Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2831. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Postojna, stran 7913.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, Uradni list RS, št. 17/91-1, 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US, 24/01, 110/02 in 7/03), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 27/96, 51/97, 37/98, 96/99) in 16., 60. in 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 11. redni seji dne 20. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Postojna
I. NAMEN ODLOKA
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Postojna.
2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe in način oblikovanja tarife in obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter kazenske in prehodne določbe.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. izboljšati povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe,
2. zagotoviti učinkovito izločevanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov na izvoru njihovega nastanka,
3. zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek,
4. uveljavitev načela: »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje,
6. preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov,
7. zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
II. POJMI
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki, ki nastajajo v proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi na območju Občine Postojna.
2. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsak prebivalec Občine Postojna in vsaka fizična ali pravna oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju Občine Postojna in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe.
3. Ločeno zbrane frakcije so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije« in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo«, ki je komunalni odpadek s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v pravilniku o ravnanju z odpadki.
4. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni odpadki in so določene v prilogi 1 odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz pravilnika o ravnanju z odpadki in so določene v prilogi 2 odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
6. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »Drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v pravilniku o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za odpadke.
7. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije in odpadki primerni za kompostiranje« iz podskupine »Odpadki z vrtov in parkov« (vključno z odpadki s pokopališč) s klasifikacijskega seznama odpadkov določenega v pravilniku o ravnanju z odpadki.
8. Ostali komunalni odpadki so komunalni odpadki, iz katerih so izločene ločeno zbrane frakcije, ali ostanki iz predelave ločeno zbranih frakcij in kosovnih odpadkov, ki jih zaradi njihove sestave ali načina nastajanja praviloma ni možno razvrstiti v skupino »Ločeno zbrane frakcije« ali v druge skupine komunalnih odpadkov ali v skupino »Embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek« v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz pravilnika o ravnanju z odpadki.
9. Zbirno in prevzemno mesto kosovnih odpadkov je vnaprej določeno mesto, kjer gospodinjstva – povzročitelji komunalnih odpadkov iz objektov, izvajalcu javne službe te odpadke prepuščajo. Povzročitelj komunalnih odpadkov na poziv izvajalca javne službe na zbirnem mestu prepušča kosovne odpadke po vnaprej določenem in javno objavljenem urniku.
10. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je ustrezno urejen prostor, na katerem povzročitelji redno odlagajo komunalne odpadke v tipizirane posode in plastične vrečke,
11. Prevzemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor, od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke. Prevzemna mesta morajo biti dostopna specialnim vozilom za zbiranje in odvoz odpadkov in oddaljena največ 10 m od mesta do koder je možen dostop s temi vozili. Povsod, kjer je primerno, naj bosta zbirno in prevzemno mesto na istem prostoru.
12. Premična zbiralnica je tovorno vozilo oziroma specialen zabojnik, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji odpadkov nevarnih frakcij izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
13. Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je urejen in s tipiziranimi posodami opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
14. Zbirni center je ustrezno urejen prostor in opremljen za ločeno zbiranje, razvrščanje in začasno hranjenje vseh vrst ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke.
15. Obdelava odpadkov je vsak fizikalni, termični, kemični ali biološki proces, s katerim se spreminjajo lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja njihove prostornine ali nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo.
16. Center za ravnanje z odpadki je ustrezno urejen prostor, na katerem se izvaja sortiranje, razvrščanje, kompostiranje, mehansko biološka obdelava ostankov odpadkov komunalnih odpadkov, začasno skladiščenje ločenih frakcij, ter odlaganje nenevarnih odpadkov.
III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Občina Postojna zagotavlja javno službo za:
– zbiranje in odvoz ločenih frakcij
– zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
– zbiranje in odvoz nevarnih frakcij
– zbiranje in odvoz biološko razgradljivih odpadkov
– zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov
– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov
– izločanje ločenih frakcij z razvrščanjem zbranih komunalnih odpadkov
– obdelavo odpadkov
– odlaganje ostanka komunalnih odpadkov
– upravljanje s komunalno deponijo odpadkov
– upravljanje z zbirnim centrom ločenih frakcij
– ekološko osveščanje in izobraževanje občanov.
Izvajalci javne službe lahko ob soglasju pristojnega organa občine opravljajo javno službo tudi s podizvajalci, s katerimi morajo skleniti podizvajalske pogodbe.
6. člen
Izvajalec javne službe opravlja dejavnost na celotnem območju Občine Postojna.
Občina Postojna zagotavlja javno službo s podelitvijo koncesije osebam zasebnega prava ali s svojim javnim podjetjem.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da javno službo iz 5. člena tega odloka razdeli tako, da jo opravlja več izvajalcev.
7. člen
Zbiranje odpadkov iz 5. člena tega odloka, razen zbiranja biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji kompostirajo sami, se izvaja glede na pogoje za odjem odpadkov, za vse uporabnike storitev javne službe na enak način in na celotnem območju Občine Postojna.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
1. izločevanje biološko razgradljivih odpadkov, papirja, kartona, stekla, drobne embalaže iz plastike in kovin ter drugih ločenih frakcij z ločenim zbiranjem (v nadaljnjem besedilu: ločeno zbiranje frakcij) v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnih centrih,
– prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji prepuščajo v namenskih posodah za biološko razgradljive odpadke na zbirnih mestih komunalnih odpadkov,
– prevzemanje ločenih frakcij, ki nastajajo pri kulturnih, športnih in drugih javnih prireditvah in aktivnostih na prostem,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov (gospodinjstva) oddajajo v premično zbiralnico, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, s postanki po določenem urniku na vnaprej določenih mestih ali v zbirnem centru,
– prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajo v zbirnem centru ali na vnaprej določenem mestu in javno objavljenem urniku,
– prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi in jo povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
– oddajanje odpadne embalaže, ki je prevzeta v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, v predelavo skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo,
– zagotavljanje predelave in oddajanje v predelavo ločenih frakcij, ki so prevzete v okviru ločenega zbiranja frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih in niso odpadna embalaža,
– kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– oddajanje nevarnih frakcij, prevzetih v premični zbiralnici in v zbirnih centrih, izvajalcu zbiranja nevarnih frakcij iz 4. točke tega člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzetih kosovnih odpadkov izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,
– oddajanje v zbirnih centrih prevzete opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, izvajalcu zbiranja kosovnih odpadkov iz druge točke tega člena,
– prevzemanje in odlaganje gradbenih odpadkov manjših količin, ki nastajajo pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in so prevzeti v zbirnih centrih od povzročiteljev komunalnih odpadkov,
– nabava, vzdrževanje in zamenjava dotrajanih tipiziranih posod za prepuščanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in druge opreme v zbirnih centrih, ki je namenjena prepuščanju in oddajanju ločenih frakcij in nevarnih frakcij, kosovnih odpadkov in gradbenih odpadkov v zbirnih centrih,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih se nahajajo tipizirane posode za zbiranje ločenih frakcij, in zbirnih centrov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih ločenih frakcijah po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
2. zbiranje kosovnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– najmanj trikrat letno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih za kosovne odpadke, kjer po vnaprej dogovorjenem urniku povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo večje kose ločenih frakcij ali na drug način, ki ga z letnim programom potrdi Občinski svet občine Postojna.
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajo v zbirnem centru,
– obdelava kosovnih odpadkov,
– zagotavljanje predelave in odstranjevanja obdelanih kosovnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod in vozil za prevzemanje kosovnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje opreme za obdelavo kosovnih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o količinah in vrstah ločenih frakcij po obdelavi kosovnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
3. zbiranje nevarnih frakcij v naslednjem obsegu:
– najmanj enkrat letno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
– prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbiralnici nevarnih frakcij, nameščeni v zbirnem centru v Postojni (po urniku obratovanja, ki bo v naprej objavljen v skladu s programom),
– začasno skladiščenje zbranih nevarnih frakcij,
– oddajanje v odstranjevanje in predelavo prevzetih nevarnih frakcij,
– nabava in vzdrževanje tipiziranih posod za začasno hranjenje in vozil za prevoz nevarnih frakcij,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih nevarnih frakcij po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
4. zbiranje ostalih komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– prevzemanje ostalih komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v tipiziranih posodah in plastičnih vrečkah na prevzemnih mestih za komunalne odpadke,
– nabava, vzdrževanje in zamenjava dotrajanih tipiziranih posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ostale komunalne odpadke,
– nabava in prodaja tipiziranih vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov,
– nabava in vzdrževanje vozil za prevoz ostalih komunalnih odpadkov,
– zagotovitev pranja posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ostale komunalne odpadke,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za vsa dela javne službe, določena v tem členu,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
5. odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov v naslednjem obsegu:
– zagotavljanje odlaganja ostalih, in ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
– nabava in vzdrževanje opreme za odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o odlaganju ostalih in ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja z odpadki;
6. ekološko osveščanje in izobraževanje občanov v naslednjem obsegu:
– pripravi zloženke v katerih so opisani vsi načini zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov (ločenih frakcij, ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij),
– sodeluje z EKO šolami in pripravi predavanje o ravnanju z odpadki.
– druge aktivnosti, ki jih določa letni program.
V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
9. člen
Z ločenim zbiranjem frakcij se zagotavlja ločeno zbiranje in začasno skladiščenje ločenih frakcij v zbirnem centru Postojna.
10. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru iz prejšnjega člena naslednje ločene frakcije:
– papir in lepenko vseh vrst in velikosti vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– drobno plastiko,
– odpadke iz plastike vključno z odpadno embalažo iz plastike in sestavljenih materialov,
– odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila, tekstil,
– jedilna olja in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso vključeni v skupine 16 06 01, 16 06 02 in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov iz predpisa o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebuje nevarnih snovi,
– kosovnih odpadkov,
– zbiranje izrabljenih avtomobilskih gum proti plačilu.
Zbirni center je opremljen tudi za prepuščanje manjših količin odpadkov iz vrtov, kot so trava, vejevje, listje, rože in drugi zeleni odrez, in manjših količin drobnih gradbenih odpadkov, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, nastajajo pa v gospodinjstvih pri vzdrževanju stanovanjskih prostorov in jih v zbirnem centru prepuščajo lastniki teh prostorov. Povzročitelji – gospodinjstva lahko enkrat letno brezplačno oddajo v zbirnem centru v tem odstavku navedene odpadke, največ količino ene prikolice za osebno vozilo (ca m3). Izvajalec javne službe je dolžan voditi evidence o prevzetih odpadkih.
11. člen
V zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otoki) se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki nastajajo v gospodinjstvih jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih tipiziranih posodah, nameščenih na prostoru zbiralnice:
– papirja in drobne lepenke vključno z drobno odpadno embalažo iz lepenke,
– odpadne embalaže iz stekla,
– drobne odpadne embalaže iz plastike (PET embalaža),
– drobne odpadne embalaže iz kovine in
– ostale ločene frakcije v skladu z vsakoletnim programom dela, ki ga potrdi pristojni organ občine.
12. člen
Število zbiralnic ločenih frakcij, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo ločene frakcije iz prejšnjega člena, je na posameznem območju Občine Postojna sorazmerno gostoti poselitve na tem območju in se ga določi tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij na največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju. Število zbiralnic se prilagaja dejanskim razmeram na terenu upoštevaje oddaljenost naselij in poseljenost območja.
Prav tako je potrebno postaviti zbiralnice ločenih frakcij ob večjih trgovinah, trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah, otroških vrtcih in ob raznih prireditvah na prostem na katerih se pričakuje več kot 1000 udeležencev.
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita izvajalec in strokovne službe Občine Postojna.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je potrebno urediti zbiralnico ločenih frakcij v območju razpršene poselitve tako, da razdalja od najbolj oddaljenega objekta praviloma ne presega 5 km.
13. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov, ki biološko razgradljivih odpadkov iz gospodinjstva ne kompostirajo sami, zagotavlja prepuščanje biološko razgradljive frakcije odpadkov v namenskih posodah, ki se namestijo na zbirnih mestih komunalnih odpadkov.
14. člen
V okviru zbiranja ločenih frakcij, se v zbirnem centru v Postojni povzročiteljem komunalnih odpadkov iz Občine Postojna zagotavlja tudi oddajanje nevarnih frakcij, po urniku obratovanja, določenem v letnem programu.
Prevzemanje nevarnih frakcij se izvaja nadzorovano z osebjem, ki je usposobljeno za tak prevzem.
Odpremo nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali v zbirnem centru, ter njihovo predelavo in odstranjevanje zagotovi izvajalec javne službe.
15. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij opravlja izvajalec javne službe občasno v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij, najmanj enkrat letno.
Oddajanje nevarnih komunalnih odpadkov v premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij se povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavlja na najmanj 4 mestih, ki so enakomerno razporejena po območju Občine Postojna.
Prevzemanje nevarnih frakcij se zagotavlja na vsakem od mest iz prejšnjega odstavka.
16. člen
Storitve zbiranja komunalnih odpadkov so obvezne za lastnike ali upravljavce, oziroma povzročitelje komunalnih odpadkov vsake stavbe, ki je na območju Občine Postojna in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
Komunalne odpadke izvajalec javne službe prevzema tako, da njegove storitve uporabljajo na enak način in skupno vsi povzročitelji komunalnih odpadkov v stavbi.
Za stavbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi vsaka posamezna etažna enota v stavbi, če se v njej izvaja dejavnost in se lastnik ali uporabnik etažne enote z upraviteljem objekta dogovori, da se komunalni odpadki iz etažne enote prepuščajo izvajalcu javne službe posebej in neodvisno od komunalnih odpadkov, ki nastajajo pri drugih uporabnikih stavbe.
17. člen
Prevzemanje komunalnih odpadkov izvajalec javne službe opravlja na prevzemnih mestih, kjer jih prepuščajo povzročitelji komunalnih odpadkov v:
– tipiziranih posodah minimalne velikosti 60 l
– tipiziranih velikih zabojih (kesonih)
– drugih posodah ali tipiziranih vrečkah, ki jih določi izvajalec javne službe v soglasju s strokovnimi službami Občine Postojna, v kolikor se ne morejo uporabljati tipizirane posode iz prve ali druge alinee tega člena.
Povzročitelji komunalnih odpadkov lahko občasno prepuščajo komunalne odpadke tudi v tipiziranih vrečkah, če v posodah ali zabojnikih ni prostora za vse odpadke. Prepuščanje komunalnih odpadkov v tipiziranih vrečkah je lahko tudi redno, če izvajalec javne službe tako prepuščanje odobri zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti prevzemnega mesta od stavbe, v kateri komunalni odpadki nastajajo. Uporablja se lahko samo vrečke z oznako izvajalca javne službe, ki jih povzročitelj lahko kupi pri izvajalcu.
18. člen
Če se ostale komunalne odpadke prevzema enkrat tedensko, mora biti prostornina posode ali skupna prostornina vseh posod, v katerih povzročitelji komunalnih odpadkov iz posamezne stavbe prepuščajo ostale komunalne odpadke, večja od prostornine najmanjše količine ostalih komunalnih odpadkov, ki nastanejo v tej stavbi v enem tednu.
Pri določitvi najmanjše količine ostalih komunalnih odpadkov se upošteva:
– ocene o najmanjši količini ostalih komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v stavbi,
– ocene o najmanjši količini ostalih komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu na zaposlenega, ki izvaja v stavbi ali njenem delu dejavnost in
– števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi, ki prepuščajo ostale komunalne odpadke v isti posodi ali posodah.
Najmanjšo količino ostalih komunalnih odpadkov se določi na podlagi naslednjega izračuna:
V (najmanjša količina) = K1.P + K2.Z
 
kjer je:
 
P =            število prebivalcev s stalnim ali začasnim
              prebivališčem v stavbi,
Z =            število zaposlenih v stavbi,
K1 =            ocena za najmanjšo količino ostalih
              komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu
              na prebivalca in je enaka 40 litrov,
K2 =            ocena za najmanjšo količino ostalih
              komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu
              na zaposlenega in je enaka 15 litrov,
V (najmanjša količina) =  prostornina najmanjše količine komunalnih
              odpadkov, ki nastane v stavbi v enem tednu,
              izražena v litrih.
Za počitniško hišo in za stanovanje, ki se ga uporablja kot počitniško stanovanje, je ocenjena najmanjša količina ostalih komunalnih odpadkov, ki nastane v enem tednu, enaka 60 litrov.
19. člen
Izvajalec javne službe lahko na podlagi lastnih ugotovitev o dejanski količini nastajanja ostalih komunalnih odpadkov, ali na podlagi vloge uporabnika storitev javne službe, določi večjo prostornino posod ali večje število posod, kot se ju izračuna na podlagi 18. člena tega odloka.
V primeru nesoglasja med izvajalcem javne službe in uporabnikom storitev javne službe, o zadevi dokončno odloči pristojni organ občine.
20. člen
Uporabniki storitev javne službe lahko za posamezno stavbo od izvajalca javne službe zahtevajo tudi manjšo posodo za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe odobri na podlagi pisne zahteve iz prejšnjega odstavka za posamezno stavbo uporabo manjše posode za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov, če:
– prostornina obstoječe posode ali posod ni manjša od prostornine najmanjše količine ostalih komunalnih odpadkov iz 18. člena tega odloka,
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih treh mesecev ostali komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.
V primeru nesoglasja med izvajalcem javne službe in uporabnikom storitev javne službe, o zadevi dokončno odloči pristojni organ občine.
VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
21. člen
Prevzem komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ali v zbirnih centrih ter njihov prevoz na mesto predelave ali na mesto obdelave pred odstranjevanjem se opravlja s posebnimi vozili, katerih opremljenost zagotavlja praznjenje posod in zabojnikov, nakladanje odpadkov ter prevoz in razkladanje odpadkov brez prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov.
Ločeno zbiranje frakcij
22. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da so posode, ki so namenjene za prepuščanje posameznih vrst ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij ustrezno označeni.
Iz oznake na posodi mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki se jo lahko odloži v posodo, in pogoji za prepuščanje, če obstojajo.
Tipsko obliko, barvo, velikost, označenost posod in urejenost zbiralnic tega člena določi izvajalec javne službe v sodelovanju s pristojnim organom občine.
23. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– redno praznjenje tipiziranih posod v zbiralnicah, v zbirnih centrih in na prevzemnih mestih,
– redno oddajanje zbranih ločenih frakcij v predelavo,
– snažnost prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov ter redno vzdrževanje tipiziranih posod, ki so namenjene za prepuščanje ločenih frakcij in biološko razgradljivih odpadkov tako glede njihovega izgleda kot namena,
– zamenjavo dotrajanih tipiziranih posod,
– opremljanje novih zbiralnic ločenih frakcij z tipiziranimi posodami v skladu sprejetim letnim programom,
– vzdrževanje in nabavo vozil za prevoz ločenih frakcij v predelavo.
Število zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve Občine Postojna in njihove lokacije, načrt opremljanja obstoječih zbiralnic ter načrt vzpostavljanja novih se določi:
– v programu opremljanja stavbnih zemljišč z zbiralnicami ločenih frakcij in zbirnimi centri za prepuščanje ločenih frakcij, oziroma
– v programu prehoda na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki ga izdela izvajalec javne službe v soglasju s pristojnim organom občine.
24. člen
Prevzem ločenih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja ločenih frakcij, ki ga za vsako leto do 30. novembra za naslednje leto pripravi izvajalec zbiranja ločenih frakcij, potrdi pa Občinski svet občine Postojna
Letni program zbiranja ločenih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje ločenih frakcij,
– podatke o številu in razmestitvi zbiralnic ločenih frakcij ter njihovi opremljenosti glede na vrste ločenih frakcij,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ločenih frakcij ločeno po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve in po posameznih ločenih frakcijah,
– podatke o opremljenosti zbirnega centra ter o načrtovanih količinah prevzetih odpadkov ločeno po posameznih ločenih frakcijah, kosovnih odpadkih, nevarnih frakcijah ter gradbenih odpadkov,
– podatke o ureditvi zbirnega centra, iz katerih so razvidni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja,
– časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepustili v tipiziranih posodah za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,
– časovni razpored prevzemanja ločenih frakcij v času praznikov in dela prostih dni,
– opis predelave in način oddajanja ločenih frakcij v predelavo, za katere predelavo zagotavlja sam,
– način oddajanja ločenih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddaja po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– število in vrsto tipiziranih posod, ki jih bo nabavil ali nadomestil izvajalec po letnem programu,
– časovni razpored pranja in drugih vzdrževalnih del na posodah v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnem centru,
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Postopnost opremljanja zbiralnic ločenih frakcij na posameznem območju poselitve in druge pogoje glede uvajanja ter izvajanja zbiranja ločenih frakcij na posameznem območju poselitve ter druge obveznosti izvajanja javne službe uredita pristojni organ občine in izvajalec javne službe v programu prehoda na ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Zbiranje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
25. člen
Prevzem kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij se izvaja po letnem programu zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki ga za vsako leto do 30. novembra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa Občinski svet Občine Postojna.
Letni program zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– časovni razpored in način prevzemanja kosovnih odpadkov,
– opis in način obdelave kosovnih odpadkov pred oddajo v obdelavo ali odstranjevanje,
– časovni razpored prevzemanja nevarnih frakcij z občasnimi postanki premične zbiralnice nevarnih frakcij na posameznih območjih poselitve,
– časovni razpored in način odpreme kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki so jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddali osebju v zbirnem centru,
– opis predelave in odstranjevanja kosovnih odpadkov, za katere predelavo in odstranjevanje zagotavlja sam,
– način oddajanja nevarnih frakcij, ki jih kot odpadno embalažo oddajajo v predelavo in odstranjevanje po predpisu o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Kosovne odpadke in nevarne frakcije lahko odvažajo v zbirni center tudi povzročitelji sami, vendar morajo za posamezne vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje in praznjenje.
Zbiranje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov
26. člen
Izvajalec javne službe prazni tipizirane posode in nalaga tipizirane vrečke tako, da ne onesnaži prevzemnega mesta ali mesta praznjenja ali njune okolice ter ne poškoduje posod.
Če pri prevzemu ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov pride do onesnaženja prevzemnega mesta ali njegove okolice, mora izvajalec javne službe takoj zagotoviti odstranitev odpadkov in čiščenje onesnaženih površin.
27. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja pranje posod, ki so namenjene prepuščanju ostalih komunalnih odpadkov najmanj enkrat letno, razen namenskih posod za biološke razgradljive odpadke, ki jih mora oprati najmanj dvakrat letno.
28. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja:
– redno praznjenje tipiziranih posod ostalih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno praznjenje namenskih posod za biološko razgradljive odpadke na prevzemnih mestih,
– oddajanje prevzetih biološko razgradljivih odpadkov v kompostiranje,
– zamenjavo dotrajanih tipiziranih posod z novimi,
– nabavo novih tipiziranih posod za nove uporabnike storitev prevzemanja ostalih komunalnih odpadkov,
– zamenjavo tipiziranih posod s posodami drugih velikosti na željo lastnika ali upravitelja objekta in ob spremenjenih količinah nastajanja ostalih komunalnih odpadkov v objektu,
– nabavo tipiziranih vrečk in njihovo prodajo uporabnikom storitev javne službe,
– zagotovitev vozil za pranje posod.
Tipsko obliko, velikost, barvo, material in označenost tipiziranih posod in vrečk za prepuščanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov določi izvajalec javne službe v sodelovanju s pristojnim organom občine.
Izvajalec javne službe ob prevzemu javne službe nabavi tipizirane posode za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke na svoje stroške in za njih zaračunava obrabnino, ki je v ceni storitve.
29. člen
Najmanjša širina dostopne poti za vozilo za prevoz odpadkov do prevzemnega mesta za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke ali do mesta zbiralnice mora biti 3 m, oziroma mora biti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi.
Najmanjša svetla višina dostopne poti do prevzemnega mesta za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke mora biti 4 m, najmanjša svetla širina dostopne poti pa 3 m.
V naseljih, kjer obstoječa pozidava ne omogoča v prejšnjih odstavkih tega člena navedenih pogojev, mora izvajalec javne službe zagotoviti izvajanje službe s primernim vozilom.
30. člen
Zbirno in prevzemno mesto za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-varnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.
Prevzemno mesto za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke je lahko na površini, ki je v lasti uporabnika storitev javne službe, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem komunalnih odpadkov ter je podano njegovo pisno soglasje brez kakršnega koli nadomestila ali odškodnine.
Prevzemno mesto za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke mora biti dostopno vozilom za odvoz odpadkov in je lahko istočasno tudi mesto praznjenja posode v vozilo oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja posode največ 10 m.
Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti večjih ovir, ki bi onemogočale normalen prenos (prevoz) tipiziranih posod.
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni v času odvoza posode in vrečke, razen tipiziranih velikih zabojev (kesonov), le-te prenesti (prepeljati) iz zbirnega na prevzemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
Izvajalec javne službe je dolžan v času odvoza tipizirane posode prenesti iz prevzemnega mesta na mesto praznjenja in po izpraznitvi le-te vrniti nazaj na prevzemno mesto.
Prevzemna mesta določijo izvajalci v soglasju s povzročitelji komunalnih odpadkov, urejajo in vzdržujejo pa jih povzročitelji.
31. člen
Ime in naslov uporabnika storitev, lokacijo prevzemnega mesta za ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke, način prepuščanja ostalih komunalnih odpadkov (v posodi ali v vrečkah), najmanjšo količino ostalih komunalnih odpadkov iz 18. člena tega odloka ter velikost in število posod za prepuščanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov se določi za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo komunalni odpadki.
Zbirko podatkov iz prejšnjega odstavka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest in so last Občine Postojna.
32. člen
Podatki za posamezno stavbo se v registru prevzemnih mest iz prejšnjega člena lahko spremenijo na podlagi:
– sprememb števila prebivalcev in zaposlenih v stavbi, pridobljenih iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva ter evidenc o številu zaposlenih v posameznih dejavnostih,
– ugotovitev izvajalca javne službe o spremembah količin nastajanja komunalnih odpadkov v stavbi.
Izvajalec javne službe mora v registru prevzemnih mest spremeniti enega ali več podatkov iz 31. člena tega odloka, če iz pisnega sporočila, ki mu jo poda lastnik ali upravljalec stavbe sledi, da predlog spremembe ni v nasprotju z določbami tega odloka.
Izvajalec javne službe dvakrat letno uskladi podatke o številu prebivalcev v registru prevzemnih mest s podatki iz centralnega registra prebivalstva.
Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov v registru prevzemnih mest potrdi uporabniku storitev javne službe vpis sprememb v register prevzemnih mest in uskladi prevzemanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov in obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register prevzemnih mest.
V primeru zamenjave večje posode z manjšo lahko izvajalec javne službe v primeru pomanjkanja posod opravi zamenjavo, ko so posode teh velikosti na razpolago, do takrat pa se obračunava storitev javne službe po velikosti na novo določene posode.
33. člen
Lastnik ali upravitelj stavbe mora zagotoviti, da so tipizirane vrečke, ki so namenjene za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s programom prevzemanja ostalih komunalnih odpadkov določen za prevzem ostalih komunalnih odpadkov.
Če prevzemno mesto ni hkrati zbirno mesto, so lahko posode za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov oziroma namenske posode za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov, na prevzemnem mestu le v času, ki je z urnikom prevzemanja ostalih komunalnih in biološko razgradljivih določen za prevzem ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov.
34. člen
Za čas do prevzema ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov mora lastnik ali upravitelj objekta zagotoviti, da so posode za prepuščanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov nameščene na zbirnem mestu tako, da povzročitelji komunalnih odpadkov, ki prebivajo v objektu ali v njem izvajajo dejavnost, v njih neovirano zbirajo ostale komunalne in biološko razgradljive odpadke.
Če je zbirno mesto na prostem, mora biti površina prostora primerne velikosti ter poploščena, asfaltirana, betonirana ali podobno utrjena.
Posode za prepuščanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov morajo biti na zbirnem mestu zavarovane tako, da zaradi atmosferskih vplivov na odpadke ne pride do onesnaženosti neposredne okolice zbirnega mesta.
Za namestitev ene tipizirane posode na zbirnem mestu je treba najmanj m2 površine. Na istem zbirnem mestu se lahko namesti več posod, ki stojijo v dveh ali več nizih, razdalja med nizi pa mora biti najmanj 1,20 m.
35. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki so v lasti lastnika ali uporabnika stavbe, lahko pristojni organ občine določi namestitev posod na javni površini, če iz vloge lastnika ali upravitelja stavbe sledi, da ob stavbi ni primernih drugih površin in da namestitev posod v stavbi ni možna.
36. člen
Tipizirane vrečke za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov morajo povzročitelji komunalnih odpadkov hraniti v času do prevzema ostalih komunalnih odpadkov v stanovanjskih ali poslovnih prostorih, kjer odpadki nastajajo, ali v posebnih za to namenjenih zaprtih in pokritih prostorih v stavbi.
37. člen
Pri načrtovanju prevzemnega mesta in zbirnega mesta pri novih stanovanjskih in poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah in spremembah namembnosti objektov je treba poleg splošnih normativov in standardov upoštevati tudi določbe tega odloka.
Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načrtovanega prepuščanja in prevzemanja komunalnih odpadkov v prostorski ali projektni dokumentaciji pristojni organ občine, s tem da le-ta pridobi predhodno mnenje od izvajalca javne službe.
38. člen
Prevzem ostalih komunalnih odpadkov se izvaja po letnem programu zbiranja ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov, ki ga za vsako leto do 30. novembra za naslednje leto pripravi izvajalec javne službe, potrdi pa Občinski svet občine Postojna
Letni program zbiranja ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o naseljih in številu prebivalcev v njih, katerim se zagotavlja prevzemanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov,
– podatke o številu in razmestitvi prevzemnih mest ter velikosti tipiziranih posod in pogostosti prevzemanja ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov,
– podatke o načrtovani letni količini zbranih ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov po posameznih naseljih oziroma območjih poselitve,
– časovna razporeditev prevzemanja ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v tipiziranih posodah na prevzemnih mestih,
– časovna razporeditev prevzemanja ostalih komunalnih odpadkov, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v tipiziranih vrečkah,
– območja poselitve, kjer se ostali komunalni odpadki prepuščajo samo v tipiziranih vrečkah,
– način prodaje vrečk uporabnikom storitev javne službe,
– čas pranja posod,
– opis tipiziranih posod in vozil za prevzemanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov,
– način obveščanja uporabnikov storitev javne službe.
Priloga letnemu programu je elektronski zapis vseh odjemnih mest fizičnih in pravnih oseb na območju Občine Postojna.
39. člen
Zbiranje in odvoz ločeno zbranih komunalnih odpadkov izvaja izvajalec javne službe po naslednjem razporedu:
– kosovni odpadki 3x letno,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev 1x letno z premično zbiralnico nevarnih frakcij,
– ločeno zbrane frakcije 2x mesečno,
– biološko razgradljivi odpadki iz gospodinjstva 1x tedensko,
– ostali komunalni odpadki 1x tedensko.
V primeru izpada prevzema po programu zbiranja komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest, mora izvajalec javne službe o vzrokih izpada obvestiti povzročitelje komunalnih odpadkov in pristojni organ občine, izpadli prevzem komunalnih odpadkov pa opraviti takoj ko je to možno.
40. člen
Izvajalec javne službe mora ugotavljati in evidentirati sestavo in količino prevzetih komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora ugotavljati nepravilno uporabo posod za prevzemanje komunalnih odpadkov. V primeru kršitve mora kršilca prijaviti službi komunalnega nadzora.
Odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov
41. člen
Upravljavec deponije mora zagotoviti:
– redno odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov po predpisih na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
– nabavo in vzdrževanje opreme za odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov.
Odpadni gradbeni material in jalovina se lahko uporabljajo na odlagališču za lastne potrebe (prekrivni material, dostopne poti) samo v količinah, ki jih glede na potrebe dovoli upravljavec deponije po predhodnem soglasju pristojnega organa Občine Postojna.
42. člen
Odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov se izvaja po letnem programu odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, ki ga vsako leto do 30. novembra za naslednje leto pripravi upravljavec deponije, potrdi pa pristojni organ občine.
Letni program odlaganja ostalih in ostankov komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o načrtovani letni količini odloženih ostalih in ostankih komunalnih odpadkov,
– opis načina odlaganja ostalih in ostankov komunalnih odpadkov,
– opis opreme za odlaganje ostalih in ostankov komunalnih odpadkov.
43. člen
Upravljavec deponije mora ugotavljati in evidentirati količino odloženih ostalih in ostankov komunalnih odpadkov ter o tem redno obveščati pristojni organ občine.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
44. člen
Uporaba storitev javne službe je za povzročitelje komunalnih odpadkov obvezna.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ravnajo s komunalnimi odpadki tako, da prepuščajo čim več ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij in v zbirnem centru.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo:
– oddajati vse nevarne frakcije v zbirnem centru ali pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premičnih zbiralnicah,
– prepuščati vse kosovne odpadke v zbirnem centru, na prevzemnih mestih v času občasnega prevzemanja kosovnih odpadkov ali na drug način, v skladu z letnim programom,
– biološko razgradljive odpadke kompostirati ali jih prepuščati v namenskih posodah za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– prepuščati posode ali vrečke s komunalnimi odpadki izvajalcu javne službe na prevzemnih mestih v časih, kot so določeni s programom zbiranja komunalnih odpadkov.
45. člen
V tipizirane posode in vrečke za ostale komunalne odpadke je prepovedano odlagati:
– nevarne frakcije,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke iz vrtov,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.
V katerokoli posodo za odpadke iz 17. člena tega odloka pa je prepovedano odlagati:
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, reaktivne, jedke, dražljive in strupene snovi ter radioaktivne odpadke skupaj z embalažo oziroma vse nevarne snovi, s katerimi je treba ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
V tipizirane posode, ki so namenjene za ločeno zbiranje frakcij je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
V tipizirane velike zaboje (kesone), ki so po programu zbiranja in odvoza odpadkov namenjeni za zbiranje kosovnih odpadkov je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
Prepovedano je pisati na tipizirane posode za ločene frakcije ali tipizirane posode, ki so namenjene za prepuščanje ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov, ter lepiti plakate nanje.
46. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se:
– hrani nevarne frakcije, do njihove oddaje v zbirnem centru ali v premični zbiralnici, ločeno od drugih odpadkov in neškodljivo za okolje,
– hrani ločene frakcije, dokler jih ne prepusti izvajalcu javne službe v posodah zbiralnice ločenih frakcij ali zbirnega centra, varno in neškodljivo za okolje,
– pred oddajo odpadka večjih dimenzij na prostor, ki je namenjen prepuščanju kosovnih odpadkov, odpadek ročno razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali ostalimi komunalnimi odpadki ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati izvajalcu javne službe odpadnih zdravil, odpadnih olj in drugih ločenih frakcij, za katere je s predpisi urejeno prevzemanje in zbiranje na poseben način,
– prepuščati ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešane nevarne frakcije, kot ločene frakcije, ampak kot nevarne frakcije,
– prepuščati biološko razgradljivih odpadkov in odpadkov iz vrtov v posodah za ločene frakcije ali posodah in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov,
– prepuščati odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v posodah za ločene frakcije ali v posodah in vrečkah, ki niso namenjene za prepuščanje teh odpadkov.
47. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan prevzema ostalih komunalnih odpadkov zagotoviti, da so posode in vrečke, ki so namenjene prepuščanju ostalih komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje odpadkov.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju posode namestijo nazaj na zbirno mesto.
Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na prevzemnem ali na zbirnem mestu.
Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob ali na posode ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Lastniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob tipiziranih posodah ter na njihovih pokrovih.
Če izpade redni prevzem komunalnih odpadkov bodisi v času praznikov ali če so zaradi drugih razlogov tipizirane posode za prepuščanje komunalnih odpadkov polne, mora povzročitelj komunalnih odpadkov prepuščati odpadke v vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
V času prevzema komunalnih odpadkov mora povzročitelj komunalnih odpadkov v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da so vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, na prevzemnem mestu zaprte in zložene ob posodah.
48. člen
Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, ne smejo biološko razgradljivih odpadkov prepuščati v posodah ali vrečkah, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov.
Prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov povzročitelji komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena uredijo s posebno pogodbo z izvajalcem javne službe.
49. člen
Lastniki ali upravljavec nove ali obnovljene stavbe mora prijaviti izvajalcu javne službe začetek uporabe stavbe zato, da se dogovorita o kraju prevzemnega mesta, številu in velikosti tipiziranih posod in o njihovi dobavi ter o drugih pogojih za pričetek izvajanja storitev javne službe.
Lastnik ali upravljavec iz prejšnjega odstavka mora prijaviti začetek uporabe objekta najkasneje 30 dni pred začetkom uporabe objekta.
Lastniku ali upravljavcu iz prejšnjih odstavkov tega člena mora pred začetkom uporabe stavbe izvajalec javne službe potrditi vpis prevzemnega mesta ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov v register prevzemnih mest.
Pravne osebe, pri katerih nastajajo komunalni in komunalnim podobni odpadki na območju Občine Postojna, si morajo pred pričetkom obratovanja pridobiti soglasje izvajalca javne službe ravnanja z odpadki in se izkazati s potrdilom o vključitvi v sistem ravnanja z odpadki.
50. člen
Odpadke, ki niso kosovni komunalni odpadki, ni dovoljeno prepuščati kot kosovne odpadke.
Če odpadkov, ki niso kosovni komunalni odpadki, izvajalec javne službe ne prevzame, mora lastnik ali upravitelj stavbe zagotoviti odstranitev teh odpadkov s prevzemnega mesta neposredno po končanem prevzemanju kosovnih odpadkov.
51. člen
Opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje komunalnih odpadkov in njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov, je prepovedano.
Povzročitelj komunalnih odpadkov, ki komunalne odpadke kopiči, jih sežiga ali jih namerava sežgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju komunalnih odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z odpadki.
Če povzročitelj komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe službe komunalnega nadzora. Stroške odstranitve založi naročnik (občina), ki jih od povzročitelja izterja v upravnem postopku.
Če povzročitelja komunalnih odpadkov iz drugega odstavka tega člena ni mogoče ugotoviti, zagotovi, na podlagi odločbe službe komunalnega nadzora, predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe na stroške Občine Postojna.
Ravnanje z odpadki, ki je opredeljeno v tem členu je prepovedano tudi za vse pravne in fizične osebe izven Občine Postojna, za katere se ugotovi, da so z odpadki, ki so nastali v drugih občinah in so jih pripeljali na območje Občine Postojna ali na območju Občine Postojna povzročili njihovo nastajanje, ravnali v nasprotju z določbami tega člena odloka.
52. člen
Sežiganje suhih odpadkov iz vrtov v majhnih količinah, ki nastajajo na hišnih vrtovih, je dovoljeno samo podnevi vendar tako, da sežiganje ne traja dlje kot dve uri. Pri sežiganju suhih odpadkov iz vrtov je treba preprečiti nevarnosti in neprijetnosti, ki nastanejo zaradi dima, širjenja ognja in letenja isker izven mesta sežiganja, skladno z Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju.
53. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor opremi z tipiziranimi posodami za prepuščanje ločenih frakcij in ostalih komunalnih odpadkov.
Najkasneje 8 ur po končani prireditvi morajo organizatorji prireditveni prostor očistiti in na svoje stroške zagotoviti, da izvajalec javne službe prevzame zbrane odpadke.
54. člen
Lastniki so dolžni na igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih in drugih javnih površinah namestiti potrebno število tipiziranih posod za ostale komunalne odpadke, prazni pa jih izvajalec javne službe.
VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
55. člen
Izvajalec ločenega zbiranja frakcij pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe,
– od prodaje ločenih frakcij kot sekundarne surovine obratom za predelavo ločenih frakcij,
– iz proračuna Občine Postojna,
– iz drugih virov.
IX. OBLIKOVANJE CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE
56. člen
Cena storitev javne službe se oblikuje na naslednji način:
1. za storitve ločenega zbiranja frakcij (EKO otoki, kosovni odpadki, nevarni odpadki, ostali odpadki, obratovanje zbirnega centra in druge storitve poslovanja) na podlagi povprečnih stroškov teh storitev, preračunanih na enoto prostornine (litri) posode nameščene pri povzročitelju odpadkov, upoštevaje najmanjšo količino ostalih komunalnih odpadkov (18. člen),
2. za storitev odlaganja ostalih in ostankov komunalnih odpadkov na podlagi povprečnih stroškov, preračunanih na enoto prostornine ostankov komunalnih odpadkov, ki nastajajo zaradi povzročiteljev komunalnih odpadkov na območju Občine Postojna.
57. člen
Cenik za obračun storitev ravnanja z komunalnimi odpadki obravnava in potrdi Občinski svet občine Postojna na predlog izvajalca ob vsaki spremembi obsega storitev oziroma vključitvi novega pomembnejšega stroškovnega elementa ter ob večji spremembi cene vplivnega elementa cene.
X. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE
58. člen
Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po dnevu vselitve v stavbo ali po dnevu začetka uporabe stavbe za izvajanje dejavnosti.
Obračun ravnanja z odpadki izvaja uporabnikom storitev javne službe izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obračuna storitev).
59. člen
Izvajanje storitev ravnanja z odpadki se za posamezno stavbo oziroma posameznega uporabnika storitev obračuna skladno s sprejetim tarifnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki in potrjenim cenikom za obračun ravnanja z odpadki.
60. člen
Prostornino dejansko prevzetih komunalnih odpadkov se izračuna na podlagi:
– prostornine posod, ki so namenjene za prepuščanje komunalnih odpadkov in
– števila prevzemov komunalnih odpadkov.
V primeru prepuščanja komunalnih odpadkov v vrečkah, se strošek storitve javne službe vključi v ceno vrečke.
61. člen
Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, kot je število prebivalcev v stavbi ali število zaposlenih v njej, sprememba dejavnosti oziroma namembnosti stavbe, pisno sporočiti izvajalcu obračuna storitev v roku 10 dni po nastali spremembi.
Spremembo iz prvega odstavka tega člena se upošteva pri obračunu za storitve javne službe, ki so opravljene v naslednjem mesecu od dneva sprejema pisnega sporočila o spremembi.
V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun storitev javne službe ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne službe uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi.
Če se v stavbi, za katero uporabnik storitev javne službe ni posredoval podatkov za obračun storitev javne službe ali je v prijavi navedel napačne podatke, izvaja dejavnost, uporabi izvajalec obračuna storitev za obračun storitev javne službe podatke iz evidenc o zaposlenih v posamezni dejavnosti.
62. člen
Prostornina najmanjše količine komunalnih odpadkov iz 18. člena tega odloka se uporablja tudi kot merilo za razdelitev vseh stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanjskimi ali poslovnimi enotami v stavbi ali delu stavbe, v katerem povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo komunalnih odpadkov v skupnih tipiziranih posodah.
Če izvajalcu obračuna storitev lastniki stavbe oziroma njen upravitelj niso posredovali podatkov o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih ali podatkov o številu zaposlenih v poslovnih prostorih stavbe, ali če se posredovani podatki razlikujejo od podatkov iz Centralnega registra prebivalstva in registra o zaposlenih, uporabi izvajalec obračuna storitev kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih stanovanjih, višino stroškov za gospodinjstvo s šestimi člani (za vsako stanovanjsko enoto), po poslovnih enotah pa višino določi izvajalec.
63. člen
Za obračun storitev javne službe uporabnikom storitev javne službe pridobiva izvajalec obračuna storitev od pristojnega organa občine podatke o prebivalcih iz Centralnega registra prebivalstva v obsegu, kot ga določa zakon, ter podatke o številu zaposlenih iz evidenc o dejavnostih, pri izvajanju katerih nastajajo komunalni odpadki.
64. člen
Povzročitelji odpadkov – pravne osebe, ki imajo svoj sedež ali poslovalnico na območju Občine Postojna, so dolžni pred začetkom obratovanja pridobiti soglasje izvajalca javne službe ravnanja z odpadki in se izkazati z dokumentom o vključitvi v sistem ravnanja z odpadki.
XI. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
65. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe, ki so v lasti Občine Postojna so:
– objekti zbiralnic ločenih frakcij,
– zbirni center,
– odlagališče nenevarnih odpadkov,
– oprema premične zbiralnice za občasno prevzemanje nevarnih frakcij.
Naprave, ki se jih potrebuje za izvajanje javne službe in so v lasti izvajalcev javne službe so:
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila za prevoz ločenih frakcij v oddajo ali predelavo,
– oprema za obdelavo kosovnih odpadkov pred njihovo oddajo v predelavo ali odstranjevanje,
– tipizirane posode za prevzemanje ločenih frakcij,
– tipizirane posode za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov,
– namenske posode za prepuščanje biološko razgradljivih odpadkov,
– oprema za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov,
– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje komunalnih odpadkov,
– vozila za prevzem in prevoz ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
66. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba komunalnega nadzora.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
67. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, če:
1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnem centru v obsegu iz 10. člena,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih frakcij v obsegu iz 11. člena,
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim programu in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 24. člena,
4. ne pripravi letnega programa ločenih frakcij v roku iz 24. člena,
5. ne vzdržuje tipiziranih posod v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, jih po potrebi sproti ne očisti, ne popravlja okvar in dotrajanih tipiziranih posod ne nadomesti z novimi, kot to določa 23. člen,
6. ne zagotavlja snažnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 23. člen,
7. ne zagotavlja pogojev za prevzemanje kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji odpadkov oddajajo v zbirnem centru,
8. ne zagotovi oddaje ali predelave zbranih ločenih frakcij,
9. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo,
10. ne prevzema kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij iz 25. člena,
11. ne prevzema ostalih komunalnih odpadkov skladno z letnim načrtom in po urniku letnega programa zbiranja ostalih komunalnih in biološko razgradljivih odpadkov iz 38. člena,
12. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v roku iz 24., 25. in 38. člena,
13. ne obvesti o izpadu prevzema komunalnih odpadkov zaradi višje sile, kot to določa 39. člen,
14. ne očisti prevzemnih mest in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onesnažil, kot to določa 26. člen,
15. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili, kot to določa 21. člen,
16. ne upošteva sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe, kot to določa 61. člen,
17. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine privzetih komunalnih odpadkov, kot to določa 40. člen,
18. ne ugotavlja in evidentira količine ostalih in odloženih ostankov komunalnih odpadkov, kot to določa 43. člen,
19. ne zagotovi ustreznih označb na posodah iz prvega in drugega odstavka 22. člena,
20. ne izvede pranja posod, kot je določeno v 27. členu,
21. ne zagotovi obveznosti iz 28. člena,
22. ne izvede obveznosti iz šestega odstavka 30. člena,
23. ne izvaja obveznosti iz prvega odstavka 39. člena.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
68. člen
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 44. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah ali vrečkah, kot to določa 44. člen,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 44., 45. in 46. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 48. člena v tipiziranih posodah ali vrečkah za prepuščanje ostalih komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe iz 61. člena,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov iz 51. člena,
8. pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev ravna v nasprotju z določbami 53. člena,
9. piše in lepi plakate na tipizirane posode za prepuščanje komunalnih odpadkov za prepuščanje ločenih frakcij,
10. ne izpolni obveznosti iz četrtega in petega odstavka 30. člena,
11. ne izpolni obveznosti iz 33. člena,
12. ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 34. člena,
13. dela v nasprotju s 36. členom.
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.
69. člen
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena (fizična oseba) in:
1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, kot to določa 44. člen,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v tipiziranih posodah ali v vrečkah, kot to določa 44. člen,
3. ne prepušča biološko razgradljivih odpadkov v namenskih posodah za biološko razgradljive odpadke, kot to določa 44. člen,
4. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 44., 45. in 46. člena,
5. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 47. člena,
6. ne obvešča izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe iz 61. člena,
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov iz 51. člena,
8. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke iz 50. člena,
9. piše in lepi plakate na tipizirane posode za prepuščanje komunalnih odpadkov ali za prepuščanje ločenih frakcij.
10. ne izpolni obveznosti iz četrtega in petega odstavka 30. člena,
11. ne izpolni obveznosti iz 33. člena,
12. ne izpolni obveznosti iz prvega in tretjega odstavka 34. člena
13. dela v nasprotju s 36. členom.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Vzpostavitev izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki iz 8. člena tega odloka se opredeli s programom ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga pripravi izvajalec, obravnava in potrdi pa Občinski svet občine Postojna.
Uporabniki storitev javne službe, ki so uporabljali storitve javne službe na dan uveljavitve tega odloka, so se dolžni prilagoditi določbam tega odloka skladno s sklepom Občinskega sveta občine Postojna, ki določi roke in način prehoda.
71. člen
Določbe tega odloka, ki obravnavajo ločeno zbiranje in prepuščanje v končno oskrbo biološko razgradljivih odpadkov izvajalcu javne službe, začnejo veljati, ko bodo vzpostavljeni pogoji za predelavo biološko razgradljivih odpadkov (regijski center za ravnanje z odpadki oziroma kompostarna) za območje Občine Postojna.
72. člen
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe je dolžan vzpostaviti oziroma prilagoditi register prevzemnih mest v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka. V tem roku mora tudi sprejeti ustrezen akt o obratovanju odlagališča odpadkov ter ga predložiti v soglasje pristojnemu organu občine.
73. člen
Delovanje zbirnega centra bo izvajalec zagotavljal v skladu s 14., 15. in 16. členom Odredbe o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01) in obenem v roku treh mesecev sprejel ustrezni akt o obratovanju zbirnega centra ter ga predložil v soglasje pristojnemu organu občine.
74. člen
Odlagališče nenevarnih odpadkov zagotavlja Občina Postojna do vzpostavitve regijskega sistema odlaganja oziroma drugega načina odstranjevanja komunalnih odpadkov.
75. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 36/92), Pravilnik o odlaganju odpadkov in obratovanju odlagališča (Uradni list RS, št. 49/92) in Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 49/92).
Št. 03201-2/2004-11
Postojna, dne 20. aprila 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost