Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2848. Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja, stran 7949.

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 4. točko drugega odstavka 150. člena in drugega odstavka 152. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 ZV-1, 110/02 – ZGO-1 in ZZdrI-A 2/04) izdaja minister za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, ki se na vodovarstvenih območjih lahko izvedejo samo na podlagi preveritve vpliva teh gradenj na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku pridobitve vodnega soglasja.
(2) Za gradnjo iz prejšnjega odstavka pravilnik določa tudi dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja.
2. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za pridobitev vodnega soglasja na vodovarstvenem območju za gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del na vodnem telesu ali njegovem delu, ki se uporablja ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo, za prehrano ljudi, če gre za mineralne in termo-mineralne vode ter za proizvodnjo pijač.
2. PREVERJANJE VPLIVOV GRADENJ NA VODNI REŽIM IN STANJE VODA
3. člen
(1) Vplivi gradnje objekta ter izvajanja gradbenih del na vodni režim in stanje vodnega telesa se ugotavljajo v postopku pridobivanja vodnega soglasja k projektnim rešitvam projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Vplivi gradnje objekta ter izvajanja gradbenih del na vodni režim in stanje vodnega telesa na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se preverjajo v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu.
(3) Pri gradnji enostavnih objektov, za katere v skladu s predpisom, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se preveri vplive na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku izdaje vodnega soglasja, ki ga mora investitor pridobiti pred začetkom gradnje enostavnega objekta na vodovarstvenem območju.
(4) Če je zaradi vpliva gradnje objekta ter izvajanja gradbenih del na vodni režim in stanje vodnega telesa zahtevana izvedba zaščitnih ukrepov, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, je treba za to gradnjo in za zaščitne ukrepe preveriti vplive na vodni režim in stanje vodnega telesa v postopku pridobivanja vodnega soglasja k projektnim rešitvam projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del na območju, ki se ureja z državnim oziroma občinskim lokacijskim načrtom, sprejetem po predpisih, ki urejajo prostor, in če je bila za ta lokacijski načrt izvedena celovita presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo celovito presojo vplivov na okolje, in se zaradi vplivov gradnje na vodno telo izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, se vplivi teh gradenj na vodni režim in stanje vodnega telesa in vplivi zaščitnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za onesnaženje, dobljeni na podlagi rezultatov analize tveganja za onesnaženje, preverijo v postopku izdaje mnenja k lokacijskemu načrtu.
3. DOKUMENTACIJA, KI JE POTREBNA ZA PRIDOBITEV VODNEGA SOGLASJA
5. člen
(1) Vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo, ki ne izpolnjujejo pogojev za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, mora biti priloženo naslednje:
– originalni izvod projektnih pogojev,
– dokazila o pridobljeni vodni pravici, če je ta predvidena za nameravano gradnjo,
– dokazila o pridobljeni služnostni oziroma stavbni pravici, če gre za gradnjo na zemljišču, kjer investitor ni sam lastnik tega zemljišča,
– dokazila o pridobljeni služnostni oziroma stavbni pravici, če gre za gradnjo na vodni infrastrukturi, katere lastnik je država,
– lokacijska informacija,
– analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če je zaradi vpliva gradnje na vodni režim in stanje vodnega telesa zahtevana izvedba zaščitnih ukrepov, in ki mora biti izdelana v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev vodovarstvenega območja,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki vsebuje najmanj naslednje elemente:
– podatke o vrsti objekta glede na namen z opisom nameravane graditve,
– podatke o parcelni številki oziroma parcelnih številkah in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo,
– pregledno situacijo z označenim posegom,
– izjavo projektanta, da so bili projektni pogoji upoštevani,
– prikaz elementov za zakoličenje, če je predvidena gradnja novega objekta, s prikazom zunanje ureditve, če je predvidena,
– prikaz značilnih tlorisov, prerezov in oblikovanja objekta,
– prikaz območja gradbišča oziroma elementov njegove ureditve v času gradnje,
– prikaz značilnih absolutnih in relativnih višinskih kot terena in objekta,
– zbirni prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, če so predvideni,
– prikaz vplivnega območja nameravanega objekta,
– hidravlično analizo z zaščitnimi ukrepi, če gre za gradnjo s škodljivimi vplivi na vodni režim, kolikor ta analiza ni vključena v analizi tveganja za onesnaženje,
– podatke v zvezi z odvajanjem vseh vrst odpadnih voda z obravnavanih površin in objektov,
– druge podatke in navedbe o izpolnitvi vseh zahtev po predpisih o upravljanju z vodami.
(2) Vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnega objekta, za katerega v skladu s predpisom, ki ureja vrste zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov in pogoje za gradnjo teh objektov, ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, mora biti priloženo naslednje:
– dokazila o pridobljeni vodni pravici, če je ta predvidena za nameravano gradnjo,
– dokazila o pridobljeni služnostni oziroma stavbni pravici, če gre za gradnjo na zemljišču, kjer investitor ni sam lastnik tega zemljišča,
– dokazila o pridobljeni služnostni oziroma stavbni pravici, če gre za gradnjo na vodni infrastrukturi, katere lastnik je država,
– analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če je zahtevana izvedba zaščitnih ukrepov, ki mora biti izdelana v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev vodovarstvenega območja,
– podatke o vrsti objekta glede na namen z opisom nameravane graditve,
– podatke o parcelni številki oziroma parcelnih številkah in katastrski občini zemljišča z nameravano gradnjo,
– pregledno situacijo s prikazom nameravane gradnje (M 1: 5000),
– idejno skico oziroma geodetski načrt z vrisano nameravano gradnjo (M 1: 500, M 1:250),
– pisni in kartografski del iz veljavnih prostorskih aktov, ki se nanašajo na območje nameravane gradnje oziroma lokacijsko informacijo,
– prikaz elementov za zakoličenje, če je predvidena gradnja novega objekta, s prikazom zunanje ureditve, če je predvidena,
– prikaz vplivnega območja nameravanega objekta,
– hidravlično analizo z zaščitnimi ukrepi, če gre za gradnjo s škodljivimi vplivi na vodni režim, kolikor ta analiza ni vključena v analizi tveganja za onesnaženje,
– podatke v zvezi z odvajanjem vseh vrst odpadnih voda z obravnavanih površin in objektov,
– druge podatke in navedbe o izpolnitvi vseh zahtev po predpisih o upravljanju z vodami.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-6/2004
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
EVA 2004-2511-0063
Minister
za okolje, prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.