Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

2848. Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja

USTAVNO SODIŠČE

2849. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju
2850. Odločba o delni razveljavitvi 5. točke in o razveljavitvi 7. točke tretjega odstavka 58. člena Zakona o veterinarstvu ter o ugotovitvi skladnosti posameznih določb Zakona o veterinarstvu z Ustavo
2851. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 238. člena Zakona o graditvi objektov v neskladju z Ustavo
2852. Odločba o razveljavitvi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica in 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šempeter - Vrtojba v delih, ki določata osnovo za odmero nadomestila za trgovino z motornimi gorivi
2853. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki posameznih lokalnih skupnosti v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene prenosu in distribuciji električne energije, v neskladju z Zakonom, razveljavitev odlokov posameznih lokalnih skupnosti v delih, ki nalagajo plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene prenosu in distribuciji električne energije in zavrženju pobude za Mestno občino Murska Sobota ter ustavitev postopka za posamezne lokalne skupnosti
2854. Odločba o ugotovitvi, da so bili odloki posameznih lokalnih skupnosti v delih, ki so nalagali plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za daljnovode ali objekte, namenjene prenosu in distribuciji električne energije, v neskladju z Zakonom in zavrženje pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6.a člena Odloka o nadomestilu za uporaba stavbnega zemljišča v Občini Radovljica
2855. Odločba o razveljavitvi Odloka o določitvi takse zaradi onesnaževanja okolja z vojaškimi vajami na območju poligona Poček
2856. Odločba o ugotovitvi, da je Odlok o kategorizaciji javnih cest v Občini Brezovica, kolikor ne kategorizira javne poti št. 522190 v dolžini 190 metrov in spreminja dolžino javne poti št. 522200 iz 410 metrov na 382 metrov, v neskladju z Zakonom
2857. Odločba o ugotovitvi, da drugi in tretji odstavek 41.a člena, 42. člena, 46. člena ter tretji odstavek 62. člena Zakona o zdravniški službi in drugi odstavek 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi niso v neskladju z Ustavo
2858. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju

BANKA SLOVENIJE

2870. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2871. Poročilo o izidu volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

OBČINE

Brežice

2872. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina

Štore

2859. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Štore

Tišina

2860. Sklep o odprodaji občinskega nepremičnega premoženja
2861. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Tišina
2862. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Tišina

Vojnik

2863. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt
2864. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Vojnik

Zagorje ob Savi

2865. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004
2866. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Zagorje ob Savi
2867. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
2868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Osnovna šola dr. Slavka Gruma"
2869. Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi

POPRAVKI

1. Popravek Zakona o dohodnini
2. Popravek pravilnika o kakovosti jajc
3. Popravek Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov
4. Popravek Pravilnika o dopolnitvi pravilnika o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali
5. Popravek sklepa o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
6. Popravek pravilnika o dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
7. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
8. Popravki odločb in sklepa Ustavnega sodišča Republike Slovenije
9. Popravek Poslovnika Občinskega sveta občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo)
10. Popravek odloka o ureditvenem načrtu "Družbeni dom"
11. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Nova šola Brinje, Grosuplje
12. Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
13. Popravek Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művelődési és Promóciós Intézet Lendva
14. Popravek programa priprave izdelave spremembe zazidalnega načrta za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico
15. Popravek odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever
16. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Adria
17. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
18. Popravek odloka o predkupni pravici Občine Postojna
19. Popravek Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004
20. Popravek Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2004
21. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi in o javni razpravi predloga Investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tržišče
22. Popravek Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

67. Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola h Kazenskopravni konvenciji o korupciji (MDPKKK)
68. Zakon o ratifikaciji Konvencije o kibernetski kriminaliteti in Dodatnega protokola h Konvenciji o kibernetski kriminaliteti, ki obravnava inkriminacijo rasističnih in ksenofobičnih dejanj, storjenih v informacijskih sistemih (MKKKDP)
69. Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi vojaškega ali vsakega drugega sovražnega delovanja, ki povzroča spremembe okolja (MKPSO)
70. Zakon o ratifikaciji Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (MKDIOZ)
71. Zakon o ratifikaciji Konvencije o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji (Konvencija ILO št. 180) (MKDČP)
72. Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (MPKMN)
73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o spremembi sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje (BUSPSOA)
74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije na eni strani in Francosko skupnostjo v Belgiji ter Valonsko regijo na drugi strani (BBEFV)
75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BUKPCZ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

23. Obvestilo o prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti