Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2829. Spremembe in dopolnitve pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov, stran 7911.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – sklep US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 28/01 – odl. US in 51/02), drugega odstavka 23. člena in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03) ter prvega odstavka 21. člena Poslovnika Občinskega sveta mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/95, 40/00, 30/01 in 40/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 13. maja 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Drugi stavek prvega odstavka 1. člena Pravilnika o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Mestne občine Koper, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Mestne občine Koper ter o povračilih stroškov (Uradne objave, št. 8/00, 22/01, 6/02 in 34/02) se spremeni, tako da se glasi:
“Ta pravilnik velja tudi za člane delovnih teles občinskega sveta, ki niso funkcionarji, za člane volilnih komisij, za člane drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan ter za člane sveta zavoda Turistične organizacije Koper.”
2. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Članom nadzornega odbora in volilnih komisij ter članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom delovnih teles župana, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan ter članom sveta zavoda Turistične organizacije Koper pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.”
3. člen
Besedilo zadnjega odstavka 4. člena se črta.
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 7. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Za določitev sejnin članom delovnih teles župana, članom drugih organov in delovnih skupin oziroma teles, ki jih imenujeta občinski svet ali župan ter članom sveta zavoda Turistične organizacije Koper se uporabljajo določbe tega pravilnika, pri čemer sejnina za predsednike znaša 3%, sejnine članov pa 1%.”
Besedilo četrtega odstavka se črta.
5. člen
V drugem odstavku 16. člena se za besedo “župan” postavi pika, preostalo besedilo pa se črta.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1106-1/00
Koper, dne 14. maja 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 100b della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94-Sentenza della CC, 45/94-Sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95-Sentenza della CC, 63/95-Interpretazione unica, 9/96-Sentenza della CC, 44/96-Sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98,74/98 e 12/99 – Sentenza della CC, 16/99 – Sentenza della CC, 59/99 – Sentenza della CC, 70/2000, 100/2000, 28/2001 – Sentenza della CC e 51/02), come pure il secondo comma dell’articolo 23 e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03) ed il primo comma dell’articolo 21 del Regolamento interno del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 16/95, 40/00, 30/01 e 30/03), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 13 maggio 2004, ha approvato le
M O D I F I C H E E D I N T E G R A Z I O N I
A L R E G O L A M E N T O
in materia dell'entità e delle modalità di determinazione delle retribuzioni e compensi per l'esercizio della funzione ovvero delle indennità di carica percepiti dai funzionari del Comune città di Capodistria, dai membri degli organi interni del consiglio comunale e del Sindaco, come pure da altri organi del Comune città di Capodistria nonché in materia del rimborso delle spese
I. DISPOSIZIONI GENER1ALI
Articolo 1
La seconda proposizione del primo comma dell’articolo 1 del Regolamento in materia dell'entità e delle modalità di determinazione delle retribuzioni e compensi per l'esercizio della funzione ovvero delle indennità di carica percepiti dai funzionari del Comune città di Capodistria, dai membri degli organi interni del consiglio comunale e del Sindaco, come pure da altri organi del Comune città di Capodistria nonché in materia del rimborso delle spese
(Bollettino uff. n. 8/00, 22/01, 6/02 e 34/02) è modificata e recita:
“Il presente regolamento si applica inoltre ai membri degli organi interni del Consiglio comunale che non siano funzionari comunali, ai membri delle commissioni elettorali, ai membri d’altri organi e gruppi di lavoro, nominati dal Consiglio comunale o dal sindaco, come pure ai membri del consiglio dell’ente Organizzazione turistica di Capodistria. “
Articolo 2
Nell’articolo 2, il secondo comma è modificato e recita:
“Ai membri del comitato di controllo e delle commissioni elettorali, ai membri degli organi interni del Consiglio comunale che non siano consiglieri, ai membri degli organi interni del sindaco, ai membri d’altri organi o gruppi di lavoro nominate dal Consiglio comunale e dal sindaco, come pure ai membri del consiglio dell’ente Organizzazione turistica di Capodistria, spettano retribuzioni ovvero indennità di carica definite dal presente regolamento.”
Articolo 3
L’ultimo comma dell’articolo 4 è depennato.
Articolo 4
All’articolo 7, il terzo comma è modificato e recita:
“La definizione delle indennità di carica, spettante ai membri degli organi interni del sindaco, ai membri d’altri organi e gruppi di lavoro, nominati dal consiglio comunale o dal sindaco, ed ai membri del consiglio dell’Organizzazione turistica di Capodistria, avviene in virtù delle disposizioni del presente Regolamento, e precisamente, per i presidenti 3% e per i membri 1%.
Il quarto comma è depennato.
Articolo 5
Nel secondo comma dell’articolo 16, la parola “sindaco” è seguita dal punto ed il rimanente testo è depennato.
Articolo 6
Le presenti modifiche ed integrazioni al regolamento assumono efficacia il giorno successivo a quello della rispettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 1106-1/00
Capodistria, 13 maggio 2004.
IL SINDACO
Boris Popovič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti