednika računskega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2806. Uredba o koncesiji za rabo vode v ribogojnicah za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
2807. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis"

Odloki

2808. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

2809. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
2810. Pravilnik o financiranju šole v naravi
2811. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o eruka kislini
2812. Odločba o priznanju naravnih mineralnih vod Radenska Classic, Radenska Classic - Petanjski vrelec in Radenska Light
2813. Pravilnik o spremembah pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
2814. Seznam tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila

USTAVNO SODIŠČE

2815. Dopolnilna odločba o razveljavitvi delov besedil 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb z načinom izvršitve

BANKA SLOVENIJE

2816. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2817. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2818. Program priprave lokacijskega načrta Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje
2819. Program priprave lokacijskega načrta Obrtno-Poslovna cona Hrastje

Brežice

2820. Sklep o ceni storitev "Pomoč na domu" in "Osebna pomoč"

Grosuplje

2821. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004
2822. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje
2823. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje

Jesenice

2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice"

Koper

2825. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Severna obvoznica" v Kopru
2826. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska brigada Koper
2827. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2003
2828. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javne službe "upravljanje določenih javnih parkirišč"
2829. Spremembe in dopolnitve pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov

Kozje

2830. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Kozje

Postojna

2831. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Postojna

Rogatec

2832. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec
2833. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sežana

2834. Program priprave sprememb in dopolnitev PIA: ZN ZS 3-Pod bolnico, UN US 50-Gradišče in PUP PS 19-Lenivec v Sežani za umestitev Zdraviliško turističnega centra in dopolnilnega programa stanovanj in varovanih stanovanj

Slovenska Bistrica

2835. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

2836. Spremembe in dopolnitve odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Šmartno pri Litiji

2837. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
2838. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmartno pri Litiji

Štore

2839. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Štore
2840. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Štore
2841. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev v Občini Štore

Trebnje

2842. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mokronog

Trnovska vas

2843. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trnovska vas za leto 2003
2844. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trnovska vas
2845. Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice

Videm

2846. Odlok o spremembah odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Videm

Vojnik

2847. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti