Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

72. Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (MPKMN), stran 4260.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ LETA 1996 H KONVENCIJI O MINIMALNIH NORMATIVIH V TRGOVSKI MORNARICI, 1976 (MPKMN)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976 (MPKMN), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. maja 2004.
Št. 001-22-118/04
Ljubljana, 28. maj 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ LETA 1996 H KONVENCIJI O MINIMALNIH NORMATIVIH V TRGOVSKI MORNARICI, 1976 (MPKMN)
1. člen
Ratificira se Protokol iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976, sklenjen v Ženevi dne 22. oktobra 1996.
2. člen
Besedilo protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu v slovenskem jeziku glasi: *
P R O T O K O L I Z L E T A 1996
H KONVENCIJI O MINIMALNIH NORMATIVIH V TRGOVSKI MORNARICI, 1976
Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela,
ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada za delo in se je 8. oktobra 1996 sestala na svojem štiriinosemdesetem zasedanju in
upoštevajoč določbe 2. člena Konvencije o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976, (v nadaljevanju »osnovna konvencija«), ki zlasti navaja:
»Vsaka članica, ki ratificira to konvencijo, se zaveže, da:
(a) določi z zakoni ali predpisi za ladje, registrirane na njenem ozemlju:
(i) varnostne normative, vključno z normativi o usposobljenosti, delovnem času in številčnosti posadke, da bi s tem zagotovila varnost bivanja na ladjah;
(ii) ustrezne ukrepe socialne varnosti in
(iii) pogoje zaposlovanja in bivanja na ladji, če ti niso po mnenju članice zajeti v kolektivnih pogodbah ali jih niso določila pristojna sodišča na način, ki je v enaki meri zavezujoč za ladjarje in pomorščake;
in se prepriča, da se določbe takih zakonov in predpisov v glavnem ujemajo z določbami konvencij ali členov konvencij, navedenih v dodatku k tej konvenciji, če članica ni sicer dolžna izvajati omenjenih konvencij«, in
upoštevajoč tudi določbe prvega odstavka 4. člena osnovne konvencije, ki navaja:
»Če članica, ki je ratificirala to konvencijo in v pristanišču katere pristane ladja med običajnim potovanjem ali iz operativnih razlogov, prejme pritožbo ali dobi dokaze, da ladja ne ustreza normativom iz te konvencije, ko je konvencija že začela veljati, lahko pripravi poročilo vladi države, v kateri je ladja registrirana, kopijo poročila pa pošlje generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo, lahko pa tudi uvede potrebne ukrepe za odpravo razmer na ladji, ki očitno ogrožajo varnost ali zdravje«, in
sklicujoč se na Konvencijo o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, 1958, ki v prvem odstavku 1. člena navaja:
»V tej konvenciji izraz diskriminacija pomeni:
(a) vsako razlikovanje, izključitev ali dajanje prednosti na podlagi rase, barve, spola, vere, političnega prepričanja, narodnosti ali socialnega izvora, ki izniči ali ogroža enake možnosti ali obravnavanje pri zaposlovanju ali poklicih;
(b) vsako drugo razlikovanje, izključitev ali dajanje prednosti, ki izniči ali ogroža enake možnosti ali obravnavanje pri zaposlovanju ali poklicih in ga lahko opredeli zadevna članica po posvetovanju s predstavniškimi organizacijami delodajalcev in delavcev, če obstajajo, in drugimi ustreznimi organi«, in
sklicujoč se na začetek veljavnosti Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu, 1982, dne 16. novembra 1994 in
sklicujoč se na Mednarodno konvencijo Mednarodne pomorske organizacije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, kot je bila spremenjena leta 1995,
potem ko je sklenila, da sprejme določene predloge za delno spremembo osnovne konvencije, ki je četrta točka na dnevnem redu zasedanja, in
potem ko se je odločila, da se ti predlogi oblikujejo kot protokol k osnovni konvenciji,
sprejema dvaindvajsetega oktobra tisoč devetsto šestindevetdeset ta protokol z naslovom Protokol iz leta 1996 h Konvenciji o minimalnih normativih v trgovski mornarici, 1976:
1. člen
1. Vsaka članica, ki ratificira ta protokol, razširi seznam konvencij iz dodatka k osnovni konvenciji, tako da vključi konvencije iz dela A drugega dodatka in tiste konvencije, ki so navedene v delu B tega dodatka in jih sprejme v skladu s 3. členom spodaj.
2. Razširitev konvencije iz dela A drugega dodatka, ki še ni začela veljati, začne veljati šele z začetkom veljavnosti te konvencije.
2. člen
Članica lahko ta protokol ratificira hkrati z osnovno konvencijo ali kadar koli po njeni ratifikaciji, tako da svojo listino o ratifikaciji protokola pošlje generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo v registracijo.
3. člen
1. Vsaka članica, ki ratificira ta protokol, kadar je to izvedljivo, v izjavi, priloženi njeni listini o ratifikaciji, navede, katero ali katere konvencije iz dela B drugega dodatka sprejema.
2. Članica, ki ni sprejela vseh konvencij iz dela B drugega dodatka, lahko v poznejši izjavi, ki jo pošlje generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo, navede, katero drugo konvencijo ali konvencije sprejema.
4. člen
1. Za namene prvega odstavka 1. člena in 3. člena tega protokola se pristojni organ predhodno posvetuje z organizacijami, ki zastopajo lastnike ladij in pomorščake.
2. Pristojni organ da, takoj ko je to izvedljivo, organizacijam, ki zastopajo lastnike ladij in pomorščake, na voljo podatke o ratifikacijah, izjavah in odpovedih, ki jih je uradno sporočil generalni direktor Mednarodnega urada za delo v skladu s prvim odstavkom 8. člena spodaj.
5. člen
Za namene tega protokola se šteje, da Konvencija o repatriaciji pomorščakov (revidirana), 1987, za članico, ki sprejme to konvencijo, nadomešča Konvencijo o repatriaciji mornarjev pomorske plovbe, 1926.
6. člen
1. Ta protokol zavezuje le tiste članice Mednarodne organizacije dela, katerih ratifikacije so registrirane pri generalnem direktorju Mednarodnega urada za delo.
2. Ta protokol začne veljati 12 mesecev po dnevu registracije ratifikacij petih članic, od katerih imajo tri ladjevje z bruto tonažo vsaj en milijon vsaka.
3. Nato začne ta protokol za katero koli članico veljati 12 mesecev po dnevu registracije njene ratifikacije.
7. člen
Članica, ki je ratificirala ta protokol, ga lahko odpove, kadar je osnovna konvencija na voljo za odpoved v skladu s 7. členom, z aktom, ki ga pošlje v registracijo generalnemu direktorju Mednarodnega urada za delo. Odpoved tega protokola začne veljati najprej eno leto po dnevu registracije.
8. člen
1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo uradno obvesti vse članice Mednarodne organizacije dela o registraciji vseh ratifikacij, izjav in odpovedi, ki so mu jih poslale članice Organizacije.
2. Ko so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 6. člena zgoraj, generalni direktor opozori članice Organizacije na datum začetka veljavnosti protokola.
9. člen
V skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih narodov generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči generalnemu sekretarju Združenih narodov zaradi registracije vse podatke o ratifikacijah in odpovedih, registriranih pri njem v skladu z določbami zgornjih členov.
10. člen
Kadar se mu to zdi potrebno, Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži Generalni konferenci poročilo o izvajanju tega protokola in prouči, ali je zaželeno, da na dnevni red konference uvrsti vprašanje o spremembi celega ali dela protokola.
11. člen
Za spreminjanje tega protokola in potem, ko ga ni mogoče več ratificirati, se smiselno uporabijo določbe 11. člena osnovne konvencije.
12. člen
Angleška in francoska različica besedila tega protokola sta enako verodostojni.
Drugi dodatek
Del A
Konvencija št. 133 o nastanitvi članov posadke (dodatne določbe), 1970,
in
Konvencija št. 180 o delovnem času pomorščakov in številu članov posadke na ladji, 1996
 
Del B
Konvencija št. 108 o osebnih dokumentih pomorščakov, 1958
Konvencija št. 135 o varstvu in olajšavah za predstavnike delavcev v podjetju, 1971
Konvencija št. 164 o varovanju zdravja in zdravstveni oskrbi pomorščakov, 1987
Konvencija št. 166 o repatriaciji pomorščakov (revidirana), 1987
P R O T O C O L O F 1996
TO THE MERCHANT SHIPPING (MINIMUM STANDARDS) CONVENTION, 1976
The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office and having met in its Eighty-fourth Session on 8 October 1996, and
Noting the provisions of Article 2 of the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976 (referred to below as "the principal Convention"), which states in part that:
"Each Member which ratifies this Convention undertakes –
(a) to have laws or regulations laying down, for ships registered in its territory –
(i) safety standards, including standards of competency, hours of work and manning, so as to ensure the safety of life on board ship;
(ii) appropriate social security measures; and
(iii) shipboard conditions of employment and shipboard living arrangements, in so far as these, in the opinion of the Member, are not covered by collective agreements or laid down by competent courts in a manner equally binding on the shipowners and seafarers concerned;
and to satisfy itself that the provisions of such laws and regulations are substantially equivalent to the Conventions or Articles of Conventions referred to in the Appendix to this Convention, in so far as the Member is not otherwise bound to give effect to the Conventions in question"; and
Noting also the provisions of Article 4, paragraph 1, of the principal Convention, which states that:
"If a Member which has ratified this Convention and in whose port a ship calls in the normal course of its business or for operational reasons receives a complaint or obtains evidence that the ship does not conform to the standards of this Convention, after it has come into force, it may prepare a report addressed to the government of the country in which the ship is registered, with a copy to the Director-General of the International Labour Office, and may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health"; and
Recalling the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, Article 1, paragraph 1, of which states that:
"For the purpose of this Convention the term ‘discrimination’ includes –
(a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation;
(b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the Member concerned after consultation with representative employers' and workers' organisations, where such exist, and with other appropriate bodies"; and
Recalling the entry into force of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982, on 16 November 1994, and
Recalling the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995, of the International Maritime Organization,
Having decided on the adoption of certain proposals with regard to the partial revision of the principal Convention, which is the fourth item on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals should take the form of a Protocol to the principal Convention;
adopts, this twenty-second day of October one thousand nine hundred and ninety-six, the following Protocol, which may be cited as the Protocol of 1996 to the Merchant Shipping (Minimum Standards) Convention, 1976:
Article 1
1. Each Member which ratifies this Protocol shall extend the list of Conventions appearing in the Appendix to the principal Convention to include the Conventions in Part A of the Supplementary Appendix and such Conventions listed in Part B of that Appendix as it accepts, if any, in accordance with Article 3 below.
2. Extension to the Convention listed in Part A of the Supplementary Appendix that is not yet in force shall take effect only when that Convention comes into force.
Article 2
A Member may ratify this Protocol at the same time as or at any time after it ratifies the principal Convention, by communicating its formal ratification of the Protocol to the Director-General of the International Labour Office for registration.
Article 3
1. Each Member which ratifies this Protocol shall, where applicable, in a declaration accompanying the instrument of ratification, specify which Convention or Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix it accepts.
2. A Member which has not accepted all of the Conventions listed in Part B of the Supplementary Appendix may, by subsequent declaration communicated to the Director-General of the International Labour Office, specify which other Convention or Conventions it accepts.
Article 4
1. For the purposes of Article 1, paragraph 1, and Article 3 of this Protocol, the competent authority shall hold prior consultations with the representative organizations of shipowners and seafarers.
2. The competent authority shall, as soon as practicable, make available to the representative organizations of shipowners and seafarers information as to ratifications, declarations and denunciations notified by the Director-General of the International Labour Office in conformity with Article 8, paragraph 1, below.
Article 5
For the purpose of this Protocol, the Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987, shall, in the case of a Member which accepts that Convention, be regarded as a replacement of the Repatriation of Seamen Convention, 1926.
Article 6
1. This Protocol shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.
2. This Protocol shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of five Members, three of which each have at least one million gross tonnage of shipping, have been registered.
3. Thereafter, this Protocol shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.
Article 7
A Member which has ratified this Protocol may denounce it whenever the principal Convention is open to denunciation in accordance with its Article 7, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Denunciation of this Protocol shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
Article 8
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications, declarations and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.
2. When the conditions provided for in Article 6, paragraph 2, above have been fulfilled, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Protocol shall come into force.
Article 9
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.
Article 10
At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Protocol and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.
Article 11
For the purposes of revising this Protocol and closing it to ratification, the provisions of Article 11 of the principal Convention shall apply mutatis mutandis.
Article 12
The English and French versions of the text of this Protocol are equally authoritative.
Supplementary Appendix
Part A
Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133)
and
Seafarers' Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180)
 
Part B
Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108)
Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135)
Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)
Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za promet.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-04/04-21/1
Ljubljana, dne 20. maja 2004
EPA 1304-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
* Besedilo protokola v francoskem izvirniku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost