Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2847. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, stran 7944.

Na podlagi 18. člena Statuta občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je Občinski svet občine Vojnik na 11. redni seji dne 24. 3. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Vojnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih pomoči za majhna in srednja podjetja z namenom pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik.
2. člen
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva Občine Vojnik se zagotavljajo v proračunu Občine Vojnik, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Podrobno razdelitev sredstev določi Odbor za gospodarstvo in turizem po sprejemu proračuna za tekoče leto.
Sredstva za razvoj se dodeljujejo kot nepovratna sredstva.
Nadzor nad porabo sredstev izvaja komisija za dodelitev sredstev najmanj enkrat letno.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstev dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti.
3. člen
Pomoč za razvoj se lahko dodeli le, če predstavlja spodbudo za izvedbo nameravanega projekta oziroma je zanj nujno potrebna. Pomoči ni mogoče dodeliti za projekte, ki so že izvedeni.
Dodeljena sredstva za posamezen namen ne smejo preseči zgornje meje intenzivnosti pomoči upravičenih stroškov ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
II. INSTRUMENTI POMOČI
4. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– subvencioniranje obrestne mere,
– sofinanciranje – dotacije.
III. PODROČJA IN NAMENI POMOČI
5. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva se smejo dodeliti za naslednje namene:
a) spodbujanje začetih investicij,
b) prva udeležba na sejmih in razstavah,
c) odpiranje novih delovnih mest.
6. člen
Sredstva za razvoj in upravičeni stroški za dodelitev te pomoči majhnim in srednje velikim podjetjem so namenjeni za:
a) Spodbujanje začetih investicij
a) stroški materialnih investicij: zemljišča, zgradbe, oprema, stroji
b) stroški nematerialnih investicij:
– pridobitev standarda kakovosti
– stroški nakupa in pridobitve patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk
– stroški izdelave projektne dokumentacije
– stroški izdelave investicijskih programov.
Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in opreme z izjemo železniških vagonov.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti je 40% upravičenih stroškov posameznega projekta ali investicije, ki se za majhna podjetja zviša za 15% in za srednje veliko podjetje 7,5% upravičenih stroškov.
Pri začetih investicijah mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini najmanj 5 let.
b) Prva udeležba na sejmih ali razstavah v višini 50% upravičenih stroškov:
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.
c) Odpiranje novih delovnih mest
Pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali pa se spremeni zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas. Če delavec ni občan Občine Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini.
Pomoč za nove zaposlitve na območjih in v sektorjih, upravičenih do regionalne državne pomoči, se lahko dodeli vsem podjetjem v višini, ki je določena v regionalni karti 40% pod pogojem, da:
– prejemnik pomoči prispeva najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči
– je zaposlitev ohranjena v regiji prejemnici pomoči.
Pomoč se zviša za:
– majhna podjetja v višini do 15% upravičenih stroškov ter
– srednje velika podjetja v višini do 7,5% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so stroški bruto plač za obdobje dveh let.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Nove zaposlitve morajo biti ohranjene najmanj dve leti.
IV. UPRAVIČENCI
7. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe:
– ki imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in
– da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
– samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva ter pomoč namenjena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
V. JAVNI RAZPIS
8. člen
Sredstva za razvoj se dodelijo na podlagi javnega razpisa. Župan Občine Vojnik sprejme sklep o razpisu, ki se objavi v Uradnem listu in v sredstvih javnega obveščanja.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju malega gospodarstva
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati
– pogoje, pod katerimi se sredstva dodeljujejo
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave razpisa
– naslov, na katerega se pošiljajo vloge
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi sredstev za razvoj.
10. člen
Prijavo na razpis s potrebnimi prilogami se vloži na sedežu Občine Vojnik v roku, ki je določen v razpisu.
11. člen
Prijave na razpis obravnava tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki jo imenuje Občinski svet občine Vojnik.
Komisijo za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva sestavljajo:
– predstavnik občinske uprave
– dva predstavnika odbora za gospodarstvo in turizem.
Komisija izda sklep o dodelitvi sredstev za razvoj najkasneje v 45 dneh od poteka razpisanega roka.
VI. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem veljave tega pravilnika prenehata veljata pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 97/02) in pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 97/02).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 212-03/04-2
Vojnik, dne 24. marca 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost