Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

775. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-C)
776. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)
777. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-D)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

778. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Poljski
779. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Danski s sedežem v Kopenhagnu
780. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Norveški s sedežem v Kopenhagnu
781. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Islandiji s sedežem v Kopenhagnu
782. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Litvi s sedežem v Kopenhagnu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

783. Uredba o spremembah uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
784. Uredba o spremembi uredbe o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami za leto 2004
785. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave
841. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
842. Uredba o določitvi trdne (fiksne) cene omrežnine za distribucijsko in prenosno omrežje

Drugi akti

786. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v večletnem akcijskem programu Skupnosti na področju energetike "Inteligentna energija - Evropa 2003 - 2006"

MINISTRSTVA

787. Pravilnik o premični tlačni opremi
788. Pravilnik za upravljanje likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa
789. Pravilnik o zadolževanju sistema enotnega zakladniškega računa države
790. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2003
791. Pravilnik o označevanju zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora
792. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga
793. Pravilnik o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov
794. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o krmnih dodatkih
795. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU
796. Pravilnik o ukrepih za nadzor nad določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN)
797. Pravilnik o spremembi pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
798. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
799. Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj
800. Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov
843. Pravilnik o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
844. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2004

BANKA SLOVENIJE

801. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

802. Razlaga in priporočilo kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva
803. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"
804. Poročilo o prodaji 21. serije igre Hitra srečka

OBČINE

Beltinci

805. Sklep o povišanju normativa števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Beltinci
806. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Granar v Beltincih

Brežice

807. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice

Celje

808. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN rekreacijski center na Golovcu
809. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Trnovlje pod avtocesto

Črnomelj

810. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Dobrna

811. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna - etnoloških
812. Sklep o povišanju cen programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Dobrna (Vrtec Dobrna)

Gorišnica

813. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gorišnica za leto 2003
814. Sprememba odloka o vaških odborih
815. Pravilnik o postopku za financiranje kulturnih programov, ki jih izvajajo kulturna društva in se financirajo iz poračuna Občine Gorišnica

Kozje

816. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kozje
817. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje

Kranj

818. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin Mestne občine Kranj
819. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

Litija

820. Statut Občine Litija
821. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija
822. Sklep o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Litija za leto 2004

Ljubljana

823. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Luče

824. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2004

Metlika

825. Odlok o razglasitvi treh cerkva v Rosalnicah za kulturni spomenik lokalnega pomena
826. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Otroškem vrtcu Metlika

Podčetrtek

827. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje nalog in delovanje krajevnih skupnosti v Občini Podčetrtek
828. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Ravne na Koroškem

829. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnitev 2004

Semič

830. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Semič

Slovenska Bistrica

831. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica

Sodražica

832. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
833. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Sodražica
834. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Sodražica

Šentjur

835. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur
836. Sklep o usklajenosti sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjur pri Celju z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov RS

Tišina

837. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ Tišina
838. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina

Vransko

840. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Po Zavrteh

Zagorje ob Savi

839. Tržni red na tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi

POPRAVKI

1. Popravek o spremembah in dopolnitvah prostorskega planskega akta Občine Sevnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti