Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

793. Pravilnik o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov, stran 1967.

Na podlagi petega odstavka 33. člena in četrtega odstavka 34. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih glede zdravstvene ustreznosti posamičnih krmil, krmnih mešanic, premiksov in krmnih dodatkov*
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa:
– pogoje glede zdravstvene ustreznosti, ki jih morajo v proizvodnji, prometu in uporabi izpolnjevati posamična krmila, krmne mešanice, premiksi in dodatki h krmi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi za prehrano živali),
– kriterije za zdravstveno ustreznost proizvodov za prehrano živali,
– neželene in prepovedane snovi v proizvodih za prehrano živali,
– ravnanje z zdravstveno neustreznimi proizvodi za prehrano živali,
– notranje kontrole v registriranih obratih,
– nadzor nad izvajanjem tega pravilnika.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za vodo za napajanje živali.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. proizvodi za prehrano živali so posamična krmila, dodatki, premiksi, krmne mešanice in ostale snovi, uporabljene ali namenjene za prehrano živali;
2. dnevni obrok je povprečna skupna količina proizvodov za prehrano živali, izračunana na vsebnost 12% vlage, ki zadošča dnevnim potrebam živali določene vrste, starostne kategorije in proizvodnosti;
3. dajanje v promet je kakršnakoli posest proizvodov za prehrano živali z namenom prodaje ali vsaka druga oblika prodaje ali brezplačne prepustitve tretjemu;
4. pomije so odpadna hrana iz restavracij, gostinskih obratov, javnih kuhinj in zasebnih gospodinjstev.
3. člen
(promet in uporaba)
Proizvodi za prehrano živali, ki se dajejo v promet in uporabljajo za krmljenje živali, morajo biti zdravstveno ustrezni, proizvedeni v skladu s predpisi, običajne trgovske kakovosti in ne smejo predstavljati nevarnosti za zdravje ljudi, živali in okolje ali škodljivo vplivati na proizvodnost rejnih živali (pristnost proizvodov).
4. člen
(zdravstvena ustreznost proizvodov za prehrano živali)
Proizvodi za prehrano živali so zdravstveno ustrezni, če:
1. količina neželenih snovi, ki jih vsebujejo, ne presega količin iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
2. število saprofitskih mikroorganizmov, plesni in kvasovk, ki jih vsebuje, ne presega števila in vsebnosti iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
3. ni patogenih mikroorganizmov oziroma, da število patogenih mikroorganizmov ne presega števila iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika,
4. imajo ustrezne organoleptične lastnosti (barva, vonj in okus) in vrednosti kazalcev kemičnega kvarjenja ne presegajo vrednosti iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika,
5. ne vsebujejo prepovedanih snovi iz priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika,
6. ne vsebujejo hormonov, sedativov, tireostatikov in bronhodilatatorjev,
7. ne vsebujejo krmnih dodatkov ali zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji ali dovoljenja za uporabo pri določeni vrsti ali kategoriji živali,
8. ne vsebujejo drugih prepovedanih snovi in patogenih mikroorganizmov, ki jih opredeljujejo predpisi, izdani na podlagi zakona, ki ureja veterinarstvo, oziroma prepoveduje Evropska komisija.
5. člen
(neželene snovi v dopolnilnih krmnih mešanicah)
Dopolnilne krmne mešanice ne smejo vsebovati več neželenih snovi kot je predpisano v Prilogi 1 za popolne krmne mešanice ob upoštevanju predpisanega deleža dopolnilne krmne mešanice v dnevnem obroku po navodilih proizvajalca.
6. člen
(ravnanje z zdravstveno neustrezno krmo)
(1) V primeru neskladnosti proizvodov za prehrano živali s Prilogo 1 lahko uradni veterinar v skladu s pristojnostmi, določenimi v zakonu, ki ureja veterinarstvo, in zakonu, ki ureja zdravstveno ustreznost živil, odredi zlasti naslednje ukrepe:
– omejitev ali prepoved proizvodnje, prometa in krmljenja živali z zdravstveno neustreznimi proizvodi za prehrano živali;
– začasni odvzem proizvodov za prehrano živali do pridobitve končnih rezultatov;
– odpoklic iz prometa;
– uporaba za drug namen;
– vrnitev pošiljke pošiljatelju;
– uničenje proizvodov za prehrano živali;
– prepoved zakola živali, ki so bile krmljene z zdravstveno neustreznimi proizvodi za prehrano živali;
– zakol živali, ki so bile krmljene z zdravstveno neustreznimi proizvodi za prehrano živali;
– odvzem oziroma prepoved prometa z živili živalskega izvora, ki vsebujejo škodljive ostanke zdravstveno neustreznih proizvodov za prehrano živali;
– uporaba živil živalskega izvora za drug namen, če vsebujejo škodljive ostanke zdravstveno neustreznih proizvodov za prehrano živali;
– uničenje živil živalskega izvora, ki vsebujejo škodljive ostanke zdravstveno neustreznih proizvodov za prehrano živali.
(2) V primeru neskladnosti proizvodov za prehrano živali s Prilogo 2 lahko uradni veterinar v skladu s pristojnostmi, določenimi v zakonu, ki ureja veterinarstvo, in zakonu, ki ureja zdravstveno ustreznost živil, odredi zlasti naslednje ukrepe:
– omejitev ali prepoved proizvodnje, prometa in krmljenja živali z zdravstveno neustreznimi proizvodi za prehrano živali;
– odpoklic iz prometa;
– dekontaminacijo proizvodov za prehrano živali;
– usposobitev proizvodov za prehrano živali za drug namen;
– uničenje proizvodov za prehrano živali;
– vrnitev pošiljke pošiljatelju.
(3) V primeru neskladnosti proizvodov za prehrano živali s Prilogo 3 lahko uradni veterinar v skladu s pristojnostmi, določenimi v zakonu, ki ureja veterinarstvo, in zakonu, ki ureja zdravstveno ustreznost živil, poleg ukrepov iz prvega odstavka odredi tudi:
– usposobitev proizvodov (obdelava, sanitacija in drugi korektivni ukrepi, ki zagotavljajo zdravstveno ustreznost proizvodov za prehrano živali);
– dekontaminacijo proizvodov za prehrano živali.
(4) V primeru neskladnosti proizvodov za prehrano živali s Prilogo 4 lahko uradni veterinar v skladu s pristojnostmi, določenimi v zakonu, ki ureja veterinarstvo, in zakonu, ki ureja zdravstveno ustreznost živil, odredi zlasti naslednje ukrepe:
– omejitev ali prepoved proizvodnje, prometa in krmljenja živali z zdravstveno neustreznimi proizvodi za prehrano živali;
– odpoklic iz prometa;
– dekontaminacijo proizvodov za prehrano živali;
– usposobitev proizvodov za prehrano živali za drug namen;
– uničenje proizvodov za prehrano živali;
– vrnitev pošiljke pošiljatelju.
(5) V primeru neskladnosti proizvodov za prehrano živali iz razlogov iz 5., 6., 7. ali 8. točke 4. člena tega pravilnika lahko uradni veterinar odredi ukrepe iz prvega odstavka tega člena.
7. člen
(prepoved redčenja)
Ne glede na določbe prejšnjega člena se proizvodov za prehrano živali, ki presegajo maksimalne dovoljene vsebnosti neželenih snovi iz Priloge 1, ne sme usposobiti v smislu redčenja z drugimi ali enakimi proizvodi.
8. člen
(ocena tveganja)
(1) Stranka lahko uradnemu veterinarju pisno predlaga pripravo ocene tveganja, na podlagi česar VURS zaprosi za pripravo ocene institucije, pristojne v skladu s predpisom, ki ureja koordinacijo delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil. Na podlagi rezultatov ocene tveganja VURS določi nadaljnje ukrepe.
(2) Če se pripravi ocena tveganja na predlog stranke, bremenijo stroški za izdelavo ocene stranko.
9. člen
(notranje kontrole proizvajalca)
(1) Registrirani proizvajalci na področju živalske prehrane morajo z letnimi načrti notranjih kontrol zagotavljati skladnost surovin in proizvodov z določbami tega pravilnika.
(2) Načrt notranjih kontrol za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti surovin in proizvodov mora vsebovati nadzor in preverjanje kritičnih mest proizvodnega procesa, postopke jemanja vzorcev in pogostost jemanja vzorcev, vrsto in pogostost analiz in v primeru neskladnosti ukrepe, ki opredelijo nadaljnje ravnanje s surovinami in proizvodi.
10. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) zagotavlja redne inšpekcijske preglede in analize na prisotnost substanc iz tega pravilnika in nadzor nad izvajanjem notranjih kontrol v skladu z letnim planom inšpekcijskih pregledov.
(2) Glavni urad VURS pripravi letni plan inšpekcijskih pregledov in letni plan jemanja vzorcev. Program nadzora temelji na ciljnih kontrolnih pregledih na podlagi ocene tveganja, ki zajema vse stopnje v proizvodnji ter vse vrste obratov, v katerih potekajo proizvodnja, skladiščenje, promet in uporaba proizvodov za prehrano živali. Število inšpekcijskih pregledov ter analiz vzorcev je odvisno od problematike v preteklosti in splošne problematike v državi oziroma od priporočil Evropske komisije.
11. člen
(obveščanje)
Glavni urad VURS takoj obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije, če je ugotovljena zdravstvena neustreznost proizvodov za prehrano živali iz razlogov iz 5. do 8. točke 4. člena tega pravilnika, v ostalih primerih pa poteka obveščanje o ugotovljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih v obliki letnih poročil.
12. člen
(sprememba dovoljenih vrednosti neželenih substanc)
(1) Če se na podlagi znanstvenega napredka oziroma novih podatkov in dognanj ugotovi, da lahko maksimalna vsebnost neželenih snovi predstavlja tveganje za zdravje živali, ljudi ali okolje, je treba Prilogo 1 ažurirati v skladu s spremembami maksimalnih vrednosti, ki jih določi Evropska komisija.
(2) Če VURS na podlagi novih podatkov (npr. letni monitoring ali ponovna ocena obstoječih podatkov) sklepa, da lahko maksimalna vsebnost neželenih snovi, ki je predpisana v Prilogi 1, predstavlja tveganje za zdravje živali, ljudi ali okolje, lahko minister pristojen za kmetijstvo začasno zniža maksimalno dovoljeno vrednost ali prepove prisotnost neželene snovi v proizvodih za prehrano živali.
(3) O ukrepih iz prejšnjega odstavka VURS takoj obvesti Evropsko komisijo in države članice in navede razloge za sprejete ukrepe.
13. člen
(prehodna določba)
(1) Določba 8. točke 4. člena tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na odločitve Evropske komisije, začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
(2) Predpisi Evropske unije, na katere se sklicuje Priloga 5 tega pravilnika, so do pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji dosegljivi na VURS v slovenskem prevodu.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št. 65/02, 106/02 in 47/03).
15. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-691/2003
Ljubljana, dne 30. decembra 2003.
EVA 2004-2311-0096
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive 2002/32/ES, 98/83/ES in 91/493/EGS in Odločbo 91/516/EGS.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti