Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2865. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004, stran 7992.

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00), 99. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 16. člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 15. seji dne 24. 5. 2004 na predlog župana Občine Zagorje ob Savi sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004 (Uradni list RS, št. 40/04) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)           2,052,276.000
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)              1,439,552.000
70  DAVČNI PRIHODKI                  1,266,202.000
   700 Davki na dohodek in dobiček          991,614.000
   703 Davki na premoženje              181,438.000
   704 Domači davki na blago in storitve        93,150.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                  173,350.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                  58,400.000
   711 Takse in pristojbine               7,495.000
   712 Denarne kazni                   238.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      8,000.000
   714 Drugi nedavčni prihodki             99,217.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                 59,000.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      7,000.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.
     premoženja                   52,000.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 553,724.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij           553,724.000
 
II  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           2,184,276.000
40  TEKOČI ODHODKI                   482,108.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       119,739.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   22,762.000
   402 Izdatki za blago in storitve          326,907.000
   403 Plačila domačih obresti             5,700.000
   409 Rezerve                     7,000.000
41  TEKOČI TRANSFERI                  818,053.000
   410 Subvencije                   10,175.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom               156,920.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                  130,600.000
   413 Drugi tekoči domači transferi         520,358.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                721,235.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       721,235.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               162,880.000
   430 Investicijski transferi            162,880.000
 
III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I – II)           –132,000.000
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                    33,000.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev           33,000.000
 
V  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
 
VI  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            33,000.000
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV – V)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
 
VII ZADOLŽEVANJE
50  ZADOLŽEVANJE                    130,000.000
   500 Domače zadolževanje              130,000.000
 
VIII ODPLAČILA DOLGA
55  ODPLAČILA DOLGA                   31,000.000
   550 Odplačila domačega dolga            31,000.000
 
IX  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)                –
 
X  NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII-IX)           99,000.000
 
XI  NETO FINANCIRANJE (VI+X)              132,000.000
Prihodki in odhodki so določeni v posebnem delu in so sestavni del Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2004 ostanejo v veljavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-8/2003
Zagorje, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.