Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2818. Program priprave lokacijskega načrta Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje, stran 7891.

Na podlagi 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-l), in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99 in 125/03) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na podlagi sklepa korespondenčne seje dne 17. 5. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje
1. člen
(predmet lokacijskega načrta Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje)
Predmet lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje je:
(A) Novogradnja zapolnitev območja pozidave s stanovanjskimi objekti,
(B) Urejanje dovozne poti in ostale komunalne infrastrukture,
(C) Določitev novih gradbenih parcel in druge ureditve oziroma določbe, ki so vezane na urejanje dopolnilne stanovanjske gradnje na območju LN.
2. člen
(vsebina programa priprave)
S tem programom se določi:
1. vsebina in obseg LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje;
2. nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
3. organizacija priprave LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje;
4. terminski plan priprave in sprejemanje LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje;
5. sredstva za izvedbo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje.
3. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje)
Ocena stanja:
Na podlagi dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) in družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) za območje Občine Bistrica ob Sotli je območje, ki je predmet LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje, opredeljena kot:
obstoječa stavbna zemljišča predvidena za urejanje z UN.

Razlogi za pripravo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje:
Zaradi pomanjkanja zazidljivih parcel na območju naselja Bistrica ob Sotli in zaokroževanja naselja in interesa po pozidavi območja, je potrebno za predvidena stavbna zemljišča izdelati izvedbeni prostorski načrt, ki bo urejal poseganje v prostor na danem območju, reguliral gradnjo ter podal osnovne usmeritve in tehnične rešitve ureditve infrastrukture za potrebe opremljanja stavbnih zemljišč. Lokacija in namen stanovanjske in poslovne pozidave je primeren, saj se nahaja območje predvidene pozidave tik ob komunalno opremljenem območju in ga je možno racionalno in z majhnimi stroški komunalno opremiti.

Pravna podlaga:
Priprava LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje bo potekala po predpisanem postopku, skladno z določili ZUreP-l (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in skladno z navodili o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 14/85).
3. člen
(predmet in programska izhodišča LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje)
Na podlagi sprejetega lokacijskega načrta LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje je možna izdaja lokacijske informacije za novogradnjo stanovanjskih objektov in poslovnega objekta, parcelacijo gradbenih parcel, ureditev komunalne infrastrukture, promet z nepremičninami ter drugi posegi, ki so načrtovani oziroma so predvideni z omenjenim dokumentom. Na podlagi LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se nanašajo na skladnost posegov s prostorskim aktom. Programska izhodišča so podana z urbanistično zasnovo Bistrice ob Sotli in zastavljena v analizah in idejnih zasnovah za obravnavano območje.
4. člen
(okvirno ureditveno območje LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje)
Območje je določeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 – dopolnjen leta 1989 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) in družbenega plana občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-1990 (Uradni list RS, št. 39/90, 63/93) za območje Občine Bistrica ob Sotli.
V primeru, da se v nadaljnjem postopku pokaže potreba po razširitvi območja LN, se le-to smiselno upošteva.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje)
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta se določi župan Občine Bistrica ob Sotli.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanje prostora da podajo v roku 30 dni smernice (pogoji in usmeritve) za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-l štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanje prostora za izdajo smernic, za pripravo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, izpostava Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območna enota Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Stanetova ul. 6, 3000 Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, 3250 Rogaška Slatina,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3102 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Občina Bistrica ob Sotli.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
6. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve, izdelane na podlagi analiz obstoječega stanja v prostoru, ki so osnova za izdelavo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje izdela načrtovalec LN kot (dve) variantni ureditvi obravnavanega prostora.
7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Geodetski načrt kot podlaga za izdelavo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje zagotovi Občina Bistrica ob Sotli.
8. člen
(terminski plan priprave in sprejemanje LN)
1. Objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Izdelava gradiva za pridobivanje pogojev in usmeritev – 15 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz 5. člena – 30 dni po izdelavi gradiva.
4. Uskladitev s smernicami in izdelava gradiva za javno razgrnitev LN – 20 dni po sprejetju pridobljenih smernic.
5. Objava datuma ter kraja in časa zbora prostorske konference.
6. Izvedba zbora prostorske konference – najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo
7. Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi.
8. Javna razgrnitev in javna obravnava se izvede na sedežu Občine Bistrica ob Sotli – 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
9. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga LN.
10. Zavzemanje stališče do pripomb ob javni razgrnitvi in priprava predloga za sprejem na občinskem svetu – 10 dni po končani javni razgrnitvi.
11. Obrazložitev predloga LN na občinskem svetu – 10 dni po pripravi stališč do pripomb oziroma ob sklicu občinskega sveta.
12. Po sprejetju stališč do pripomb na občinskem svetu se uskladijo stališča in se izdela dopolnjeni predlog LN oziroma dopolnitve in popravki tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem urejanja prostora 5. člena tega programa priprave – 10 dni po obravnavi stališč na občinskem svetu.
13. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 30 dni po izdelavi dopolnjenega predloga.
14. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog LN za obravnavo in sprejem na občinskem svetu – 10 dni po pridobitvi vseh mnenj.
15. Župan posreduje usklajeni predlog LN v obravnavo in sprejem občinskemu svetu (odlok, obrazložitve, grafični del).
16. Občinski svet občine Bistrica ob Sotli sprejme odlok LN na seji občinskega sveta.
17. Objava v Uradnem listu RS.
18. Izdelava končnega dokumenta v petih izvodih in en izvod v digitalni obliki – 5 dni po objavi odloka v Uradnem listu RS.
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Za pripravo LN Stanovanjska zazidava Gabronovo naselje ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi Občina Bistrica ob Sotli.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne naslednji dan po objavi.
Št. 06202-0011/04-02
Bistrica ob Sotli, dne 17. maja 2005.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost