Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2862. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Tišina, stran 7981.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) ter sklepa Občinskega sveta občine Tišina s 13. redne seje, z dne 21. 5. 2004 objavlja Občina Tišina
P R A V I L N I K
za sofinanciranje letnih turističnih programov
v Občini Tišina
I. SPOLŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Tišina določa pogoje in kriterije za razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turistične dejavnosti na območju Občine Tišina, v skladu s proračunom.
2. člen
Predmet tega pravilnika je dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Tišina, na podlagi vsakoletnega javnega razpisa za dodelitev sredstev turističnim društvom, lokalni turistični organizaciji, krožkom, ter fizičnim in pravnim osebam s sedežem v Občini Tišina, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju razvoja turizma. Fizične osebe morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Tišina.
Programi ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerih koli drugih postavk občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika. Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo turistična društva, lokalna turistična organizacija, krožki, fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, promocijo in izobraževanjem na področju turizma in, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež in dejavnost na območju Občine Tišina,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da redno – letno, do 31. januarja dostavijo občini podatke in poročila o realizaciji programov prejšnjega leta, načrt aktivnosti in doseženih rezultatih,
– imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti do Občine Tišina.
II. VSEBINSKA DOLOČILA
4. člen
Predmet sofinanciranja programov turistične dejavnosti, pokriva naslednje vsebine:
– izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega pomena (predstavitev občine, sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev – npr. vodenje in podobno
– izdajanje promocijskega materiala (prospekti, brošure, zloženke…)
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, olepšanja okolja (urejanje sprehajalnih poti, klopi za sprehajalce, čistilne akcije)
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma (organizacija in izvedba raznih akcij, kot npr. »najbolj urejeno dvorišče«, »naj balkon«…)
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turistične dejavnosti, organiziranje raznih delavnic, predavanj, predstavitev
– investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in infrastrukture, za potrebe turističnih dejavnosti (npr.: vzdrževanje poti…).
III. UKREPI
5. člen
Ukrepi za pospeševanje razvoja turizma so:
1. Izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega pomena
Namen: sprejemanje in informiranje turistov in drugih obiskovalcev, sodelovanje z drugimi turističnimi organizacijami iz drugih krajev Slovenije in tujine, predstavitve na sejmih in razstavah doma in v tujini, predstavitev naše občine potencialnim turistom s svojimi izdelki in storitvami; ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe.
 
Upravičeni stroški:
– stroški vodenja, sprejemanja in informiranja turistov,
– stroški najema stojnice pri udeležbi na sejmu ali razstavi (najem prostora, priključkov, vitrin).
 
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov za vodenje, sprejemanje in informiranje turistov,
– do 50% upravičenih stroškov sodelovanja na sejmih in razstavah.
 
Pogoji:
– pomoč se lahko dodeli samo za prvo udeležbo na določenem sejmu ali razstavi,
– občina bo sofinancirala stroške udeležbe na sejmih in razstavah ob predložitvi ustreznih dokazil (računov).
2. Izdajanje promocijskega materiala
Namen: promoviranje lokalnih turističnih znamenitosti in turističnih prireditev ter dogodkov – z izdajo prospektov, brošur in raznih zloženk ter izdelkov; informirati občane Občine Tišina in druge o turistični ponudbi in akcijah v Občini Tišina.
 
Upravičeni stroški:
– stroški tiskanja in izdelave promocijskega materiala,
– stroški informiranja v javnih občilih in preko svetovnega spleta
 
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov tiskanja in izdelave promocijskega materiala in informiranja v javnih občilih in svetovnega spleta
 
Pogoji:
– da je račun za tiskanje in informiranje izstavljen s strani registriranega podjetja oziroma samostojnega podjetnika ali turističnega društva,
– dokazilo oziroma izjava, da je bil promocijski material razdeljen, z navedbo datuma in kraja razdelitve ter namena tiskanja oz informiranja.
3. Akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter olepšanja okolja
Namen: ustvarjanje turistične kulture med domačim prebivalstvom ter vzpodbujanje k ohranjevanju čistega okolja, ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter vključevanje le-teh v turistično ponudbo ter preprečevanja onesnaževanja, s prirejanjem čistilnih akcij, urejanjem sprehajalnih poti in klopi za sprehajalce ter drugih akcij.
 
Upravičeni stroški:
– stroški prirejanja čistilnih akcij in drugih akcij za ohranjanje čistega okolja ter kulturne in naravne dediščine (vrečke za smeti, rokavice, odvoz smeti)
 
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov za prirejanje čistilnih in drugih akcij za ohranjanje čistega okolja ter kulturne in naravne dediščine
 
Pogoji:
– račun izstavljen s strani registriranega podjetja, samostojnega podjetnika ali turističnega društva za izvedbo določene akcije
4. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma
Namen: vzpostavitev spodbudnega okolja za učinkovitejši in uspešnejši razvoj lokalnega turizma z organizacijo in izvedbo raznih akcij, prireditev kot npr.: urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije, akcija za »najbolj urejeno dvorišče«, »naj balkon«,…
 
Upravičeni stroški:
– stroški povezani z izvedbo raznih akcij,
– stroški promoviranja akcij
 
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov, ki so povezani z izpeljavo akcij
 
Pogoji:
– račun izstavljen s strani registriranega podjetja, samostojnega podjetnika ali turističnega društva,
– vidni rezultati izpeljanih akcij (datum, kraj izvedbe)
5. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turistične dejavnosti, organiziranje raznih delavnic, predavanj in predstavitev
Namen: podpora in spodbujanje izobraževanje kadrov, ki jih izvajajo pooblaščene institucije s področja turizma, podpora programov za krepitev trajnostnega turističnega razvoja z organizacijo raznih delavnic, predavanj, razstav in predstavitev doma in v tujini
 
Upravičeni stroški:
– stroški izpopolnjevanja in izobraževanja,
– stroški povezani z organizacijo delavnic, predavanj, razstav in predstavitev
 
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov najema prostora, stroškov predavatelja, nakup daril, stroškov izpopolnjevanja,
– do 50% upravičenih stroškov za sodelovanje na razstavah in predstavitvah
 
Pogoji:
– dokazila o najemu prostora in predavatelja (račun),
– izdan račun s strani registriranega podjetja, samostojnega podjetnika ali turističnega društva,
– pomoč se dodeli samo za prvo udeležbo na razstavah in predstavitvah.
6. Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov in infrastrukture, za potrebe turistične dejavnosti
Namen: spodbujanje načrtnega razvoja turizma in urbanističnega urejanja prostora za razvojne potrebe turizma in dvig kakovosti v turizmu, tudi obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture
 
Upravičeni stroški:
– stroški vzdrževanja obstoječih objektov za turistične namene (vzdrževanje poti, turistične signalizacije),
– stroški povezani z investicijo za dvig kakovosti turistične ponudbe
 
Višina pomoči:
– do 60% upravičenih stroškov povezanih z vzdrževanjem manjših turističnih objektov (vzdrževanje poti…),
– pri investicijah višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov
 
Pogoji:
– ustrezna dovoljenja za razvoj turistične infrastrukture,
– izdan račun s strani registriranega podjetja oziroma samostojnega podjetnika,
– predložitev predračunov oziroma računov za nakup opreme, naprav in za gradbena in obrtniška dela,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– investicija, ki je predmet subvencije se mora ohraniti v Občini Tišina vsaj 5 let po njenem zaključku,
– investicija se mora izvesti v tekočem letu.
IV. POSTOPEK
6. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev v obliki javnega razpisa, natečaja ali javne objave na oglasni deski občine oziroma na krajevno običajen način. Razpis, natečaj ali javna objava mora vsebovati naslednje:
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vloge.
7. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju: odbor). V primeru nepopolnih vlog odbor pisno pozove vlagatelja na dopolnitev vloge in določi rok za dopolnitev. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna. Za popolne vloge odbor izdela poročilo, na podlagi katerega pripravi predlog prejemnikov sredstev.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča občinska uprava s sklepom. Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev o pritožbi je dokončna. Če načrtovana sredstva po posameznih namenih presegajo realizirana, o prerazporeditvah določa župan na predlog odbora za gospodarstvo.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev na podlagi tega pravilnika spremlja in preverja občinska strokovna služba, pristojna za področje podjetništva, obrti in turizma, lahko pa tudi druga oseba, pooblaščena s strani župana. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
9. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, v primerih ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova ponovno pridobil finančna sredstva pred iztekom za to določeno obdobje v razpisu,
– da je upravičenec odtujil (prodal) opremo in druga osnovna sredstva, sofinancirana iz sredstev proračuna pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
10. člen
Sredstva za sofinanciranje programov turistične dejavnosti, se dodelijo na osnovi programa za tekoče leto, po predhodni obravnavi Odbora za gospodarstvo.
11. člen
Turistična društva in ostali prejemniki proračunskih sredstev po tem Pravilniku, so dolžni oddati poročila za preteklo leto, za porabljena sredstva, najkasneje do 1. 3. naslednjega leta, odboru za gospodarstvo, Občine Tišina.
12. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom.
13. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje letnih programov, posameznih prejemnikov po tem pravilniku.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/04
Tišina, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.