Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2004 z dne 24. 2. 2004

Kazalo

715. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema, stran 1840.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS in 74/98) ter 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na 10. seji dne 9. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo osnovne tarifne postavke za obračun priključne moči in prekomerne porabe količine vode na javnem vodovodnem omrežju, tako da se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
Tarifni sistem po tem odloku velja za vse porabnike vode, ki so priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Brežice oziroma s katerimi upravlja izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
II. TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO
2. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna moč glede na nazivni pretok vodomera (m3/h);
– števnina (podim. vod.);
– porabljena normalna količina vode (m3);
– porabljena prekomerna količina vode (m3).
3. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s soglasjem upravljavca vodovoda za priključitev na vodovodno omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka.
V primeru, da je letna poraba porabnika manjša ali večja od zahtevane priključne moči v skladu s prvim odstavkom tega člena, ima porabnik pravico zahtevati spremembo priključne moči na svoje stroške.
4. člen
Priključna moč se pri obračunu prikaže kot ločena obračunska postavka.
5. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je na vodomeru registrirana porabljena količina v obračunskem obdobju, ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamezno velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnoženi s številom dni obračunskega obdobja. Normalna poraba za posamezno velikost vodomera znaša:
6. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna razlika med na vodomeru registrirano porabljeno količino v obračunskem obdobju med dvema odčitkoma in normalno količino vode za posamezno velikost vgrajenega vodomera.
7. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne moči SIT/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun porabljene normalne količine vode SIT/m3;
– tarifna postavka za obračun porabljene prekomerne količine vode SIT/m3.
8. člen
Mesečni znesek za priključno moč se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka v priključek vgrajenega vodomera in konstante (K1), ki znaša 260 SIT.
9. člen
Priključno moč plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.
Znesek za priključno moč v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka, konstante K1 in števila mesecev v obračunskem obdobju:
Tarifna postavka za priključno moč = Qn (m3/h) x K1 x št. mesecev v obračunskem obdobju v SIT.
10. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku in ob koncu obračunskega obdobja. Porabljeno količino vode v m3 do normalne količine se obračuna po tarifni postavki za obračun porabljene normalne količine vode, pozitivno razliko pa po tarifni postavki za porabljeno prekomerno količino vode v SIT/m3, ki je za 50% večja.
11. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne moči in porabljene prekomerne količine vode so prihodek izvajalca oskrbe s pitno vodo in se porabljajo v okviru izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
III. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Konstante (K1, K2) izvajalec tekoče revalorizira z indeksom rasti življenjskih potrebščin, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. v mesecu po uveljavitvi.
Št. 355-2/2004
Brežice, dne 9. februarja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

AAA Zlata odličnost