Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2864. Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Vojnik, stran 7986.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) ter 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 12. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov za ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, višino in pogoje ter merila za dodeljevanje proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik (v nadaljevanju: občina) se finančna sredstva namenjajo za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih družinskih kmetij,
– zagotavljanje višje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejših dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti in preprečevanje zaraščanja,
– zagotovitev stalnega strokovnega izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z upoštevanjem območij s težjimi pogoji za kmetovanje,
– sofinanciranje priprave strokovnih podlag za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč,
– sodelovanje in sofinanciranje inovativnih programov za razvoj podeželskih ekonomij (RPP – razvojni programi podeželja, ki se izvajajo na območju občine),
– spodbujanje pašništva,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva in razvoj podeželja.
3. člen
Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja ter usmerjanja sredstev za ohranjanje in razvoj določi z letnim programom Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja občine Vojnik (v nadaljevanju: odbor), na podlagi razpoložljivih sredstev, potrjenih v proračunu občine.
Letni program ukrepov se pripravi na osnovi določil tega pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– upravičence,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje in merila, ki jih ta pravilnik ne določa.
Predlog letnega programa pripravi občinska uprava (v nadaljevanju: uprava), sprejme pa ga odbor.
II. NAČINI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
4. člen
Upravičenci so:
– fizične osebe-kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in njihova kmetija leži na območju Občine Vojnik, ter pravne osebe s sedežem v Občini Vojnik in se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo;
– društva, krožki, združenja ter strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na območju kmetijstva v občini ali regiji;
– sredstva se lahko dodelijo upravičencem samo za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Vojnik in se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma so zanj nujno potrebna.
5. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter preprečevanja zaraščenosti se sofinancirajo v obliki nepovratnih sredstev, plačila storitev in investicijski odhodki, za ukrepe iz III. poglavja; za ukrepe v IV. poglavju pa v obliki subvencionirane obrestne mere pri najemanju kreditov, v višini, kot so zagotovljena z vsakoletnim proračunom Občine Vojnik. Sredstva se lahko dodelijo, če pomenijo vzpodbudo za izvedbo projekta, oziroma so zanj nujno potrebna.
Upravičenci morajo za namene, navedene v 9. in 12. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnih ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo.
Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije, začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Predložena mora biti ocena pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda (v nadaljevanju: svetovalna služba) o možnosti obstoja, oziroma preživetja kmetije (v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje izdelkov na trgu) ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti prejemnika pomoči.
6. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do interventnih sredstev na osnovi izkazanih originalnih računov ter na osnovi in pod pogoji, določenimi s tem pravilnikom in na osnovi razpisa, oziroma obvestila na pristojni občinski oddelek. Z izbranim izvajalcem programa se sofinanciranje uredi s pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z aneksom k pogodbi.
Razpis, oziroma javna objava v občinskem glasilu Ogledalo ali na drug krajevno običajen način mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev in navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov, na katerega se vložijo zahtevki,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o rešitvi.
Zahtevki morajo vsebovati z razpisom oziroma obvestilom zahtevane podatke.
7. člen
Po prejemu vlog na podlagi javnega razpisa oziroma obvestila iz 6. člena, odbor obravnava pravočasno prispele vloge, opravlja oglede na terenu in glede na višino proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika in število prijav določi dokončno višino finančnih sredstev na posamezno vlogo.
8. člen
Prednost bodo imele vloge tistih upravičencev, ki jim kmetijstvo predstavlja osnovno dejavnost oziroma vloge, ki bodo zagotavljale aktivno zaposlitev, razvoj ter ohranjanje podeželja in odpravljanje zaraščanja.
III. FINANČNE INTERVENCIJE
9. člen
Ukrepi v obliki finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo na naslednjih področjih:
– ohranjanje podeželja,
– urejanje kmetijskih zemljišč
– živinoreja,
– gozdne ceste,
– agromelioracije,
– razvoj kmetijstva in podeželja.
1. Ohranjanje podeželja
1. Ekološko in integrirano kmetovanje
Namen ukrepa:
Pomoč kmetijam v fazi priprave na ekološko/integrirano kmetovanje in prav tako prispevati k razvoju ter konkurenčnim sposobnostim takšnih kmetij.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov, in sicer:
– stroški nabave gradbenega materiala, opravljenih storitev pri preurejanju gospodarskih objektov za potrebe ekološkega/integriranega načina kmetovanja v skladu z na tem področju veljavno zakonodajo (Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil; Uradni list RS, št. 31/01);
– stroški nakupa orodij oziroma strojev in naprav za ekološko/integrirano pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov;
– stroški kontrole ekološke/integrirane pridelave pooblaščene organizacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci vložijo zahtevke na osnovi javnega razpisa in predložijo naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo/certifikat o vključitvi v ekološko/integrirano kmetovanje, tudi kmetije, ki so v postopku registracije;
– dokazila o plačilu računa za stroške kontrole v tekočem letu in potrdilo o pozitivno opravljeni kontroli;
– račun o nakupu orodij oziroma strojev, gradbenega materiala, o opravljenih storitvah za ekološko/integrirano kmetovanje (izjava);
– odločba o gradbenem dovoljenju oziroma o priglasitvi del, če to zahtevajo veljavni predpisi;
– mnenje pristojne svetovalne službe.
Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
 
2. Razširitev in posodobitev ter pridobitev novih možnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo za investicijska vlaganja za gradnjo objektov in nabavo opreme za razširitev, posodobitev ter pridobitev novih zmožnosti na kmetijah za dopolnilne dejavnosti. Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov v skladu s poglavjem VI. Dopolnilne dejavnosti Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) ter Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in Pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01) ter Pravilnikom o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in oddajo v promet živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/02) ter drugo veljavno zakonodajo s tega področja. Te dejavnosti so turizem na kmetiji, predelava in prodaja kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje (predelava sadja in mleka, naložbe v klanje živali in predelavo mesa na kmetiji), ribogojstvo ter storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo.
Upravičeni stroški:
Sofinancira se do 40% upravičenih stroškov investicij za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, začete v tekočem letu, in sicer:
– za dejavnost turizma na kmetiji se sofinancirajo stroški nakupa gradbenega materiala in opreme in opravljenega dela;
– za namen predelave in prodaje kmetijskih pridelkov in proizvodov lastne proizvodnje stroški nakupa gradbenega materiala, opreme ter opravljenega dela, ki je vezano na naložbo ter stroški sanitarnega pregleda oziroma kontrole pooblaščene organizacije (HACCP sistem, ipd.);
– za storitve s kmetijsko mehanizacijo in opremo pa stroški nabave strojev in opreme.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci vložijo zahtevke na osnovi javnega razpisa z naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki mora vsebovati: osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe dokončanja investicije in finančno konstrukcijo investicije;
– fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti oziroma izjavo, da bo dopolnilna dejavnost registrirana najpozneje eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana;
– potrdila članstva v strojnem krožku (vlaganja v stroje);
– mnenje svetovalne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– odločba o gradbenem dovoljenju (če gre za gradnjo objekta), oziroma o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta);
– račune za nakup strojev ali opreme, oziroma račune o izvedenih delih (izjava).
Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
 
3. Investicije v predelavo in trženje kvalitetnih kmetijskih proizvodov
Namen ukrepa:
Pomoč kmetom in organizacijam proizvajalcev pri investicijah v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ob upoštevanju veljavnih minimalnih evropskih standardov varstva okolja, higiene predelave živil (HACCP…) in varstva živali, ki zagotavljajo višjo kvaliteto proizvodov.
Upravičeni stroški:
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov, in sicer za:
– stroške gradnje, adaptacije in ureditve objekta;
– nakup materiala, opreme, tudi računalniške;
– stroški odkupa/nakupa patentov, licenc, izdelava načrtov v višini do 12% upravičenih stroškov celotne investicije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– mnenje svetovalne službe o upravičenosti vlaganja
– odločba o gradbenem dovoljenju (če gre za gradnjo objekta) oziroma o priglasitvi del (če gre za adaptacijo objekta);
– računi o izvedenih delih, nakupu materiala in opreme.
 
4. Obnova stanovanjskih hiš in gospodarskih objektov v smislu obnove stavbne dediščine na podeželju
Namen ukrepa:
Pomoč občine tistim lastnikom kulturne in stavbne dediščine na podeželju, ki želijo dediščino obnoviti oziroma ohraniti v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD).
Upravičeni stroški:
– do 50% upravičenih stroškov investicije obnovitvenih del oziroma vzdrževalnih del (gradbeni material, obrtniška in gradbena dela);
– do 12% upravičenih stroškov celotne investicije za pripravo dokumentacije (izdelava načrtov, pridobitev soglasij, stroški obnovitvenih dovoljenja oziroma priglasitvene odločbe);
– upravičenec mora pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in pri obnovi upoštevati kulturno-varstveni pogoji ZVKD.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so kmetje (kmečka gospodarstva), katerih objekti so evidentirani kot kulturni spomeniki ali kot kulturna dediščina v dokumentu »Smernice varstva kulturne dediščine za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Vojnik-dopolnitev 2003«. Seznam v sodelovanju z občino pripravi ZVKD;
– vloga o priglasitvi del oziroma vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev objekta, oziroma že izdano gradbeno dovoljenje. Pogoj za izplačilo sredstev je izdano gradbeno dovoljenje, oziroma odločba o priglasitvi del;
– mnenje pristojne Kmetijsko svetovalne službe;
– izjava, da investicija ne povzroča povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč
1. Subvencije za ohranjanje kmetijskih površin in odpravljanje zaraščanja
Namen ukrepa:
Ohranjanje kmetijskih površin oziroma izgleda kulturne krajine in preprečevanje zaraščanja kmetijskih površin s ciljem obdržati stalež živine in poseljenost krajine. Aktivnosti, kot so krčitve grmovja, izboljšanje travne ruše in naravne rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk (okopavin oziroma listank, detelj, TDM, rastlin za zeleni podor (oljna ogrščica, repica, sončnice…) in drugih alternativnih poljščin (pira, rž, ajda, grašica…) v kolobar, uporaba hlevskega gnoja, poraba doma pridelane krme za lastne živali, itn., predstavljajo zaključen krogotok hranil in omogočajo optimalno izkoriščanje naravnih danosti v kmetijstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva lahko pridobijo upravičenci, ki kot lastniki ali najemniki obdelujejo kmetijska zemljišča, kmetijsko gospodarstvo pa leži na območju Občine Vojnik;
– obdelane morajo biti vse lastne površine in površine v zakupu (izjava);
– minimalna velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo, mora biti vsaj 1 ha;
– vse travne površine vsaj enkrat letno pokositi, pašnike popasti in sproti čistiti, krčiti grmovje (izjava);
– na njivskih površinah kolobariti z žiti, okopavinami in TDM (izjava);
– stalež živine obtežba od 0,5 do 1,9 GVŽ/ha;
– prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
Sredstva lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa, v katerem se določijo natančnejši kriteriji (glej prilogo 1) in način ocenjevanja vrednosti podpore. Zahtevku mora biti priložena kopija pravilno izpolnjene zbirne subvencijske vloge – neposredna plačila za tekoče leto (s pripadajočimi obrazci), potrdila članstva v ekoloških, integriranih združenjih ter v primeru predaje kmetije naslednikom fotokopija darilne/izročilne pogodbe.
Upravičeni stroški in višina sofinanciranja:
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen in skupnega števila točk upravičenih vlog, za kritje stroškov izvedenih del krčenja drevesne zarasti, grmičevja, nakupa semen trav za dosejavanje travne ruše, nakupa semen ugodilk ter stroškov dodatnih agrotehničnih ukrepov izvajanja kolobarja. Način izplačila: na podlagi sklepa odbora, ki bo med letom spremljal izpolnjevanje pogojev (zapisnik komisijskega ogleda). Glej priloga 1.
 
2. Urejanje pašnih površin
Namen ukrepa:
S sofinanciranjem spodbuditi pašno-kosno rabo travinja s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjati njen zgled.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine;
– najmanjša površina je 1 ha za novo urejene ali obnovljene in 0,5 ha za dodatno razširjene površine za ta namen;
– izdelava ograje mora biti v skladu s tehničnimi navodili, potreben je ogled in pozitivno mnenje svetovalne službe ter njena ocena možnosti kot je navedeno v 5. členu tega pravilnika;
– soglasje lokalne skupnosti (lokacijska informacija), vlogi mora biti priložen posestni list in kopija katastrskega načrta;
– računi za nakup materiala.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje do višine 40% stroškov za postavitev ograje (električni pastir, žica, opora oziroma koli, izolatorji), ureditev napajališč in solnic pri napravi, obnovi ali razširitvi pašnika.
3. Živinoreja
1. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav in naravnega pripusta konj in svinj
Namen ukrepa:
Podpora vzreji kvalitetne osnovne črede plemenske živine v kmečki reji. Sem štejemo:
– sofinanciranje osemenjevanja krav in telic ter
– regresiranje naravnega pripusta konj in svinj.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva, namenjena osemenjevanju krav in telic se izplačujejo službam, ki imajo koncesijo za osemenjevanje, neposredno na podlagi izstavljenega računa. K računu je potrebno priložiti seznam upravičencev-kmetov ter poročila o prvih osemenitvah. Sredstva, namenjena naravnemu pripustu konj in svinj, se izplačujejo na podlagi vlog, katerim mora upravičenec priložiti fotokopijo Potrdila o pripustu kobile Inštituta za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev ali potrdila o pripustu svinje ter račun za opravljeno storitev.
Upravičeni stroški:
– Sofinancirajo se stroški v višini do 20% stroškov umetne osemenitve krav in telic,
– oziroma do 20% upravičenih stroškov naravnega pripusta kobil in svinj, ki jih je upravičenec predhodno plačal rejcu plemenjaka.
 
2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena preventivnemu zatiranju živalskih bolezni goved in drobnice, preiskavam, potrebnim za licenciranje plemenskih ovnov in kozlov.
Pogoji za izplačilo sredstev:
Sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi izstavljenih računov (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve in seznam uporabnikov storitve) oziroma zahtevkov pooblaščenih organizacij v tekočem letu, ki opravljajo storitve veterinarske preventive za kmete.
 
3. Sofinanciranje dejavnosti veterinarske dežurne službe
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena sofinanciranju veterinarske dežurne službe, ki opravlja storitve preventive in zdravljenja na terenu.
Upravičeni stroški
Rejcem se sofinancira do 30% stroškov računa za obisk dežurnega veterinarja.
Pogoji za izplačilo sredstev:
Sredstva se izplačujejo neposredno na podlagi izstavljenih računov oziroma zahtevkov veterinarske službe po poprej sklenjeni pogodbi s katero se določi obseg sredstev.
 
4. Sofinanciranje ureditev gnojišč in greznic
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je vzpodbujanje urejanja gnojišč in gnojiščnih jam na kmetijah s ciljem trajnega varovanja življenjskega in naravnega okolja ter naravnih dobrin (tla, voda) ter upoštevanja evropskih standardov.
Višina pomoči:
Subvencija znaša do 40% upravičenih stroškov izvedenih del za ureditev gnojišč in greznic, začetih v tekočem letu, in sicer za gradbeni material in gradbena dela.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– pozitivno mnenje kmetijsko svetovalne službe
– račun o izvedenih delih
– odločba o priglasitvi del ali gradbeno dovoljenje
– pomoč upravičencu mora biti začasna, postopno padajoča in ne sme trajati več kot 5 let.
4. Gozdne ceste
1. Vzdrževanje gozdnih cest
Namen ukrepa:
– letno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih predlaga Zavod za gozdove, potrdi občinski svet, občina pa sklene pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano in Zavodom za gozdove.
Upravičenci:
Zavod za gozdove kot upravljavec gozdnih cest. Sredstva so namenjena za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Vzdrževanje gozdnih cest lokalnim skupnostim nalaga 3. točka 38. člena Zakona o gozdovih. Vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, zagotavlja zavod tako, da v sodelovanju z občino pripravi letni program vzdrževanja, spremlja ter prevzame njegovo izvajanje. Izbor izvajalcev izvede občina v sodelovanju z Zavodom za gozdove in zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja. Sredstva zagotavlja lokalna skupnost iz pristojbin, katere določa 6. člena Uredbe o pristojbinah, za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02), ki jo plačujejo lastniki zasebnih gozdov in s tem posredno zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, katere so v zasebni in javni rabi. Drugi del sredstev sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina Vojnik drugih sredstev ne namenja za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, razen že navedene namenske pristojbine.
5. Agromelioracije
1. Agromelioracije
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je stimulirati lastnike kmetijskih zemljišč za vlaganje v izboljšave kmetijskih zemljišč in manjše ureditve, ki so dolgoročnega značaja, s katerimi se trajno izboljšajo fizikalno-kemične in biološke lastnosti tal in pogoji obdelave. Sredstva se prioritetno namenjajo za pripravo ukrepov občinskega programa agrarnih operacij in manjših agromelioracij.
Upravičeni stroški:
Upravičenci lahko pridobijo subvencijo na osnovi priloženih originalnih računov in dokazil o plačilu računov za izvedena strojna dela čiščenja zarasti, urejanja poti in dostopov, ravnanja terena, sanacije izvirov, nabavo materiala za izdelavo drenaž ter za stroške analize tal, založnega gnojenja. Subvencionira se do 50% upravičenih stroškov za opravljena dela.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priložene dokumentacije:
– programa in popisa predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca svetovalna služba;
– kopija katastrskega načrta;
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme;
– dokazilo, da je upravičenec solastnik kmetije (zemljiškoknjižni izpisek) in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, zakupna pogodba, sklenjena najmanj za obdobje 5 let v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep;
– odločba o gradbenem dovoljenju ali priglasitvi del.
Najvišjo vrednost za urejanje 1 ha zemljišča določi odbor.
6. Razvoj kmetijstva
1. Subvencioniranje obrestnih mer pri kreditiranju investicij v kmetijstvo
Namen ukrepa:
– Sredstva se namenjajo za podporo naložbam za preusmeritve, modernizacijo in razširitev kmetijske proizvodnje ter za potrebe turizma na kmetijah in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah kot so predelava in prodaja kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje.
– Nakup kmetijske mehanizacije in opreme za potrebe kmetijstva in opreme za potrebe turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
– Nakup nasadov, zemljišč in gospodarskih objektov za razširitev kmetijske dejavnosti.
– Gradbena dela pri novogradnjah in obnovi gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva in turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Upravičeni stroški za posamezne namene:
– Stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme za potrebe kmetijstva in stroški nakupa opreme za potrebe turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
– Stroški nakupa nasadov, zemljišč in gospodarskih objektov (kupoprodajna pogodba).
– Stroški materiala in opravljenih del ter pridobitve gradbenega dovoljenja in potrjenih plačanih situacij pri gradbenih delih ali adaptaciji v objekte in opremo za potrebe kmetijstva in turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Vojnik in izbrano banko,
– na podlagi razpisa za subvencioniranje obrestne mere,
– investicije morajo biti začete v tekočem letu, kot se dodeljujejo krediti, vsaj 5 let ostati v regiji, biti morajo razvojno naravnane in omogočati nova delovna mesta,
– podana mora biti ocena svetovalne službe o možnostih naložbe za razvoj kmetije (tudi tržni vidik),
– projekti morajo biti skladni s sanitarno tehničnimi pogoji,
– ponudba kmetije mora temeljiti na pridelavi in predelavi lastnih kmetijskih pridelkov,
– kredit mora biti zavarovan pri zavarovalnici.
Za posojilo lahko zaprosijo fizične osebe kmetje iz prve alinee 4. člena, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev pri pristojnem državnem upravnem organu. Prednost imajo prosilci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, ter investitorji, ki bodo z lastnim deležem sredstev zagotavljali dokončanje investicije v krajšem roku, kakor tudi tiste investicije, ki bodo imele pozitiven učinek na ohranjanje kulturne krajine in poseljenost podeželja.
Subvencionirana obrestna mera (in dotacija v primeru investicij za opravljanje turizma na kmetijah) na posameznega upravičenca ne sme preseči 40% upravičenih stroškov investicije (verodostojna dokazila o nakupu zemljišč, kmetijske mehanizacije, stroški gradbenih del) oziroma 50% upravičenih stroškov investicije v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Če investicijo izvaja mlad kmet v obdobju 5 let po prejemu kmetije (pogoj: starost do 40 let, ustrezna poklicna usposobljenost kmeta) je dovoljeno 5% povečanje.
Kreditna pogodba je sklenjena med banko in kreditojemalcem, kmetom, v skladu s pravilnikom, sklepom odbora in banke. Kreditojemalec prične porabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe. Kreditojemalec prične vračati posojilo v skladu z določili kreditne pogodbe.
Sklep o razpisu za dodelitev kreditov sprejme odbor in ga objavi v občinskem glasilu – Ogledalo.
Prošnjo za kredit z zahtevano dokumentacijo razpisa vložijo prosilci v tajništvu Občine Vojnik. Občinska uprava opravlja vse strokovne in administrativno-tehnične naloge za odbor. Krediti se odobrijo na podlagi pozitivne rešitve vlog s strani odbora ter pozitivnega sklepa banke, ki je izbrana po sklepu odbora in s katero občina sklene Dogovor o poslovnem sodelovanju. Strokovna in administrativno-tehnična dela v zvezi s sprejemanjem vlog, odobritvijo, spremljanjem in izterjavo opravlja izbrana banka v sodelovanju z občinsko upravo.
 
2. Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč, predvsem z namenom zaokrožitve parcel in s tem izboljšanjem velikostne sestave zlasti tistih kmetij, katerim pomeni kmetovanje edini vir preživljanja.
Višina pomoči:
Sofinancira se do 40% stroškov notarja in stroškov vpisa v zemljiško knjigo.
Pogoji za pridobitev sredstev
– Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo edini vir preživljanja,
– mnenje kmetijske svetovalne službe,
– kupoprodajna pogodba, ki ne sme biti starejša od enega leta,
– dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
– računi za stroške nastale pri izvedbi pravnega posla – nakupa kmetijskega zemljišča,
– kopija katastrskega načrta.
 
3. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja je podpora k večji strokovni usposobljenosti kmetov, spodbujanje uvajanja novih znanj ter optimalnejši izrabi sedanjih. Program izobraževanja za kmete v občini ali skupaj z upravičenci iz sosednjih občin organizirajo in izvajajo svetovalna služba Celje, društva s področja kmetijstva in ostali verificirani izvajalci izobraževanja. Do sofinanciranja so upravičeni kmetje, oziroma pooblaščeni izvajalci, ki opravljajo storitve izobraževanja za kmete.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva državne pomoči se dodeljujejo na podlagi:
– računa oziroma dokazila o izvedeni storitvi (programu izobraževanja) za kmete-udeležence izobraževanja;
– vloge za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenega programa pooblaščenega izvajalca izobraževanja z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja. Program pregleda in potrdi odbor.
Upravičeni stroški:
– Kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo stroški izobraževanja do višine 100%.
– Pooblaščenim izvajalcem izobraževanja se krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov zunanjih predavateljev, stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in demonstracijskih poskusov ter plačilo drugih materialnih stroškov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja do višine 50% stroškov izobraževanja.
 
4. Sofinanciranje testiranja poljedelskih in sadjarskih škropilnic in pršilnikov
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja je optimalna raba zaščitnih sredstev, racionalnejša uporaba kmetijskih strojev in s tem zmanjšanje onesnaževanja okolja ter znižanje stroškov po hektarju. Program storitev testiranja škropilnic ter analiz zemlje in krme za kmete v občini ali skupaj z upravičenci iz sosednjih občin organizira in izvaja svetovalna služba Celje, oziroma drugi verificirani izvajalci. Do sofinanciranja so upravičeni kmetje.
Upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev:
Do 100% stroškov za testiranje poljedelskih in sadjarskih škropilnic in pršilnikov, na osnovi računa pooblaščene organizacije za izvedene storitve s seznamom in podpisi uporabnikov storitev.
 
5. Sofinanciranje analiz tal in krme
Namen ukrepa:
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnega načrta in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam. Z analizo krme in s tem pravilnejšim krmnim obrokom vplivamo na proizvodno kvaliteto posamezne kategorije živali. Programe analize zemlje in krme za kmete v občini izvaja svetovalna služba Celje, oziroma druge pooblaščene organizacije.
Upravičeni stroški in pogoji za pridobitev sredstev:
– do 50% stroškov analiz zemlje in krme na osnovi računa pooblaščene organizacije za analizo zemlje oziroma krme s priloženim seznamom in participacijo kmetov, uporabnikov storitev.
 
6. Izdelava tehnoloških projektov, načrtov in investicijskih programov
Namen ukrepa:
– Namen sofinanciranja je zniževanje začetnih stroškov, ki jih nosi kmet pri pripravi ustrezne dokumentacije za uvajanje novih tehnologij na kmetiji, oziroma za izboljševanje dosedanjih.
Upravičeni stroški:
– Stroški izdelave tehnoloških projektov, načrtov, do 12% stroškov od celotne posamezne investicije, začete v tekočem letu, oziroma največ do 30.000 SIT na upravičenca.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– Na osnovi računa in finančno ovrednotenega programa pooblaščene organizacije s priloženim seznamom kmetov (iz vloge morata biti razvidna seznam in participacija kmetov uporabnikov storitev).
 
7. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Vključitev občine v razvojne programe podeželja (RPP), in sicer kot soudeležba vsaj treh občin glede na razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). S tem je omogočena dolgoročna prednost sodelujočih občin in njihovih kmetov pri prijavljanju na različne javne razpise tudi v evropskem merilu za dodelitev nepovratnih sredstev (obnova vasi, razvoj kmetijske infrastrukture…), kjer je pogoj razpisa vključitev v RPP.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodeljujejo na podlagi sklenjene pogodbe med občino in nosilcem, oziroma izvajalcem projekta, in na osnovi drugih dokazil o izvajanju in financiranju projekta. Za RPP se upoštevajo pogoji MKGP o sofinanciranju in metodologiji priprave RPP. Po odobritvi RPP, ko bo območje navedeno v seznamu naselij, se bodo za sofinanciranje izvedbenih aktivnosti upoštevali pogoji razpisov MKGP in ostalih ministrstev ter pogoji SAPARD (predpristopna pomoč za kmetijstvo in razvoj podeželja). Ob vstopu v EU pa pogoji evropskih razpisov (strukturni skladi in ostali). Upravičenci so kmetije, vključene v RPP in izvajalci projektov.
Upravičeni stroški:
Višina sredstev za posamezen projekt se določi z letnim programom na podlagi ocene vrednosti programa in razpoložljivih sredstev za te namene. Sofinancira se preveritvena faza projektov RPP v višini do 10% upravičenih stroškov projekta (stroški organizacije in izvedbe delavnic, analiz o pripravljenosti sodelovanja, strokovnih ekskurzij, stroški priprave poročila o izvedeni fazi, stroški sporočila za javnost medijem) v sorazmernem deležu glede na število udeležencev občin, ki skupaj prijavljajo projekt.
Sofinancira se uvajalna faza RPP do višine 100% upravičenih stroškov projekta (stroški oblikovanja in izdelave skupnega razvojnega programa, koordinacija aktivnosti, stroški promocije, tržne aktivnosti, oglaševanje) v sorazmernem deležu glede na število občin, ki skupaj prijavljajo projekt in število kmetov, ki so vključeni v RPP na območju občine. Pri teh projektih občina dodatno sofinancira kmetom posameznikom tudi pri tem nastale stroške izobraževanja, usposabljanja do 50% upravičenih stroškov ter izdelavo poslovnih in tehnoloških načrtov za kmete do 12% upravičenih stroškov od celotne investicije oziroma največ v znesku do 30.000 SIT na upravičenca.
 
8. Sofinanciranje delovanja društev
Namen ukrepa:
Spodbujanje aktivnosti društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo, za izvajanje strokovnega dela, pri izdajanju informativnih publikacij in pri prenosu tržnih informacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so registrirana na območju občine, oziroma delujejo na področju kmetijstva v občini. Sofinanciranje programov in drugih aktivnosti poteka na osnovi javnega poziva k oddaji letnega finančno ovrednotenega programa društva ter finančnega poročila o delu društva v preteklem letu. Na predlog odbora se lahko objavijo pogoji in merila za izbor programov in drugih aktivnosti, ki jih bo sofinancirala občina. Odbor pregleda in odobri sofinanciranje posameznih programov.
Upravičeni stroški:
Višina sofinanciranja posameznega programa, oziroma aktivnosti društev je odvisna od razpoložljivih sredstev za te namene in znaša do 30% stroškov za izvedbo strokovnih prireditev (razstave, promocije, prodaja kmetijskih pridelkov na sejmih, organizirano trženje, ipd.), za izdajo informativnih publikacij, zdravstveno varstvo čebel, izvajanje izobraževanj in usposabljanj za člane društev.
 
9. Pomoč kmetijam ob elementarnih in drugih nesrečah
Namen ukrepa:
Ohranjanje kmetijske dejavnosti v primeru, da je izvajanje le-te ovirano ali onemogočeno na določenem območju zaradi opredeljene naravne nesreče in s tem ogrožen nadaljnji obstoj kmetije ali skupine kmetij.
Upravičenci:
Do pomoči je upravičen oškodovanec, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo v Občini Vojnik in sicer tisti, ki je utrpel večjo škodo zaradi naravne nesreče (požar, poplave, neurje, zemeljski plazovi, večji napadi škodljivcev…).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga prosilca, s priloženo izjavo o pridobljenih sredstvih prosilca za isti namen iz kateregakoli drugega vira (državna sredstva, povračilo škode s strani zavarovalnice ipd…)
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe (pristojnega sodnega cenilca za področje kmetijstva) o višini škode in stopnji prizadetosti.
Upravičeni stroški
Sofinancira se do 10% višine škode na podlagi predloga Komisije za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.
10. člen
Kriterije, oziroma delež sofinanciranja za finančne intervencije iz tega pravilnika predlaga odbor v skladu z višino razpoložljivih sredstev za posamezne namene. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za isti namen.
11. člen
S proračunom potrjena sredstva za finančne intervencije se za posamezne namene iz III. poglavja točke A tega Pravilnika lahko prerazporejajo glede na prispele prijave.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
12. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja odbor. V ta namen lahko odbor imenuje komisijo, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega pravilnika.
13. člen
Zoper odločitev lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali da je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog odbora upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 80/02).
Št. 362-05-05/24
Vojnik, dne 12. maja 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.