Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2801. Zakon o dopolnitvah Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B), stran 7865.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2004.
Št. 001-22-100/04
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O PRVEM POKOJNINSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE IN PREOBLIKOVANJU POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPSPID-B)
1. člen
V Zakonu o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 – ZPIZ-1, 58/02 in 110/02 – ZISDU-1) se naslov pred 21. členom spremeni tako, da se glasi: "Premoženje in naložbe Prvega pokojninskega sklada".
2. člen
V 21. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"(1) Premoženje Prvega pokojninskega sklada obsega:
1. premoženje, ki pripada policam dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega pokojninskega sklada v obdobju, preden zavarovanci izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente;
2. kritni sklad Prvega pokojninskega sklada.".
Dosedanji prvi do tretji odstavek postanejo drugi do četrti odstavek.
Dodajo se peti do deveti odstavek, ki se glasijo:
"(5) Kritni sklad Prvega pokojninskega sklada iz 2. točke prvega odstavka tega člena je ločeno premoženje, namenjeno kritju obveznosti Prvega pokojninskega sklada iz naslova izplačil mesečnih pokojninskih rent, ki se oblikuje z izločitvijo iz premoženja iz 1. točke prvega odstavka tega člena, ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev mesečne pokojninske rente. Za naložbe kritnega sklada se smiselno uporabljajo določbe o naložbah kritnega sklada, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zavarovalništvo.
(6) Iz premoženja iz 1. točke prvega odstavka tega člena se na kritni sklad Prvega pokojninskega sklada prenese sorazmerni del sredstev, ki ustreza čisti vrednosti premoženja, ki pripada polici v trenutku, ko imetnik police izpolni pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente.
(7) Ob prenosu sredstev na kritni sklad Prvega pokojninskega sklada, namenjenih za izplačilo pokojninskih rent, se obseg zahtevanega kritja lahko zagotovi s prenosom naložb Prvega pokojninskega sklada. Struktura naložb kritnega sklada po prenosu mora biti usklajena z določbami o naložbah kritnega sklada, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zavarovalništvo.
(8) Ob prenosu na kritni sklad Prvega pokojninskega sklada mora vrednost prenesenega premoženja za posamezno polico ustrezati prvemu izračunu matematičnih rezervacij, oblikovanih skladno s 16. členom tega zakona in predpisom izdanim na podlagi 1. točke 22. člena tega zakona.
(9) Po oblikovanju kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada mora Kapitalska družba, najkasneje v roku petih let, naložbe premoženja Prvega pokojninskega sklada iz 1. točke prvega odstavka tega člena uskladiti z določbami o naložbah kritnega sklada, kot jih predpisuje zakon, ki ureja zavarovalništvo.".
3. člen
V tretjem odstavku 32. člena se doda nova 2. točka, ki se glasi:
"2. Ne glede na določbe prejšnje točke se lahko:
– zavarovancem, ki so imetniki 2000 ali manj točk police, izplača pokojninska renta v enkratnem znesku;
– zavarovancem, ki so imetniki nad 2000 in do 5000 točk police, izplača letna pokojninska renta.
Kapitalska družba mora zavarovance predhodno pisno obvestiti o spremenjenem načinu izplačila. Kolikor v roku 15 dni po prejemu obvestila zavarovanec temu pisno ne nasprotuje, Kapitalska družba lahko prične izvrševati izplačila, na način določen v tej točki.".
Dosedanja 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka.
Dodajo se nov šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
"(6) Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk o zavarovancih Prvega pokojninskega sklada se osebni podatki za namene opravljanja nalog iz 4. točke drugega odstavka 15. člena tega zakona, zlasti podatki iz naslednjega odstavka, zbirajo neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek lahko, v primeru nepridobitve podatkov oziroma pridobitve nepopolnih podatkov, Kapitalska družba za namene opravljanja nalog iz 4. točke drugega odstavka 15. člena tega zakona na podlagi pisne zahteve pridobi o zavarovancih Prvega pokojninskega sklada iz Centralnega registra prebivalstva naslednje podatke: enotno matično številko občana, kraj rojstva, osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, državljanstvo, spol, datum rojstva ter datume in podatke o dogodkih, spremembah ali popravkih v Centralnem registru prebivalstva o zavarovancu. Kapitalska družba lahko podatke, ki jih pridobi na podlagi prejšnjega stavka, uporablja zgolj za namen, za katerega so bili podatki pridobljeni.
(8) Podatki iz šestega in sedmega odstavka tega člena se hranijo trajno.".
Dosedanji šesti odstavek postane deveti odstavek.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 412-01/99-22/13
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1166-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost