Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2802. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1B), stran 7866.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona održavni upravi (ZDU-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2004.
Št. 001-22-101/04
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1B)
1. člen
V Zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 33. členu besedilo "in medijev" nadomesti z besedilom, ki se glasi: ",medijev ter skrbi za uveljavljanje, razvoj in promocijo slovenskega jezika".
2. člen
V 34. členu se za besedilom "upravnih notranjih zadev" doda vejica in beseda "migracij".
3. člen
Prvi odstavek 74. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora, predpisov in aktov vlade ter predpisov Evropske unije ministri izdajajo pravilnike; če tako določa zakon, pa tudi druge predpise.".
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/01-22/15
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1219-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost