Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

791. Pravilnik o označevanju zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, stran 1950.

Na podlagi petega odstavka 17. člena in prvega odstavka 77. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen pravilnika)
V tem pravilniku je določen način označevanja živil živalskega izvora ter oblika in vsebina veterinarske oznake zdravstvene ustreznosti, s katero morajo biti označena živila živalskega izvora v prometu.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo za namen tega pravilnika naslednji pomen:
1. meso so vsi deli domačega goveda (vključno z vrstama Bubalus bubalis in Bison bison), prašičev, ovc, koz in enokopitarjev, ki so primerni za prehrano ljudi;
2. sveže meso je meso, vključno z vakuumsko embaliranim ali pakiranim v kontrolirani atmosferi, ki ni bilo obdelano drugače kot hlajeno z namenom konzerviranja;
3. embaliranje je zaščita svežega mesa z zavijanjem v osnovni ovoj ali ovitek oziroma spravljanje v posodo, ki je v neposrednem stiku s svežim mesom, kot tudi sam takšen osnovni ovoj ali ovitek oziroma posoda;
4. pakiranje je dajanje embaliranega svežega mesa v drugo posodo ali drugo embalažo in takšna posoda oziroma embalaža;
5. trup je celo telo zaklane živali po izkrvavitvi, evisceraciji in odstranitvi okončin v karpalnem in tarzalnem sklepu, odstranitvi glave, repa in vimena ter po odiranju kože pri govedu, ovcah, kozah in kopitarjih. Vendar pa pri prašičih odstranitev okončin v karpalnem in tarzalnem sklepu in odstranitev glave ni obvezna, če je meso namenjeno za predelavo v mesne izdelke;
6. klavnični proizvodi so sveže meso razen trupa iz prejšnje točke, tudi če ostane naravno povezano s trupom;
7. mleto meso je meso, ki je bilo sesekljano na koščke ali zmleto v mesoreznici;
8. polpripravljene mesne jedi so meso parkljarjev, perutnine, uplenjene divjadi in gojene divjadi, ki so mu dodana druga živila, začimbe ali dodatki (aditivi), ali ki je bilo obdelano s postopkom, ki ne spreminja notranje celične zgradbe mesa, zaradi česar bi značilnosti svežega mesa izginile;
9. številka veterinarske odobritve obrata je številka, ki jo Veterinarska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) dodeli živilskemu obratu v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo. Če je pred številko črka za razpoznavo vrste obrata (npr. M-67, H-67 ali 8-67), se za številko odobritve šteje cela kombinacija;
10. SI je kratica imena Slovenije, ki je v skladu s standardom ISO 3166.
II. OZNAČEVANJE
3. člen
(označevanje svežega mesa)
(1) Označevanje zdravstvene ustreznosti svežega mesa (XI. Poglavje priloge I direktive Sveta 64/433/EGS) se izvaja pod nadzorom in odgovornostjo uradnega veterinarja, ki mora hraniti in zagotoviti pravilno ravnanje z:
(a) instrumenti za nameščanje oznak zdravstvene ustreznosti na meso, ki jih lahko preda pomočnikom le ob začetku nameščanja oznak in samo za toliko časa, kot je za to označitev potrebno;
(b) etiketami in ovojnim materialom, če so označeni tako, kot je predvideno v tem poglavju. Etikete in ovojni material se pomočnikom izroči takrat, ko se jih uporablja, in takšnem številu, kot je za to potrebno.
(2) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora:
(a) biti ovalne oblike, široka najmanj 6,5 cm in visoka 4,5 cm ter vsebovati naslednje jasno čitljive podatke:
– v zgornjem delu kratico imena države SI z velikimi tiskanimi črkami, ki ji sledi številka veterinarske odobritve obrata;
– v spodnjem delu kratico EGS; ali
(b) biti ovalne oblike, široka najmanj 6,5 cm in visoka 4,5 cm ter vsebovati naslednje jasno čitljive podatke:
– v zgornjem delu ime države SLOVENIJA z velikimi tiskanimi črkami;
– v sredini številko veterinarske odobritve obrata;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico EGS.
Črke morajo biti visoke najmanj 0,8 cm, številke pa najmanj 1 cm. Oznaka zdravstvene ustreznosti lahko poleg tega vsebuje številko pečata uradnega veterinarja, ki je opravil pregled mesa.
(3) Trupe je treba žigosati s črnilom ali z vročim žigom v skladu s prejšnjim odstavkom in sicer:
– na trupih z maso več kot 65 kilogramov je treba označiti vsako polovico vsaj na zunanji strani stegen, ledjih, hrbtu, prsih in plečih;
– druge trupe je treba označiti na vsaj štirih mestih, in sicer na plečih ter na zunanji strani stegen.
(4) Jetra goved, prašičev in kopitarjev je treba žigosati z vročim žigom v skladu z drugim odstavkom tega člena. Vse ostale klavnične proizvode je treba žigosati s črnilom ali vročim žigom v skladu z drugim odstavkom tega člena, razen če so embalirani ali pakirani in označeni v skladu s sedmim in osmim odstavkom tega člena.
(5) Kose, pridobljene v obratih za razkosavanje mesa iz uradno označenih trupov, je treba žigosati s črnilom ali vročim žigom v skladu z drugim odstavkom tega člena, razen če so embalirani ali pakirani, rebra pa je treba označiti tako, da je mogoče identificirati izvorno klavnico.
(6) Pakete je treba vedno označiti v skladu s sedmim odstavkom tega člena.
(7) Pakirano razkosano meso in pakirani klavnični proizvodi iz četrtega in petega odstavka tega člena, vključno z narezanimi jetri govedi, morajo imeti oznako zdravstvene ustreznosti v skladu z drugim odstavkom tega člena. Oznaka mora namesto številke veterinarske odobritve klavnice vsebovati številko veterinarske odobritve obrata za razkosavanje mesa. Oznako je treba natisniti na etiketo, pritrjeno na paket, ali natisniti na paket tako, da se ob odprtju paketa uniči, etiketa mora vsebovati tudi serijsko številko. Kadar embalaža izpolnjuje enake pogoje zaščite kot material za pakiranje, ni potrebno dodatno pakiranje, če material za embaliranje in pakiranje izpolnjuje naslednje pogoje:
– ne sme spreminjati organoleptičnih lastnosti živila;
– ne sme biti sposoben prenašati na meso snovi, škodljivih zdravju ljudi;
– biti mora dovolj trden, da zagotavlja učinkovito zaščito živil med prevozom in pri nadaljnjem ravnanju z njimi. V tem primeru se etiketa pritrdi na embalažo. Pri klavničnih proizvodih, ki se pakirajo v klavnici, mora oznaka zdravstvene ustreznosti vsebovati številko veterinarske odobritve klavnice.
(8) Če se sveže meso embalira v običajnih trgovskih količinah, namenjenih neposredni prodaji porabnikom, je treba, poleg zahtev iz prejšnjega odstavka, oznako zdravstvene ustreznosti iz točke (a) drugega odstavka tega člena natisniti tudi na embalažo ali na etiketo, ki je pritrjena na embalažo. Oznaka mora vsebovati številko veterinarske odobritve obrata za razkosavanje mesa. Za oznako iz tega odstavka ne veljajo zahteve glede velikosti oznake iz drugega odstavka tega člena. Pri klavničnih proizvodih, ki se embalirajo v klavnici, mora oznaka zdravstvene ustreznosti vsebovati številko veterinarske odobritve klavnice.
(9) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(označevanje mesa perutnine)
(1) Označevanje zdravstvene ustreznosti mesa perutnine (XII. Poglavje priloge I direktive Sveta 71/118/EGS) mora potekati pod nadzorom uradnega veterinarja. V ta namen uradni veterinar nadzira:
(a) označevanje zdravstvene ustreznosti mesa;
(b) etikete in material za embaliranje, če je označen v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(2) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora vsebovati:
(a) za meso, embalirano v posamezne enote ali v majhne pakete:
– v zgornjem delu kratico imena države SI z velikimi tiskanimi črkami;
– v sredini številko veterinarske odobritve obrata ali, če je ustrezno, obrata za razkosavanje ali obrata za preembaliranje;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico EGS.
Črke in številke morajo biti visoke 0,2 cm;
(b) za velika pakiranja ovalno oznako, široko vsaj 6,5 cm in visoko vsaj 4,5 cm, ki vsebuje podatke iz prejšnje točke. Črke morajo biti visoke vsaj 0,8 cm in številke vsaj 1 cm. Oznaka zdravstvene ustreznosti lahko poleg tega vsebuje številko pečata veterinarja, ki je opravil veterinarski pregled mesa.
Material, uporabljen za označevanje, mora izpolnjevati vse higienske zahteve, podatki iz točke (a) tega odstavka morajo biti popolnoma čitljivi.
(3) (a) Oznako zdravstvene ustreznosti iz točke (a) prejšnjega odstavka je treba namestiti:
– na ali vidno pod ovojem ali drugo embalažo posamezno pakiranih trupov;
– na skupno embalirane trupe z žigom ali etiketo, ki se lahko uporabi samo enkrat;
– na ali vidno pod ovojem ali drugo embalažo delov trupov ali klavničnih proizvodov, pakiranih v majhnih količinah.
(b) Oznako zdravstvene ustreznosti iz točke (b) prejšnjega odstavka je treba namestiti na velika pakiranja, ki vsebujejo trupe, dele trupov ali klavnične proizvode, označene v skladu s prejšnjo točko.
(c) Če se oznaka zdravstvene ustreznosti nahaja na embalaži ali pakiranju:
– mora biti nameščena tako, da se ob odpiranju ovoja ali embalaže uniči; ali
– mora biti ovoj oziroma embalaža zaprta tako, da je po odpiranju ni mogoče ponovno uporabiti.
(4) Označevanje zdravstvene ustreznosti trupov, delov trupov ali klavničnih proizvodov iz točke (a) prejšnjega odstavka ni potrebno v naslednjih primerih:
1. za pošiljke trupov, vključno s tistimi, ki imajo odstranjene dele, ki so bili pri pregledu ocenjeni kot neustrezni za prehrano ljudi zaradi vidnih lokaliziranih poškodb ali kontaminacije, kar pa ni vplivalo na zdravstveno ustreznost preostalega mesa, ki se odpremijo iz odobrene klavnice v odobren obrat za razkosavanje mesa, kjer bodo razkosani, v skladu z naslednjimi pogoji:
(a) velika pakiranja, ki vsebujejo sveže perutninsko meso, morajo na zunanji površini imeti oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s tretjo alineo točke (a) prejšnjega odstavka in točko (c) prejšnjega odstavka;
(b) pošiljatelj mora hraniti evidenco o količini, vrsti in namembnosti pošiljk, odpremljenih v skladu s tem pravilnikom;
(c) sprejemni obrat za razkosavanje mesa mora hraniti evidenco o količini, vrsti in poreklu pošiljk, prejetih v skladu s tem pravilnikom;
(d) da se oznaka zdravstvene ustreznosti na velikih pakiranjih uniči, ko se pakiranje odpre v v obratu za razkosavanje mesa pod nadzorom uradnega veterinarja;
(e) namembnost in nameravana uporaba pošiljke mora biti jasno označena na zunanji površini velikega pakiranja v skladu s to točko;
2. za pošiljke trupov, vključno s tistimi z odstranjenimi deli v skladu s prejšnjo točko, ter delov trupov in naslednjih klavničnih proizvodov: src, jeter in želodčkov, ki se odpremijo iz odobrene klavnice, obrata za razkosavanje mesa ali za preembaliranje v obrat za proizvodnjo mesnih izdelkov in obdelavo, v skladu z naslednjimi pogoji:
(a) velika pakiranja, ki vsebujejo sveže perutninsko meso, morajo na zunanji površini imeti oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s tretjo alineo točke (a) in točko (c) prejšnjega odstavka;
(b) pošiljatelj mora hraniti evidenco o količini, vrsti in namembnosti pošiljk, odpremljenih v skladu s tem pravilnikom;
(c) sprejemni obrat za proizvodnjo mesnih izdelkov mora hraniti evidenco o količini, vrsti in poreklu pošiljk, prejetih v skladu s tem pravilnikom;
(d) če je sveže perutninsko meso namenjeno za uporabo v mesnih izdelkih za promet med državami članicami EU, se mora oznaka zdravstvene ustreznosti na velikih pakiranjih uničiti, ko se veliko pakiranje odpre v obratu pod nadzorom pristojnega organa;
(e) namembnost in nameravana uporaba pošiljke mora biti jasno označena na zunanji površini velikega pakiranja v skladu s to točko;
3. za pošiljke trupov, vključno s tistimi, ki imajo odstranjene dele v skladu s 1. točko tega odstavka, ki se odpremijo iz odobrene klavnice, obrata za preembaliranje ali razkosavanje mesa v restavracije, obrate družbene prehrane in ustanove za neposredno dobavo končnim uporabnikom po toplotni obdelavi v skladu z naslednjimi pogoji:
(a) pakiranja, ki vsebujejo sveže perutninsko meso, morajo na zunanji površini imeti oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s tretjo alineo točke (a) in točko (c) prejšnjega odstavka;
(b) pošiljatelj mora hraniti evidenco o količini, vrsti in namembnosti pošiljk, odpremljenih v skladu s tem pravilnikom;
(c) sprejemno prodajno mesto mora hraniti evidenco o količini, vrsti in poreklu pošiljk, prejetih v skladu s tem pravilnikom;
(d) prodajna mesta morajo biti pod nadzorom pristojnega organa v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno ustreznost živil, ki mora imeti dostop do njihove evidence;
(e) namembnost in nameravana uporaba pošiljke mora biti jasno označena na zunanji površini velikega pakiranja v skladu s to točko.
(5) Vzorci oznak iz tega člena so prikazani v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(označevanje mesnih izdelkov)
(1) Oznaka zdravstvene ustreznosti mesnih izdelkov (VI. Poglavje priloge B direktive Sveta 77/99/EGS) mora biti nameščena na dobro vidnem mestu med proizvodnjo ali takoj po proizvodnji v obratu ali obratu za embaliranje. Oznaka mora biti čitljiva, neizbrisna in izpisana z lahko čitljivimi črkami. Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti na izdelku ali embalaži, če je mesni izdelek embaliran posamezno, ali na etiketi, pritrjeni na embalažo v skladu s točko (b) četrtega odstavka tega člena. Če je mesni izdelek embaliran in pakiran posamezno, zadošča oznaka zdravstvene ustreznosti na pakiranju.
(2) Če so mesni izdelki, označeni v skladu s prejšnjim odstavkom, naknadno zapakirani, mora biti oznaka zdravstvene ustreznosti tudi na pakiranju.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena označevanje zdravstvene ustreznosti mesnih izdelkov v pošiljkah na paletah, ki so namenjene za nadaljnjo predelavo ali embaliranje v odobrenem obratu, ni potrebno, če:
– pošiljka nosi oznako zdravstvene ustreznosti v skladu s točko (a) četrtega odstavka tega člena na zunanji površini;
– sprejemni obrat hrani ločeno evidenco o količini, vrsti in izvoru pošiljk mesnih izdelkov, prejetih v skladu s tem odstavkom;
– sta namembni kraj in nameravana uporaba mesnih izdelkov jasno navedena na zunanji površini zunanjega pakiranja, razen če je ta prozorna.
Kadar je pošiljka embaliranih izdelkov zapakirana v prozorno pakiranje, oznaka zdravstvene ustreznosti na pakiranju ni potrebna, če se oznaka zdravstvene ustreznosti na embaliranih izdelkih jasno vidi skozi pakiranje.
(4) (a) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti ovalna in vsebovati naslednje podatke:
1. – zgoraj: kratico imena države SI z velikimi tiskanimi črkami, ki jim sledi številka veterinarske odobritve obrata ali obrata za preembaliranje, in po potrebi kodno številko, ki navaja vrsto izdelka, za katerega je obrat odobren;
– spodaj: z velikimi črkami kratico EGS; ali
2. – zgoraj: ime države SLOVENIJA z velikimi tiskanimi črkami;
– v sredini: številko odobritve obrata ali obrata za preembaliranje, ki jo po potrebi spremlja kodna številka, ki navaja vrsto izdelka, za katerega je obrat odobren;
– spodaj: z velikimi črkami kratico EGS;
(b) oznaka zdravstvene ustreznosti je lahko na izdelku, embalaži ali pakiranju, odtisnjena s pečatom ali žigom, natisnjena ali pritrjena na etiketo. Če je oznaka pritrjena na pakiranje, se mora ob odpiranju paketa uničiti. Neuničenje oznake se lahko dopusti samo, če se paket z odpiranjem uniči. V primeru izdelkov v hermetično zaprtih posodah (ali drugi embalaži) mora oznaka biti neizbrisno odtisnjena bodisi na pokrov bodisi na pločevinko;
(c) oznaka zdravstvene ustreznosti je lahko tudi na neodstranljivi ploščici iz odpornega materiala, ki izpolnjuje vse higienske zahteve in navaja podatke iz točke (a) tega odstavka.
(5) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
(označevanje jajčnih izdelkov)
(1) Brez vpliva na določbe direktive 79/112/EGS mora imeti vsaka pošiljka jajčnih izdelkov, ki zapusti proizvodni obrat, etiketo (XI. Poglavje priloge direktive Sveta 89/437/EGS), na kateri so naslednji podatki:
1. – v zgornjem delu kratico imena države SI z velikimi tiskanimi črkami, ki jim sledi veterinarska številka odobritve proizvodnega obrata;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico EGS; ali
2. – v zgornjem delu ime države SLOVENIJA z velikimi tiskanimi črkami;
– v sredini veterinarska številka odobritve proizvodnega obrata;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico EGS;
3. temperatura, pri kateri je treba hraniti jajčne izdelke, in rok, do katerega je mogoče tako zagotoviti njihovo hranjenje.
Etiketa mora biti čitljiva, neizbrisna in izpisana z lahko čitljivimi črkami in številkami.
(2) Prevozna dokumentacija mora vsebovati zlasti:
(a) naravo izdelkov z navedbo vrste izvora;
(b) številke serije ali šarže;
(c) namembni kraj in ime in naslov prvega naslovnika.
(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena morajo biti podani v uradnem jeziku ali jezikih namembne države.
(4) Oznaka iz prvega odstavka tega člena je praviloma ovalne oblike, kot je prikazano v Prilogi 3.
7. člen
(identifikacijske oznake za ribe in proizvode iz rib in drugih vodnih organizmov)
(1) Ne glede na določbe direktive 79/112/EGS mora biti za namen inšpekcijskega nadzora, skladno z določbami omogočeno sledenje obrata, ki je odposlal pošiljko ribiških proizvodov (VII. Poglavje Priloge Direktive Sveta 91/493/EGS), na etiketi (deklaraciji) ali na spremnih dokumentih. V ta namen morajo biti na pakiranjih (embalaži) ali v primeru, da proizvodi niso pakirani, na spremnih dokumentih naslednji podatki:
– ime države, ki je lahko izpisano v celoti SLOVENIJA ali okrajšava SI z velikimi črkami;
– veterinarska številka odobritve obrata ali ladje tovarne, v primeru trgovanja iz ladje – zamrzovalnika identifikacijsko številko ladje, v primeru ločene registrirane dražbe v skladu s predpisi, ki urejajo morsko ribištvo, ali tržnice za prodajo na debelo, registrsko številko dražbe ali tržnice za prodajo na debelo;
– okrajšava: ES.
Vse črke in številke morajo biti popolnoma čitljive in združene skupaj na pakiranju (embalaži) na mestu, ki je vidno od zunaj, tako da pakiranja ni treba odpreti.
(2) Identifikacijska oznaka je lahko tudi ovalne oblike, v kateri so podatki iz prejšnjega odstavka.
(3) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(označevanje mesa kuncev in gojene divjadi)
(1) Označevanje zdravstvene ustreznosti mesa kuncev in gojene divjadi (III. Poglavje Priloge I Direktive Sveta 91/495/EGS) se izvaja pod nadzorom uradnega veterinarja, ki v ta namen poseduje in hrani:
(a) instrumente za nameščanje oznak zdravstvene ustreznosti na meso, ki jih preda pomočnikom le ob dejanskem nameščanju oznak in za toliko časa, kot je potrebno za to označitev;
(b) etikete in ovoje, ki so že opremljeni z eno od oznak ali žigov iz drugega odstavka tega člena. Takšne etikete, ovoje in žige se v potrebnem številu izroči pomočnikom takrat, ko jih je treba uporabiti.
(2) 1. Oznaka zdravstvene ustreznost vsebuje:
(a) – v zgornjem delu: z velikimi črkami okrajšavo imena države SI;
– v sredini številko veterinarske odobritve klavnice ali če je to ustrezno, obrata za razkosavanje mesa;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico EGS.
Številke in črke morajo biti visoke 0,2 cm; ali
(b) ovalno oznako s podatki iz prejšnje točke, z višino črk 0,8 cm in višino številk 1,1 cm;
2. material, ki se uporablja za oznake, mora izpolnjevati vse higienske zahteve iz sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika, podatki iz prejšnje točke na oznaki pa morajo biti popolnoma čitljivi;
3. (a) oznako zdravstvene ustreznosti iz točke 1(a) tega odstavka je treba namestiti:
– na nepakiranih trupih z žigom, ki vsebuje podatke iz točke 1(a) tega odstavka;
– na ali na viden način pod ovojem ali drugo embalažo pakiranih trupov;
– na ali na viden način pod ovojem ali drugo embalažo delov trupov ali klavničnih proizvodov, pakiranih v majhnih količinah;
(b) oznako zdravstvene ustreznosti iz točke 1(b) tega odstavka se namesti na velike pakete;
4. pri označevanju zdravstvene ustreznosti na embalaži ali paketu v skladu s prejšnjo točko tega odstavka:
– mora biti oznaka zdravstvene ustreznosti nameščena tako, da se ob odpiranju embalaže ali paketa uniči; ali
– mora biti embalaža ali paket zaprt tako, da ga po odprtju ni mogoče ponovno uporabiti.
(3) Vzorca oznake iz tega člena sta prikazana v Prilogi 2.
9. člen
(označevanje mesa uplenjene divjadi)
(1) Za označevanje zdravstvene ustreznosti mesa uplenjene divjadi je odgovoren uradni veterinar, ki mora imeti na voljo:
(a) instrumente za nameščanje oznak zdravstvene ustreznosti na meso, ki jih preda pomočnikom le ob dejanskem nameščanju oznak in za toliko časa, kot je za to označitev potrebno;
(b) etikete in ovitke, če so na njih že nameščeni žigi iz drugega odstavka tega člena. Uradni veterinar izroči pomočnikom potrebno število takih etiket, ovojev in pečatov takrat, ko jih je treba uporabiti.
(2) (a) Oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti:
1. peterokotna oznaka s čitljivimi črkami, ki vsebuje naslednje podatke:
– na zgornjem delu celo ime države SLOVENIJA ali kratico SI;
– v sredini številko veterinarske odobritve obrata za obdelavo uplenjene divjadi ali, kjer je to primerno, obrata za razkosavanje mesa;
– v spodnjem delu z velikimi črkami kratico EGS.
Velikost črk in številk mora za označevanje velike divjadi ustrezati pogojem iz 3. člena tega pravilnika, za označevanje male divjadi pa iz 8. člena tega pravilnika;
2. peterokoten žig, ki je dovolj velik, da vsebuje podatke iz točke (a)1 tega odstavka;
(b) material, uporabljen za označevanje, mora izpolnjevati vse higienske zahteve iz sedmega odstavka 3. člena tega pravilnika, podatki iz točke (a) tega odstavka pa morajo biti popolnoma čitljivi;
(c) 1. oznako zdravstvene ustreznosti iz točke (a) tega odstavka je treba namestiti:
– na izpostavljene trupe z žigom, ki vsebuje podatke iz točke (a) tega odstavka;
– na ali vidno pod ovojem ali drugo embalažo pakiranih trupov;
– na ali vidno pod ovojem ali drugo embalažo delov trupov ali drobovine, pakiranih v majhnih količinah;
2. oznaka zdravstvene ustreznosti iz točke (a)2 tega odstavka mora biti nameščena na velika pakiranja.
(3) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
(označevanje mleka in mlečnih izdelkov)
(1) Mleko in mlečni izdelki morajo nositi oznako zdravstvene ustreznosti (IV. Poglavje Priloge C Direktive Sveta 92/46/EGS) na zlahka vidnem mestu. Označevanje je treba izvesti med ali takoj po proizvodnji oziroma v obratu. Oznaka mora biti čitljiva, neizbrisna in njeni znaki zlahka razločljivi. Oznako zdravstvene ustreznosti je mogoče uporabiti na izdelku ali ovoju, če je izdelek posamezno zavit, ali na etiketi, pritrjeni na njegov ovoj. Kadar so posamezni izdelki posamezno zaviti in potem pakirani skupaj ali kadar se končnemu potrošniku dobavljajo majhni, posamezno zaviti obroki, zadostuje, da se oznako zdravstvene ustreznosti uporabi za skupno pakiranje.
(2) Kjer so izdelki, označeni v skladu s prejšnjim odstavkom, naknadno dani v pakiranje, mora biti oznaka zdravstvene ustreznosti tudi na pakiranju.
(3) (a) oznaka zdravstvene ustreznosti mora biti ovalne oblike, v kateri so naslednji podatki:
1. – zgoraj: kratica imena države SI z velikimi črkami, ki jim sledi številka veterinarske odobritve obrata;
– spodaj: z velikimi črkami kratica EGS; ali
2. – zgoraj: celo ime države SLOVENIJA z velikimi črkami;
– v sredini: številka veterinarske odobritve obrata;
– spodaj: z velikimi črkami kratica EGS; ali
3. – zgoraj: ime ali kratica države SLOVENIJA ali SI z velikimi črkami,;
– v sredini: navedba, kje je prikazana številka veterinarske odobritve obrata;
– spodaj: z velikimi črkami kratica EGS;
(b) pri steklenicah, pakiranjih in posodah iz direktive Sveta 79/112/EGS lahko oznaka zdravstvene ustreznosti navaja samo začetnice države dobaviteljice in številko odobritve obrata.
(4) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 3.
11. člen
(označevanje drugih proizvodov – polži, žabji kraki, želatina za prehrano ljudi)
(1) Pakiranja in embalaža, v kateri so polži, morajo biti označena z identifikacijsko oznako (točka 8 Poglavja 3.I.B Priloge II Direktive Sveta 92/118/EGS), ki vsebuje z velikimi črkami ime države SLOVENIJA ali okrajšavo SI, tej pa sledi veterinarska številka odobritve obrata in kratica ES.
(2) Pakiranja in posode, v katerih so žabji kraki, morajo biti označeni z identifikacijsko oznako (točka 8 Poglavja 3.II.B Priloge II Direktive Sveta 92/118/EGS), ki vsebuje z velikimi črkami ime države SLOVENIJA ali okrajšavo SI, tej pa sledi veterinarska številka odobritve obrata in kratica ES.
(3) Embalaža in pakiranja, v katerih je želatina, morajo biti označena z identifikacijsko oznako (točka 2 Dela VI Poglavja 4 Priloge II Direktive Sveta 92/118/EGS), ki vsebuje z velikimi črkami ime države SLOVENIJA ali okrajšavo SI, tej pa sledi veterinarska številka odobritve obrata in kratica ES in napis "želatina za prehrano ljudi".
(4) Embalaža in pakiranja, v katerih je kolagen morajo biti označena (drugi odstavek, VII. dela, odseka B, 4. Poglavja, Priloge II Direktive Sveta 92/118/EGS) kot je določeno v prejšnjem odstavku. Na embalaži mora biti namesto "želatina za prehrano ljudi" napis: "Kolagen ustrezen za prehrano ljudi".
(5) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 4.
12. člen
(oznaka zdravstvene ustreznosti za mleto meso in polpripravljene mesne jedi)
(1) Mleto meso in polpripravljene mesne jedi morajo imeti na ovitku ali pakiranju oznako zdravstvene ustreznosti (VI. Poglavje Priloge I Direktive Sveta 94/65/EGS), ki mora ustrezati:
(a) za mleto meso drugemu odstavku 3. člena tega pravilnika;
(b) za polpripravljene mesne jedi:
1. iz svežega mesa klavnih živali ali mesa gojene divjadi drugemu odstavku 3. člena tega pravilnika;
2. iz perutninskega mesa ali mesa male pernate ali kožuhaste gojene divjadi drugemu odstavku 4. člena tega pravilnika;
3. iz mesa uplenjene divjadi drugemu odstavku 9. člena tega pravilnika.
(3) Če se mleto meso ali polpripravljene mesne jedi proizvajajo v samostojni proizvodni enoti, mora oznaka zdravstvene ustreznosti vsebovati kontrolno številko odobritve.
(4) Za namene inšpekcijskega nadzora morajo biti na pakiranju izdelkov iz mletega mesa na vidnem mestu in čitljivo navedeni naslednji podatki, če to ni razvidno iz opisa blaga ali seznama sestavin: vrsta živali, od katere meso izvira, in v primeru mešanice, delež vsake vrste mesa, ter na pakiranjih, ki niso namenjena za končnega porabnika, datum priprave.
(5) V primeru mletega mesa in polpripravljenih mesnih jedi, izdelanih iz mletega mesa, razen svežih klobas in mesa za klobase, ki imajo oznako zdravstvene ustreznosti iz tega člena, mora biti na etiketi navedeno tudi naslednje besedilo:
– "odstotek maščob manjši od.......",
– "razmerje kolagen: mesne beljakovine manjše od........".
(6) Vzorec oznake iz tega člena je prikazan v Prilogi 1.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 28. člen pravilnika o pogojih za zbiranje uplenjene divjadi, veterinarskem pregledu, proizvodnji mesa in oddaji mesa uplenjene divjadi v promet (Uradni list RS, št. 81/02).
14. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe glede označevanja zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora in oblike ter vsebine veterinarske oznake:
– pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora (Uradni list RS, št. 100/99, 38/00 in 71/00), razen določb o označevanju mesa kopitarjev in določb o dovoljenih barvah za označevanje živil;
– pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju (Uradni list RS, št. 94/99, 107/99 in 35/00), razen določb 11. člena, ki se uporabljajo do 30. aprila 2004.
15. člen
(prehodno obdobje)
(1) Direktive EU, na katere se sklicuje ta pravilnik, so do objave v Uradnem listu EU v slovenskem jeziku, v pisni ali elektronski obliki na vpogled pri VURS v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik.
(2) Živila morajo biti označena v skladu s tem pravilnikom od 1. maja 2004 dalje.
16. člen
(veljavnost predpisa)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-66/2004
Ljubljana, dne 20. februarja 2004.
EVA 2004-2311-0142
mag Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema: XI. poglavje priloge I direktive Sveta 64/433/EGS; XII. poglavje priloge I direktive Sveta 71/118/EGS; VI. Poglavje priloge B direktive Sveta 77/99/EGS; XI. Poglavje priloge direktive Sveta št. 89/437/EGS; VII. Poglavje Priloge Direktive Sveta 91/493/EGS; III. Poglavje Priloge I Direktive Sveta 91/495/EGS; IV. Poglavje Priloge C Direktive Sveta 92/46/EGS; določbe točke 8 Poglavja 3.I.B Priloge II, točke 8 Poglavja 3.II.B Priloge II, ter točke 2 Dela VI Poglavja 4 Priloge II Direktive Sveta 92/118/EGS; VI. Poglavje Priloge I Direktive Sveta 94/65/EGS.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti