Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2841. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev v Občini Štore, stran 7941.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) je Občinski svet občine Štore na 10. redni seji dne 18. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov ostalih društev
v Občini Štore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki, kriteriji in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov ostalih društev v Občini Štore, torej tistih, ki niso registrirana kot kulturna oziroma športna društva.
2. člen
Praviloma se sofinancirajo naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih društev in njihovih sekcij,
– prireditve in projekte, ki so v interesu občine.
3. člen
Programi in vsebine iz prejšnjega člena se sofinancirajo iz sredstev proračuna občine v katerem se določi tudi višina predvidenih sredstev. Predlog proračuna obravnava tudi Odbor za družbene dejavnosti.
II. POGOJI IN POSTOPKI
4. člen
Društva morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Štore,
– da so registrirani za opravljanje programov na posameznem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje programov se društvom dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se objavi po sprejetju proračuna in se objavi v glasilu Štorski občan.
6. člen
Javni razpis vsebuje:
– ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
– predmet razpisa,
– pogoje in kriterije, ki jih morajo društva izpolnjevati,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– rok prijave,
– rok v katerem bodo društva obveščena o izidu,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan izmed članov Odbora za družbene dejavnosti.
Po poteku roka za oddajo prijav komisija pregleda prispele vloge in ugotovi popolnost prispelih vlog.
Izvajalce programov, ki oddajo nepopolne vloge, komisija pisno pozove na dopolnitev v roku 8 dni.
Nepopolnih vlog po tem roku komisija ne obravnava.
8. člen
Komisija na podlagi meril določenih v tem pravilniku in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog razdelitve sredstev, ki jo dokončno potrdi župan.
Izvajalec programov, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku dokončno odloča župan.
Financiranje se izvede na podlagi pogodbe sklenjene med Občino Štore in izvajalcem programov v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacijo programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.
9. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče v naprej načrtovati.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 28. februarja naslednje leto letno poročilo o izvedbi programov. V primeru, da na osnovi podanega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi, neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju.
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ipd. ne porabi vseh odobrenih sredstev, župan s sklepom prerazporedi ta sredstva drugim izvajalcem.
IV. MERILA
11. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. Vrednost točke se določi glede na skupno število izbranih točk in višino proračunskih sredstev.
12. člen
Pri vrednotenju redne dejavnosti društev in skupin se upoštevajo naslednja merila:
a) število članov društva – 5 točk,
b) število članov iz Občine Štore – 5 točk,
c) število aktivnih članov (glede na plačano članarino) – 15 točk,
d) vzgojno-izobraževalno delo – 20 točk,
e) priprava in izvedba javnih prireditev – 30 točk,
f) predstavitev kraja – 15 točk,
g) organiziranje oziroma sodelovanje na tekmovanjih – 10 točk.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri delitvi sredstev za leto 2004.
Št. 66000-0003/2004-001
Štore, dne 25. maja 2004.
Župan
Občine Štore
Franc Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost