Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2839. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Štore, stran 7938.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 87/01, 16/02 in 51/02), 17., 18. in 222. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/01 in 67/02), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) ter 16. člen Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/02 in 17/03) je Občinski svet občine Štore na 10. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Štore
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določa postopek in način odstranjevanja, varovanje ter uničenje zapuščenih vozil, ki se nahajajo na parkiriščih in drugih javnih površinah, na površinah pravnih in fizičnih oseb, če onesnažujejo okolje ali kvarijo izgled okolice ter občine kot celote ali so na teh površinah brez predhodnega pisnega soglasja lastnika zemljišča.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. zapuščena vozila so vozila, ki so poškodovana, dotrajana, nepopolna ali je kako drugače očitno, da zanje nihče ne skrbi. To so lahko osebna vozila, tovorna vozila, vlečna vozila, traktorji in avtobusi, ki jim je potekla registracija za več kot 30 dni oziroma so brez evidenčnih tablic ter bivalne prikolice, bivalna vozila-avtodomi, delovni stroji, delovna vozila, lahki priklopniki, ostala priklopna vozila vlečnih vozil in druga vozila,
2. lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi notarsko overovljene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana. Lastnik vozila je neznan, če na vozilu samem ali na pristojnem uradu ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
3. pooblaščena oseba je oseba, ki jo s sklepom določi župan,
4. izvajalci odstranjevanja zapuščenih vozil so pravne in fizične osebe, s katerimi Občina Štore sklene pogodbe o odstranjevanju in uničenju zapuščenih vozil.
II. ODSTRANJEVANJE VOZIL
3. člen
Pooblaščena oseba, ki evidentira zapuščeno vozilo, v postopku odstranjevanja tega vozila stori vse potrebno, da ugotovi njegovega lastnika.
Ko pooblaščena oseba ugotovi lastnika zapuščenega vozila, izda odredbo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero lastnika zadolži, da vozilo odstrani v osemdnevnem roku, sicer bo odstranjeno in odpeljano na ustrezno deponijo na njegove stroške. Pooblaščena oseba mora pisno odredbo poslati priporočeno po pošti na naslov lastnika vozila.
Kadar vozilo predstavlja nevarnost za onesnaženje okolja ali ogroža varnost ljudi in premoženja, se lastniku odredi takojšnja odstranitev vozila.
Za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodovano v prometni nesreči ali zapuščeno v varovalnem pasu ceste, se z odredbo določi, da mora biti odstranjeno v 24 urah.
Če lastnik na podlagi odredbe ne odstrani zapuščenega vozila, se v skladu z odredbo vozilo odpelje na ustrezno deponijo. Odvoz opravi pooblaščen izvajalec na stroške lastnika vozila. Pritožba zoper odredbo ne zadrži njene izvršitve.
Če lastnik odstrani vozilo potem, ko je pooblaščena oseba pozvala izvajalca, da vozilo odstrani, mora lastnik plačati polovico stroškov prevoza.
4. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti oziroma gre le še za ostanke vozila in ni mogoče ugotoviti lastnika, se ne glede na določbe tega odloka odredi odvoz in uničenje tega vozila kot kosovnega odpadka.
5. člen
Pooblaščena oseba v postopku odstranjevanja zapuščenega vozila napiše zapisnik o stanju vozila in vozilo fotografira.
Zapisnik mora vsebovati: postopek o načinu ugotovitve lastništva vozila, datum in način opozorila lastniku, datum odstranitve, tip vozila in ostale evidenčne podatke, ki jih je na vozilu možno ugotoviti, stanje vozila, podatke o lastniku in lokaciji nahajališča zapuščenega vozila.
6. člen
Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil na podlagi odredbe pooblaščene osebe odstrani zapuščeno vozilo in izdela zapisnik o prevzemu vozila.
Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v času odstranjevanja vozila.
7. člen
Stroške, povezane z odvozom in uničenjem zapuščenega vozila, se iztirja od lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljavno zakonodajo.
V primeru, ko lastnika ni mogoče ugotoviti, krije stroške iz prvega odstavka tega člena Občina Štore.
III. NADZOR
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja v skladu z 11. členom statuta Občine Štore občinska uprava.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje lastnika zapuščenega vozila ali tistega, ki pusti vozilo v naravnem okolju, na javni, prometni ali drugi površini.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba – lastnik zapuščenega vozila, ki vozilo pusti v naravnem okolju, na javni prometni površini ali drugi površini. Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik – izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z določili 6. člena tega odloka. Z denarno kaznijo 50.000 SIT pa se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
V. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35300-0001/2004-001
Štore, dne 25. maja 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost