Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2806. Uredba o koncesiji za rabo vode v ribogojnicah za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 7867.

Na podlagi 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo vode v ribogojnicah za vzrejo salmonidnih vrst rib, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJ
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija na posameznih delih vodnih teles površinskih voda za rabo vode v ribogojnici za vzrejo salmonidnih vrst rib.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli pravnim ali fizičnim osebam, ki za uporabo obstoječih ribogojnic potrebujejo koncesijo ter so vložili vlogo za dodelitev koncesije, ki vsebuje opis obsega ter način rabe vodnega dobra in pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt in napravo (ribogojnico), s katero rabijo vodo, če je bilo tako predpisano. Pravnim in fizičnim osebam iz prejšnjega stavka se podeli koncesija za rabo obstoječe ribogojnice na delih vodnih teles površinskih voda iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(1) Deli vodnih teles površinskih voda, za katere se podeli koncesija, so deli vodnih teles med koordinato gorvodne meje in koordinato dolvodne meje na površinskih vodah iz priloge te uredbe.
(2) Imetniki pravnomočnih uporabnih dovoljenj iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pridobijo koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib v ribogojnici, če:
– gre za vzrejo vodnih organizmov za trg,
– instalirani pretok vode skozi ribogojnico ne presega vrednosti, določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Koncesija na delih vodnih teles iz priloge te uredbe se podeli za vzrejo salmonidnih vrst rib za 30 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem izdaje odločbe o določitvi koncesionarja.
(3) Oseba, ki je za vzrejo salmonidnih vrst rib pridobila pravico za rabo dela vodnega telesa iz priloge te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanja zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja ribogojnice,
– omogočanja splošne rabe vode na območju koncesije,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanja naravne vrednote v največji možni meri, če je ta na območju koncesije, in
– varstva prebivalcev in njihovega premoženja, ki bi nastala zaradi posledic rabe vode.
(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
(5) Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni pretok na delu vodnega telesa površinske vode večji od ekološko sprejemljivega pretoka (v nadaljnjem besedilu: Qes).
(6) V primerih, ko se pretok v strugi zaradi naravnih razmer zmanjša pod vrednost Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom vode in temu prilagoditi vzrejo rib.
(7) Qes se določi v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
4. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna razpoložljivosti vode in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme imetniki koncesije pridobijo na trgu.
(3) Koncesionar krije vse stroške povzročitve obremenitve okolja v skladu z zakonom in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi vzreje salmonidnih vrst rib, ki je predmet koncesije.
5. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode, ki je namenjen za vzrejo salmonidnih vrst rib.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občinami razdeli v razmerju 40: 60 v korist občin.
(3) Če je del vodnega telesa površinske vode, za rabo katerega je podeljena koncesija, na območju večih občin, se del plačila za koncesijo iz prejšnjega odstavka, ki je namenjen občinam, razdeli med občine skladno s pripadajočim deležem površine dela vodnega telesa.
6. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej, na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih salmonidnih vrst rib.
(2) Letna količina vzrejenih salmonidnih vrst rib iz prejšnjega odstavka se izračuna kot zmnožek osnove plačila za koncesijo za rabo vode in instaliranega pretoka vode za ribogojnico, izraženega v l/s, ki je s koncesijo dodeljen za vzrejo salmonidnih vrst rib.
(3) Višina plačila za koncesijo je enaka 2% prodajne vrednosti letne količine vzrejenih vrst rib.
7. člen
(1) Osnova plačila za koncesijo je količina 100 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) na 1 l/s instaliranega pretoka vode za ribogojnico.
(2) Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna povprečna vrednost 100 kg šarenke, izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni salmonidnih vrst rib.
(4) Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna na podlagi cene osnove plačila za koncesijo in instaliranega pretoka vode za ribogojnico, ki je za vzrejo salmonidnih rib določena na podlagi vodne pravice.
8. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
9. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib.
10. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in s strani agencije odmerjenim plačilom za koncesijo se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
11. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
12. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
13. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Koncesionar začne plačevati za koncesijo pod pogoji in na način iz te uredbe dve leti po začetku rabe vode za vzrejo salmonidnih vrst rib, vendar ne pred 1. julijem 2004.
15. člen
Višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2004 določi agencija po določbah te uredbe na podlagi podatkov o pravici za rabo vode, ki je bila s koncesijo pridobljena, in cene osnove plačila za koncesijo za leto 2004.
16. člen
Cena osnove plačila za koncesijo iz drugega odstavka 7. člena za leto 2004 je 61.500 tolarjev za 100 kg šarenke.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 328-00/2001-9
Ljubljana, dne 27. maja 2004
EVA 2004-2511-0126
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
  PRILOGA: deli vodnih teles površinskih voda, na katerih se pravica do
uporabe ribogojnice na podlagi pravnomočnega uporabnega dovoljenja spreminja
v koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za trg

+--------------+--------------+------------------+------------------+-----------+
|POVRŠINSKA  |       |         |         |      |
|VODA     |OBČINA    |KOORDINATE    |KOORDINATE    |INSTALIRANI|
|(ime     |(ime)     |GORVODNE MEJE   |DOLVODNE     |  PRETOK |
|vodotoka, na |       |VODNEGA TELESA  |MEJE VODNEGA   |  (l/s) |
|katerem je  |       |         |TELESA      |      |
|del vodnega  |       |         |         |      |
|telesa, ki se |       |         |         |      |
|rabi za    |       |         |         |      |
|vzrejo rib)  |       | y        x|y        x|      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Posrtev    |Ilirska    |437 700 |47 892 |437 629 |47 989  |    15 |
|       |Bistrica   |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|desni pritok |Majšperk   |555 832 |129 829 |    |     |      |
|Skrabske   |       |     |    |    |     |    4 |
|Skrabska   |       |     |    |555 817 |129 885 |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Framski potok |Rače-Fram   |547 334 |146 787 |547 414 |146 764 |    50 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Framski potok |Rače-Fram   |547 989 |146 549 |548 026 |146 528 |    50 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Repičev potok |Selnica ob  |539 820 |156 994 |539 853 |156 988 |    25 |
|       |Dravi     |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Pšata     |Cerklje na  |463 171 |121 059 |463 210 |121 033 |    70 |
|       |Gorenjskem  |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Pšata     |Cerklje na  |462 300 |124 198 |462 426 |124 107 |    60 |
|       |Gorenjskem  |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Pšata     |Cerklje na  |463 701 |120 393 |463 725 |120 248 |    70 |
|       |Gorenjskem  |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Gobovšek in  |Domžale    |469 512 |107 362 |469 737 |106 820 |    30 |
|pritok    |       |469 457 |107 191 |    |     |    10 |
|Gobovška   |       |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Nevljica   |Kamnik    |472 736 |120 593 |472 491 |120 736 |   185 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Pogorelca   |Kamnik    |480 094 |119 370 |480 044 |119 349 |    20 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Pajsarica   |Vrhnika    |443 611 |94 452 |443 612 |94 420  |    70 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Belca     |Preddvor   |454 075 |128 918 |454 117 |128 837 |    45 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Rožnodolski  |Semič     |511 649 |59 422 |511 654 |59 544  |    10 |
|potok     |       |     |    |    |     |      |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Jelševnik   |Črnomelj   |511 976 |47 651 |512 058 |47 546  |    40 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+
|Ribiški potok |Osilnica   |479 462 |43 241 |479 468 |43 182  |    40 |
+--------------+--------------+---------+--------+--------+---------+-----------+


AAA Zlata odličnost