Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

819. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj, stran 2032.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 70/00, 100/00), nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet mestne občine Kranj na 12. seji dne 18. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športnih programov v
Mestni občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj, (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Mestne občine Kranj, ter opredeljena ostala sredstva za šport, ki jih predvideva odlok o proračunu Mestne občine Kranj za tekoče leto (proračun).
Merila za vrednotenje športnih programov (v nadaljevanju: merila) so obvezni in sestavni del pravilnika in se sprejemajo skupaj s pravilnikom po istem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih programov;
– pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik;
– postopek vrednotenja programov s področja športa na podlagi meril.
3. člen
Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja športnih programov se merila ne smejo spreminjati.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje vlog izvajalcev športnih programov;
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog na komisiji za izbor izvajalcev športnih programov;
– obveščanje predlagateljev o odločitvi;
– obravnavanje pritožb predlagateljev;
– sklepanje pogodb;
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna;
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi občinska uprava na podlagi javnega razpisa v skladu s pozitivno zakonodajo.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
a) Javni razpis
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila za vrednotenje športnih programov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
7. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS.
Javni razpis se praviloma objavi meseca decembra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
8. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež...);
– navedbo športnih programov za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih programov
9. člen
Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi devetčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, tako, da so skupine športnih panog zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije imenuje župan.
10. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis;
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev;
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili;
– določitev višine dodeljenih sredstev posameznim vlagateljem;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov;
– priprava poročila o delu komisije.
11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana Mestne občine Kranj. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
12. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog za sofinanciranje;
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
– število popolnih vlog.
Komisija na podlagi meril pripravi poročilo, ki vsebuje oceno posameznih športnih programov v skladu z določbami meril.
13. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Mestne občine Kranj vložiti pritožbo. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
14. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani obseg programa in dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– določilo, da je društvo upravičeno do nakazila dodeljenih sredstev pod pogojem, da ima poravnane pretekle obveznosti do Mestne občine Kranj in Zavoda za šport Kranj;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju športnega programa.
16. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
17. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene, opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
III. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)
18. člen
Izvajalci športnih programov v Mestni občini Kranj so:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– vrtci in osnovne šole;
– srednje, višje in visoke šole;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo:
– biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
– imeti sedež v Mestni občini Kranj in izvajajo športne programe, namenjene občanom in občankam Mestne občine Kranj;
– imeti zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
19. člen
Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvajajo same in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
20. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem programov, in sicer za naslednje vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport;
2. športna rekreacija;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov.
V okviru tekočih proračunskih sredstev se lahko v posameznem letu sofinancirajo tudi:
A) strokovne in razvojne naloge na področju športa in rekreacije, ki so pomembne za razvoj dejavnosti na področju Mestne občine Kranj:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, v skupni vrednosti največ 1,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna;
2. znanstveno-raziskovalna dejavnost v skupni vrednosti največ 1% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega poračuna;
3. založniška dejavnost v skupni vrednosti največ 1% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega poračuna;
4. velike športne prireditve, meddržavne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve v skupni vrednosti največ 4% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna;
5. informacijski sistem na področju športa v skupni vrednosti največ 1,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna;
B) delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu, v skupni vrednosti največ 11% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
Natančna vsebina programov, strokovnih in razvojnih nalog ter delovanja društev in športnih zvez je opredeljena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
21. člen
Skupni obseg sofinanciranja programov na področju športa določi Svet mestne občine Kranj z vsakoletnim proračunom.
IV. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU PO TEM PRAVILNIKU
22. člen
Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili, ki jih pripravi občinska uprava.
23. člen
Izvajalci morajo podati ponudbo svojih programov na predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
V. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
24. člen
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih programov, ki so sestavni del tega pravilnika. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
25. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost (množičnost) športne dosežke društva ter kakovost dosežkov posameznih športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev pri nacionalni panožni zvezi,
– število društev vključenih v nacionalno panožno zvezo (nivo države).
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠV),
– uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev vrednotenja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov in
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS.
26. člen
V proračunskem letu 2004 se v skladu z merili pripravi razdelitev 85% finančnih sredstev predvidenih za te namene. O razdelitvi preostalih 15% sredstev komisija v skladu z 10. členom tega pravilnika predlaga županu:
– razdelitev tistim društvom, ki bi po novih merilih dobili bistveno manj sredstev kot v preteklem letu oziroma
– razdelitev sredstev vsem društvom preko povečanja vrednosti točke.
VI. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
27. člen
Mestna občina Kranj je ustanoviteljica Zavoda za šport Kranj in z odlokom o proračunu, vsako leto določi višino sredstev za dejavnost zavoda, ki je opredeljena v odloku o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Kranj".
Zavod za šport Kranj ne more kandidirati za sredstva na javnem razpisu, ki so namenjena delovanju športnih klubov in društev.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Mestni občini Kranj.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65000-0234/2003-47/14
Kranj, dne 19. februarja 2004.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
PRILOGA 1
                VSEBINE PROGRAMOV

  Na podlagi 21. člena tega pravilnika izvajalci lahko kandidirajo za sredstva
lokalne skupnosti za naslednje vsebine:

  1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
  – Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
  Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na
ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi "Zlati sonček", "Naučimo se plavati",
"Ciciban planinec" in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih
programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti,
posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost sofinancira: propagandno
gradivo, strokovni kader, najem največ 60 ur objekta za skupino z največ 20
otroki.
  – Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok
  Interesna športna dejavnost šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so
prostovoljno vključeni v športne programe.
  Zaradi pomena gibalne dejavnosti za skladen razvoj otroka in mladostnika se
zavzemamo, da bi bil otrok športno aktiven vsak dan.
  Programe za otroke od 6 do 15 leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne
dejavnosti.
  Programi na ravni lokalne skupnosti: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati
in drugi 80-urni programi.
  Iz javnih se sofinancira propagandno gradivo, organizacija in izpeljava
občinskih šolskih športnih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnega tečaja
plavanja na skupino 10 otrok (le v primeru, če to ni zagotovljeno iz proračuna RS)
in 80-urni programi za skupino v kateri je največ 20 otrok, objekt.
  – Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
  Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost.
Tekmovalni dosežek je samo eden od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je
zelo pomembno uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog
– trener zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih
športnikov.
  Izvajalci programov (''panožnih športnih šol''), ki so sofinancirani iz javnih
financ, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno
izpeljavo programa, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z
Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem
športnih zvez.
  Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od
specifičnosti športne zvrsti:
  - cicibani, cicibanke    240 ur
  - mlajši dečki in deklice  240 do 400 ur
  - starejši dečki in deklice 300 do 800 ur
  Iz javnih financ lokalne skupnosti se sofinancira: objekt, strokovni kader,
materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno
zavarovanje.
  Materialni stroški tekmovanj, specialno tehnična sredstva in oprema se
sofinancira v celoti iz drugih virov. Sredstva bodo morala zagotoviti nacionalne
panožne športne zveze in njeni člani.
  – Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
  Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira kader za izvedbo 80 ur
programa na skupino z največ 10 otroki in najem objekta. Na lokalni ravni se
izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami, programi jahanja za
otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
  – Interesna športna vzgoja mladine
  Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta
starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je
izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine,
odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju
škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na
ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe
na skupino z največ 20 mladimi in objekt.
  – Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
  Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v
doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem
merilu. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj.
  Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur. Na
ravni lokalne skupnosti se sofinancira: najem objekta in strokovni kader,
materialni stroški, meritve in spremljanje treniranosti in tekmovanja.
  – Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
  Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami
v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi
športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste
primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80-urni program na
skupino z največ 10 mladimi in najem objekta.
  – Interesna športna dejavnost študentov
  Programi na lokalni ravni obsegajo medfakultetna tekmovanja v izbranih
športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in univerziado. Sofinancira
se lahko strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študenti,
objekt.
  Pri programih »Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za
osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in
evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe
športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v
Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju
dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski, državni in perspektivni razred).
  Višina sredstev za posamezne programe Športne vzgoje otrok, mladine in
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega
programa se določi na osnovi točkovanja po preglednicah 1, 2, 3 in 4 v merilih.

  2. Športna rekreacija
  Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino
z največ 20 člani, v različnih športnih panogah, in sicer v obsegu najemnine
objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se
lahko sofinancira tudi strokovni kader.
  Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po
preglednici 5 v merilih.

  3. Kakovostni šport
  Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov,
ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za
vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za
nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega
prvaka. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za največ 320
ur programa.
  Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke
za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih
prvenstvih, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega
pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za
programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo
športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ), eno od kategorizacij namenjenih
vrednotenju dosežkov v kategoriji članov (državni razred, mednarodni razred in
svetovni razred).
  Višina sredstev za posamezne programe kakovostnega športa se določi na osnovi
točkovanja po preglednici 6 v merilih.

  4. Vrhunski šport
  Priprave in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega in svetovnega
razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira:
  – za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur
programa
  – v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani
vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
  V programu vrhunskega športa se sofinancirajo samo programi športnikov, ki
imajo po veljavnih »Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji«
(OKS-ZŠZ), eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji
članov (državni razred, mednarodni razred in svetovni razred). Za sofinanciranje
maksimalnega števila ur programa (1200 ur) mora kandidat (društvo ali klub) imeti
šest kategoriziranih športnikov v individualnih športnih panogah in deset
kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih panogah.
  Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke
za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih
prvenstvih, finalu svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in
tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih
»Kriterijih za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji« (OKS-ZŠZ),
kategorizacijo mednarodnega razreda ali svetovnega razreda.
  Višina sredstev za posamezne programe vrhunskega športa se določi na osnovi
točkovanja po preglednici 7 v merilih.

  5. Šport invalidov
  Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja,
revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni
programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in
strokovni kader.
  Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po
preglednici 8 v merilih.

  6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
  Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ. Pri
kandidaturi za sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpolnjevanje imajo
prednost kandidati, ki se usposabljajo za vodenje mladih ali pa za svoje delo
potrebujejo licence.

  7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
  Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter
prenašanje izsledkov v prakso. Iz proračuna Mestne občine Kranj se lahko
sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za
področje športa v Mestni občini Kranj in je zagotovljen sorazmeren delež drugih
financerjev.

  8. Založniška dejavnost
  Iz proračuna Mestne občine Kranj se lahko sofinancira dejavnost izdajanja
strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti povezanih s športno dejavnostjo v
Mestni občini Kranj.

  9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
  Iz proračuna Mestne občine Kranj se lahko sofinancira materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčinske in
občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno
aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj.

  10. Informacijski sistem na področju športa
  Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa,
športnih objektov, sofinanciranja športa in športnih programov ter razvide, ki so
določeni z zakonom o športu. Iz proračuna Mestne občine Kranj se sofinancirajo in
izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe Mestne občine Kranj in
nakup tehnologije.

  11. Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni lokalne
skupnosti strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu:
  Športna društva, kot osnovne športne organizacije se na lokalni ravni
združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje
potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev
povezanih z njihovo dejavnostjo.
  Višina sredstev za delovanje športnih društev in športnih zvez se določi na
osnovi točkovanja po preglednici 9 v merilih.

  12. Strokovne in razvojne naloge v športu:
  Strokovne in razvojne naloge v športu so opredeljene v 20. členu tega
pravilnika. Iz lokalnega proračuna se sofinancirajo materialni stroški in osebni
dohodek.
  Višino sredstev za izvajalce strokovnih in razvojnih nalog v športu določi
komisija (9. člen tega pravilnika) na osnovi uporabnosti posamezne naloge za
športno dejavnost na področju Mestne občine Kranj, izražen javni (občinski)
interes in usposobljenosti kadra kandidatov izvajalcev, ki se prijavijo na razpis.
PRILOGA 2

          OBRAZLOŽITEV MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
          PROGRAMOV V MESTNI OBČINI KRANJ IN NAVODILA
                  ZA UPORABO

  Merila za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Kranj (v
nadaljevanju: merila) so sestavljena na podlagi 9. člena in v skladu s 7. členom
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00). Merila za vrednotenje
športnih programov v Mestni občini Kranj so sestavni del pravilnika o
sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj in se smiselno uporabljajo
v skladu z navodili pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj.
  Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini
Kranj vsebujejo (Zakon o športu, člen 9):
  – merila za razvrstitev programov športnih društev v skupine glede na vsebino
(NPŠ, 7):
  1. skupina: športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo programe v
individualnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka;
  2. skupina: športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo programe v
kolektivnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka;
  3. skupina: športne organizacije oziroma izvajalci, ki izvajajo različne
športno-rekreativne programe;
  4. skupina: športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger.
  – merila za razvrstitev športnih društev glede na razširjenost in uspešnost;
  – višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
  Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov v Mestni občini
Kranj so opredeljena po naslednjih vsebinah (Zakon o športu, člen 7; NPŠ, 4):
  1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom zunaj obveznega izobraževalnega programa (preglednice 1, 2, 3 in 4 v
merilih):
     1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.
     2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
     3. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
     – cicibani in cicibanke
     – mlajši dečki in mlajše deklice
     – starejši dečki in starejše deklice.
     4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
     5. Interesna športna vzgoja mladine.
     6. Športna vzgoja mladine usmerjena v kakovostni in vrhunski šport:
     – kadeti in kadetinje,
     – mladinci in mladinke.
     7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami.
     8. Interesna športna dejavnost študentov.
  2. Športna rekreacija (preglednica 5 v merilih).
  3. Kakovostni šport (preglednica 6 v merilih).
  4. Vrhunski šport (preglednica 7 v merilih).
  5. Šport invalidov (preglednic 8 v merilih).
  6. Delovanje društev in zveze na nivoju lokalne skupnosti (preglednic 9 v
merilih).

  Merila predvidevajo vrednotenje programov posameznih društev na osnovi
razširjenosti, na način, da se za vsak program predvideva maksimalno število
sodelujočih v posameznem programu (NPŠ, 7). Sodelujoči v programu morajo biti
člani društva s plačano članarino pri programih:
  – interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
  – interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
  – športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
  – interesne športe vzgoje mladine,
  – športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami,
  – interesne športne dejavnosti študentov,
  – športne rekreacije,
  – športa invalidov,
  oziroma člani s plačano članarino in istočasno registrirani tekmovalci pri
nacionalni panožni športni zvezi pri naslednjih programih:
  – športne vzgoje otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  – športne vzgoje mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  – kakovostnega športa ter
  – vrhunskega športa.
  Upošteva se člana s plačano članarino v znesku minimalno 1.000 SIT.
  V skupino športnikov za vrednotenje programov »Vrhunskega športa« se
upoštevajo samo športniki, ki imajo veljavno kategorizacijo po »Pravilniku za
kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ)«. Športniki morajo imeti
enega od nazivov, ki so v sistemu kategorizacije predvideni za članske kategorije
(mednarodni razred, svetovni razred). Športniki, s katerimi društvo kandidira za
program »Vrhunskega športa« mora biti vpisan v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred
zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje programov športa v Mestni občini
Kranj.

  Vrednotenje uspešnosti posameznih društev se izvaja na podlagi pridobivanja
dodatnih točk v programih:
  – športne vzgoje otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  – športne vzgoje mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  – kakovostnega športa ter
  – vrhunskega športa.
  Dodatne točke (bonus točke – preglednice 1, 2, 3, 6 in 7 – v merilih; NPŠ, 7)
lahko pridobijo izvajalci zgoraj navedenih programov na osnovi dveh kriterijev:
  1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji za kategorizacijo
športnikov v Republiki Sloveniji« (Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez). Dodatne točke si pridobi društvo, ki ima športnike vpisane v
zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Kranj. Kategorizacije se za dodatne točke
upoštevajo z naslednjimi omejitvami:
  a) Pri »Športu otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« v
kategorijah cicibanov in cicibank ter mlajših dečkov in deklic zaradi pravilnika
za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti
nobenega od predvidenih nazivov (min. starost za pridobitev naziva je 14 let).
  b) Pri kategoriji starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter
mladincev in mladink se upoštevajo samo prvi trije razredi kategorizacije
(mladinski razred, perspektivni razred in državni razred).
  c) Pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo dodatne točke za vse članske
razrede kategorizacije (državni razred, mednarodni razred, svetovni razred).
  d) Pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo dodatne točke za dva članska
razreda kategorizacije (mednarodni razred, svetovni razred).
  Športniki morajo biti vpisani kot člani društva, ki s tem športnikom kandidira
na razpis.
  2. Osvojenih naslovov državnih prvakov in osvojenih medalj na mladinskih
evropskih in svetovnih prvenstvih, članskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Za
osvojene medalje na ostalih velikih športnih tekmovanjih (Zakon o športu, člen
52), društva dobivajo dodatne točke v naslednjem odnosu do predvidenih točk za
osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih:
  a) Olimpijske igre – 1,00 x točke za medaljo na SP.
  b) Finale svetovnega pokala ali končna uvrstitev na lestvici Svetovnega pokala
– 1,00 x točke za medaljo na SP.
  c) Univerziada – 1,00 x točke za medaljo na EP.
  d) Mediteranske igre, in tekmovanja za Svetovni pokal – 0.6 x točke za medaljo
na EP.
  e) Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) – 0,8 x točke za medaljo na EP.
  Društvo lahko pridobi dodatne točke samo za medalje osvojene na tekmovanjih v
prejšnjem letu. Za medalje osvojene v neolimpijskih športnih panogah oziroma
neolimpijskih disciplinah olimpijskih športnih panog se pridobljene dodatne točke
množijo s korekcijskim faktorjem 0,5. Za osvojene medalje na mladinskih EP in SP
se le-te vrednotijo samo za programe »Športa otrok in mladine usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport«.

  Višina sofinanciranja posameznih športnih programov je v merilih opredeljena v
skladu z določili 4. točke Nacionalnega programa športa. Odstotek sofinanciranja
posameznih programov je opredeljen s korekcijskim faktorjem (KF) s katerim se
množi obseg posameznega programa (št. ur programa) in maksimalno število
sodelujočih v posameznem programu. Rezultat predstavlja maksimalno število točk,
ki jih društvo, izvajalec letnega programa športa, lahko pridobi za določen
program.
  Skupno število točk za vse programe, vseh društev, ki s programi kandidirajo
na razpis, se deli z višino sredstev, ki so v proračunu Mestni občini Kranj
namenjene programom športa na lokalni ravni.
  Na ta način dobimo vrednost točke, ki jo nato množimo s številom točk, ki jih
je posamezno društvo dobilo na osnovi prijavljenih programov. Sredstva so namenska
za izvajanje programov (plačilo objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov,
tekmovanj...) in se ne smejo koristiti za delovanje društva ali v kakršen koli
drug namen.

  Zveze športnih društev na lokalni ravni (preglednica 9 v merilih; zakon o
športu, člen 7; NPŠ, 8) pridobijo sredstva za sofinanciranje aktivnosti po
programu, administracijo in najem prostorov.
  Merila za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Kranj so sestavljena
tako, da upoštevajo načelo egalitarizma, kar pomeni, da so proračunska sredstva
pod enakimi pogoji dostopna vsem izvajalcem športnih programov v Mestni občini
Kranj (MŠZŠ – dokument št. 703/KI-96 z dne 26. 1. 1996).
  Dodatne obrazložitve, ki niso zajete v tem tekstu so dodatno navedene ob
preglednicah, ki so namenjene vrednotenju programov.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti