Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2867. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi, stran 7995.

Na podlagi 19.č člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. 45/94 – odl. US, št. 57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 16. in 68. člena statuta Občine Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 15. seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi iz sredstev, ki so določena v proračunu občine, in sicer za naslednje namene:
– organizirano delovanje krajanov pri opravljanju javnih zadev,
– redno vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih,
– investicijsko vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih.
2. člen
Iz sredstev proračuna občine se financira delovanje krajevnih skupnosti in organizirano udeležbo občanov pri opravljanju javnih zadev.
Ta sredstva se namenjajo za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov, za opravljanje strokovnih in administrativnih nalog krajevnih skupnosti ter druge materialne stroške.
3. člen
Vsaki krajevni skupnosti se za pokrivanje stroškov poslovnih prostorov v površini, ki jo krajevna skupnost glede na razmere racionalno potrebuje, zagotavljajo sredstva.
Kot racionalno potrebno površino se posameznim krajevnim skupnostim prizna:
– I. skupini 75 m2 (Jože Marn, KS Kisovec – Loke, KS Izlake, KS Franc Farčnik, KS Rudnik-Toplice),
– II. skupini 50 m2 (KS Mlinše-Kolovrat, KS Čemšenik, KS Senožeti – Tirna, KS Podkum),
– III. skupini 30 m2 (ostale krajevne skupnosti).
Za obratovalne stroške (ogrevanje, elektrika, telefon in voda), za najemnino ter za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne prostore se I. skupini krajevnih skupnosti prizna 30.000 SIT/mesečno, II. skupini 20.000 SIT/mesečno in tretji 10.000 SIT/mesečno.
4. člen
Sredstva za opravljanje strokovnih in administrativnih nalog krajevnih skupnosti se zagotovijo v okviru sredstev, ki se namenjajo za redno vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih.
5. člen
Sredstva za redno vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih se dodelijo krajevnim skupnostim na naslednjih osnovah:
– število prebivalcev,
– velikosti krajevne skupnosti,
– število naselij,
– dolžine cest,
– geografske značilnosti okolja.
6. člen
Število prebivalcev v krajevni skupnosti se vrednoti z naslednjim merilom:
                      Točke
------------------------------------------------
            do 300        50
od 301         do 600        75
od 601         do 1000       100
od 1001         do 2000       125
od 2001         do 3000       150
nad 3001                   175
------------------------------------------------
Za vrednotenje tega merila se upošteva število prebivalcev v krajevni skupnosti na osnovi popisa prebivalstva.
7. člen
Velikost krajevnih skupnosti se vrednoti z naslednjim merilom:
                      Točke
------------------------------------------------
            do 500 ha       20
od 500         do 1000 ha      40
od 1000         do 2000 ha      60
nad 2000 ha                 100
------------------------------------------------
Za vrednotenje tega merila se upošteva velikost krajevne skupnosti po podatkih Geodetske uprave RS.
8. člen
Krajevnim skupnostim, ki imajo več kot eno naselje, kjer je sedež KS, se doda za vsako naselje 50 točk.
9. člen
Dolžina krajevnih cest se vrednoti z naslednjim merilom:
– vsak kilometer ceste znaša 50 točk.
Za vrednotenje tega merila se upošteva dolžina krajevnih cest po podatkih uradne evidence, ki jo vodi Občinska uprava občine Zagorje ob Savi – Oddelek za gospodarske javne službe.
10. člen
Geografske značilnosti okolja se vrednotijo z naslednjimi merili:
– onesnaženost ozračja 50 točk,
– plazovitost 50 točk,
– vodnatost 50 točk,
– strmost 50 točk,
– degradiranost površin zaradi rudarjenja 50 točk.
Pri vrednotenju tega merila se upoštevajo posamezne geografske značilnosti krajevnih skupnosti in se med seboj seštevajo.
11. člen
Višina sredstev za redno vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih se dodelijo krajevnim skupnostim tako, da se število dobljenih točk iz 6., 7., 8., 9. in 10. člena sešteje in množi z vrednostjo točke.
Vrednost točke določi župan glede na obseg sredstev v proračunu. Vrednost točke se med letom spreminja skladno z rebalansom proračuna.
12. člen
V proračunu se vsako leto zagotovijo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih, ki se določijo na podlagi naslednjih kriterijev:
– možnost realizacije programov,
– možnost zagotovitve finančnih virov,
– pomembnost investicije za KS in občino,
– angažiranje krajevnih skupnosti ob večjih investicijskih delih.
Višina sredstev za posamezno krajevno skupnost se na podlagi dogovora med predstavniki KS, županom in strokovnimi službami občine določi ob sprejemu proračuna občine za tekoče leto.
13. člen
Sredstva proračuna za pokrivanje obratovalnih stroškov in redno vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih se krajevnim skupnostim praviloma nakazuje mesečno po 1/12, razen sredstev za investicijsko vzdrževanje komunalne in druge infrastrukture v krajevnih skupnostih.
14. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 012-4/2004
Zagorje ob Savi, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.