Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

786. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v večletnem akcijskem programu Skupnosti na področju energetike "Inteligentna energija - Evropa 2003 - 2006", stran 1932.

Na podlagi Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/2002) in Sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 45. seji dne 30. 10. 2003, se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v večletnem akcijskem programu Skupnosti
na področju energetike
"Inteligentna energija – Evropa 2003–2006"
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana "Komisija", v imenu Evropske skupnosti
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana "Slovenija",
na drugi strani,
 
ker
 
(1) Je bil večletni akcijski program na področju energetike "Inteligentna energija – Evropa 2003–2006" vzpostavljen na podlagi Sklepa št. 2003/1230/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003(*1),
(2) Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. 1. 2002 določa splošna načela sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti, pri čemer je Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepuščena določitev posebnih pogojev, vključno s finančnim prispevkom, za omenjeno sodelovanje v posameznih programih,
STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:
Člen 1
Slovenija sodeluje v večletnem akcijskem programu Skupnosti na področju energetike "Inteligentna energija – Evropa 2003-2006" (v nadaljevanju: "Program") v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 o pogojih za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti ter pod pogoji, navedenimi v Prilogah I in II k temu memorandumu o soglasju.
Člen 2
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves čas trajanja programov, začenši s 1. januarjem 2003 za večletni akcijski program Skupnosti na področju energetike: "Inteligentna energija – Evropa 2003–2006.
Prilogi I in II sta sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memorandum o soglasju začne veljati 1. januarja 2003.
Člen 3
Pogodbenici ugotavljata, da člen 32(3) Akta o pristopu zagotavlja sodelovanje Slovenije v programu pod enakimi pogoji, kot veljajo za sedanje države članice od 1. januarja 2004, zato se ta memorandum od omenjene časovne točke dalje nadomesti z določbami tega člena.
V Ljubljani           V Bruslju
 
Dne 4. 11. 2004         Dne 10. 12. 2003
 
Za Vlado Republike Slovenije   Za Komisijo v imenu Evropske skupnosti
 
mag. Janez Kopač,        Loyola de Palacio,
minister za okolje,       Podpredsednica,
prostor in energijo       Članica komisije
                 za transport in energijo
Št. 900-15/2001-30
Ljubljana, dne 30. oktobra 2003.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
(*1) UL L 176, 15.07.2003
   Priloga I
 
  1. Slovenija sodeluje v dejavnostih večletnega akcijskega programa Skupnosti 
na področju energetike "Inteligentna energija – Evropa 2003–2006" v skladu s 
cilji, merili, postopki in roki, ki so določeni v Sklepu št. 2003/1230/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003.
  2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog ustreznih 
institucij, organizacij in posameznikov v Sloveniji so enaki tistim, ki veljajo za 
ustrezne institucije, organizacije in posameznike v državah članicah Evropske 
unije.
  3. Za sodelovanje v programih bo Slovenija vsako leto vplačala prispevek v 
proračun Evropske unije na način, opisan v Prilogi II.
  4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje in uresničevanje programa 
se prišteje k znesku, ki se iz skupnega proračuna Evropske unije vsako leto nameni 
za obveznosti iz proračuna iz naslova izpolnitve finančnih obveznosti, ki so 
posledica različnih ukrepov, ki so nujni za izvajanje, vodenje in delovanje 
programov. Del omenjenega finančnega prispevka se, na zahtevo Slovenije, lahko 
financira v okviru instrumentov zunanje pomoči Skupnosti.
  5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge 
administrativne vidike mehanizma, se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.
  6. Brez poseganja v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih 
skupnosti v zvezi s spremljanjem in vrednotenjem programov bosta sodelovanje 
Slovenije v programih nenehno skupaj spremljala Komisija in Slovenija. Slovenija 
mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih posebnih 
dejavnostih, ki jih v zvezi s temi programi določa Skupnost.
   Priloga II

        Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
        za večletni akcijski program Skupnosti na področju
       energetike "Inteligentna energija – Evropa 2003–2006"
 
  1. Finančni prispevek, ki naj bi ga Slovenija vplačala v skupni proračun 
Evropske unije zaradi sodelovanja v programih, znaša:
  – 174.867 EUR za leto 2003.
  2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški priprave, izvedljivosti, 
razvoja in izvajanja projektov skupnega interesa ter razvoja in uresničevanja 
horizontalnih ukrepov, predvidenih s programi.
  3. Potne stroške in stroške bivanja slovenskih predstavnikov in strokovnjakov, 
nastale zaradi njihovega sodelovanja kot opazovalcev v delu odbora, navedenega v 
8. členu Sklepa št. 2003/1230/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 
2003, ali zaradi udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na uresničevanje 
programa, bo Komisija povrnila na enaki osnovi ter v skladu s trenutno veljavnimi 
postopki za predstavnike držav članic Evropske unije.
  4. Finančna uredba, ki velja za skupni proračun Evropske unije, se uporablja 
za izvrševanje prispevka Slovenije.
  5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku posameznega 
proračunskega leta, Komisija pošlje Sloveniji poziv za vplačilo sredstev v višini, 
ki ustreza znesku njenega prispevka k stroškom, predvidenim s tem memorandumom o 
soglasju.
  6. Prispevek se vplača v evrih ali na bančni račun Komisije, ki se glasi na 
evre.
  7. Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi poziva za 
vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od datuma omenjenega poziva. Za 
kakršnokoli zamudo v plačilu prispevka mora Slovenija plačati zamudne obresti na 
neplačani znesek od dneva zapadlosti. Obrestna mera je pri tem enaka tisti, ki jo 
Evropska centralna banka določi za svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob 
zapadlosti, povečani za 1,5 odstotne točke. V primeru zamude pri plačilu prispevka 
Slovenije lahko Komisija prav tako začasno ustavi plačila upravičencem v 
Sloveniji. V primeru zamude pri plačilu prispevka, ki bi lahko bistveno ogrozila 
uresničevanje in vodenje programov, Komisija lahko začasno ustavi sodelovanje 
Slovenije v programih v zadevnem letu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti