Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o spremembi sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje (BUSPSOA), stran 4264.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE O SPREMEMBI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE O SODELOVANJU PRI PREPREČEVANJU ŠIRJENJA OROŽIJ ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE (BUSPSOA)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o spremembi sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje (BUSPSOA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2004.
Št. 001-22-121/04
Ljubljana, 28. maj 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE O SPREMEMBI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE O SODELOVANJU PRI PREPREČEVANJU ŠIRJENJA OROŽIJ ZA MNOŽIČNO UNIČEVANJE (BUSPSOA)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o spremembi sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje, sklenjen z izmenjavo not z dne 27. februarja 2004 in 5. aprila 2004 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
No. 3/2004
The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honor to present a proposal, on behalf of the United States of America, to amend Article II, paragraph 1, of the Agreement between the United States of America and the Republic of Slovenia Concerning Cooperation in the Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, which was signed at Ljubljana June 21, 1999, and entered into force June 26, 2000 (the Agreement), to read as follows:
'1. The Parties, through their Executive Agents as well as through other ministries and agencies of the Parties, may enter into implementing agreements or arrangements as appropriate to accomplish the objectives set forth in Article I of this Agreement.'
If this proposal is acceptable to the Republic of Slovenia, it is further proposed that this note, together with the Ministry's affirmative note of reply, shall constitute an agreement between the United States of America and the Republic of Slovenia, which shall enter into force upon the date on which the Slovenian side notifies the United States of America that all applicable procedures required for entry into force of this amendment have been fulfilled.
The Embassy also wishes to express the understanding of the United States of the United States of America that the provisions of the Agreement as a whole apply to radiological dispersal devices and radioactive materials, including but not limited to radioactive sources, suitable for use therein. The Embassy requests the Ministry of Foreign Affairs to confirm, in the Ministry's reply to this note, that the Republic of Slovenia shares this understanding.
The Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.
Embassy of the United States of America
Ljubljana, February 27, 2004
No.: 921-95-244/2003
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the Embassy of the United States of America and has the honor to acknowledge the receipt of the Embassy's note No. 3/2004, dated February 27, 2004, which reads as follows:
"The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honor to present a proposal, on behalf of the United States of America, to amend Article II, paragraph 1, of the Agreement between the United States of America and the Republic of Slovenia Concerning Cooperation in the Prevention of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, which was signed at Ljubljana June 21, 1999, and entered into force June 26, 2000 (the Agreement), to read as follows:
'1. The Parties, through their Executive Agents as well as through other ministries and agencies of the Parties, may enter into implementing agreements or arrangements as appropriate to accomplish the objectives set forth in Article I of this Agreement.'
If this proposal is acceptable to the Republic of Slovenia, it is further proposed that this note, together with the Ministry's affirmative note of reply, shall constitute an agreement between the United States of America and the Republic of Slovenia, which shall enter into force upon the date on which the Slovenian side notifies the United States of America that all applicable procedures required for entry into force of this amendment have been fulfilled.
The Embassy also wishes to express the understanding of the United States of the United States of America that the provisions of the Agreement as a whole apply to radiological dispersal devices and radioactive materials, including but not limited to radioactive sources, suitable for use therein. The Embassy requests the Ministry of Foreign Affairs to confirm, in the Ministry's reply to this note, that the Republic of Slovenia shares this understanding.
The Embassy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration."
The Ministry is pleased to accept, on behalf of the Republic of Slovenia, the agreement proposed in the Embassy's note, which shall enter into force upon the date on which the Slovenian side notifies the United States of America that all applicable procedures required for entry into force of this amendment have been fulfilled, and to confirm that the Republic of Slovenia shares the understanding set forth in the Embassy's note.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest consideration.
 
Ljubljana, 5 April 2004
Št. 3/2004
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima v imenu Združenih držav Amerike čast predlagati spremembo prvega odstavka 2. člena Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Republiko Slovenijo o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje, podpisanega 21. junija 1999 v Ljubljani, ki je začel veljati 26. junija 2000 (sporazum), in sicer:
'1. Pogodbenici lahko, kjer je to ustrezno, prek svojih izvršilnih predstavnikov in drugih ministrstev in agencij skleneta izvedbene sporazume ali dogovore, da bi dosegli cilje iz 1. člena tega sporazuma.'
Če je ta predlog za Republiko Slovenijo sprejemljiv, se predlaga, da ta nota in pozitivni odgovor ministrstva sestavljata sporazum med Združenimi državami Amerike in Republiko Slovenijo, ki začne veljati na dan, ko slovenska stran obvesti Združene države Amerike, da so izpolnjeni vsi ustrezni postopki za začetek veljavnosti te spremembe.
Veleposlaništvo želi izraziti tudi razlago Združenih držav Amerike, da se določbe celotnega sporazuma uporabljajo za radiološke disperzivne naprave in radioaktivne snovi, vključno z radioaktivnimi viri, ki se v njih uporabljajo, vendar ne le za te vire. Veleposlaništvo zaproša Ministrstvo za zunanje zadeve, da z odgovorom na to noto potrdi, da s to razlago soglaša tudi Republika Slovenija.
Veleposlaništvo ob tej priložnosti ponovno izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve.
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike
Ljubljana, 27. februarja 2004
Št. 921-95-244/2003
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje spoštovanje Veleposlaništvu Združenih držav Amerike in ima čast potrditi prejem note veleposlaništva št. 3/2004 z dne 27. februarja 2004, ki se glasi:
»Veleposlaništvo Združenih držav Amerike izraža svoje spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima v imenu Združenih držav Amerike čast predlagati spremembo prvega odstavka 2. člena Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Republiko Slovenijo o sodelovanju pri preprečevanju širjenja orožij za množično uničevanje, podpisanega 21. junija 1999 v Ljubljani, ki je začel veljati 26. junija 2000 (sporazum), in sicer:
'1. Pogodbenici lahko, kjer je to ustrezno, prek svojih izvršilnih predstavnikov in drugih ministrstev in agencij skleneta izvedbene sporazume ali dogovore, da bi dosegli cilje iz 1. člena tega sporazuma.'
Če je ta predlog za Republiko Slovenijo sprejemljiv, se predlaga, da ta nota in pozitivni odgovor ministrstva sestavljata sporazum med Združenimi državami Amerike in Republiko Slovenijo, ki začne veljati na dan, ko slovenska stran obvesti Združene države Amerike, da so izpolnjeni vsi ustrezni postopki za začetek veljavnosti te spremembe.
Veleposlaništvo želi izraziti tudi razlago Združenih držav Amerike, da se določbe celotnega sporazuma uporabljajo za radiološke disperzivne naprave in radioaktivne snovi, vključno z radioaktivnimi viri, ki se v njih uporabljajo, vendar ne le za te vire. Veleposlaništvo zaproša Ministrstvo za zunanje zadeve, da z odgovorom na to noto potrdi, da s to razlago soglaša tudi Republika Slovenija.
Veleposlaništvo ob tej priložnosti ponovno izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve."
Ministrstvo v imenu Republike Slovenije z veseljem sprejema sporazum, predlagan v noti veleposlaništva, ki začne veljati na dan, ko slovenska stran uradno obvesti Združene države Amerike, da so bili izpolnjeni vsi ustrezni postopki, potrebni za začetek veljavnosti te spremembe, in potrjuje, da Republika Slovenija izraža soglasje z razlago, navedeno v noti veleposlaništva.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije ob tej priložnosti ponovno izraža svoje odlično spoštovanje Veleposlaništvu Združenih države Amerike.
 
Ljubljana, 5. aprila 2004
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije v sodelovanju s pristojnimi resornimi organi, na katerih delovnem področju se bo sodelovanje izvajalo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/99-21/3
Ljubljana, dne 20. maja 2004
EPA 1314-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.