Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

838. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina, stran 2090.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 11. seji dne 13. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tišina (v nadaljevanju: pravilnik), določa vsebino letnega programa športa (v nadaljevanju: program športa), pogoje za sofinanciranje, merila za vrednotenje programov športa ter postopek za dodelitev sredstev, ki jih upravičencem zagotavlja Občina Tišina v okviru sprejetega letnega programa športa in proračuna za tekoče proračunsko obdobje.
2. člen
(upravičenci do sredstev za sofinanciranje programa športa)
Upravičenci do sredstev za sofinanciranje programa športa so izvajalci programa, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
3. člen
(izvajalci programa športa)
Izvajalci programa športa po tem pravilniku so:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne ter
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programa športa.
4. člen
(pogoji za sofinanciranje programa športa)
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sofinanciranje programa športa:
– da imajo sedež v Občini Tišina,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih programov športa,
– da Občini Tišina redno posredujejo podatke o registriranem članstvu, poročila na priloženih obrazcih o realizaciji programa športa za preteklo leto, načrt programa športa za tekoče leto ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa.
5. člen
(način pridobitve sredstev)
Proračunska sredstva Občine Tišina, namenjena za sofinanciranje programa športa lahko pridobijo izvajalci le na osnovi prijave na javni razpis Občine Tišina (v nadaljevanju: vlagatelji) in izpolnjevanja pogojev tega pravilnika ter določil javnega razpisa.
Vsak izvajalec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za tisti del programa športa, ki ga dejansko sam izvaja ali organizira.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
6. člen
(namen programa športa)
Program športa določa:
– programe športa po posameznih vsebinah (in programih), ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo za sofinanciranje izvajanja programa športa.
7. člen
(vsebina programa športa)
S sredstvi proračuna Občine Tišine se po tem pravilniku lahko sofinancirajo naslednje vsebine programa športa in dejavnosti, ki so povezane z njegovim izvajanjem:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– delovanje društev in zveze športnih društev,
– založniška dejavnost in informacijski sistem na področju športa,
– športne prireditve in
– priznanja in nagrade športnikom in športnim organizacijam.
8. člen
(priprava programa športa)
Program športa pripravi strokovna služba Občine Tišina, sočasno s pripravo občinskega proračuna.
9. člen
(sprejem programa športa)
Program športa sprejme občinski svet, ob sprejemu vsakoletnega proračuna Občine Tišina, na predlog odbora za negospodarstvo in negospodarske javne službe.
10. člen
(obseg posameznih vsebin programa športa)
Izvajalci lahko kandidirajo za tiste vsebine in programe, ki so na osnovi sprejetega letnega programa športa navedeni v javnem razpisu:
 
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa ter kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec in
– drugi 60-urni programi vadbe.
Iz sredstev proračuna Občine Tišina se sofinancira propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje), strokovni kader, najem objekta 60 ur, za skupino, v kateri je največ 20 otrok.
 
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati in
– organizacija ter izpeljava občinskih šolskih športnih tekmovanj
– drugi 80-urni programi vadbe.
Iz sredstev proračuna Občine Tišina se sofinancirajo propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje), organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok ter najem objekta.
Občina Tišina lahko sofinancira tudi del stroškov strokovnega kadra in del materialnih stroškov za udeležbo na medobčinskih, regijskih ter republiških tekmovanjih.
 
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– cicibani in cicibanke, do 240-urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 240- do 400-urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 300- do 800-urni programi.
Iz sredstev proračuna Občine Tišina se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
 
4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
V programe so vključeni otroci s posebnimi potrebami (invalidi, otroci z motnjami v razvoju).
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 80-urni programi športne vadbe, tekmovanja, tečaji ter drugi posebni programi.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri je največ 10 mladih in najem objekta.
 
5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa, predvsem zaradi izboljšanja športnih znanj, zagotavljanju primernih spihofizičnih sposobnosti, preprečevanju zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanju potreb po igri in tekmovalnosti.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 80-urni programi.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri je največ 20 mladih in najem objekta.
 
6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– mlajši mladinci in mladinke, do 700-urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 1.100-urni programi.
Iz sredstev proračuna Občine Tišina se sofinancira najem objekta ter strokovni kader za izvedbo programov.
 
7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V programe so vključeni od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami (invalidi, mladina z motnjami v razvoju) v vsakdanje življenje.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 80-urni programi športne vadbe, tekmovanja, tečaji ter drugi posebni programi.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri je največ 10 mladih in najem objekta.
 
8. Športna rekreacija odraslih
V programe športne rekreacije odraslih so vključeni občani, s ciljem ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 80-urni programi športne vadbe.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira (strokovni kader) najem objekta za izvedbo 80-urnega programa za skupino, ki šteje 20 in več članov, v različnih športnih panogah. Za skupine nad 65 let starosti se sofinancira tudi strokovni kader.
 
9. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 320-urni programi.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira strokovni kader ter najemnina objekta za kategorije članov in članic.
 
10. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah,
– do 1.200-urni programi za vrhunske športnike v kolektivnih športnih panogah za ekipe.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira strokovni kader, najemnina objekta za izvedbo programa ter športni dodatek kategoriziranim športnikom.
 
11. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Programi športa, ki se sofinancirajo:
– 80-urni programi športne vadbe.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira strokovni kader ter najem objekta za izvedbo 80-urnega programa za skupino, v kateri je največ 10 invalidov.
 
12. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Razvoja športa in športnih programov ni brez strokovnih kadrov, zato se v te programe vključujejo amaterski športni delavci, ki delajo v javnih zavodih, športnih društvih in njihovih zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancirajo programi izvajalcev za pridobitev potrebnega strokovnega znanja za pridobitev trenerske licence, po verificiranih programih.
 
13. Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov
Za potrebe izvajanja programov športa se izgrajujejo novi športni objekti, obstoječim pa se namenjajo sredstva za tekoče vzdrževanje.
Iz proračuna Občine Tišina se krijejo stroški za izgradnjo novih športnih objektov ter vzdrževanje javnih športnih objektov, ki so namenjeni izvajanju športnih aktivnosti in so v lasti Občine Tišina, na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Tišina.
 
14. Delovanje športnih društev in zveze športnih društev
Dejavnost zveze športnih društev je namenjena usklajenemu delovanju izvajalcev na področju športa.
Iz proračuna Občine Tišina se krijejo stroški za organizacijsko in administrativno delovanje zveze.
 
15. Založniška dejavnost na področju športa
Založniška dejavnost je namenjena izdajanju strokovne literature, ki se uporablja na področju športa ali je z njim v povezavi.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancirajo dejavnosti izdajanja in nakupa strokovne literature ter drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
 
16. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem na področju športa je namenjen vzpostavitvi baze podatkov (podatki s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in programov športa ter razvide, ki so določeni z zakonom o športu) ter informiranju javnosti.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira izdelava in tekoče vzdrževanje baze podatkov ter obveščanje javnosti o doseženih odmevnejših rezultatih športnikov z območja Občine Tišina.
 
17. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja.
Iz proračuna Občine Tišina se sofinancira športne prireditve, ki imajo značaj občinskega, državnega in mednarodnega tekmovanja.
 
18. Priznanja in nagrade športnikom in športnim organizacijam
Za izredne športne dosežke na področju tekmovalnega športa Občina Tišina zaslužnim posameznikom in športnim organizacijam podeljuje naslov »naj športnik, naj športnica in naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki in perspektivne športnice Občine Tišina.«
III. VREDNOTENJE PROGRAMA ŠPORTA
9. člen
(osnove za vrednotenje programa športa)
Vrednotenje programa športa se izvaja na podlagi:
– razvrstitve izvajalcev, glede na vsebino programov, iz 11. člena tega pravilnika,
– meril za vrednotenje posameznih vsebin programov, iz 12. člena tega pravilnika ter
– ostalih določil, ki so opredeljena v členih od 15. do 26. tega pravilnika.
10. člen
(izračun višine sofinanciranja programa športa)
Višina sofinanciranja programov športa za razvrstitev izvajalcev v kakovostni in vrhunski šport se izračuna na podlagi točkovnega sistema meril za vrednotenje, ki jih določa ta pravilnik ter višine vrednosti točke.
Višino sofinanciranja programov športa, ki so opredeljeni v členih od 15. do 26. tega pravilnika, določi občinski svet, na podlagi predloga odbora za negospodarstvo in negospodarske javne službe.
11. člen
(razvrstitev izvajalcev, glede na vsebino programa)
Razvrstitev izvajalcev, glede na vsebino programa:
– prva skupina: izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih športih in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov državnega prvaka,
– druga skupina: izvajalci, ki izvajajo programe v kolektivnih športih in katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova ekipnih državnih prvakov,
– tretja skupina: izvajalci, ki izvajajo različne športno-rekreativnimi programe in tekmovanja nižjega ranga in katerih cilj je s športnimi aktivnostmi bogatiti preživljanje prostega časa,
– četrta skupina: izvajalci izvajajo programe miselnih iger.
12. člen
(merila za vrednotenje izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa)
Merila za razvrščanje izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa so:
– razširjenost športne panoge in
– kakovost športnih dosežkov.
13. člen
(razširjenost športne panoge)
1. Osnova za izračun števila točk
Osnovo za razvrstitev izvajalcev predstavlja število registriranih aktivnih tekmovalcev izvajalca, v času prijave na javni razpis ter število točk pripadajočega točkovnega sistema.
Osnova se izračuna po formuli: T = A x B
T = skupno število točk izvajalca,
A = število registriranih aktivnih tekmovalcev izvajalca in
B = število točk točkovnega sistema po nivojih in vsebinah tekmovanja in nastopanja.
Razvrstitev glede na nivo tekmovanja nacionalne panožne zveze in sodelovanja:
– B I. – nastopanje v I. državnih ligah in na državnih prvenstvih,
– B II. – nastopanje v II. državnih ligah,
– B III. – nastopanje v III. državnih ligah in
– B IV. – nastopanje v medobčinskih ligah.
Razvrstitev glede na vsebine programa in pogoji za razvrstitev:
– izvajalci, ki izvajajo programe v individualnih športih in
– izvajalci, ki izvajajo programe v kolektivnih športih (vadbena skupina ima lahko največ enkrat toliko vadečih, kot šteje ekipa na tekmi).
2. Točkovni sistem
2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
------------------------------------------------------------
     Cicibani in    Mlajši dečki   Starejši dečki
      cicibanke   Mlajše deklice  Starejše deklice
------------------------------------------------------------
B I.    10 točk      20 točk      40 točk
B II.    8 točk      16 točk      32 točk
B III.   6 točk      12 točk      24 točk
B IV.    3 točk      6 točk      12 točk
------------------------------------------------------------
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
---------------------------------------------------
      Mlajši mladinci    Starejši mladinci
      Mlajše mladinke    Starejše mladinke
---------------------------------------------------
B I.      80 točk         160 točk
B II.     40 točk        80 točk
B III.     32 točk        64 točk
B IV.     16 točk        32 točk
---------------------------------------------------
2.3. Kakovostni šport odraslih
----------------------------------------------
           Kakovostni šport odraslih
----------------------------------------------
B I.                 320 točk
B II.                 160 točk
B III.                128 točk
B IV.                 64 točk
----------------------------------------------
2.4. Vrhunski šport
   Dodatek kategoriziranim športnikom
----------------------------------------------
Mladinski razred            80 točk
Državni razred            110 točk
Perspektivni razred          220 točk
Mednarodni razred           320 točk
Svetovni razred            500 točk
----------------------------------------------
14. člen
(kakovost športnih dosežkov)
1. Osnova za izračun števila točk
Osnovo za razvrstitev izvajalcev predstavljajo uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih in tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez v preteklem koledarskem letu ter število točk pripadajočega točkovnega sistema.
Osnova se izračuna po formuli: T = A + B + C + D + E + F
T = skupno število točk izvajalca
A = število točk za uvrstitev na svetovnem prvenstvu,
B = število točk za uvrstitev na evropskem prvenstvu,
C = število točk za najvišje uvrstitve na ostalih mednarodnih tekmovanjih,
D = število točk za uvrstitev v tekmovanju nacionalne panožne zveze (liga),
E = število točk za najvišjo uvrstitev na državnem prvenstvu in
F = število točk za najvišjo uvrstitev v pokalnem tekmovanju nacionalne panožne zveze.
Razvrstitev glede na nivo tekmovanja:
– A – nastopanje na svetovnem prvenstvu,
– B – nastopanje na evropskem prvenstvu,
– C – nastopanje na ostalih mednarodnih tekmovanjih,
– D I. – nastopanje v I. državnih ligah,
– D II. – nastopanje v II. državnih ligah,
– D III. – nastopanje v III. državnih ligah in
– D IV. – nastopanje v medobčinskih ligah.
Pogoji za razvrstitev izvajalcev na ostalih mednarodnih tekmovanjih:
– upoštevajo se do štiri najboljše uvrstitve istega tekmovalca ali tekmovalne ekipe na tekmovanjih, kjer nastopajo tekmovalci oziroma tekmovalne ekipe iz najmanj 4 držav.
Pogoji za razvrstitev izvajalcev v tekmovanju nacionalne panožne zveze:
– upoštevajo se rezultati posameznih tekmovalcev za individualne športne panoge ter tekmovalcev tekmovalne ekipe za kolektivne športne panoga, ob koncu tekmovalne sezone.
Pogoji za razvrstitev izvajalcev na državnem prvenstvu:
– upoštevajo se rezultati posameznih tekmovalcev za individualne športne panoge ter tekmovalcev tekmovalne ekipe za kolektivne športne panoge, doseženi na državnem prvenstvu nacionalne panožne zveze.
Pogoji za razvrstitev na pokalnem tekmovanju:
– upoštevajo se rezultati posameznih tekmovalcev za individualne športne panoge ter tekmovalcev tekmovalne ekipe za kolektivne športne panoge, doseženi na pokalnem tekmovanju nacionalne panožne zveze.
15. člen
(interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok)
Občina Tišina sofinancira propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročnike, diplome, medalje), strokovni kader, najem objekta ter del (največ do 70%) materialnih stroškov za udeležbo na medobčinskih, regijskih ter republiških tekmovanjih (prevozi, prijavnine, prehrana in bivanje).
16. člen
(interesna športna vzgoja mladine)
Občina Tišina sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo športne vadbe, največ v višini 6 točk na udeleženca in tekmovanja, dodatno največ v višini 4 točk na udeleženca.
17. člen
(športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami)
Občina Tišina sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo športne vadbe, največ v višini 8 točk na udeleženca.
18. člen
(športna rekreacija odraslih)
Občina Tišina sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo športne vadbe, največ v višini 10 točk na udeleženca.
Občina Tišina sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo tekmovanja, dodatno največ v višini 8 točk na udeleženca.
19. člen
(šport invalidov)
Občina Tišina sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo športne vadbe, največ v višini 8 točk na udeleženca.
20. člen
(športne prireditve)
Občina Tišina sofinancira organizatorjem pripravo in izvedbo tekmovanj:
– za udeležbo tekmovalcev iz Občine Tišina, največ v višini 7 točk na udeleženega tekmovalca,
– za udeležbo tekmovalcev iz Republike Slovenije, največ višini 11 točk na udeleženega tekmovalca,
– za udeležbo tekmovalcev iz tujine, največ v višini 15 točk na udeleženega tekmovalca.
21. člen
(izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu)
Občina Tišina sofinancira programe izvajalcev za pridobitev potrebnega strokovnega znanja za pridobitev trenerske licence, po verificiranih programih v višini največ do 50% upravičenih stroškov (prevozni stroški, kotizacija in prehrana).
Vsak vlagatelj lahko vloži prijavo samo za enega kandidata.
22. člen
(sofinanciranje vzdrževanja in izgradnje športnih objektov)
Občina Tišina sofinancira stroške vzdrževanja športnih objektov izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa, največ do višine 70%, upravičenih stroškov (košnja trave, valjanje igrišča, ogrevanje prostorov, električna energija...).
Občina Tišina sklene z uporabniki športnih objektov, ki so v razvidu športnih objektov Ministrstva za šolstvo, šport in znanost pogodbe o najemu teh prostorov.
Sredstva za sofinanciranje izgradnje športnih objektov se zagotavljajo na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Tišina.
23. člen
(založniška dejavnost na področju športa)
Občina Tišina sofinancira izdajanje strokovne literature, največ do višine 30% upravičenih stroškov in nakup strokovne literature, največ do višine 50% nabavne cene strokovne literature.
24. člen
(informacijski sistem na področju športa)
Občina Tišina financira vzpostavitev baze podatkov ter skrbi za njeno sprotno ažuriranje.
25. člen
(priznanja in nagrade športnikom in športnim kolektivom)
Občina Tišina financira nakup priznanj in diplom za akcijo »naj športnik, naj športnica in naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki in perspektivne športnice Občine Tišina« ter organizira zaključno prireditev.
26. člen
(delovanje zveze športnih društev)
Občina Tišina financira upravičene materialne stroške delovanja zveze športnih društev (pisarniški material in pošiljanje pošte).
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA ŠPORTA
27. člen
(vsebina postopka)
Postopek za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Tišina za sofinanciranje programa športa obsega naslednje aktivnosti:
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– objava javnega razpisa,
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– odpiranje vlog,
– pregled vlog,
– priprava predloga sofinanciranja,
– sprejem predloga sofinanciranja,
– podpis pogodb o sofinanciranju,
– poročilo o namenski porabi sredstev in
– nadzor uporabe sredstev.
28. člen
(priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije)
Javni razpis in razpisno dokumentacijo za pripravo vlog vlagateljev priprava občinska uprava, najkasneje do 15. decembra za naslednje leto.
29. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za sofinanciranje programov športa objavi Občina Tišina najkasneje do 31. decembra, v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajni način.
30. člen
(vsebina javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in osebo pri kateri lahko zainteresirani izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije,
– zahtevano dokumentacijo za popolnost vlog,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok za morebitne pritožbe.
31. člen
(imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa)
Komisijo za vodenje postopka javnega razpisa imenuje župan občine, najkasneje do 31. decembra.
Komisija ima pet članov, sestavljajo pa jo: predstavnik občinske uprave, predstavnik odbora za negospodarstvo in negospodarske javne služb ter trije predstavniki izvajalcev.
Administrativne zadeve za potrebe dela komisije opravlja občinska uprava.
32. člen
(odpiranje vlog)
Najkasneje v 8 dneh po roku, ki je določen za predložitev vlog, komisija za vodenje postopka javnega razpisa, opravi javno odpiranje vlog.
Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele na javni razpis.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena navzočih članov vlagateljev,
– vrstni red odpiranja vlog,
– ugotovitve o vlagateljih (ime, popolnost vlog...),
– pripombe prisotnih,
– čas zaključka odpiranja vlog,
– podpisi navzočih članov komisije in vlagateljev.
Nepopolne vloge komisija izloči.
Na javnem odpiranju vlog so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki zainteresiranih izvajalcev, ki morajo komisiji pred odpiranjem predložiti pooblastila.
33. člen
(pregled vlog)
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa pregleda popolne vloge in pripravi zapisnik o pregledu vlog županu občine, najkasneje v 8 dneh po odpiranju vlog.
Zapisnik mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas pregleda vlog predmeta javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– vrstni red pregleda vlog,
– analiza posameznih vlog, glede na vsebino programa,
– razvrstitev vlog, glede na merila in način vrednotenja programov športa,
– podpisi prisotnih članov komisije.
34. člen
(priprava predloga)
Predlog za sofinanciranje programa športa pripravi občinska uprava, na podlagi pogojev in meril tega pravilnika, najkasneje v 8 dneh po objavi občinskega proračuna.
35. člen
(sprejem predloga)
Predlog za sofinanciranje programa športa sprejme župan občine, najkasneje v 15 dneh po objavi občinskega proračuna.
Predlog sklepa prejmejo vsi vlagatelji.
36. člen
(možnost pritožbe)
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o izboru oziroma pritožbo, v roku 8 dni od prejema sklepa.
Pritožba se posreduje pisno na naslov župana občine. Pritožba mora vsebovati:
– naslov pritožitelja,
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev in utemeljenost pritožbenih razlogov, ki pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa,
– podpis odgovorne osebe pritožitelja.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila za vrednotenje programa športa.
O pritožbi odloči župan občine, s sklepom, v roku 8 dni od prejema zahtevka. Sklep o izboru izvajalca in sofinanciranju programa športa je s tem dokončen.
37. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Župan občine pozove izbrane izvajalce k podpisu pogodbe v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izboru izvajalcev.
Z izbranimi izvajalci programa športa sklene župan občine pogodbe o sofinanciranju izbranih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo programa,
– rok predložitve poročil o poteku realizacije programa športa, opravljenih nalogah in porabi sredstev z dokazili,
– navedba vrste sankcij ob morebitni nenamenski porabi sredstev.
38. člen
(poročilo o namenski rabi sredstev)
Izvajalci so dolžni v roku, ki je naveden v pogodbi, občinski upravi posredovati poročilo o izvajanju programa športa, za katerega so prejeli sredstva občinskega proračuna.
Izvajalci poročilo posredujejo na obrazcu Občine Tišina (poročilo o izvajanju programa športa, ki se sofinancira iz sredstev občinskega proračuna).
39. člen
(nadzor o uporabi sredstev)
Župan lahko kadarkoli zahteva od izvajalca, ki je prejel sredstva na podlagi tega pravilnika, da mu poroča o namenski uporabi sredstev.
V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan ustavi financiranje in sproži proti izvajalcu v pogodbi naveden postopek sankcioniranja.
V. VIŠINA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA ŠPORTA
40. člen
(skupna vrednost sredstev za sofinanciranje programa športa)
Skupna vrednost sredstev, namenjenih sofinanciranju programov športa je odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu.
41. člen
(priprava predloga višine sredstev)
Predlog višine sredstev pripravi občinska uprava, ob pripravi občinskega proračuna.
42. člen
(sprejem višine sredstev)
Višino sredstev za sofinanciranje programov športa sprejme občinski svet, ob sprejemu občinskega proračuna.
43. člen
(določitev vrednosti točke)
Vrednost točke za vrednotenje programa športa določi župan občine, najkasneje v 8 dneh po objavi občinskega proračuna.
44. člen
(prednost izvajalcev pod enakimi pogoji)
Prednost pri sofinanciranju programa športa pod enakimi pogoji imajo izvajalci višjih nivojev kakovostnih in vrhunskih vsebin programa športa.
45. člen
(nerazporejena sredstva)
Če po izvedbi javnega razpisa in sklenjenih pogodbah z izvajalci ostanejo nerazporejena sredstva ali so ostala sredstva zaradi ukinitve sofinanciranja določenega programa, župan občine ta sredstva s sklepom razporedi za nabavo športnih rekvizitov, opreme in povečanih izobraževanj prednostno izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(spremembe in dopolnitve pravilnika)
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo in veljajo enako kot pravilnik.
47. člen
(javni razpis za leto 2004)
Javni razpis za sofinanciranje programa športa za leto 2004 objavi Občina Tišina, najkasneje v 8 dneh po objavi tega pravilnika.
48. člen
(prenehanje veljavnosti obstoječega pravilnika)
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 47/00).
49. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/04
Tišina, dne 17. februarja 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti