Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

801. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah, stran 2013.

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 16. točke sklepa o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 61/00, 35/02 in 65/03) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah
I. NAMEN NAVODILA
1
S tem navodilom se predpisuje izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) predlagajo Banki Slovenije v rokih iz 15. in 31. točke sklepa o sistemu zajamčenih vlog (v nadaljevanju: sklep).
Banke predložijo poročilo o zajamčenih vlogah v obliki obrazca z oznako JAM, ki je sestavni del tega navodila.
II. VSEBINA POROČILA
2
V poglavje I obrazca JAM (v nadaljevanju: obrazca) se vnese podatek o skupnem stanju vlog fizičnih in pravnih oseb (A), pri čemer niso zajete vloge centralnih bank, bank, drugih finančnih organizacij, države, lokalnih skupnosti, odvisnih oseb, podrejene vloge in vloge na prinosnika.
– Pod zaporedno številko 1 obrazca se najprej vpiše v celoti seštevek posameznih postavk bilance stanja oziroma stanj na računih, navedenih v nadaljevanju. Pri tem se mora znesek ujemati s stanjem na teh računih v mesečnem poročilu o knjigovodskem stanju računov.
Postavka P.II. – Dolgovi do strank, ki niso banke
1. Dolgovi iz vlog na vpogled
1.1. V domači valuti do neodvisnih strank
1.1.1. Nefinančne družbe
Računi: 8100, 8102, 8200, 8203, 8204, 8205, 8206, 8209
1.1.2. Država
Računi: 8140*, 8141*, 8142*, 8143*, 8144, 8145, 8240*, 8241*, 8242, 8243*, 8244*, 8245, 8246*, 8247*, 8248, 8249*
1.1.4.Gospodinjstva
Računi: 8170, 8171, 8172, 8173, 8271, 8278, 8279
1.1.5. Tuje osebe
Računi: 8182*, 8183, 8186*, 8187
1.1.6. Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom
Računi: 8190, 8191, 8290, 8299
1.3. V tuji valuti do neodvisnih strank
Računi: 7040*, 7041*, 7042*, 7043*, 7081*, 7082*, 7087*, 7088*, 7089*, 7100, 7102, 7140*, 7141*, 7142, 7143*, 7144*, 7145, 7160, 7161, 7191*, 7192*, 7199*, 7270, 7271, 7272, 7278, 7381*, 7387*
2. Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom
2.1. Dolgovi iz kratkoročnih vlog
2.1.1. Dolgovi iz kratkoročnih vlog v domači valuti
2.1.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank
Računi: 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8740*, 8741*, 8742*, 8743*, 8744*, 8745*, 8746*, 8747*, 8748*, 8749*, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780*, 8781*, 8782*, 8783*, 8788*, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 9206, 9207, 9226, 9227, 9245*, 9246*, 9247*, 9248*, 9276, 9277, 9278, 9279, 9286*, 9288*, 9296, 9297
2.1.2. Dolgovi iz kratkoročnih vlog v tuji valuti
2.1.2.1. V tuji valuti do neodvisnih strank
Računi: 7400, 7401, 7402, 7440*, 7441*, 7442, 7443*, 7444*, 7445, 7446*, 7447*, 7448, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7481*, 7484*, 7485*, 7487*, 7489*, 7490, 7491, 7492, 7606, 7607, 7674, 7675, 7676, 7677, 7684*, 7685*, 7686*, 7687*, 7696, 7697
2.2. Dolgovi iz dolgoročnih vlog
2.2.1. Dolgovi iz dolgoročnih vlog v domači valuti
2.2.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank
Računi: 9200, 9203, 9220, 9221, 9240*, 9241*, 9242*, 9243*, 9270, 9271, 9274, 9275, 9280*, 9283*, 9290, 9291
2.2.2. Dolgovi iz dolgoročnih vlog v tuji valuti
2.2.2.1. V tuji valuti do neodvisnih strank
Računi: 7600, 7601, 7670, 7671, 7672, 7673, 7680*, 7681*, 7682*, 7683*, 7690, 7691
Postavka P.III. – Dolžniški vrednostni papirji
1. Obveznosti za izdane vrednostne papirje
Računi: 8321*, 8329*, 730*
2. Obveznosti za izdana potrdila o vlogah
Računi: 8331*, 8339*, 9331*, 9333*, 9336*, 9337*, 9339*,
Postavka P.IV. – Drugi dolgovi
1. Obveznosti za obresti
1.1. V domači valuti
Računi: 250*, 2540*, 2541*, 2542, 2560, 2570, 2571, 258*
1.2. V tuji valuti
Račun: 259*
4. Druge obveznosti
Računi: 2744* in 2764*
Postavka P.V. – Udolgovane (pasivne) časovne razmejitve
1. Razmejene obresti in razmejeni odhodki po terminskih poslih
1.1. Razmejene obresti
Računi: 2900*, 2901*, 2902*, 2909*
– Pod zaporedno številko 2 obrazca se iz računov, označenih z zvezdico (*) vpiše samo tisti znesek vlog, ki se nanaša na vloge centralnih bank, bank, drugih finančnih organizacij, države, lokalnih skupnosti, odvisnih oseb, na podrejene vloge in vloge na prinosnika. Vnese se torej le tisti del računov, ki se nanaša na vlagatelje oziroma vloge, ki se ne zajemajo v skupno stanje vlog (A) v skladu z opredelitvijo v prvem odstavku te točke.
Pri tem kot država in lokalne skupnosti štejejo samo neposredni uporabniki državnega proračuna in neposredni uporabniki občinskih proračunov, razen krajevnih in drugih lokalnih skupnosti, na podlagi predpisov, ki urejajo javne finance.
3
V poglavje II obrazca se vnese zmanjšan podatek za vloge fizičnih in pravnih oseb (B), kar pomeni, da se vloge izračunane v poglavju I obrazca zmanjša za:
– pod zaporedno številko 3 obrazca – druge vloge, ki v skladu s 4. točko 153. člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: ZBan) prav tako niso zajamčene, in sicer:
– vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik vloge pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja;
– vloge članov uprave in nadzornega sveta banke in od banke odvisnih družb ter njihovih ožjih družinskih članov;
– vloge delničarjev banke, ki so v kapitalu banke oziroma pri glasovanju posredno ali neposredno udeleženi z najmanj 5% deležem;
– vloge članov uprave in nadzornega sveta pravnih oseb iz prejšnje alinee in njihovih ožjih družinskih članov;
– vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
– pod zaporedno številko 4 obrazca – vloge fizičnih oseb, za katere v skladu z 245. členom ZBan še velja jamstvo Republike Slovenije in Banke Slovenije na podlagi zakona o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 28/92, 46/93).
– pod zaporedno številko 5 obrazca – neidentificirane vloge;
Kot neidentificirane vloge se za namen tega navodila štejejo vloge, pri katerih imetnik ni znan. S tem so mišljene vloge, ki so bile odprte na geslo še pred uveljavitvijo zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94, 63/95, 12/96, 29/99) in za katere po sprejetju zakona identifikacija vlagatelja nikoli ni bila opravljena.
– pod zaporedno številko 6 obrazca – vloge v podružnici banke;
Banka s sedežem v Republiki Sloveniji navede sedež podružnice v tujini in znesek vlog samo v primeru, da država, v kateri je ustanovljena podružnica, zahteva vključitev le-te v njihov sistem jamstva. Kolikor so vloge v podružnici banke zajamčene po sistemu zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji, se podatka o znesku vlog v podružnici ne vpiše posebej.
4
V poglavje III obrazca se vpiše podatek o zajamčenih vlogah pri banki (C), in sicer:
– pod zaporedno številko 7 obrazca se vpiše znesek vlog (B), izračunanih v poglavju II obrazca, zmanjšan za terjatve banke do vlagatelja. Sem sodijo vse zapadle in nezapadle terjatve iz aktive bilance stanja, ki se nanašajo na vlagatelje, katerih vloge so zajamčene. Zunajbilančne postavke niso vključene.
Zajamejo se stanja terjatev, ki se nanašajo na vlagatelje, katerih vloge so zajamčene, predvsem iz naslednjih postavk:
A.IV. – Krediti strankam, ki niso banke,
A.V. – Dolžniški vrednostni papirji, ki niso namenjeni trgovanju,
A.VI. – Vrednostni papirji, namenjeni trgovanju – samo vkolikor so to dolžniški vrednostni papirji,
A.XIII. – Druga sredstva – terjatve za obresti, opravnine ter druge terjatve,
A.XIV. – Usredstvene (aktivne) časovne razmejitve
– pod zaporedno številko 8 obrazca se vpiše presežek vlog nad zajamčenim zneskom.
Navede se seštevek vseh preseganj stanj vlog vlagateljev, zajetih pod skupaj vloge B nad zakonsko določenim zneskom.
V skladu s 153. členom ZBan je v času sprejema tega navodila veljavni znesek 5,100.000 SIT in ga Banka Slovenije skladno z 12. členom ZBan spremeni, če se spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%. Banka mora pri sestavitvi poročila upoštevati veljavni znesek na dan, za katerega se sestavi poročilo.
K zaporedni številki 8 se navede tudi število vlagateljev, katerih vloge presegajo zajamčeni znesek iz prejšnjega odstavka.
Končni izračunani znesek zajamčenih vlog (C) predstavlja osnovo za izračun obveznosti banke za zagotavljanje likvidnih sredstev iz 13. točke sklepa.
Banka vnese tudi število vlagateljev, katerih zajamčene vloge so zajete v znesku skupaj zajamčene vloge (C).
5
V poglavje IV obrazca se vpiše izračunana obveznost banke za novo obdobje z uporabo odstotka iz 13. točke sklepa.
6
V poglavje V obrazca se vpiše stanje likvidnih naložb, to je znesek in vrsta vrednostnih papirjev, ki jih je banka zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev v skladu s 13. točko sklepa izkazovala na dan, po katerem se sestavlja poročilo.
III. KONČNE DOLOČBE
7
Banke v pisni obliki predložijo Banki Slovenije prvo poročilo o zajamčenih vlogah v skladu s tem navodilom po stanju na dan 30. 6. 2004.
8
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah z dne 16. 4. 2002.
9
To navodilo začne veljati 1. 4. 2004.
Ljubljana, dne 20. februarja 2004.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti