Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2807. Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis", stran 7870.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 10. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o posredovanju podatkov in poročanju
o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh
po pravilu »de minimis«
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba ureja način in roke posredovanja podatkov, vsebino in obliko letnega poročila ter določa evidence državnih pomoči in pomoči po pravilu »de minimis«.
2. POSREDOVANJE PODATKOV
2.1. Posredovanje podatkov za priglasitev
2. člen
Upravljavci državnih pomoči iz četrte alinee 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04, v nadaljnjem besedilu: zakon) posredujejo Ministrstvu za finance – Sektorju za spremljanje državnih pomoči (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vsebino državne pomoči in pomoči »de minimis« v pisni obliki in po elektronski pošti na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
3. člen
Ministrstvu posredovana vsebina državne pomoči mora poleg izpolnjenega obrazca priglasitve vsebovati tudi pravno podlago, obrazložitev in vso spremljajočo dokumentacijo, na katero se upravljavec sklicuje.
2.2. Posredovanje podatkov o dodeljenih
državnih pomočeh
4. člen
V skladu z 8. členom zakona upravljavci posredujejo ministrstvu podatke o dodeljenih državnih pomočeh in o pomočeh »de minimis« v elektronski obliki na podlagi obrazca, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
Upravljavci so dolžni v elektronski obliki posredovati naslednje podatke:
– matično številko dajalca pomoči,
– številko in naziv sheme državne pomoči ali individualne pomoči ali pomoči »de minimis«,
– matično in davčno številko prejemnika pomoči (v primeru, da prejemnik ni gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki se nahaja v registru podjetij, se navede ime, priimek, naslov in šifra občine prejemnika),
– datum pravnega akta, na podlagi katerega se izplača državna pomoč (pogodba),
– datum nakazila pomoči prejemniku,
– šifro instrumenta pomoči po seznamu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva,
– šifro kategorije pomoči po seznamu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva,
– navedbo pravnega temelja,
– način dodelitve sredstev,
– znesek izdatka, ki je osnova za določitev višine pomoči v SIT (bruto znesek),
– znesek državne pomoči v SIT (neto znesek državne pomoči).
V pisni obliki pa upravljavci posredujejo zbirne podatke o skupni vsoti dodeljenih državnih pomoči za obdobje, na katerega se nanašajo podatki o državnih pomočeh.
5. člen
Upravljavci državnih pomoči so dolžni podatke za vse državne pomoči, ki so bile dodeljene v preteklem letu, posredovati ministrstvu do 15. marca. Poročilo o oceni učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči na podlagi prvega odstavka 9. člena Navodila za merjenje učinkovitosti dodeljenih državnih pomoči, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na seji dne 4. 3. 2004 in je objavljeno na spletnih straneh ministrstva, pa upravljavci predložijo ministrstvu do 30. aprila. O pomočeh »de minimis« so upravljavci dolžni poročati v roku 15 dni po dodelitvi sredstev.
Upravljavci, ki v preteklem letu niso dodelili državnih pomoči, morajo o tem dati pisno izjavo ministrstvu do 15. marca.
6. člen
Ne glede na določbo 5. člena so upravljavci državnih pomoči na področju kmetijstva in ribištva na ravni lokalnih skupnosti dolžni posredovati podatke o dodeljenih državnih pomočeh do 15. februarja ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tako zbrane podatke o državnih pomočeh na področju kmetijstva in ribištva posreduje ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skladno s 5. členom te uredbe ministrstvu.
3. VSEBINA IN OBLIKA LETNEGA POROČILA
7. člen
Letno poročilo o dodeljenih državnih pomočeh iz prvega odstavka 10. člena zakona zajema podatke za obdobje treh let, in sicer za preteklo leto in dve predhodni leti. V poročilu so prikazani podatki o skupnem znesku vseh državnih pomoči, o državnih pomočeh po posameznih kategorijah, po instrumentih, po deležu v bruto družbenem proizvodu in po dodani vrednosti. Poročilo vsebuje tudi pregled vseh dodeljenih državnih pomoči po regijah na podlagi Standardne klasifikacije teritorialnih enot.
8. člen
Vsebinsko je letno poročilo sestavljeno iz petih delov:
– pregleda celotnega obsega dodeljenih državnih pomoči v Republiki Sloveniji,
– pregleda dodeljenih državnih pomoči v sektorju industrija in storitve,
– pregleda dodeljenih državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu,
– pregleda dodeljenih državnih pomoči, namenjenih regionalnim ciljem, ter
– poročila o oceni učinkovitosti po obstoječih shemah in individualnih državnih pomočeh.
4. EVIDENCE DRŽAVNIH POMOČI
9. člen
Za zagotovitev preglednosti na področju državnih pomoči vodi ministrstvo naslednje evidence:
1. Evidenco vseh priglasitev, posredovanih ministrstvu, ki vsebuje naslednje podatke: naziv priglasitelja, datum priglasitve, številko priglasitve, naslov pomoči, kategorijo, opredelitev »de minimis«, predlagano trajanje ter opredelitev, ali gre za shemo državne pomoči, individualno državno pomoč na podlagi sheme ali individualno državno pomoč.
2. Evidenco priglasitev državnih pomoči, posredovanih Evropski komisiji, ki vsebuje naslednje podatke: naziv priglasitelja, številko priglasitve, naslov državne pomoči, datum posredovanja Evropski komisiji, kategorijo, predlagano trajanje ter opredelitev, ali gre za shemo državne pomoči, individualno državno pomoč na podlagi sheme ali individualno državno pomoč.
3. Evidenco priglasitev skupinskih izjem, posredovanih ministrstvu, ki vsebuje naslednje podatke: naziv priglasitelja, datum priglasitve, številko priglasitve, naslov državne pomoči, kategorijo, predlagano trajanje ter opredelitev, ali gre za shemo državne pomoči, individualno državno pomoč na podlagi sheme ali individualno državno pomoč.
4. Evidenco priglasitev pomoči »de minimis«, posredovanih ministrstvu, ki vsebuje naslednje podatke: naziv priglasitelja, datum priglasitve, številko priglasitve, naslov pomoči, predlagano trajanje ter opredelitev, ali gre za shemo pomoči ali individualno pomoč.
5. Evidenco vseh državnih pomoči, objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti, ki vsebuje naslednje podatke: naziv priglasitelja, številko priglasitve, naslov državne pomoči, številko odločitve, datum odločitve Evropske komisije, datum mnenja ministrstva, datum objave v Uradnem listu Evropske skupnosti, kategorijo, trajanje ter opredelitev, ali gre za shemo državne pomoči, individualno državno pomoč na podlagi sheme ali individualno državno pomoč.
6. Evidenco »de minimis« pomoči, ki vsebuje naslednje podatke: naziv priglasitelja, datum priglasitve, številko priglasitve, naslov pomoči, datum mnenja ministrstva ter opredelitev, ali gre za shemo pomoči ali individualno pomoč.
7. Evidenco o dodeljenih pomočeh »de minimis«, ki vsebuje naslednje podatke: naziv dajalca, naslov pomoči, številko pomoči, naziv prejemnika, datum dodelitve, višino pomoči ter opredelitev, ali gre za shemo pomoči ali individualno pomoč.
Evidenca vseh državnih pomoči, objavljenih v Uradnem listu Evropskih skupnosti, in evidenca »de minimis« pomoči sta objavljeni na spletnih straneh ministrstva.
10. člen
Na podlagi pisne zahteve lahko institucionalne enote iz 4. člena zakona pridobijo podatke iz evidenc. Dajalci pomoči »de minimis« pa morajo pred dodelitvijo sredstev obvezno preveriti podatke iz evidence »de minimis« pomoči. Pisno zahtevo je potrebno predložiti ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ministrstva. Ministrstvo posreduje institucionalni enoti podatke iz dostopnih evidenc, za uporabo zgolj v okviru v zahtevi opredeljenega namena.
5. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-39/2004-1
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
EVA 2004-1611-0120
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost