Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

774. Uredba o dopolnitvi uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen

MINISTRSTVA

698. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
699. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag
700. Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
701. Seznam sort krompirja, ki so odporne proti krompirjevemu raku in krompirjevim ogorčicam in imajo dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
702. Program priprave državnega lokacijskega načrta za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja
703. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
704. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
705. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
706. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
707. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
708. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

709. Poročilo o gibanju plač za december 2003
710. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2004
764. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004
765. Sklep o višini enkratnega zneska za leto 2003
766. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
767. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
768. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
769. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
770. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
771. Sklep o znesku državne pokojnine
772. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
773. Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

OBČINE

Ajdovščina

711. Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

Benedikt

712. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih vrtca Benedikt

Bled

713. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled

Brežice

714. Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Brežice
715. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
716. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2004
717. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parceli št. 834/1 k.o. Šentlenart

Celje

718. Sklep o spremembi cene bolnišničnih oddelkov vrtca
719. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Teharje in k.o. Trnovlje

Dravograd

720. Sklep o prenehanju statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

722. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2003
723. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2004

Hajdina

724. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2004
725. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2005

Ivančna Gorica

721. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2004

Jesenice

726. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Jesenice

Kamnik

727. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2004

Kidričevo

728. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja podjetništva in obrti v Občini Kidričevo ter o podeljevanju nagrad za inovacije

Komen

729. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata

Kranj

730. Sklep o določitvi cene prevoza v javnem mestnem potniškem prometu

Krško

731. Odredba o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše

Kuzma

732. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2004

Ljubljana

733. Odlok o avto-taksi prevozih
734. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o enkratni denarni pomoči v Mestni občini Ljubljana
735. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
736. Sklep o izdelavi ureditvenega načrta za območje urejanja VR 3/2 Rožna dolina

Metlika

737. Sklep o javni razgrnitvi sprememb lokacijskega načrta za reorganizacijo deponije odpadkov Bočka

Murska Sobota

738. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje delovanja mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota
739. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

740. Sklep o javni razgrnitvi

Pivka

741. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Pivka

Ribnica

742. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2004
743. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ribnica
744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
745. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Ribnica
746. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine Ribnica

Semič

747. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2004
748. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Semič
749. Sklep o uskladitvi cene programa vrtca s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
750. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2004
751. Program priprave lokacijskega načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnoloma Brezovica

Sevnica

752. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2004

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

753. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2004

Šempeter-Vrtojba

754. Odlok o ureditvenem načrtu razširitev pokopališča v Šempetru
755. Sklep o določitvi izhodiščne cene gradbenih parcel v Občini Šempeter-Vrtojba za leto 2004
756. Sklep o imenovanju

Tabor

757. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2004

Trebnje

758. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje

Vojnik

759. Sklep o odstopu od soustanoviteljstva javnega kulturnega zavoda Pokrajinski muzej Celje
760. Sklep o odstopu od soustanoviteljstva javnega kulturnega zavoda Muzej novejše zgodovine Celje
761. Sklep o ukinitvi javnega dobra
762. Sklep o ukinitvi javnega dobra
763. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti