Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2825. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu "Severna obvoznica" v Kopru, stran 7897.

Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravni sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 in 51/02) in na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 13. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu »Severna obvoznica«
v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Severna obvoznica« v Kopru (Uradne objave, št. 2/1994), ki jih je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper, pod številko U/50-2003 v januarju 2004.
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve ureditvenega območja obsegajo celotno ureditveno območje navedenega ureditvenega načrta.
Meja ureditvenega območja poteka: od izhodiščne točke na obalnem robu prečka parcele št. 1571, 110/8, 110/1, 110/9, 1592, 107, 110/4, 107, 110/4, 109/1, 276/3, 109/2, 109/8, 109/7, 1567/1, po robu parcele št. 1368/2, prečka parcele št. 1567/1, 1364/1, po robu parcel št. 276/3, 276/4, 109/5, prečka parcelo št. 282, poteka po robu parcel št. 274/5, 274/4, 273/4, 273/3, 273/1, 268, 266, 282, 246, prečka parcelo št. 257, poteka po robu parcel št. 257, 246, prečka parcelo št. 246, poteka po robu parcel št. 246, 110/4, 235/1, 235/2, 235/1, 138/2, 138/1, 122/2, 139, 140 prečka parcele št. 141, 16, 20, 50, po robu parcel št. 31 in 43, prečka parcele št. 1390, 30/5, 30/4, 21/2, 30/6, 21/4, 1/2, 1/3, 1/1, 7/1, po robu parcel št. 7/3, 8, 9/1, prečka parcelo št. 9/3, poteka po robu parcele št. 9/3, prečka parcele št. 10/2 in 1/4 ob morski obali. Vse parcele so v k.o. Koper.
(2) Velikost ureditvenega območja je ca. 5 ha.
(3) Grafično je meja ureditvenega območja prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 5. člena tega odloka.
3. člen
Besedilo odloka o ureditvenem načrtu Severna obvoznica (Uradne objave, št. 2/1994) se v celoti spremeni in nadomesti z določili tega odloka.
4. člen
Ureditveni načrt (v nadaljevanju: UN) določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev ter tolerance.
5. člen
(1) UN iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni in grafični del
(2) Tekstualni del vsebuje: odlok, obrazložitev UN ter smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
(3) Grafični del ureditvenega načrta vsebuje:
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Koper, M 1: 5000
– pregledno situacijo na DOF, M 1: 1000
– prikaze meje UN na topografskem načrtu in DKN, M 1:1000
– katastrski načrt, M 1:1000
– ureditveno situacijo, M 1: 1000
– prometno situacijo, M 1:1000
– vzdolžni profil M 1: 1000/100
– karakteristični prečni profil, M 1: 200
– zbirne karte komunalne infrastrukture, M 1:1000
– načrt gradbenih parcel, M 1: 1000
– zakoličbeni načrt, M 1:1000.
II. FUNKCIJA OBMOČJA
6. člen
Znotraj ureditvenega območja UN iz 2. člena tega odloka so predvidene naslednje ureditve:
– ureditev ceste »Severna obvoznica«, ki povezuje Ferrarsko cesto in Pristaniško cesto;
– ureditev parkirnih površin;
– ureditev potniškega pristanišča;
– zaokrožitev območja marine;
– sprememba namembnosti objektov;
– ureditev kontaktnih površin.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV
7. člen
Posebno pozornost je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov in mestotvornemu oblikovanju ureditev. Pri oblikovanju fasad objektov in zunanjih površin naj se upošteva uporaba kvalitetnih materialov, detajlov, proporcev in ozelenitev, ki je značilna za klimo in tradicijo mediteranskih mest.
8. člen
Gabariti objektov:
Tlorisni gabariti posameznih objektov in ureditev so razvidni iz grafičnih prilog. Objekti, za katere je predvidena sprememba namembnosti in rekonstrukcija, ohranjajo obstoječo etažnost. Predvideni začasni objekt pristanišča in objekt vhoda v marino sta pritlična. Rekonstruiran, nadzidan in dozidan objekt na parceli št. 31 k.o. Koper je etažnosti P+1.
9. člen
Gradbene parcele:
(1) Načrt gradbenih parcel iz grafičnega dela temelji na določitvi posameznih gradbenih sklopov. Po realizaciji posegov se gradbene parcele v smislu funkcionalnih zemljišč lahko deli ali združuje, pri čemer se ne sme slabšati koncepta predvidenih ureditev javnih površin.
(2) Območja dvojne rabe – kjer se prekriva namenska raba podzemne etaže (uvoz v garažni objekt pod Muzejskim trgom) in namenska raba na nivoju terena, morajo biti določena v projektni dokumentaciji (projekt zunanje ureditve, načrt parcelacije).
10. člen
Urejanje zunanjih površin:
(1) Načrtovanje in urejanje zunanjih površin mora upoštevati:
– prilagajanje terenskim razmeram s podpornimi zidovi (zidani ali obloženi s kamnom);
– prilagajanje stavbnim strukturam glede oblikovanja uličnih in tržnih ambientov;
– zasaditev drevoredov na odseku ceste, kjer to prostorske razmere omogočajo;
– zasaditev drevja ali pergol za sončno zaščito parkirnih prostorov.
(2) Zunanje ureditve naj se prilagajajo izpostavljenim pogledom. Ozelenitve naj bodo izvedene z avtohtonim rastlinjem. Predvideno je ohranjanje kvalitetnega zelenja (drevoredi, posamična drevesa) ter ureditev novih hortikulturno urejenih površin, kjer to omogočajo prostorske razmere. Ograje, parapetni zidovi in konstrukcija ter druge ureditve morajo biti arhitektonsko oblikovani.
(3) Tlakovanje Ribiškega trga je predvideno v kamnu.
11. člen
Urejanje zelenih površin:
(1) Predvidene ozelenitve naj bodo izvedene z avtohtonim rastlinjem.
(2) Pred izdajo dovoljenj je potrebno izdelati celovit načrt zunanje ureditve z zasaditvenim načrtom za območja večjih zelenih površin.
(3) Ureditev zelenih površin je obvezna za javne in zasebne odprte površine. Ureditev zasebnih površin naj ne odstopa od javnih.
(4) Komunalno omrežje in naprave ter zunanje ureditve morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da omogočajo zasaditev drevoredov, predvidenih s tem zazidalnim načrtom.
(5) V primeru, da se pri izvedbenih projektih in sami izvedbi ugotovi vpliv drevoredne zasaditve na komunalne vode, je obvezno izvesti protikoreninske zaščite. Kolikor zunanje kontaktne površine to omogočajo, se lahko linija drevoreda smiselno zamakne.
12. člen
Rušitve:
V sklopu izvedbe ceste je predvidena rušitev objektov s parcelnim številkami, 15/1 (pisarne), 109/2 (nadstrešnica), 109/8 (delavnice, pisarne), 110/9 (transformatorska postaja), 1592 (tankvana z rezervoarjem), del objekta s parcelno številko 109/1 (delavnice) ter objektov, ki obsegajo dele parcel št. 110/4 in 110/6 (avtopralnica), dele parcel št. 110/4, 138/1, 138/2 in 235/1 (garaže) in 122/2, 138/1 (pisarne). Pred izvedbo parkirišča je potrebna rušitev objektov na parcelah št. 13/4, (pisarne), 13/2 (pisarne) ter 13/1 in 110/1 (pisarne). V končni fazi je predvidena rušitev objektov na parcelah št. 18 (gostinski objekt, skladišče), 14 (pisarne) in 13/3 (pisarne). Vse parcele so v k.o. Koper.
13. člen
Rekonstrukcije, spremembe namembnosti, dozidave:
Predvidi se rekonstrukcija in sprememba namembnosti naslednjih objektov:
(1) Za objekta s parcelnima številkama 13/3 in 14 k.o. Koper je možna sprememba namembnosti za poslovne, upravne, izobraževalne, trgovske, gostinske, turistične in druge centralne dejavnosti.
(2) Za objekt s parcelno številko 122/1 k.o. Koper se v prvi fazi predvidi sprememba namembnosti v parkirni objekt, v drugi fazi pa se objekt lahko nameni za poslovne, upravne, izobraževalne, trgovske, gostinske, turistične in druge centralne dejavnosti
(3) Za objekt s parcelnimi številkami 106/1 in 106/2 k.o. Koper je v II. fazi predvidena sprememba namembnosti v objekt potniškega pristanišča s spremljajočimi dejavnostmi ter za poslovne, upravne, izobraževalne, trgovske, gostinske, turistične in druge centralne dejavnosti.
(4) Za objekt s parcelnima številkama 109/5 in 276/4 k.o. Koper je možna sprememba namembnosti za poslovne, upravne, izobraževalne, trgovske, gostinske, turistične in druge centralne dejavnosti.
(5) Predvidena je rekonstrukcija objekta na parceli št. 43 k.o Koper, dozidava in nadzidava le-tega na parceli št. 43 k.o. Koper ter dozidava na parceli št. 31 k.o. Koper. Za posege je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
14. člen
Območje marine:
V sklopu zaokrožitve marine so predvidene naslednje ureditve:
– izvedba valobrana na vzhodni strani v dolžini ca. 70 m;
– ureditev operativne obale ob vzhodnem akvatoriju marine z ureditvijo prostora za dvig in spust plovil;
– poleg maritimnih posegov je predvidena ureditev platoja povečanega dela marine z izvedbo novega vhoda in priključka na »Severno obvoznico« in novega kontrolnega objekta ob prestavljenem vhodu ter ukinitev obstoječega uvoza.
15. člen
Območje potniškega pristanišča:
(1) V sklopu ureditve potniškega pristanišča so predvidene naslednje ureditve:
– ureditev platoja pristanišča;
– ureditev parkirišča za osebna vozila in avtobuse,
– gradnja začasnega objekta pristanišča.
(2) V II. fazi je predvideno povečanje območja potniškega pristanišča proti vzhodu, tako da obsega tudi objekt obstoječega skladišča, za katerega je predvidena sprememba namembnosti.
16. člen
Maritimne ureditve
(1) Pred izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za maritimne ureditve in naprave je potrebno izdelati študijo vplovbe in izplovbe za bazen I, ob upoštevanju vrste plovil in tovorov, ter pridobi varnostno oceno plovbe.
(2) K izvedbeno projektni dokumentaciji vseh maritimnih ureditev morajo investitorji pridobiti mnenje uprave RS za pomorstvo glede zagotavljanja varnosti plovbe.
IV. PROSTORSKI IN PROMETNO – TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
17. člen
»Severna obvoznica«:
(1) »Severna obvoznica« predstavlja novo primarno mestno prometnico, ki spaja krožišče na Ferrarski cesti s Pristaniško cesto po severnem obodu mesta med Luko Koper in starim mestnim jedrom. Dolžina ceste je ca. 1200 m.
(2) Prečni profil ceste obsega (od severa proti jugu):
– peš hodnik min. 1.25 m, enosmerna kolesarska steza min 1.5 m;
– cestišče širine min. 6 m z dvema voznima pasovoma ter ureditvijo levega zavijalnega pasu pri križišču z Vojkovim nabrežjem, medtem ko se odsek med križiščem z ulico Belveder in uvozom v predvideni parkirni objekt pod Muzejskim trgom uredi za enosmerni promet (profil je tak, da je mogoče s spremembo signalizacije predvideti spremembo prometnega režima – dvosmerni promet),
– peš hodnik min. 1.25 m, enosmerna kolesarska steza min 1.5 m.
18. člen
Priključki:
(1) Severna stran ceste:
– uvoz v predvideno potniško pristanišče (ca. v km 0,721);
– uvoz v marino (ca. v km 0,759).
(2) Južna stran ceste:
– priključek Vojkovo nabrežje (ca. v km 0,185);
– uvoz na predvideno parkirišče sv. Ana (ca. v km 0,269);
– uvoz na predvideno parkirišče Ribiški trg (ca. v km 0,422);
– uvoz na predvideno parkirišče in parkirni objekt Bošadraga (ca. v km 0,504);
– uvoz na predvideno parkirišče Izolska vrata (ca. v km 0,678);
– uvoz v predvideni parkirni objekt pod Muzejskim trgom (ca. v km 0,901);
– rekonstrukcija priključka ulice Belveder s priključkom enosmerne ceste proti Kidričevi ulici (v km 1,143).
19. člen
Mirujoči promet:
(1) Predvidena je izvedba šestih nivojskih parkirišč s priključki na »Severno obvoznico«:
– parkirišče sv. Ana: (ca. 52 parkirnih prostorov);
– parkirišče Ribiški trg: (ca. 32 parkirnih prostorov);
– parkirišče Bošadraga: (ca. 46 parkirnih prostorov);
– parkirišče Izolska vrata: (ca. 42 parkirnih prostorov);
– parkirišče Belveder: (ca. 28 parkirnih prostorov – dostop preko peš hodnika in kolesarske steze);
– parkirišče potniško pristanišče (ca. 15 parkirnih prostorov za osebna vozila in 3 parkirni prostori za avtobuse).
(2) Poleg nivojskih parkirišč je v I. fazi v sklopu spremembe namembnosti predvideno v objektu s parcelno številko 122/1 k.o. Koper parkiranje. V II. fazi se v objektu s parcelnimi številkami 106/1 in 106/2 k.o. Koper v sklopu potniškega pristanišča s spremljajočimi dejavnostmi nameni del površin parkiranju.
(3) Na odseku med križiščem z ulico Belveder in uvozom v predvideni parkirni objekt pod Muzejskim trgom je ob cesti z enosmernim prometom predvideno vzdolžno parkiranje (ca. 27 parkirnih prostorov).
20. člen
Skladno s predpisi in na mestih, kjer je potrebno zmanjšanje hitrosti ali umirjanje prometa, se lahko določi ustrezno izvedbo ovir za umirjanje prometa (npr. hitrostne ovire, »šikane« ipd.).
21. člen
Peš promet:
(1) Peš promet poteka po obojestranskem pločniku ob »Severni obvoznici« s prečnimi povezavami proti mestnemu jedru.
(2) Predvidena je izvedba vertikalne komunikacije (nadhod, stopnišče, dvigalo) za pešce, ki povezuje razgledišče Belveder s parkiriščem pred potniškim parkiriščem.
(3) Predvidena je uredidev arhitektonsko oblikovane ureditev peš povezave »Severne obvoznice« z Nazorjevim trgom.
(4) Predvidena je rekonstrukcija pešpoti med »Severno obvoznico« in ulico Belveder ter ureditev brežin.
(5) Predvidena je rekonstrukcija pločnika ob ulici Belveder ter sanacija drevoreda.
(6) Predvidena je izvedba pešpoti med ulico Izolska vrata in »Severno obvoznico« za skladiščem soli.
22. člen
Avtobusna postajališča:
Obojestransko avtobusno postajališče je predvideno ob križišču z Vojkovim nabrežjem, enostransko pa ob priključku za potniško pristanišče.
23. člen
Carinska ograja:
Na liniji razmejitve med ureditvenim območjem in območjem ekonomske cone Luke Koper je predvidena izvedba carinske ograje, ki mora zagotavljati carinski nadzor po carinskih predpisih.
V. POGOJI ZA KOMUNALNE, TELEKOMUNIKACIJSKE
IN ENERGETSKE UREDITVE
24. člen
(1) V sklopu izdelave projektne dokumentacije, pred pričetkom del, je potrebno evidentirati in upoštevati stanje komunalne infrastrukture s specifiko konfiguracije terena, navesti dokumentacijo, po kateri se ali se bodo urejala kontaktna in vplivna območja ter na osnovi teh uskladiti in izdelati projekte, vključno z ureditvijo zunanjih površin in hortikulturno ureditvijo. Izdelava projektne dokumentacije za komunalne naprave mora potekati istočasno in medsebojno usklajeno z upoštevanjem potrebnih odmikov med posameznimi omrežji (vzporedni poteki, križanja…).
(2) Omrežja se izvede podzemno.
(3) Zasnove komunalnih omrežij mora upoštevati zasnovo drevorednih ureditev.
(4) V izogib nepotrebnim in dodatnih prekopom je smotrno pri načrtovanju in izvedbi omrežij preveriti in izvesti tudi napeljave za kasnejše uporabnike. Kolikor bi prišlo do plinifikacije mestnega jedra, je na obravnavanem območju možna izvedba plinovodnega omrežja.
25. člen
Kanalizacija:
Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu. Predvidena je izvedba severnega fekalnega zbirnega kanala, na katerega je potrebno priključiti obstoječo fekalno kanalizacijo, izvedeno v mešanem sistemu Trubarjeve ulice in Vergerijevega trga, Dellavallejeve, Petronijeve in Ulice Velika vrata, s priključitvijo na glavni zbiralnik mesta Koper. Meteorne vode se odvajajo preko peskolovov v najbližje meteorne odvodnike. Meteorne vode s prometnih površin se odvajajo preko lovilcev olj v najbližje meteorne odvodnike.
Obstoječa kanalizacija v mešanem sistemu znotraj ureditvenega območja se, Kolikor je tehnično mogoče, rekonstruira v ločeni sistem ter priključi na kanalizacijsko omrežje z iztokom na CČN.
26. člen
Vodovod:
(1) Nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost območja UN iz javnega sistema Rižanskega vodovoda Koper bo možna po izgradnji povezovalnega cevovoda (zanka mestnega jedra) od krožišča na Ferrarski cesti do tržnice ob Pristaniški cesti.
(2) Na območju UN je poleg povezovalnega cevovoda, ki poteka vzdolž celotne trase »Severne obvoznice«, predvidena novogradnja razdelilnega vodovodnega omrežja z navezavami na že obstoječe omrežje.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije za to omrežje je potrebno upoštevati predvideno porabo vode in veljavne predpise. Projektno dokumentacijo v zvezi s predvidenimi in obstoječimi vodovodnimi objekti in napravami se izdela po projektnih nalogah, ki jih izdela upravljavec vodovodnega omrežja. Usklajeno projektno dokumentacijo za gradnjo komunalne infrastrukture je potrebno dostaviti tudi upravljavcu javnega vodovodnega omrežja v pregled in potrditev.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati potrebne odmike med posameznimi omrežji, še posebej pri vzporednih potekih vodovodnega omrežja s plinsko in telekomunikacijsko napeljavo, kanalizacijskimi vodi in napeljavo cevovoda z vodo za zalivanje zelenih površin.
(5) Gradnja komunalne infrastrukture mora potekati istočasno in usklajeno z zagotovljenim strokovnim nadzorom nad gradnjo vodovodnih naprav.
27. člen
Elektroenergetsko omrežje:
(1) Na delih območja je predvidena gradnja VN omrežja – 20 KV kablovoda.
(2) Predvidena je gradnja transformatorskih postaj za novopredvidene programe za napetost 20/0,4 kV in za nazivno moč 630 (1000) kVA. TP morajo biti dostopne za tovornjak z dvigalom skupne teže 20 t. Zaradi rušenja transformatorske postaje s parcelno št. 110/9 je predvidena nadomestna gradnja TP.
(3) Omrežje bo izvedeno podzemno v kabelski kanalizaciji. Predvidi se tudi več prečnih povezav kabelske kanalizacije na južno stran ceste.
28. člen
Javna razsvetljava:
(1) Predmet osvetlitve je trasa »Severne obvoznice« v celoti.
(2) Kabelska kanalizacija bo potekala po robovih ceste ali v zelenicah in bo izvedena skupaj za VN in javno razsvetljavo po celi trasi.
(3) Razsvetljava bo izvedena s kandelabrskimi svetilkami.
29. člen
Telekomunikacijsko omrežje:
Vzdolž trase ceste od priključka za potniško pristanišče do krožišče na Ferrarski cesti bo zgrajeno novo telefonsko in CATV omrežje s prečno vezavo na Cankarjevo ulico v predelu Ribiškega trga in Vojkovega Nabrežja ter na ulico Belveder v predelu Muzejskega trga.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
30. člen
Ohranjanje narave:
(1) Na območju UN se nahaja naravna vrednota – platana na nabrežju Belveder.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve UN Severna obvoznica v Kopru (ZRSZVN, OE Piran, oktober 2003)«, ki so priloga temu odloku.
(3) Za vsak poseg v območje naravne vrednote je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
31. člen
Varovanje kulturne dediščine:
(1) Predvidena je rekonstrukcija delov mestnega obzidja. Predvidene ureditve morajo biti zasnovane tako, da bo omogočena prezentacija obzidja.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo kulturne dediščine, navedeni v strokovnem gradivu »Posebne strokovne podlage za UN Severna obala mesta Koper (MZVNKD Piran, december 1991)«, ki so priloga temu odloku.
(3) Za vsak poseg v območje kulturne dediščine je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
32. člen
Hrup:
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za III. območje varovanja pred hrupom.
33. člen
Varstvo zraka:
(1) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
(2) Med obratovanjem ceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
34. člen
Varstvo tal:
Gradbišče naj bo omejeno na območje lokacijskega načrta, tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor.
35. člen
Varstvo morja:
S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne razmere meteorne vod.
V meteorni odvodni sistem, morje in v podtalje se z območja posegov lahko spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z uredbo o kvaliteti vode.
Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi pokritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob.
V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je potrebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče.
Na obravnavanem območju je potrebno registrirati morebitne obstoječe vodne vire in vodnjake, jih ohraniti, po potrebi sanirati in preprečiti možnost onesnaženja;
objekti v morju morajo biti zasnovani tako, da prenesejo najneugodnejše vplive z morske strani.
Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati visoke vodostaje morja (poplavna varnost).
Izlivni deli meteorne kanalizacije v morje morajo biti ustrezno varovani pred vnosom morskih sedimentov.
Objekti v zaledju (pod nivojem morske gladine) morajo biti ustrezno varovani pred visokim vodostajem morja in vdorom površinske meteorne vode.
V skladu z določili Zakona o vodah mora biti ob obali omogočen prost prehod ter upoštevana določila pri načrtovanju objektov v zvezi z dovoljenimi in nedovoljenimi posegi na vodno in priobalno zemljišče.
36. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov:
(1) Zbiranje odpadkov se vrši skladno z Odlokom o čiščenju javnih površin ter obveznemu zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju Občine Koper.
(2) Zbirna oziroma odjemna mesta je potrebno opremiti s tipiziranimi posodami. Zbirna mesta za komunalne odpadke, ekološke otoke, vrsto in tip posod in mesto postavitve posod določi glede na velikost objekta, predvidene količine in vrsto odpadkov izvajalec odvoza komunalnih odpadkov in se prikaže v projektu zunanje ureditve objektov. Odjemna mesta in ekološki otoki morajo biti dostopni za specialna vozila za odvoz odpadkov skupne teže do 18 t. Omogočeno mora biti redno čiščenje prostora, upoštevani morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le-teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper.
37. člen
Varstvo pred požarom:
(1) Pri predvidenih posegih je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, zadostne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru ter prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Viri in načini za zadostno oskrbo z vodo za gašenje so zagotovljeni ob upoštevanju elementov, navedenih v VI. poglavju tega odloka in veljavnih predpisov za izvajanje vodovodnega in hidrantnega omrežja.
(2) Pri načrtovanju in izvajanju objekta se morajo v ukrepih varstva pred požarom upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara v naseljih, zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
38. člen
Splošne obveznosti:
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje ceste prekinjeni;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih soglasodajalcev, ki so sestavni del UN. Vsak investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti lokacijsko odločbo na podlagi tega UN in gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in naprav.
VIII. FAZNOST
39. člen
(1) Predvidena je faznost izvajanja LN:
– I. faza obsega: ureditev ceste »Severna obvoznica« vključno s pripadajočo komunalno in energetsko infrastrukturo, rušitvami objektov, priključki, ureditvijo neposrednih kontaktnih površin ter ureditev potniškega pristanišča (I. etapa), ostale ureditve (spremembe namembnosti objektov, zaokrožitev marine, izvedba parkirišč in ureditve kontaktnih površin) pa se lahko izvaja v več naslednjih etapah;
– II. faza obsega povečanje območja potniškega pristanišča proti vzhodu. Začasni objekt pristanišča se mora odstraniti.
(2) Etapam izvedbe LN se prilagodi ureditev komunalnih naprav.
(3) Vsaka faza oziroma etapa mora biti zaključena celota, tako, da je omogočena njena nemotena izgradnja in uporaba.
(4) Za objekte in dejavnosti za katere je predvidena rušitev oziroma izselitev iz območja, ni možnosti širitve ali večanja kapacitet. Do pričetka pripravljalnih del, rušitve in izselitve neustreznih programov so možna vzdrževalna dela za zagotavljanje standardnih delovnih pogojev za objekte oziroma mora biti obseg teh razčlenjen v elaboratu o izselitvi in rušitvi.
(5) Do pričetka gradnje predvidenih objektov in naprav se zemljišča lahko uporablja v sedanje in druge namene pod pogojem, da to ne vpliva moteče na sosednja zemljišča, funkcijo in urejenost območja in ne ovira načrtovanih posegov.
IX. TOLERANCE
40. člen
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
(2) Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatna podzemna omrežja in naprave.
(3) Dopustne so spremembe priključkov in oblikovanje križišč zaradi uskladitve z urejanjem sosednjih območij na severni in južni strani ceste.
(4) Pri izdelavi projektne dokumentacije je možna drugačna lokacija avtobusnih postajališč od prikazanih ob upoštevanju kontaktnih programov in predvidenih avtobusnih linij.
(5) Pri izdelavi projektne dokumentacije je možno preoblikovanje maritimnih ureditev ob upoštevanju funkcije, vrste plovil in zahtev glede varnosti plovbe ter skladno s Pomorskim zakonikom.
X. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za dele območij, ki so znotraj meje UN, navedene v 2. členu tega odloka, prenehajo veljati določila naslednjih prostorskih izvedbenih aktov:
– odlok o ureditvenem načrtu za območje med Jadro klubom in Semedelsko vpadnico z dvorano (Uradne objave, št. 40/86, 23/94, 38/01);
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje trgovskega pristanišča v Kopru (Uradne objave, št. 45/98, 20/01 – sklep);
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/91);
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih parkirne površine /garažne hiše/ v historičnem mestnem jedru Koper in njegovem ožjem vplivnem območju (Uradne objave, št. 33/01).
42. člen
UN »Severna obvoznica« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
43. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3501-993/2001
Koper, dne 13. maja 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto il secondo comma dell’articolo 171° ° della Legge sulla sistemazione degli abitati e su altri interventi nel territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 11/02, 8/03- corr., 58/03-ZZK-1), l’articolo 29° della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93; 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 36/99 – sentenza della CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00 – delibera della CC, 87/01 – Zsam-1, 16/02 e 51/02), come pure l’articolo 27° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 13 maggio 2004, ha approvato
IL DECRETO SULLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO SUL PIANO REGOLATORE DELLA “CIRCONVALLAZIONE NORD” A CAPODISTRIA
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono approvate le modifiche ed integrazioni al piano regolatore della “Circonvallazione nord” a Capodistria (Bollettino uff. n. 2/1994), compilate nel mese di giugno 2004 dall’impresa PS Prostor d.o.o. Capodistria e numerate U/50-2003.
Articolo 2
(1) Le modifiche ed integrazioni all’area contemplata dal piano regolatore si riferiscono all’intera superficie della medesima.
Il confine del piano regolatore riferito all’area in questione scorre:
dal punto iniziale che coincide con la linea della costa il confine attraversa le particelle catastali n. 1571, 110/8, 110/1, 110/9, 1592, 107, 110/4, 107, 110/4, 109/1, 276/3, 109/2, 109/8, 109/7, 1567/1, prosegue per il margine della part. cat. n. 1368/2, attraversa le part. cat. n. 1567/1, 1364/1, prosegue per il margine delle part. cat. n. 276/3, 276/4, 109/5, attraversa la part. cat. n. 282, scorre lungo il margine delle part. cat. n. 257, 246, attraversa la part. cat. n. 246, scorre lungo il margine delle part. cat. n. 246, 110/4, 235/2, 235/1, 138/2, 138/1, 122/2, 139, 140, attraversa le part. cat. n. 141, 16, 20, 50, prosegue lungo il margine delle part. cat. n. 31 e 43, attraversa le part. cat. n. 1390, 30/5, 30/4, 21/2, 30/6, 21/4, 1 / 2 1/3, 1/1, 7/1, procede lungo il margine delle part. cat. n. 7/3, 8, 9/1, attraversa la part. cat. n. 9/3, poi per il margine della part. cat. n. 9/3, attraversa le part. cat. n. 10/2 e 1/4 fiancheggiando la costa. Tutte le particelle catastali si trovano nel comune catastale di Capodistria.
(2) Il perimetro della zona copre la superficie pari a 5 ettari.
(3) La rappresentazione grafica dei confini è fornita dalle mappe catastali e topografiche di cui all’articolo 5 del presente decreto.
Articolo 3
Il testo del decreto sul piano regolatore della Circonvallazione nord (Bollettino uff. n. 2/1994) è modificato e sostituito dalle disposizioni di cui al presente decreto.
Articolo 4
Il piano regolatore (nel seguito: PR) definisce la delimitazione ovvero il perimetro della zona interessata, la rispettiva funzione, l’ubicazione, la capacità e le dimensioni degli impianti ed attrezzature, le condizioni d’attuazione degli interventi aventi rilevanza urbanistica, paesaggistica ed architettonica, condizioni di sistemazione della viabilità e dell’infrastruttura a rete, i provvedimenti di natura ambientale, scansione temporale degli interventi, obblighi dell’committente e degli esecutori, deroghe.
Articolo 5
(1) Il PR di cui all’articolo 1 del presente decreto si compone di una relazione illustrativa e degli strumenti grafici.
(2) La relazione illustrativa comprende: il decreto, la motivazione del PR e gli orientamenti nonché i pareri forniti dagli enti preposti alla sistemazione del territorio.
(3) Gli strumenti grafici comprendono:
– gli estratti dagli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del comune di Capodistria, scala 1:5000;
– lo stato di fatto dei luoghi e dell’edificato aggiornato, scala 1:1000;
– i confini catastali del PR sulla mappa topografica e DKN, scala 1:1000;
– mappa catastale, scala 1:1000;
– lo stato di fatto dell’assetto, scala 1:1000;
– lo stato di fatto della viabilità, scala 1:1000;
– il profilo longitudinale, scala 1:1000/100;
– il profilo trasversale caratteristico, scala 1:200;
– i piani d’insieme dell’infrastruttura a rete, scala 1:1000;
– la mappa rappresentante i lotti fabbricabili, scala 1:1000;
– il piano di picchettazione, scala 1:1000.
II. FUNZIONE DELL’AREA
Articolo 6
La zona interessata dal PR, di cui all’articolo 2 del presente decreto è destinata a:
– la sistemazione della “Circonvallazione nord” che collega la Strada di Ferrara alla Strada del porto;
– la sistemazione delle aree di parcheggio;
– la sistemazione di uno scalo passeggeri;
– la circoscrizione della zona della marina;
– il cambiamento della destinazione d’uso dei fabbricati;
– la sistemazione delle zone di contatto.
III. DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI D’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AVENTI RILEVANZA URBANISTICA ED ARCHITETTONICA
Articolo 7
Particolare attenzione va dedicata alla distribuzione interna dei programmi ed alle sistemazioni a carattere urbano. La realizzazione delle facciate e la sistemazione delle aree scoperte richiede l’impiego di materiali di qualità idonea, oltre alla rispondenza alle esigenze del decoro edilizio per quanto riguarda i dettagli, i volumi ed il verde, che deve rispecchiare la tradizione delle città mediterranee.
Articolo 8
Dimensioni dei fabbricati:
Le dimensioni planimetriche dei singoli fabbricati e delle rispettive sistemazioni si evincono dagli strumenti grafici. I fabbricati, per i quali si prevede un cambiamento della destinazione d’uso e la ricostruzione, mantengono le altezze esistenti. L’altezza del progettato manufatto temporaneo del porto, come pure quella dell’ingresso nella marina, è ad un piano fuori terra. Il fabbricato ricostruito, rialzato ed ampliato, sito sulla part. cat. n. 31, c.c. di Capodistria, ha un’altezza pari a P + 1.
Articolo 9
Lotti fabbricabili:
(1) Il piano dei lotti fabbricabili, ricavato dagli strumenti grafici, si fonda sulla definizione dei singoli comparti edilizi. In funzione della realizzazione degli interventi i lotti fabbricabili possono essere frazionati od aggregati, senza tuttavia arrecare pregiudizio al concetto delle previste sistemazioni di spazi pubblici.
(2) Le zone promiscue, ove le destinazioni d’uso degli impianti sotterranei (accesso a tale fabbricato sottostante la Piazza del Museo) coincidono con la destinazione d’uso a livello del suolo, devono essere definite nella documentazione progettuale (progetto delle sistemazioni degli esterni, piano di lottizzazione).
Articolo 10
Sistemazione delle aree scoperte:
(1) La progettazione e la sistemazione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto di:
– condizioni orografiche con la realizzazione dei muri di sostegno (in muratura o rivestiti con pietra);
– organismo edilizio preesistente, in particolare per quanto attiene gli effetti ambientali (piazze e vie);
– piantumazione di essenze arboree nei tratti di strada che consentano tali interventi;
– piantumazione di alberi o pergolati per garantire l’ombreggiatura delle aree di parcheggio.
(2) Le sistemazioni delle aree scoperte, esposte alla pubblica vista, devono avvenire con l’impiego della vegetazione autoctona. E’ previsto il mantenimento del verde esistente, rispondente a determinati criteri qualitativi (viali, alberi isolati), come pure l’allestimento, entro i limiti delle disponibilità di spazio, di nuove zone verdi. Le recinzioni, i parapetti ed altre sistemazioni devono rispondere alle esigenze del decoro edilizio.
(3) Per la pavimentazione della Piazza dei Pescatori è previsto l’impiego delle lastre di pietra.
Articolo 11
Sistemazioni del verde pubblico:
(1) Le previste zone di verde pubblico devono essere realizzate con l’impiego della vegetazione autoctona.
(2) Previo rilascio dei permessi vanno compilati i piani dettagliati delle sistemazioni degli spazi esterni con il rispettivo progetto di piantumazione riferito a zone più estese.
(3) L’allestimento del verde è obbligatorio per gli spazi esterni pubblici e privati, i quali devono conformarsi a quelli pubblici.
(4) Le infrastrutture a rete ed i rispettivi manufatti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la piantumazione di filari d’alberi previsti dal presente piano di edificazione.
(5) Nei casi in cui nel corso della compilazione degli strumenti attuativi oppure durante l’esecuzione stessa delle opere si rilevi un impatto della piantumazione delle specie di alto fusto sulle infrastrutture fognarie, è d’obbligo provvedere alla necessaria protezione dalle radici. Nella misura in cui le superfici esterne di contatto lo consentano, si può eseguire un arretramento della prevista linea di filari d’alberi.
Articolo 12
Demolizioni:
In ambito alle opere di costruzione della strada sono previste le demolizioni dei fabbricati, siti sulle particelle catastali 15/1 (uffici), 109/2 (tettoia), 109/8 (officine, uffici), 110/9 (stazione di trasformazione), 1592 (serbatoio), parte del manufatto sito sulla particella catastale 109/1 (officine), come pure i fabbricati che interessano parti delle particelle catastali n. 110/4 e 110/6 (autolavaggio), delle particelle catastali n. 110/4, 138/1, 138/2 e 235/1 (autorimesse), oltre a 122/2, 138/1 (uffici). Previa costruzione dell’area di parcheggio occorre demolire i fabbricati siti sulle particelle catastali n. 13/4 (uffici), 13/2 (uffici) e 13/1 e 110/1 (uffici). Nella fase finale si prevede la demolizione dei fabbricati sulle part. cat. n. 18 (esercizio di ristorazione, magazzino), 14 (uffici) e 13/3 (uffici). Tutte le particelle catastali si trovano nel comune catastale di Capodistria.
Articolo 13
Ricostruzioni, cambiamenti delle destinazioni d’uso, ampliamenti:
E’ prevista la ricostruzione ed il cambiamento della destinazione d’uso dei seguenti fabbricati:
(1) gli edifici siti sulle particelle catastali n. 13/3 e 14, entrambe c.c. di Capodistria, è consentito il cambiamento della destinazione d’uso in quella direzionale, amministrativa, d’istruzione, commerciale, di ristorazione, turistica ed altra, consona alla destinazione prefissata della zona interessata.
(2) Per gli edifici siti sulla part. cat. n. 122/1, c.c. di Capodistria, è prevista, nella prima fase, la destinazione ad autorimessa, nella seconda fase invece, il manufatto potrà spirare attività direzionali, amministrative, d’istruzione, commerciali, di ristorazione, turistiche ed altre, come sopra.
(3) Per il manufatto sito sulle part. cat. n. 106/1 e 106/2, entrambe c.c. di Capodistria, è prevista nella seconda fase la destinazione a scalo passeggeri con le strutture accessorie, come pure per finalità direzionali, amministrative, d’istruzione, commerciali, di ristorazione, turistiche ed altre.
(4) Per il fabbricato sito sulle part. cat. n. 109/5 e 276/4, entrambe c.c. di Capodistria, è consentito il cambiamento della destinazione d’uso in quella direzionale, amministrativa, d’istruzione, commerciale, di ristorazione, turistica ed altra, consona alla destinazione prefissata della zona interessata.
(5) E’ prevista la ricostruzione del manufatto sulla part. cat. n. 43, c.c. di Capodistria, il rispettivo ampliamento e sopraelevazione, come pure l’ampliamento che interesserà la part. cat. n. 31, c.c. di Capodistria. Previa compilazione del progetto si richiede il rilascio delle norme di tutela del patrimonio culturale, mentre l’attuazione stessa del progetto non può avvenire senza il consenso dell’Istituto preposto alla tutela del patrimonio culturale.
Articolo 14
La zona del porto turistico:
In ambito agli interventi di delimitazione del porto turistico sono previste le seguenti opere:
– realizzazione, lungo il versante est, di un frangiflutti dalla lunghezza di 70 m circa;
– costruzione della banchina lungo l’acquatorio orientale della marina con la sistemazione di uno spazio adibito all’alaggio ed al varo;
– oltre alle opere idrauliche si prevede la sistemazione di una piattaforma, ubicata nella zona ampliata del porto turistico, con la realizzazione di un nuovo ingresso ed il raccordo alla “Circonvallazione nord”, aca.nto ad una nuova struttura adibita al controllo da realizzarsi presso l’attuale ingresso; si prevede inoltre la soppressione della attuale strada d’accesso.
Articolo 15
Zona dello scalo passeggeri:
(1) In ambito alla realizzazione dello scalo passeggeri sono previsti i seguenti interventi:
– sistemazione della piattaforma portuale;
– sistemazione di un’area parcheggio per autovetture ed autobus;
– costruzione di un manufatto temporaneo a servizio dello scalo.
(2) Nella seconda fase si prevede il potenziamento dell’area portuale con l’ampliamento della stessa verso est, in modo da incorporarvi anche l’attuale magazzino per il quale si prevede un cambiamento della destinazione d’uso.
Articolo 16
Opere a mare
(1) Previa compilazione della documentazione d’attuazione riguardante le opere a mare, occorre effettuare uno studio d’accesso e d’attracco nel bacino I., in considerazione della tipologia di imbarcazioni e carichi, ed ottenere la valutazione sulla sicurezza della navigazione.
(2) La documentazione d’attuazione riguardante tutte le opere a mare è soggetta al parere da parte dell’amministrazione marittima della RS in ordine alla sicurezza della navigazione. Tale parere va richiesto dall’committente.
IV. NORME DISCIPLINANTI LA SISTEMAZIONE TERRITORIALE E LA VIABILITA’
Articolo 17
“Circonvallazione nord”:
(1) La “Circonvallazione nord” è destinata a diventare una nuova arteria cittadina che unirà la rotonda in Via Ferrara con la Strada del porto scorrendo lungo il margine settentrionale della città, tra il Porto di Capodistria ed il centro storico. La lunghezza di questo tratto stradale è di 1200 m.
(2) Il profilo trasversale del corpo stradale comprende (in direzione da nord verso sud):
– Passaggio pedonale, min. 1,25 m, pista ciclabile a senso unico, min. 1,5 m;
– carreggiata larga 6 m con due corsie e la sistemazione della corsia di svolta a sinistra all’altezza dell’incrocio con la Riva Janko Premrl Vojko. Il tratto tra l’intersezione con la Via Belvedere e l’accesso al previsto parcheggio sotto la Piazza del Museo sarà a senso unico (il profilo stradale consente il cambiamento del regime di traffico con l’introduzione di due sensi di marcia con la collocazione dell’apposita segnaletica).
– Passaggio pedonale, min. 1,25 m, pista ciclabile a senso unico, min. 1,5 m.
Articolo 18
Raccordi:
(1) Versante settentrionale della strada:
– svolta verso il progettato scalo passeggeri (all’altezza del km 1,721);
– svolta verso il porto turistico (all’altezza del km 0,759).
(2) Versante meridionale della strada:
– raccordo con la Riva Vojko (all’altezza del km 0,185);
– accesso al previsto parcheggio di S. Anna (all’altezza del km 0,269);
– accesso al previsto parcheggio in Piazza dei Pescatori (all’altezza del km 0,422);
– accesso al previsto parcheggio e garage Bossadraga (all’altezza del km 0,504);
– accesso al previsto parcheggio della Porta Isolana (all’altezza del km 0,678);
– accesso al previsto garage sotto la Piazza del Museo (all’altezza del km 0, 901);
– ricostruzione del raccordo con Belvedere col collegamento alla strada a senso unico verso la Via Kidric (all’altezza del km 1,143).
Articolo 19
Traffico stazionario:
(1) Si prevede la costruzione di sei parcheggi a raso con raccordi alla “Circonvallazione nord”:
– parcheggio S.Anna: (circa 52 posti macchina)
– parcheggio Piazza dei Pescatori (circa 32 posti macchina)
– parcheggio Bossadraga (circa 46 posti macchina)
– parcheggio Porta Isolana (circa 42 posti macchina)
– parcheggio Belvedere (circa 28 posti macchina – accesso attraverso il passaggio pedonale e la pista ciclabile)
– parcheggio nella scalo passeggeri (circa 15 posti auto e 3 posti per autobus)
(2) Oltre ai parcheggi a raso, nella prima fase è previsto il parcheggio, in seguito alla cambiata destinazione d’uso del fabbricato sito sulla part. cat. n. 122/1, c.c. Capodistria. Nella seconda fase, il manufatto, ubicato sulle part. cat. n. 106/1 e 106/2, c.c. Capodistria, realizzato in ambito dello scalo passeggeri, sarà in parte destinato al parcheggio di veicoli.
(3) Nel tratto di strada a senso unico, tra l’intersezione con la Via Belvedere e l’accesso al previsto garage sottostante la Piazza del Museo, è previsto il parcheggio laterale (circa 27 posti macchina).
Articolo 20
In ottemperanza del regolamento è possibile, nei punti ove si rende necessaria la decelerazione della velocità di circolazione, la collocazione dei dissuasori di velocità.
Articolo 21
Traffico pedonale
(1) Il traffico pedonale si svolge lungo i marciapiedi su ambo i lati della strada, con collegamenti trasversali al centro storico.
(2) Si prevede la costruzione di attraversamenti pedonali a livelli sfasati (sovrappassi, scalinate, ascensori), in collegamento con la terrazza a Belvedere, munito di parcheggio di fronte allo scalo passeggeri.
(3) E’ progettata la costruzione di un passaggio pedonale tra la “Circonvallazione nord” e la Piazza Nazor.
(4) E’ prevista la ricostruzione del passaggio pedonale tra la “Circonvallazione nord” e la Via Belvedere con la sistemazione delle scarpate.
(5) E’ prevista la ricostruzione del marciapiede lungo la Via Belvedere, oltre al risanamento del filare d’alberi.
(6) E’ prevista la realizzazione di un passaggio pedonale tra la Via Porta Isolana ed il tratto della “Circonvallazione nord” costeggiante il magazzino del sale.
Articolo 22
Fermate degli autobus
Si prevede una fermata degli autobus ad ambo i lati della strada presso l’intersezione con la Riva Janko Premrl Vojko, e la fermata su un unico lato aca.nto al raccordo con l’area dello scalo passeggeri.
Articolo 23
Recinzione doganale
A ridosso della linea di demarcazione tra l’area contemplata dal presente documento e la zona franca del Porto di Capodistria, si prevede la realizzazione di una recinzione doganale onde garantire il controllo doganale come previsto dall’apposita regolamentazione.
V. NORME DI SISTEMAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA A RETE (FOGNATURE, TELECOMUNICAZIONI, EROGAZIONE DELL’ENERGIA)
Articolo 24
Nella procedura di compilazione della documentazione progettuale, previo inizio dei lavori, occorre rilevare e tenere in debita considerazione lo stato di cose presenti per quanto attiene l’infrastruttura a rete e la configurazione del suolo, ed indicare la documentazione in base alla quale si procederà alla sistemazione delle zone di contatto e di quelle d’influenza. Su tale base dovranno essere predisposti i progetti, che dovranno prevedere altresì la sistemazione delle superfici scoperte e l’allestimento del verde. La compilazione della documentazione progettuale riferita alle infrastrutture a rete deve avvenire in concomitanza con la preparazione dei rimanenti strumenti attuativi, nel rispetto delle distanze tra le singole reti (disposizione parallela, attraversamenti, ecc.).
(2) Le condutture devono essere interrate.
(3) I progetti delle infrastrutture a rete devono tenere conto della prevista piantumazione di alberature di alto fusto.
(4) Al fine di evitare ulteriori opere di scavo è opportuno prevedere, nella fase di progettazione e d’esecuzione delle infrastrutture a rete, anche gli allacciamenti destinati ad utenze future. Nella misura in cui si procederà alla realizzazione nel centro storico della rete di distribuzione del gas, l’area in oggetto consente la costruzione della struttura necessaria a tale scopo.
Articolo 25
Fognature:
(1) Si prevede la realizzazione di una doppia rete fognaria. Si prevede la costruzione del canale di raccolta delle acque reflue a nord della città, al quale sarà collegata la rete fognaria esistente, realizzata nel sistema misto della Via Trubar e della Piazza Vergerio, delle Vie Della valle, Petronio e della Porta Maggiore, con il relativo allacciamento al collettore principale della città di Capodistria. Le acque meteoriche saranno convogliate attraverso i pozzi di cattura nei più vicini scoli. Le acque meteoriche provenienti dalle superfici stradali saranno convogliate negli scoli attraversi i pozzi di cattura per oli di scarico. L’attuale rete singola, presente nella zona contemplata da questo documento, sarà ricostruita, entro i limiti del possibile, in un sistema separato, allacciato alla condotta principale con scarico nel depuratore centrale.
Articolo 26
Acquedotto:
(1) L’approvvigionamento idrico regolare dei manufatti, oltre alla sicurezza antincendio della zona contemplata dal presente PR, con provvista d’acqua dall’Acquedotto del Risano, sarà possibile successivamente alla realizzazione della condotta di collegamento (giuntura del centro storico) dalla rotonda di Via Ferrara fino al mercato in Via del porto.
(2) Nella zona contemplata dal PR è prevista, oltre alla condotta di collegamento che costeggia il tracciato della “Circonvallazione nord” lungo l’intera sua lunghezza, la costruzione della rete di distribuzione dell’acqua con adduttrici all’attuale infrastruttura.
(3) Nella compilazione della documentazione progettuale per la neocostruita rete di distribuzione va tenuto conto del consumo d’acqua previsto e della vigente normativa. La documentazione progettuale contenente le opere idrauliche esistenti e quelle previste, è predisposta in ottemperanza dei piani compilati dal gestore della rete e va sottoposta al controllo ed alla conferma del gestore della rete idrica pubblica.
(4) Nella documentazione progettuale vanno rispettate altresì le distanze tra le singole strutture a rete, in particolare nei casi di condutture parallele della rete idrica, di metanizzazione, delle telecomunicazioni, delle fognature e della condotta per l’irrigazione delle aree verdi.
(5) La costruzione dell’infrastruttura a rete deve avvenire simultaneamente, sotto il controllo tecnico previsto per la realizzazione delle opere idrauliche.
Articolo 27
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
(1) In determinati punti dell’area è prevista la costruzione della rete ad alta tensione con una linea a 20 kV.
(2) Si prevede inoltre la costruzione delle stazioni di trasformazione per i nuovi programmi da 10/0,4 kV e dalla potenza pari a 630 (1000) kVA. Le stazioni di trasformazione dovranno essere accessibili con autocarri a gru dalla portata complessiva di 20 t. In sostituzione della ST, sita sulla part. cat. n. 110/9, la quale sarà demolita, verrù realizzata una nuova ST.
(3) La rete sarà realizzata con cavi sotterranei in tubazioni. Si prevede anche l’esecuzione di diversi collegamenti trasversali con il versante meridionale della strada.
Articolo 28
Illuminazione pubblica:
(1) L’intero tracciato della “Circonvallazione nord” sarà attrezzato con impianti di illuminazione pubblica.
(2) La posa delle tubazioni per cavi avverrà lungo i margini stradali oppure sotto le zone verdi e sarà eseguita congiuntamente per la rete ad alta tensione e l’illuminazione pubblica.
(3) L’illuminazione pubblica sarà costituita da lampioni stradali.
Articolo 29
Rete di telecomunicazione
Lungo il tracciato stradale, dal raccordo dello scalo passeggeri fino alla rotonda in Via Ferrara, sarà realizzata una nuova rete di telecomunicazione ed una rete CATV, con collegamento trasversale alla Via Cankar all’altezza della Piazza dei Pescatori e della Riva Vojko, ed alla Via Belvedere all’altezza della Piazza del Museo.
VI. NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ALTRE
Articolo 30
Preservazione del patrimonio naturalistico:
(1) Nella zona interessata dal PR è considerato tale il platano che cresce sulla riva Belvedere.
(2) La progettazione degli interventi nel territorio deve avvenire in osservanza degli orientamenti, linee guida e norme disciplinanti la tutela del patrimonio naturalistico, riportati nel documento “Orientamenti di tutela del patrimonio naturalistico riferiti alle modifiche ed integrazioni al PR Circonvallazione nord a Capodistria (Istituto nazionale per la tutela del patrimonio naturalistico, UE di Pirano, ottobre 2003)” che è allegato al presente decreto.
(3) Per qualsiasi intervento nell’area del patrimonio naturalistico è d’obbligo il rilascio, previo inizio dei lavori, delle rispettive norme di tutela, mentre le stesse soluzioni progettuali richiedono il consenso del Ministero per l’ambiente, il territorio e l’energia.
Articolo 31
Tutela del patrimonio culturale:
(1) Si prevede la ricostruzione conservativa di parti delle mura cittadine che va eseguita rendendo possibile la presentazione delle medesime.
(2) La progettazione degli interventi nel territorio deve avvenire in osservanza degli orientamenti, linee guida e norme disciplinanti la tutela del patrimonio culturale, riportati ne documento “Norme tecniche specifiche, riferite al PR del tratto di costa a nord della città di Capodistria (Istituto nazionale per la tutela del patrimonio culturale, UE di Pirano, ottobre 2003)” che è allegato al presente decreto.
(3) Per qualsiasi intervento nell’area del patrimonio culturale è d’obbligo il rilascio, previo inizio dei lavori, delle rispettive norme di tutela, mentre le stesse soluzioni progettuali richiedono il consenso dell’Istituto competente per la tutela del patrimonio culturale.
Articolo 32
Inquinamento acustico:
All’atto della progettazione, costruzione e messa in opera degli impianti e dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori e i committenti hanno l’obbligo di attenersi alla normativa disciplinante le soglie massime d’inquinamento acustico ammesse per la III. zona di tutela.
Articolo 33
Inquinamento atmosferico:
(1) Durante l’intervento, l’esecutore è tenuto ad attuare le seguenti misure di protezione da inquinamento atmosferico:
– le disposizioni di legge riguardanti le soglie d’emissione delle sostanze inquinanti da macchine edili e mezzi di trasporto;
– evitare la produzione ed il deposito di polveri sulle superfici scoperte del tracciato e del cantiere, tramite bagnatura di materiali sabbiosi e delle superfici non protette evitando d’asportarli fuori del cantiere stesso.
(2) Durante la fase operativa della strada non sono necessarie particolari misure di protezione.
Articolo 34
Protezione del suolo:
Il cantiere dovrà essere circoscritto alla zona contemplata dal piano di sito. Nella sistemazione e posta in opera dei manufatti temporanei vanno rispettate le disposizioni sulla limitazione degli interventi nel territorio.
Articolo 35
Protezione del mare:
Gli interventi progettati non devono pregiudicare lo stato di cose degli scoli d’acque meteoriche. Nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche, nel mare e nel sottosuolo si possono recapitare solamente le cosiddette acque chiare, compatibili per la loro qualità con le relative disposizioni di legge.
Le acque meteoriche di dilavamento, ossia quelle provenienti dalle superfici adibite al traffico motorizzato, vanno convogliate nelle condotte attraverso appositi pozzi di cattura degli oli.
In caso di stoca.ggio delle sostanze tossiche e nocive occorre adottare provvedimenti speciali onde evitare l’inquinamento delle aree circostanti, come pure premunirsi di piani d’intervento per l’eventualità di un disastro ecologico.
Nella zona interessata dal PR occorre rilevare l’esistenza di possibili pozzi artesiani, conservarli, se necessario risanarli onde evitare qualsiasi pericolo d’inquinamento.
Le opere a mare devono essere progettate in modo da resistere all’azione dei flussi marittimi.
Nella progettazione della rete fognaria va tenuto conto delle maree (protezione da inondazioni).
Gli scarichi in mare delle condotte destinate a ricevere le acque meteoriche devono essere protetti da infiltrazioni di sedimenti marittimi.
I manufatti realizzati sotto il livello del mare devono essere protetti da alte maree e da invasi delle acque chiare di superficie.
Ai sensi della legge sulle acque deve essere consentito il passaggio libero lungo la costa, in considerazione altresì delle disposizioni disciplinanti gli interventi nel tratto di costa ed a mare ammessi e quelli non consentiti.
Articolo 36
Raccolta e rimozione dei rifiuti:
(1) La raccolta dei rifiuti avviene in ottemperanza del Decreto sulla pulizia delle superfici pubbliche e sulla raccolta, rimozione e smaltimento obbligatorio dei rifiuti nel territorio del comune di Capodistria.
(2) I punti di raccolta o di rimozione vanno attrezzati con cassonetti standardizzati. I punti di raccolta per i rifiuti solidi urbani, le isole ecologiche ed il tipo di cassonetti, oltre alla collocazione dei medesimi, sono stabiliti dall’azienda incaricata della rimozione e smaltimento dei rifiuti, in funzione del volume del fabbricato, della quantità prevista di conferimento dei rifiuti e della tipologia dei medesimi. Tali dati vanno inseriti nel progetto riferito alla sistemazione degli spazi aperti. I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti all’asporto dei rifiuti, dalla massa complessiva fino a 18 t. Deve essere inoltre consentita la pulizia di tali spazi, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro.
(3) I rifiuti provenienti da attività produttive, non classificati RSU, per i quali vige il divieto di conferimento nei cassonetti standardizzati, vanno asportati in base all’apposito contratto, concluso tra il soggetto produttore di tali rifiuti e l’azienda autorizzata, in collaborazione con il servizio “Snaga” della Komunala Koper.
Articolo 37
Protezione antincendio:
(1) Gli interventi previsti devono garantire le vie di esodo per l’evacuazione in sicurezza delle persone e dei beni, le distanze sufficienti tra i singoli fabbricati ovvero le barriere antincendio che impediscono la propagazione del fuoco, oltre alle superfici d’accesso e di manipolazione dei veicoli di pronto intervento. La provvista d’acqua necessaria allo spegnimento dell’incendio è garantita in considerazione delle disposizioni di cui al capitolo VI. del presente decreto, come pure della vigente normativa disciplinante la realizzazione degli impianti a rete idrici e degli idranti.
(2) Nella parte che si riferisce alle misure di protezione antincendio, la progettazione e l’esecuzione degli interventi deve inoltre considerare i rischi d’incendio presenti negli abitati in seguito all’impiego di sostanze combustibili ed al ricorso a determinate tecnologie, come pure la propagazione dell’incendio nelle singole zone d’insediamento.
VII. OBBLIGHI DELL’COMMITTENTE E DEGLI ESECUTORI
Articolo 38
Obblighi generali:
(1) Oltre agli obblighi generali, l’committente e gli esecutori devono rispettare la disposizione che impone l’inserimento dei manufatti nell’ambiente cittadino, oltre alla preservazione o persino miglioramento dello stato di cose con riferimento alle condizioni tecniche edili, di sicurezza del traffico e di protezione ambientale.
(2) Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi dell’committente e dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– la predisposizione di un progetto del cantiere;
– organizzare i lavori in modo da non ostacolare il normale svolgimento del traffico;
– attuare le misure necessarie al fine di non pregiudicare la sicurezza del traffico;
– provvedere a ripristinare gli accessi alle strade interrotte durante i lavori;
– provvedere alla recinzione del cantiere in modo da garantire la sicurezza e l’utilizzo dei fabbricati e dei terreni adiacenti;
– attenersi alla vigente normativa nel porre rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati dai lavori e dalla messa in opera della struttura viaria;
– garantire l’erogazione indisturbata dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete; in caso di danni alle condutture, causati dai lavori in corso, provvedere all’immediato ripristino delle medesime;
– durane i lavori adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoca.ggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente provvedere all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati;
– durante i lavori prestare attenzione affinché l’inquinamento da rumore non superi le soglie previste per le singole zone d’intervento;
– provvedere al risanamento dei manufatti, impianti e delle rispettive zone d’influenza in caso di danni causati dai lavori.
(4) Oltre alle norme urbanistiche ed architettoniche, il committente e l’esecutore sono tenuti a rispettare le istruzioni e le norme imposte in ambito ai singoli permessi rilasciati, che sono parte integrante del presente PR. Ciascun committente ha l’obbligo, previo inizio dei lavori ed in base al presente PR, di ottenere la delibera sul sito e la concessione edilizia.
VIII. COSTRUZIONE PER LOTTI
Articolo 39
(1) E’ prevista la costruzione per lotti delle opere progettate dal presente PR, e precisamente:
– I. lotto prevede: la sistemazione del tratto stradale “Circonvallazione nord” con la relativa infrastruttura a rete, le demolizioni dei fabbricati, i raccordi, la sistemazione delle zone di contatto e la realizzazione dello scalo passeggeri (I. fase), le rimanenti opere (cambiamenti della destinazione d’uso dei fabbricati, la circoscrizione del porto turistico, la realizzazione dei parcheggi e la sistemazione delle zone di contatto) sono attuabili in più fasi successive;
– II. lotto prevede l’ampliamento verso est dell’area adibita allo scalo portuale. Il manufatto temporaneo del porto va rimosso.
(2) La sistemazione delle infrastrutture a rete va adeguata ai lotti di realizzazione del PR.
(3) Ogni singolo lotto o fase devono essere circoscritti in modo da consentirne la costruzione e l’utilizzo indisturbati.
(4) I manufatti e le attività per le quali si prevede rispettivamente la demolizione o la rimozione, non è ammesso l’ampliamento od il potenziamento delle capacità. Nel periodo che precede l’avvio dei lavori, interventi di demolizione o rimozione, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria al fine di garantire le normali condizioni di operabilità; l’entità di tali interventi deve essere specificata nell’elaborato di demolizione o rimozione.
(5) Fino all’avvio dei lavori è possibile conservare l’attuale impiego dei terreni a condizione che ciò non arrechi disturbo alle zone adiacenti, alle funzioni ed al decoro dell’area, e non ostacoli le opere progettate.
IX. DEROGHE
Articolo 40
(1) La realizzazione del PR consente spostamenti dei tracciati delle condutture delle infrastrutture a rete e di quelle viarie rispetto a quelle previste, nella misura in cui si tratti di adeguamenti alle condizioni orografiche, ai miglioramenti alle soluzioni tecniche adottate, le quali risultino più appropriate dal punto di vista architettonico, di decoro, del traffico o ambientale. In nessun caso tali deroghe possono arrecare pregiudizio alle condizioni di vita ed ambientali, ne ostacolare le sistemazioni previste.
(2) Allo scopo di potenziare l’attrezzamento dell’area è consentita la realizzazione alle medesime condizioni di condutture ed impianti sotterranei.
(3) Sono inoltre ammesse le modifiche dei raccordi stradali e la realizzazione delle intersezioni a raso ai fini di conformazione alle zone adiacenti sul versante settentrionale e su quello meridionale della strada.
(4) All’atto della redazione della documentazione progettuale è ammessa una diversa ubicazione delle fermate degli autobus, in considerazione delle attività collocate nelle immediate vicinanze e delle previste linee degli autobus.
(5) All’atto della redazione della documentazione progettuale sono ammesse varianti delle opere a mare, in considerazione della funzione, del tipo di imbarcazioni e delle norme da rispettare riguardo alla sicurezza della navigazione, come sancito dal Codice marittimo.
X. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Con l’entrata in vigore del presente decreto, riferito a porzioni di zona contemplata dal PR come indicate all’articolo 2 del presente decreto, cessano di avere valore le disposizioni contenute nei seguenti strumenti attuativi:
– decreto sul piano regolatore riferito all’area tra il Jadro club ed il raccordo di Semedella con il palasport (Bollettino uff. n. 40/86, 23/94, 38/01);
– decreto sulle norme tecniche di sistemazione territoriale per la zona del porto commerciale a Capodistria (Bollettino uff. n. 45/98, 20/01 – deliberazione);
– decreto sulle norme tecniche di sistemazione territoriale riguardanti gli interventi in ambito del centro storico di Capodistria e della rispettiva zona d’influenza (Bollettino uff. n. 29/91);
– decreto sulle norme tecniche di sistemazione territoriale riferite alle aree di parcheggio / autosilo, siti nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino uff. n. 33/01).
Articolo 42
Il PR della “Circonvallazione nord” è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente dell’amministrazione comunale di Capodistria.
Articolo 43
La sorveglianza sull’attuazione del presente decreto sarà affidata alla Sede regionale di Capodistria dell’Ispettorato nazionale all’ambiente e territorio presso il Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia.
Articolo 44
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 3501-993/2001
Capodistria, 13 maggio 2004.
Sindaco
Boris Popovic

AAA Zlata odličnost