Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2826. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska brigada Koper, stran 7908.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 51/02 in 108/03), 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 36/00) in 27. člena statuta Mestne Občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 13. maja 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska brigada Koper
1. člen
Besedilo 3. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gasilska brigada Koper (Uradne objave, št. 16/97) se spremeni, tako da se glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
51.900 – druga trgovina na debelo,
52.488 – trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
70.200 – dajanje lastnih nepremičnin v najem,
74.204 – drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
74.300 – tehnično preizkušanje in analiziranje,
75.250 – zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah,
80.422 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
Ustanovitelj daje soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti.«
2. člen
Črta se peta alinea tretjega odstavka 4. člena.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Direktor zastopa in predstavlja zavod, organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, odgovarja za zakonitost dela zavoda, sklepa vse pogodbe v imenu in za račun javnega zavoda brez omejitev, razen poslov, ki jih lahko sklene le s predhodnim soglasjem pristojnega organa in se nanašajo na:
– pogodbe o nakupu ali odtujitvi nepremičnin;
– opravljanje operativnih nalog gasilstva izven območja ustanovitelja;
– zadolževanje.«
4. člen
Besedilo 12. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Nepremično premoženje, s katerim upravlja zavod, je v lasti ustanoviteljice Mestne občine Koper. Lastnina na premičnem premoženju se določi po višini vloženih sredstev za nakup premičnega premoženja, kar se ugotovi s premoženjsko bilanco ob zaključku vsakega proračunskega leta.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo s predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/2004
Koper, dne 13. maja 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC, 14/95, 20/95 – Sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98, 36/99 – Sentenza della CC e 59/99 – Sentenza della CC, 70/00, 100/00 – Deliberazione della CC, 51/02 e 108/03), l’articolo 12 della Legge sul servizio dei vigili del fuoco (Gazzetta uff. della RS, n. 71/93), della Legge sugli enti (Gazzetta uff. della RS, n. 12/91, 36/2000) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 13 maggio 2004, ha approvato il
D E C R E T O
SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO SULLA FONDAZIONE DELL’ENTE PUBBLICO SQUADRA DEI VIGILI DEL FUOCO DI CAPODISTRIA
Articolo 1
L’articolo 3 del Decreto sulla fondazione dell’ente pubblico Squadra dei vigili del fuoco di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/97) è modificato e recita:
“L’ente svolge le seguenti attività:
51.900 – altro commercio all’ingrosso,
52.488 – commercio al dettaglio, esercitato in altre rivendite specializzate, d.n.,
70.200 – locazione dei beni immobili propri,
74.204 – altra progettazione e consulenza tecnica,
74.300 – collaudo e verifica tecnica,
75.250 – protezione e soccorso durante gli incendi ed altri eventi calamitosi,
80.422 – altra formazione, perfezionamento e preparazione d.n.
Il fondatore dà il proprio consenso alle modifiche ed estensioni dell’attività”.
Articolo 2
All’articolo 4 è depennato il quinto alinea.
Articolo 3
All’articolo 9, il testo del primo comma è modificato e recita:
“Il direttore rappresenta l’ente, organizza e dirige il lavoro e la gestione dell’ente, risponde della legalità dell’operato dell’ente, detiene il potere illimitato di stipulazione dei contratti in nome e per il conto dell’ente, fatti salvi gli atti giuridici per i quali si richiede previo consenso dell’organo competente, e che si riferiscono a:
– contratti d’acquisto e d’alienazione di beni immobili;
– interventi operativi fuori del territorio del fondatore;
– assunzione di prestiti.”
Articolo 4
Il testo dell’articolo 12 è modificato e recita:
“Il patrimonio immobile gestito dall’ente è proprietà del Comune città di Capodistria in quanto fondatore. La proprietà su tale patrimonio è stabilita in funzione del prezzo d’acquisto degli immobili, accertato a conclusione di ciascun esercizio.
L’ente può disporre del patrimonio mobile, mentre per quello immobile è d’obbligo previo consenso del fondatore.
L’ente è responsabile verso il fondatore riguardo alla gestione del patrimonio.”
Articolo 5
Il presente decreto assume efficacia il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 022-3/2004
Capodistria, 13 maggio 2004.
Sindaco
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost