Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2823. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, stran 7895.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 ter odločb Ustavnega sodišča RS),18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) in Pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 96/03) je Občinski svet občine Grosuplje na 19. seji dne 26. 5. 2004 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
1. člen
Spremeni in dopolni se pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, ki ga je Občinski svet občine Grosuplje sprejel na 6. seji dne 24. 9. 2003 (Uradni list RS, št. 96/03) (v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V pravilniku se v 9. členu za besedilom odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Razmerja med upravičenci in občino se uredijo s pogodbo.«.
3. člen
V 12. členu pravilnika se pod točko 2. Subvencije in premije v kmetijstvu črta točka 2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa.
Točka 2.2. Umetno osemenjevanje se spremeni v točko 2.1. Umetno osemenjevanje. V šestem in sedmem odstavku navedene točke se besedilo »Kmetijski zavod Ljubljana« nadomesti z besedilom »Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije«.
Točka 2.3. Sofinanciranje zavarovanja plemenske živine se spremeni v točko 2.2. Sofinanciranje zavarovanja plemenske živine. Spremeni se besedilo zadnjega stavka navedene točke tako, da se glasi: »Zavarovanje plemenskih živali se sofinancira do višine 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije, sredstva pa se upravičencem dodeljujejo na podlagi razpisa in pogodbe.«
Doda se nova točka 2.3. Sofinanciranje zavarovanja poljščin, ki se glasi:
»Namen: spodbujanje zavarovanja poljščin
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se cena zavarovalne premije za poljščine, ki jih kmetje pri zavarovalnicah vložijo za primer neugodnih vremenskih razmer. Vlogi za sofinanciranje zavarovanja je potrebno priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe ter potrdilo o plačilu zavarovalne premije (fotokopijo zavarovalne police). Zavarovanje poljščin občina sofinancira do višine 50% zavarovalne premije, sredstva pa se upravičencem dodeljujejo na podlagi razpisa in pogodbe.«.
Črta se točka 2.4. Pospeševanje čebelarstva.
Točka 2.5. Sofinanciranje stroškov pri menjavi zemljišč se spremeni v točko 2.4. Sofinanciranje stroškov pri menjavi zemljišč.
Točka 2.6. Sofinanciranje delovanja strojnega krožka se spremeni v točko 2.5. Sofinanciranje delovanja strojnega krožka.
Točka 2.7. Sofinanciranje prevoza mleka se spremeni v točko 2.6. Sofinanciranje cene prevoza mleka, besedilo navedene točke pa se spremeni tako, da se glasi:
»Namen: zmanjšanje stroška prevoza mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka. Sredstva se na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo organizatorju odkupa mleka, s katerim občina sklene pogodbo. Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju cene prevoza mleka, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da se sofinancira prevoz mleka do višine 40% celotne cene prevoza.«
Doda se nova točka 2.7. Analize mleka, ki se glasi:
»Namen: sofinanciranje ali financiranje cene analiz vzorcev mleka z namenom kontrole in izboljšanja kakovosti mleka in zmanjšanja stroškov kmetov.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka, katerih vzorce organizator odkupa mleka mesečno posreduje v analizo Mlekarskemu inštitutu Biotehniške fakultete v Ljubljani. V okviru analiz se izvajajo preiskave na somatske celice in zaviralne snovi v mleku. Sredstva se na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo organizatorju odkupa mleka, s katerim občina sklene pogodbo. Višina sredstev, namenjenih analizam vzorcev mleka, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da se analize mleka financirajo do višine 100% celotne cene.«
V točki 2.8. Podpora prestrukturiranju kmetij se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Namen: za priprave razvojnih in investicijskih programov, za investicije in opremo, usposabljanje, izobraževanje, izvajanje poskusov, demonstracij, raziskav in razstav ter kontrolo.
Pogoji za pridobitev sredstev: za priprave razvojnih in investicijskih programov je potrebno poleg dokazil o nastalih stroških priložiti kopijo razvojnega in investicijskega programa. Občina sofinancira pripravo programov do višine 12% od vrednosti investicije, ostale namene v okviru prestrukturiranja kmetij pa občina sofinancira do višine 100% upravičenih stroškov. Vlogi za dodelitev sredstev morajo upravičenci priložiti dokazila o nastalih stroških. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi razpisa in pogodbe med občino in upravičencem.«
Črta se točka 2.9. Sofinanciranje nakupa hladilnih naprav.
Doda se nova točka 2.9. Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti, ki se glasi:
»Namen: uvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in pospeševanje razvoja strukturnih sprememb v kmetijstvu, konkurenčna usposobitev kmetijskih proizvajalcev, širitev obstoječe ali nove dejavnosti, idr. Med dopolnilne dejavnosti sodi predvsem predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelji na lastni proizvodnji, in sicer predelava mesa in mleka ter ostalih kmetijskih pridelkov, izdelava in prodaja izdelkov domače obrti, opravljanje uslužnostnih dejavnosti, pridelovanje in predelovanje sadja, opravljanje dejavnosti kmečkega turizma, idr. Sredstva podpore se dodeljujejo za gradnjo objektov, nakup strojev in opreme za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec lahko pridobi sredstva podpore največ do višine 30% vlaganj, za isto ali podobno dejavnost le enkrat in sicer za naložbe, ki so bile opravljene v tekočem letu. Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, v katerem so navedeni natančnejši pogoji, in pogodbe.«
V 12. členu pravilnika se pod točko 3. Investicijski odhodki za točko 3.1. Agromelioracije in vzdrževanje melioracijskih sistemov doda nova točka 3.2. Apnenje zemljišč na podlagi analiz, ki se glasi:
»Namen: izboljšanje kemijske sestave tal z namenom doseganja večje kakovosti pridelka.
Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena analiza zemlje v okviru katere se določa tudi kislost tal ter na podlagi te načrt apnenja tal. Vlogi za dodelitev sredstev mora upravičenec priložiti kemijsko analizo zemlje, dokazilo o površini kmetijskega zemljišča in dokazilo o lastništvu ali najemu zemljišča, ki je predmet apnenja. Občina Grosuplje iz namenskih sredstev apnenje zemljišč sofinancira v višini do 40% upravičenih stroškov investicije izvedenih del. Sredstva se upravičencem dodeljujejo za nakup pripravkov, ki zmanjšujejo kislost tal (apno in drugi pripravki za zmanjšanje kislosti), in sicer na podlagi razpisa, v katerem so navedeni natančnejši pogoji, in pogodbe.«
Točka 3.2. Celostni razvoj podeželja se spremeni v točko 3.3. Celostni razvoj podeželja in razvojni projekti podeželja, katere prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Namen: izobraževalne delavnice v okviru razvojnih projektov in projektov celostnega urejanja podeželja, spodbujanje, uvajanje in izvajanje ter sofinanciranje urejanja podeželja in obnove vasi na območju Občine Grosuplje.«
Točka 3.3. Sofinanciranje projektne dokumentacije se spremeni v točko 3.4. Sofinanciranje projektne dokumentacije, katere besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva so namenjena sofinanciranju projektne dokumentacije za izdelavo projektov melioracij, komasacij in celostnega urejanja podeželja ter se nakažejo izdelovalcu projekta za pokrivanja sprotnih stroškov.«
Točka 3.4. Gozdne vlake se spremeni v točko 3.5. Gozdne vlake.
Točka 3.5. Sofinanciranje ureditve pašnikov se spremeni v točko 3.6. Sofinanciranje ureditve pašnikov.
4. člen
Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj po objavi.
Št. 321-04/96
Grosuplje, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost