Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

795. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU, stran 1983.

Na podlagi sedmega odstavka 24. člena, drugega odstavka 25. člena in desetega odstavka 27. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje glede zdravstvenega stanja, ki jih morajo izpolnjevati akvakulture in njihovi proizvodi za trgovanje na teritoriju EU, in pogoje za pridobitev statusa odobrenega območja oziroma odobrene ribogojnice.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za zaščitene vrste živali.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. akvakulture so žive ribe, raki, školjke in drugi mehkužci, ki so gojeni v ribogojnici oziroma v gojišču školjk ali rakov ali kot prosto živeče živali in so namenjeni za vnos in nadaljnje gojenje v ribogojnici ali gojišču;
2. proizvodi so proizvodi akvakultur, ki so namenjeni nadaljnjemu gojenju (npr. ikre in zarod) ali za prehrano ljudi;
3. ribe, raki, školjke in drugi mehkužci so akvakulture na katerikoli stopnji razvoja;
4. ribogojnica in gojišče je objekt ali geografsko opredeljeno območje, kjer se gojijo akvakulture z namenom dajanja akvakultur in njihovih proizvodov v promet;
5. odobrena ribogojnica in odobreno gojišče je ribogojnica ali gojišče, ki izpolnjuje zahteve iz I., II. ali III. Poglavja Priloge C, ki je sestavni del tega pravilnika, in če ji je priznan status v skladu z določbami 6. člena tega pravilnika;
6. odobreno območje je območje, ki izpolnjuje zahteve I., II. ali III. Poglavja Priloge B, ki je sestavni del tega pravilnika, in ji je priznan status v skladu z določbami 5. člena tega pravilnika;
7. pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki opravlja diagnostična testiranja iz tega pravilnika in ga za Republiko Slovenijo imenuje Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) oziroma za druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) pristojni organ za veterinarstvo teh držav članic;
8. uradni nadzor je nadzor, ki ga zagotavlja VURS glede preverjanja izpolnjevanja pogojev iz tega pravilnika;
9. veterinarski pregled je pregled, ki ga opravi uradni veterinar oziroma veterinar, ki je pooblaščen za opravljanje posameznih nalog v okviru veterinarskega nadzora, z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja v ribogojnici oziroma v gojišču;
10. trgovanje je prodaja, ponujanje na prodaj, omogočanje prodaje, dostava, prenos lastništva ali drugačna oblika dajanja na trg EU, razen prodaje na drobno;
11. teritorij EU je območje, ki je opredeljeno v predpisu, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav.
II. TRGOVANJE Z AKVAKULTURAMI IN NJIHOVIMI PROIZVODI NA TERITORIJU EU
3. člen
(splošne zahteve)
(1) Akvakulture in proizvodi, s katerimi se trguje na teritoriju EU, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– na dan nakladanja ne smejo kazati kliničnih znakov bolezni;
– ne smejo biti namenjene uničenju ali usmrtitvi po programih za izkoreninjenje bolezni, navedenih v Prilogi A, ki je sestavni del tega pravilnika;
– ne smejo biti iz ribogojnice oziroma gojišča, kjer velja kakršnakoli prepoved zaradi zdravstvenih razlogov, in ne v stiku z živalmi iz ribogojnice oziroma gojišča iz prejšnje alinee, zlasti ne, če se izvajajo ukrepi za zatiranje bolezni v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za nadzor nad določenimi boleznimi rib (Direktiva 93/53/EGS);
– če so proizvodi akvakultur namenjeni za razmnoževanje – nadaljnjo rejo (ikre in zarod), morajo izvirati od živali, ki izpolnjujejo zahteve iz prve, druge in tretje alinee tega odstavka;
– če so proizvodi namenjeni za prehrano ljudi, morajo izvirati od živali, ki izpolnjujejo zahteve iz prve alinee tega odstavka.
(2) Ne glede na določbe tega pravilnika se za nadzor infekciozne anemije lososov, virusne hemoragične septikemije in infekciozne hematopoetske nekroze uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja nadzor nad določenimi boleznimi rib (ISA, VHS in IHN).
4. člen
(prevoz živali)
(1) Živali akvakultur je treba čim hitreje poslati do namembnega kraja s prevoznimi sredstvi, ki so bila očiščena, in če je potrebno, vnaprej razkužena z razkužilom, ki je uradno dovoljeno v državi pošiljateljici.
(2) Če se pri kopenskem prevozu uporablja voda, morajo biti vozila oblikovana tako, da voda med prevozom ne more iztekati iz vozila. Prevoz se opravi tako, da se učinkovito varuje zdravje živali, zlasti z menjavo vode. Menjava vode se mora opraviti na mestih, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge D, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Seznam mest v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka in vse spremembe predloži VURS Evropski komisiji, ki informacije posreduje drugim državam članicam EU.
(4) Seznam mest iz drugega odstavka tega člena se objavlja v Uradnem listu EU in je dosegljiv na VURS.
5. člen
(pridobitev statusa odobrenega območja)
(1) Za pridobitev statusa odobrenega območja glede ene ali več bolezni iz Seznama II Priloge A, posreduje VURS Evropski komisiji naslednje podatke:
– utemeljitve v skladu s pogoji iz I.B, II.B in III.B poglavja Priloge B,
– predpise v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo skladnost s predpisanimi pogoji iz I.C, II.C in III.C poglavja Priloge B.
(3) Evropska komisija sestavi seznam odobrenih območij in ga posreduje VURS. Seznam je dosegljiv na spletnih straneh VURS.
6. člen
(pridobitev statusa odobrene ribogojnice)
(1) Če želi ribogojnica oziroma gojišče v neodobrenem območju pridobiti status odobrene ribogojnice oziroma gojišča v zvezi z eno ali več boleznimi s Seznama II Priloge A, mora predložiti naslednjo dokumentacijo, ki jo VURS posreduje Evropski komisiji:
– utemeljitve v skladu s pogoji iz I.A, II.A in III.A poglavja Priloge C,
– predpise v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo skladnost s pogoji iz I.B, II.B in III.B poglavja Priloge C.
(2) O odobritvi ribogojnice oziroma gojišča odloči Evropska komisija ob upoštevanju dokazil iz prejšnjega odstavka in po potrebi opravi dodaten pregled na kraju samem.
(3) VURS lahko v skladu s I.C, II.C in III.C poglavjem Priloge C ribogojnici oziroma gojišču odvzame status odobritve in o tem obvesti Evropsko komisijo.
(3) Evropska komisija sestavi seznam odobrenih ribogojnic oziroma gojišč in ga posreduje VURS. Seznam je dosegljiv na spletnih straneh VURS.
7. člen
(trgovanje z živimi ribami, ikrami in zarodom)
(1) Za trgovanje na teritoriju EU z živimi ribami, ikrami in zarodom, ki spadajo med živalske vrste, dovzetne za bolezni iz Seznama II Priloge A, morajo pošiljke izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ob vnosu rib, iker ali zaroda v odobreno območje jih mora v skladu z 11. členom tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo iz 1. ali 2. poglavja Priloge E, ki je sestavni del tega pravilnika, ki potrjuje, da izvirajo iz odobrenega območja ali iz odobrene ribogojnice;
b) ob vnosu rib, iker ali zaroda v odobreno ribogojnico, ki ni znotraj odobrenega območja, vendar izpolnjuje zahteve iz I. poglavja Priloge C (odobrena ribogojnica), jih mora v skladu z določbami 11. člena tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo iz 1. ali 2. poglavja Priloge E, ki potrjuje, da izvirajo iz odobrenega območja ali iz odobrene ribogojnice;
c) ob vnosu rib, iker in zaroda v neodobreno območje ali ribogojnico iz drugega neodobrenega območja ali ribogojnice, se uporablja zdravstveno spričevalo iz 5. poglavja Priloge E.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če Evropska komisija z odločbo, ki se objavi v Uradnem listu EU, predpiše drugačne pogoje.
8. člen
(trgovanje z živimi školjkami)
(1) Za trgovanje z živimi školjkami na teritoriju EU iz Priloge A morajo pošiljke izpolnjevati naslednje pogoje:
a) školjke, ki izvirajo iz odobrenega obalnega območja ali iz odobrenega gojišča v neodobrenem obalnem območju, mora ob ponovni naselitvi v odobreno gojišče v skladu z določbami 11. člena tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo iz 3. ali 4. poglavja Priloge E;
b) ob ponovni naselitvi školjk v gojišče, ki ni znotraj odobrenega obalnega območja, vendar izpolnjuje pogoje iz III. poglavja Priloge C (odobreno gojišče), mora školjke v skladu z določbami 11. člena tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo iz 3. ali 4. poglavja Priloge E, ki potrjuje, da izvirajo iz odobrenega obalnega območja ali iz gojišča, ki ima enak zdravstveni status kot namembno gojišče.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če Evropska komisija z odločbo, ki se objavi v Uradnem listu EU, predpiše drugačne pogoje.
9. člen
(trgovanje z akvakulturami in proizvodi za prehrano ljudi)
(1) Za trgovanje v odobrenem območju je treba ribe, namenjene za prehrano ljudi, ki izvirajo iz neodobrenega območja in so dovzetne za bolezni iz Seznama II Priloge A, ubiti in očistiti (eviscerirati), če Evropska komisija ne določi drugače.
(2) Žive školjke, dovzetne za bolezni iz Priloge A, je treba dostaviti za neposredno prehrano ljudi ali živilsko – predelovalnim obratom za konzerviranje. Prepovedana je ponovna naselitev školjk, razen če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da izvirajo iz odobrenega gojišča školjk v neodobrenem obalnem območju ali
– da se začasno naselijo v bazene za shranjevanje školjk ali v obrate za prečiščevanje školjk, ki so ustrezno opremljeni zlasti s sistemom za dezinfekcijo odpadnih vod in registrirani pri VURS oziroma v drugi državi članici pri pristojnemu organu za veterinarstvo.
10. člen
(programi za pridobitev statusov)
Če pripravi VURS program za uvedbo postopkov iz 5. in 6. člena tega pravilnika, ga predloži v odobritev Evropski komisiji in podrobno navede:
– geografsko območje in ribogojnico oziroma gojišče školjk,
– ukrepe za zagotavljanje pravilnega izvajanja programa,
– postopke, ki jih morajo upoštevati pooblaščeni laboratoriji, njihovo število in lokacije,
– razširjenost ene ali več bolezni s seznamov I in II Priloge A,
– predpisane ukrepe za zatiranje bolezni.
11. člen
(veterinarsko spričevalo)
(1) Uradni veterinar mora veterinarsko spričevalo izpolniti v 48 urah pred nakladanjem v kraju izvora pošiljke v slovenskem jeziku in uradnem jeziku, ki se uporablja v namembnem kraju. Veterinarsko spričevalo mora biti na enem samem listu papirja in izstavljeno za vsakega posameznega prejemnika blaga posebej.
(2) Veljavnost veterinarskega spričevala je deset dni.
(3) Vsaka pošiljka akvakultur in njihovih proizvodov mora biti jasno identificirana oziroma označena tako, da omogoča:
– sledljivost pošiljke do ribogojnice ali gojišča, od kjer izvira;
– preverjanje, ali se stanje živali ali proizvodov ujema s podatki v veterinarskem spričevalu.
(4) Podatki so namesto v veterinarskem spričevalu lahko navedeni neposredno na zabojniku (hidrobionu), na nalepkah, ki so pritrjene nanje, ali v spremnem dokumentu.
12. člen
(programi nadzora za bolezni iz seznama III)
Če pripravi VURS obvezni program nadzora ali odobri neobvezni program nadzora za eno od bolezni s seznama III Priloge A, ga predloži Evropski komisiji in pri tem navede zlasti:
– ime bolezni in ugotovljene primere v Republiki Sloveniji,
– utemeljitev programa ob upoštevanju pomembnosti bolezni in predvidene koristi glede na stroške programa,
– geografsko območje, v katerem se bo program izvajal,
– prihodnji status ribogojnic in gojišč ter standarde, ki jih morajo izpolnjevati ribogojnice in gojišča školjk, predpisana za vsako kategorijo akvakultur, vključno z diagnostičnimi postopki,
– pogoje za promet akvakultur z nižjim zdravstvenim statusom kot ga ima ribogojnica ali gojišče, ki je v programu;
– ukrepe, ki se uporabijo, če ribogojnica ali gojišče iz kakršnegakoli razloga izgubi status odobrene ribogojnice oziroma gojišča,
– postopke, po katerih se spremlja in nadzoruje izvajanje programa.
13. člen
(območja, prosta bolezni s seznama III Priloge A)
(1) Če Republika Slovenija uveljavlja, da na njenem ozemlju ali na delu ozemlja ni ene od bolezni iz seznama III Priloge A, predloži Evropski komisiji ustrezne utemeljitve in pri tem posebej navede:
– ime bolezni in njene predhodne primere v državi članici,
– rezultate preiskav, izvedenih v okviru obveznega nadzora bolezni, ki temeljijo na znanstveno strokovno uveljavljenih diagnostičnih metodah (seroloških, viroloških, mikrobioloških ali parazitoloških preiskavah, kjer je to primerno), kakor tudi na dejstvu, da je bolezen treba obvezno prijaviti,
– časovno obdobje, v katerem se izvaja program nadzora,
– postopke, s katerimi se preverja, da območje ostane prosto bolezni.
(2) Evropska komisija preuči utemeljitve iz prejšnjega odstavka, opredeli območja, za katera velja, da v njih ni obravnavane bolezni, vrste, ki so dovzetne za posamezno bolezen, in dodatne pogoje, ki se lahko zahtevajo za vnos živali in proizvodov akvakultur v ta območja.
(3) VURS obvesti Evropsko komisijo o vsaki spremembi podatkov, določenih v prvem odstavku tega člena, ki se nanašajo na bolezen. Glede na epizootiološko situacijo lahko Evropska komisija spremeni ali določi drugačne pogoje za trgovanje.
14. člen
(trgovanje z gojenimi akvakulturami, ki niso dovzetne za bolezni s seznama II)
(1) Če se vnašajo v odobreno območje gojene akvakulture, ki ne spadajo med vrste, dovzetne za bolezni s seznama II Priloge A, jih mora v skladu z 11. členom tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo, ki ga predpiše Evropska komisija in potrjuje, da prihajajo iz:
– območja z enakim zdravstvenim statusom;
– odobrene ribogojnice v neodobrenem območju;
– ribogojnice, ki se nahaja v neodobrenem območju, pod pogojem, da v ribogojnici ni rib, ki spadajo med vrste, ki so dovzetne za bolezni s seznama II Priloge A, in da ribogojnica oziroma gojišče nima stika z vodotokom, obalnimi vodami ali vodami rečnega ustja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Evropska komisija na zahtevo države članice določi drugačne oziroma dodatne zaščitne ukrepe.
(3) Če se gojene akvakulture, ki niso dovzetne za bolezni s seznama II Priloge A, vnašajo na neodobrenem območju v ribogojnico oziroma gojišče, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge C, jih mora v skladu z 11. členom tega pravilnika spremljati zdravstveno spričevalo, ki ga predpiše Evropska komisija in potrjuje, da prihajajo iz:
– odobrenega območja;
– iz ribogojnice oziroma gojišča z enakim zdravstvenim statusom;
– iz ribogojnice oziroma gojišča, ki je lahko v neodobrenem območju, pod pogojem, da ni prisotnih akvakultur, ki spadajo med vrste, ki so dovzetne za bolezni s seznama II priloge A, in da ribogojnica oziroma gojišče nima stika z vodotokom, obalnimi vodami ali vodami rečnega ustja.
15. člen
(trgovanje s prosto živečimi akvakulturami, ki niso dovzetne za bolezni s seznama II)
(1) Za trgovanje s prosto živečimi živimi akvakulturami, ki niso dovzetne za bolezni iz seznama II Priloge A, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
a) če se vnašajo v odobreno območje, morajo biti v skladu z določbami 11. člena tega pravilnika opremljeni z zdravstvenim spričevalom, ki ga predpiše Evropska komisija in potrjuje, da prihajajo iz območja z enakim zdravstvenim statusom;
b) če se vnašajo v odobreno ribogojnico oziroma v gojišče v neodobrenem območju, morajo biti v skladu z 11. členom tega pravilnika opremljeni z zdravstvenim spričevalom, ki ga predpiše Evropska komisija in potrjuje, da prihajajo iz odobrenega območja;
c) če se živali oziroma zarod lovijo na odprtem morju za vzrejo v odobrenih območjih oziroma v odobrenih ribogojnicah in gojiščih, se jih mora dati v karanteno pod nadzorom veterinarske inšpekcije, in sicer v ustrezne objekte oziroma lokacije, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše Evropska komisija.
(2) Zahteve iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo pri premiku iz neodobrenega v odobreno območje, če so praktične izkušnje oziroma znanstveni dokazi pokazali, da ne obstaja možnost prenosa bolezni, ker živali, ikre oziroma zarod ne pripadajo dovzetnim vrstam iz seznama II priloge A.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za okrasne tropske ribe, ki so stalno v akvarijih.
16. člen
(obveščanje, varnostni ukrepi in inšpekcijski nadzor)
(1) Obveščanje o pošiljkah z mesta odpreme v namembni kraj poteka za žive akvakulture, ikre in zarod preko elektronskega sistema ANIMO.
(2) Glede varnostnih ukrepov, inšpekcijskega nadzora in sodelovanja z Evropsko komisijo se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov živalskega izvora pri trgovanju na teritoriju EU in pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov na teritoriju EU (Direktivi 89/662/EGS in 90/425/EGS).
17. člen
(nadzor Evropske komisije)
Veterinarski strokovnjaki Evropske komisije lahko, kadar je to potrebno za enotno uporabo določb evropske zakonodaje, opravljajo skupaj z VURS inšpekcijske preglede na kraju samem.
III. UVOZ IZ TRETJIH DRŽAV NA TERITORIJ EU
18. člen
(izvor pošiljke)
(1) Akvakulture in njihovi proizvodi, ki se uvažajo, morajo izvirati iz tretjih držav ali njihovih območij, ki so na seznamu Evropske komisije.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka objavi Evropska komisija v Uradnem listu EU.
19. člen
(pogoji)
(1) Pogoje za uvoz akvakultur in njihovih proizvodov iz tretjih držav predpiše Evropska komisija.
(2) V skladu z odločitvijo Evropske komisije VURS:
– prepove ali omeji uvoz iz tretje države;
– prepove ali omeji uvoz določene vrste akvakulture na katerikoli stopnji razvoja;
– odredi dodatno obdelavo (npr. dezinfekcija iker);
– predpiše določeno vrsto uporabe akvakultur in proizvodov,
– odredi ukrepe po uvozu (npr. karantena ali dezinfekcija iker).
(3) Če pogoji niso predpisani, VURS dovoli uvoz pod pogoji, ki so predpisani za trgovanje z akvakulturami in njihovimi proizvodi na teritoriju EU.
20. člen
(splošni pogoji v zvezi z zdravstvenim spričevalom)
Akvakulture in proizvodi morajo biti opremljeni z zdravstvenim spričevalom, ki ga sestavijo pristojni veterinarski organi države izvoznice in izpolnjuje naslednje zahteve:
– da je izdan na dan nakladanja pošiljke, ki se pošilja v namembno državo članico;
– da spremlja pošiljko originalni izvod zdravstvenega spričevala;
– da potrjuje, da živali iz akvakultur in proizvodi izpolnjujejo zahteve za uvoz iz tretje države;
– da je njegova veljavnost deset dni;
– da je na enem listu papirja;
– da je izdan za enega prejemnika.
21. člen
(inšpekcijski pregledi in varnostni ukrepi)
Glede inšpekcijskih pregledov in varnostnih ukrepov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja veterinarske preglede živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav in pravilnika, ki ureja veterinarske preglede proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Direktivi 91/496/ES in 97/78/ES).
22. člen
(vzorčenje in diagnostične metode)
Vzorčenje in diagnostične metode za ugotavljanje in potrjevanje virusne hemoragične septikemije (VHS) in infekciozne hematopoetske nekroze (IHN) morajo biti v skladu z Odločbo 2001/183/ES.
23. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 323-01-134/2003
Ljubljana, dne 16. februarja 2004.
EVA 2002-2311-0273
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 91/67/ES in Odločbo 99/567/ES.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti