Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2859. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Štore, stran 7974.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 ter spremembe in dopolnitve), Nacionalnega programa športa (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet občine Štore na 10. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Štore
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopek za sofinanciranje programov športa, ki jih Občina Štore sofinancira iz občinskega proračuna.
2. člen
Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini Štore namenjajo za programe skladno z Zakonom o športu, v okviru Nacionalnega programa športa in Letnega programa športa v Občini Štore, in sicer:
1. Športni programi:
1.1 Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.2 Športna rekreacija,
1.3 Kakovostni,
1.4 Vrhunski šport,
1.5 Šport invalidov.
2. Razvojne in strokovne naloge v športu:
2.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
2.2 Znanstvenoraziskovalna dejavnost,
2.3 Založniška dejavnost,
2.4 Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
3. Informacijski sistem na področju športa.
4. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti.
5. Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov.
UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
3. člen
Za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Štore,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva in zveze športnih društev imajo pod enakimi pogoji prednost na razpisu pred ostalimi izvajalci programov športa v občini.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Štore,
– so registrirani v skladu s predpisi,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnostih,
– redno izvajajo svojo dejavnost,
– delujejo v javnem interesu.
5. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
OPIS VSEBIN IN OBSEG FINANCIRANJA POSAMEZNIH PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Opis vsebin in obseg financiranja posameznih programov se določi na podlagi Nacionalnega programa športa v letnem programu športa Občine Štore.
Letni program iz prejšnje točke sprejme občinski svet na predlog župana po sprejetju vsakoletnega proračuna.
7. člen
Programi športa v Občini Štore lahko obsegajo naslednje vsebine in sredstva:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo naslednji programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko financira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbe na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20 urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ 20 otroki, objekt.
– Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenje – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje a) cicibani in cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje in tekmovanje v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
– Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi, objekt.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športnih zvrsti: 400-1100 ur. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke, b) starejši mladinci in mladinke, c) kadeti in kadetinje. Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: objekt, strokovni kader in tekmovanja v tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo program športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na skupino z največ 10 mladimi in objekt.
– Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah, 80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Financira se lahko strokovni kader za 80 urne programe na skupino z največ 20 študenti, objekt, 7 dni realiziranih priprav na univerziado po merilih MŠŠ in udeležba na univerziadi.
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financirajo 80-urni programi vadbe na skupino za največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinacira tudi strokovni kader.
3. Kakovostni in vrhunski šport
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka:
– Kolektivni športi: 1., 2., 3. državna liga,
– Individualni športi: 1., 2. državna liga,
– Miselne igre: 1., 2. državna liga.
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih kakovostnega športa lahko financira najemnina objekta za 320 ur programa, kategorizacija, doseženi športni rezultati članskih ekip oziroma posameznikov – članov in vključevanje oseb s posebnimi potrebami. Program vrhunskega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se pri programih vrhunskega športa lahko financira najemnina objekta za 1200 ur programa, kategorizacija in zavarovanje športnikov.
4. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
6. Znanstveno raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih financ lokalne skupnosti in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
7. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Lokalna skupnost lahko sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
9. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
10. Delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti
Športna društva kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni lahko združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svojo osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plače zaposlenih, ki se lahko sofinancirajo iz proračuna lokalnih skupnosti.
8. člen
Sredstva proračuna lokalne skupnosti za izvajanje nacionalnega programa športa lahko izvajalci pridobijo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede po sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Štore.
Razpis se objavi v glasilu Štorski Občan.
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed članov Odbora za družbene dejavnosti.
Izvajalci športnih programov, ki se želijo prijaviti na javni razpis, pošljejo popolne vloge na naslov Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore v zaprti kuverti s pripisom »javni razpis«.
Po poteku roka za oddajo prijav bo komisija pregledala prispele vloge in ugotovila popolnost prispelih vlog.
Tiste izvajalce, ki bodo oddali nepopolne vloge, bo komisija pisno pozvala za dopolnitev v roku 8 dni.
Nepopolnih vlog po tem roku komisija ne bo obravnavala.
Komisija bo na podlagi meril določenih v tem pravilniku in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravila predlog razdelitve sredstev, ki jo bo dokončno potrdil župan.
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku dokončno odloča župan.
Financiranje se izvede na podlagi pogodbe sklenjene med Občino Štore in izvajalcem programov v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacijo programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.
9. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in programe, ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za promocijo občine, se zagotovi iz drugih ustreznih proračunskih postavk.
Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.
10. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov. V primeru, da na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem.
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
11. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma športnih programov v štiri skupine:
 
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
 
2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
 
3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
 
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti športa v Občini Štore.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov,
– število članov iz Občine Štore,
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev,
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva, na območju Občine Štore.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov,
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih,
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji,
                 TOČKOVNI SISTEM
 
  INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
                                 max. št. točk
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|PROGRAM   |VELIKOST  |TRAJANJE  |OBJEKT   |STR. KADER |PROP.MAT.  |
|      |SKUPINE   |      |      |      |      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|vsi programi|do 20 otrok |do 60 ur  |70     |30     |7      |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
 
  INTERESNA ŠPORTNE VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
                                 max. št. točk
+-----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+
|PROGRAM  |VELIKOST |TRAJANJE |ŠOL.    |OBJEKT  |STR.   |PROP.   |
|      |SKUPINE  |     |PRVENS.  |     |KADER  |MAT.   |
+-----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+
|plavanje  |do 10   |do 20 ur |60     |70    |30    |7     |
|      |otrok   |     |      |     |     |     |
+-----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+
|interesni |do 20   |do 80 ur |60     |60    |30    |7     |
|šport   |otrok   |     |      |     |     |     |
+-----------+----------+----------+-----------+----------+---------+----------+
 
  ŠPORTNA VZGOJA OTROK USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
                                 max. št. točk
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
|PROGRAM  |VEL.  |TRAJANJE |OBJEKT |STR.  |MAT.   |MERITVE |NEZGODNO |
|     |SKUP.  |     |    |KADER  |STROŠKI |     |ZAVAROV. |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
|cicibani |/    | do 240 |50   |30   |50    |10    |10    |
|in    |    |ur    |    |    |     |     |     |
|cicibanke |    |     |    |    |     |     |     |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
|mlajši  |/    |do 400 ur|50   |30   |50    |10    |10    |
|dečki in |    |     |    |    |     |     |     |
|deklice  |    |     |    |    |     |     |     |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
|starejši |/    |do 800 ur|50   |30   |50    |10    |10    |
|dečki in |    |     |    |    |     |     |     |
|deklice  |    |     |    |    |     |     |     |
+----------+--------+---------+--------+--------+---------+---------+---------+
 
  ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
 
                                 max. št. točk
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|PROGRAM    |VEL. SKUPINE |TRAJANJE    |OBJEKT     |STR. KADER  |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|vsi programi  | do 10 otrok |do 80 ur    |50       |30      |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
 
  INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
 
                                 max. št. točk
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|PROGRAM    |VEL. SKUPINE |TRAJANJE    |OBJEKT     |STR. KADER  |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|vsi programi  |do 20 oseb  |do 80 ur    |50       |30      |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
 
  ŠPORTNA VZGOJA MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
 
                                 max. št. točk
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|PROGRAM    |VEL. SKUPINE |TRAJANJE    |OBJEKT     |STR. KADER  |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|vsi programi  |/       |od 400 do 1100 |50       |30      |
|        |       |ur       |        |       |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
 
  ŠPORTNA VZGOJA MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
 
                                 max. št. točk
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|PROGRAM    |VEL. SKUPINE |TRAJANJE    |OBJEKT     |STR. KADER  |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|vsi programi  |do 10 oseb  |do 80 ur    |50       |30      |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
 
  ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
 
                                 max. št. točk
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|PROGRAM   |VEL. SKUPINE|TRAJANJE  |OBJEKT   |STR. KADER |PRIPRAVE  |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
|vsi programi|do 20 oseb |do 80 ur  |50     |30     |20     |
+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
 
  ŠPORTNA REKREACIJA
 
                                 max. št. točk
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|PROGRAM    |VEL. SKUPINE |TRAJANJE    |OBJEKT     |STR. KADER  |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|vsi programi  |do 20 oseb  |do 80 ur    |100      |/       |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|starejši od 65 |do 20 oseb  |do 80 ur    |100      |30      |
|let      |       |        |        |       |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
 
  KAKOVOSTNI ŠPORT
                                 max. št. točk
+-------------------+------------------+-------------------+------------------+
|PROGRAM      |VEL. SKUPINE   |TRAJANJE      |OBJEKT      |
+-------------------+------------------+-------------------+------------------+
|individualni    |/         |do 320 ur     |50        |
|športi       |         |          |         |
+-------------------+------------------+-------------------+------------------+
|kolektivni športi |/         |do 320 ur     |50        |
+-------------------+------------------+-------------------+------------------+
 
  VRHUNSKI ŠPORT
                                 max. št. točk
+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
|PROGRAM      |VEL. SKUPINE   |TRAJANJE     |ZAVAROVANJE    |
+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
|individualni    |/         |do 1200 ur    |10         |
|športi       |         |         |          |
+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
|kolektivni športi |/         |do 1200 ur    |10         |
+-------------------+------------------+------------------+-------------------+
 
  ŠPORT INVALIDOV
 
                                 max. št. točk
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|PROGRAM    |VEL. SKUPINE |TRAJANJE    |OBJEKT     |STR. KADER  |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
|vsi programi  |do 10 oseb  |do 80 ur    |50       |30      |
+---------------+--------------+---------------+---------------+--------------+
 
  DRUGE DEJAVNOSTI
 
+--------------------------------------+--------------------------------------+
|PROGRAM                |MAKS. ŠT. TOČK            |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
|izobraževanje in izpopolnjevanje   |15                  |
|strokovnih kadrov           |                   |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
|založniška dejavnost         |15                  |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
|velike občinske in medobčinske    |150                  |
|prireditve              |                   |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
|delovanje športnega društva      |200                  |
+--------------------------------------+--------------------------------------+
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri razdelitvi sredstev za leto 2004.
Št. 02505-0002/2004-001
Štore, dne 25. maja 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.