Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2834. Program priprave sprememb in dopolnitev PIA: ZN ZS 3-Pod bolnico, UN US 50-Gradišče in PUP PS 19-Lenivec v Sežani za umestitev Zdraviliško turističnega centra in dopolnilnega programa stanovanj in varovanih stanovanj, stran 7925.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 popr.) in 7. ter 31. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je župan Občine Sežana sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev PIA: ZN ZS 3-Pod bolnico, UN US 50-Gradišče in
PUP PS 19-Lenivec v Sežani za umestitev Zdraviliško turističnega centra in dopolnilnega programa stanovanj in varovanih stanovanj
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta
Usmerjanje razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih ureditev izhaja iz uravnoteženosti razvojnih potreb. Zato je potrebno pripraviti tudi spremembo prostorskih aktov: ZN ZS 3-Pod bolnico, UN US 50-Gradišče in PUP PS 19-Lenivec.
Sprememba prostorskih aktov se pripravi po skrajšanem postopku v skladu s točko (2) 34. člena Zurep-1.
Pripravi se prostorski izvedbeni akt “PUP za območje bolnišnice“, ki bo pravna podlaga za načrtovanje projektov graditve na tem območju.
II. Predmet in programska izhodišča
Predmet sprememb in dopolnitev PIA: ZN ZS 3-Pod bolnico, UN US 50-Gradišče in PUP PS 19-Lenivec v Sežani je določitev novega območja urejanja s prostorskim izvedbenim aktom: Prostorskimi ureditvenimi pogoji za to območje in določitev meril in pogojev za urejanje tega območja:
– merila in pogoje glede namembnosti površin, objektov in posegov
– merila in pogoji glede vrste posegov
– merila in pogoji za varstvo okolja
– merila in pogoji glede oblikovanja
– merila in pogoji za prometno, komunalno in energetsko urejanje
– merila in pogoji za funkcionalna zemljišča.
III. Ureditveno območje:
Območje urejanja s PUP bolnišnica bo obsegalo naslednje ureditvene enote (oznake povzete iz UZ mesta Sežana): Sb-06, Sb-08, Sb-09, S-06, I-05, Z- 07, Z-08, Z-09, Tc-08, Tc-09, Tc-10, Tc-11, I-03, I-05, I-06, O-04.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb zazidalnega načrta
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Postojna, Kolodvorska cesta 5, 6230 Postojna
2. Zavod za varstvo narave,OE Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine – Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
4. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (Oddelak za lokalne ceste, za javno razsvetljavo)
5. Kraški vodovod, Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
6. Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana (glede kanalizacije, odpadkov, zelenih površin)
7. Elektro Primorska Nova Gorica d.d., Poslovna enota Sežana, Partizanska cesta 47, 6210 Sežana
8. Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska cesta 9, 6000 Koper (glede telekomunikacij)
9. Apegas, Partizanska cesta NN, 6210 Sežana (plinovodno omrežje)
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
– geodetski posnetek območja
– prostorski plan občine Sežana in UZ mesta Sežana
– idejne skice objektov novogradenj
– PSP
VI. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev izdela izbrano pooblaščeno podjetje za prostorsko načrtovanje.
VII. Navedbo in način pridobitve geodetskih podlag
Preveriti je potrebno obstoječe geodetske načrte.
VIII. Rok za pripravo PA oziroma posameznih faz
Okvirni terminski plan izdelave PA (v mesecih):
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|          |      |  1  | 2 | 3  | 4  | 5  |  6   |
|          |Čas    | april | maj |junij |julij |avgust|september|
|          |      |    |   |   |   |   |     |
|          |trajanja  |    |   |   |   |   |     |
|          |      |    |   |   |   |   |     |
|          |/meseci  |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|Opravila      |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|sprejem programa  |župan   | XXX |   |   |   |   |     |
|priprave      |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|objava programa   |uradno   | XXX |   |   |   |   |     |
|priprave      |glasilo  |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|izbor načrtovalca, |investitor | XXX |   |   |   |   |     |
|pogodba       |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|smernice za     |občina,  |    | XXX |   |   |   |     |
|načrtovanje – 15  |načrtovalec|    |   |   |   |   |     |
|dni         |      |    |   |   |   |   |     |
|pogojedajalci    |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|strokovne podlage, |načrtovalec| XXX | XXX |   |   |   |     |
|preučitve, variante |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|predlog PA     |načrtovalec|    | XXX |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|objava razgrnitve  |občina   |    |   | XXX |   |   |     |
|in razprave     |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|javna razgrnitev – |občina   |    |   | XXX |   |   |     |
|15 dni       |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|javna obravnava   |občina   |    |   | XXX |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|zapisnik o     |župan   |    |   | XXX |   |   |     |
|pripombah in    |      |    |   |   |   |   |     |
|predlogih      |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|strokovna stališča |načrtovalec|    |   | XXX |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|1. obravnava –   |OS     |    |   | XXX |   |   |     |
|ODLOK O PA     |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|stališča do pripomb |župan   |    |   |   | XXX |   |     |
|in predlogov    |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|DOPOLNITEV PREDLOGA |načrtovalec|    |   |   | XXX |   |     |
|PA         |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|mnenja k dop.    |občina,  |    |   |   | XXX |   |     |
|predlogu PA – 15  |načrtovalec|    |   |   |   |   |     |
|dni –        |      |    |   |   |   |   |     |
|soglasjedajalci   |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|2. obravnava –   |OS     |    |   |   |   | XXX |     |
|ODLOK O PA     |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|objava v uradnem  |občina   |    |   |   |   |   | XXX  |
|glasilu       |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
|Priprava končnega  |načrtovalec|    |   |   |   |   | XXX  |
|elaborata      |      |    |   |   |   |   |     |
+--------------------+-----------+-------+-----+------+------+------+---------+
IX. Rok za smernice, mnenja za načrtovanje in javno razgrnitev
V skladu s 34. členom Zurep-1 se v skrajšanem postopku določa 15 dnevni rok za pridobitev pogojev in usmeritev v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov. Prav tako se določa 15-dnevno trajanje javne razgrnitve.
X. Obveznosti v zvezi s financiranjem PA.
Za pripravo sprememb in dopolnitev PIA ter za organizacijske in druge stroške so potrebna sredstva zagotovljena v proračunu Občine Sežana. Strokovno delo izdelave sprememb in dopolnitev je sofinancirano s strani Ministrstva za gospodarstvo v višini 70%, preostalih 30% sofinancirajo investitorji (pobudniki) sprememb in dopolnitev prostorskih izvedbenih aktov.
Postopek priprave vodi Občina Sežana.
XI. Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradni list RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35001-5/2003-1
Sežana, dne 19. marca 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost