Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

802. Razlaga in priporočilo kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva, stran 2016.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva je na podlagi 18. člena te pogodbe (Uradni list RS, št. 6/00) ter 10., 12. in 13. člena poslovnika o delu komisije za razlago kolektivne pogodbe na 2. seji, dne 23. 10. 2003 ter na naslednjih sejah, dne 12. 11. 2003, 19. 11. 2003, 24. 11. 2003, 5. 12. 2003, 18. 12. 2003 in 8. 1. 2004 sprejela
R A Z L A G O I N P R I P O R O Č I L O K O L E K T I V N E P O G O D B E
med delavci in družbami drobnega gospodarstva
v zvezi z uveljavitvijo zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
I
Komisija za razlago kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva je sprejela razlago, katera izmed določil veljavne kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva se uporabljajo od uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih in katerih določil ni več moč uporabljati:
A) OBLIGACIJSKI DEL
STRANKI KOLEKTIVNE POGODBE
1. člen – se uporablja v celoti
VELJAVNOST KOLEKTIVNE POGODBE
2. in 3. člen – se uporabljata v celoti
 
ČASOVNA VELJAVNOST
3. člen – se uporablja v celoti
 
SPREMEMBE OZIROMA DOPOLNITVE KOLEKTIVNE POGODBE
5. do 7. člen – se uporabljajo v celoti
 
SKLENITEV NOVE KOLEKTIVNE POGODBE
8. do 9. člen – se uporabljata v celoti
 
ODPOVED KOLEKTIVNE POGODBE
10. do 11. člen – se uporabljata v celoti
 
REŠEVANJE KOLEKTIVNIH SPOROV
12. do 14. člen – se uporabljajo v celoti
 
ARBITRAŽNI POSTOPEK
15. do 16. člen – se uporabljata v celoti
 
KOMISIJA ZA RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE
17. do 19. člen – se uporabljajo v celoti
 
B) NORMATIVNI DEL
I. DELOVNOPRAVNI DEL
POMEN IZRAZOV V TEJ KOLEKTIVNI POGODBI
20. člen –se uporablja v celoti
 
RAZVRSTITEV DEL
21. in 22. člen –se uporabljata v celoti
 
OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA IN IZBIRA KANDIDATA
23. in 24. člen – se uporabljata v celoti
25. člen – se ne uporablja
26. člen – se uporablja v celoti
 
POGODBA O ZAPOSLITVI
27. člen – prvi in drugi odstavek se uporabljata v celoti, tretji odstavek se uporablja, upoštevajoč sedmi odstavek 26. člena ZDR
 
NASTANEK DELOVNEGA RAZMERJA
28. člen – se ne uporablja
 
SPREMEMBA POGODBE O ZAPOSLITVI
29. člen – se ne uporablja
 
KONKURENČNA PREPOVED
30. člen – prvi in šesti odstavek se uporabljata v celoti, četrti odstavek se uporablja z dostavkom, da se zaradi te kršitve pogodbenih in drugih obveznosti delavcev lahko redno odpove pogodba iz krivdnega razloga po 88. členu ZDR, drugi, tretji in peti odstavek se ne uporabljajo
31. člen – se uporablja, s tem, da se besedilo: »konkurenčna prepoved« nadomesti z besedilom »prepoved konkurence med trajanjem in po prenehanju delovnega razmerja«
 
DELOVNO RAZMERJE ZA DOLOČEN ČAS
32. člen – se uporablja, razen prve alinee drugega odstavka, ki se ne uporablja
 
PREHODNI PREIZKUS DELAVČEVE USPOSOBLJENOSTI
33. člen – se uporablja v celoti
 
POSKUSNO DELO
34. člen – prvi, drugi in tretji odstavek se uporabljajo v celoti, četrti, peti in šesti odstavek se ne uporabljajo
35. člen – se uporablja v celoti
 
PRIPRAVNIŠTVO
36. člen – prvi, drugi in tretji odstavek se uporabljajo v celoti, četri in peti odstavek se ne uporabljata
 
RAZPOREJANJE DELAVCEV NA ENAKO ZAHTEVNO DELO
37. člen – se ne uporablja
 
RAZPOREDITEV DELAVCA V IZJEMNIH PRIMERIH
38. člen – se uporablja, upoštevajoč 171. člen ZDR
 
RAZPOREJANJE DELAVCA IZ KRAJA V KRAJ
39. člen – se uporablja v celoti, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pojem razporejanje pa se uporablja v smislu napotitve na delo v drug kraj
 
RAZPOREDITEV K DRUGEMU DELODAJALCU
40. in 41. člen – se ne uporabljata
 
RAZPOREJANJE DELAVCA INVALIDA IN DELAVCA Z ZMANJŠANO DELOVNO ZMOŽNOSTJO
42. člen – se ne uporablja
 
DELO NA DOMU
43. člen – se uporablja v celoti s tem, da se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve, upoštevajoč določbe 67. in 71. člena ZDR
 
DOLOČANJE PRESEŽNIH DELAVCEV
44. člen – se uporablja v celoti s tem, da se v prvem odstavku izpusti besedi »začasno, ali«, določila drugega odstavka pa se uporabljajo, pri čemer se v isto kategorijo razvrščajo delavci, ki delajo na delovnih mestih, ki so medsebojno zamenljivi
 
KRITERIJI ZA IZBIRO DELAVCEV, KATERIH DELO JE POSTALO NEPOTREBNO
45. do 50. člen – se uporabljajo v celoti s tem, da se nanašajo na odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnega razloga
 
POMIRJANJE V POSTOPKU UGOTAVLJANJA PRESEŽNIH DELAVCEV
51. člen – se ne uporablja
 
DELOVNI ČAS
52. člen – prvi, drugi in četrti odstavek se uporabljajo v celoti; tretji odstavek se ne uporablja
 
ODREDITEV DELA PREKO POLNEGA DELOVNEGA ČASA
53. člen – se uporablja v celoti
 
DELOVNI ČAS KRAJŠI OD POLNEGA DELOVNEGA ČASA
54. in 55. člen – se uporabljata v celoti
 
ODMOR MED DELOM
56. člen – prvi in drugi odstavek se uporabljata v celoti, glede uporabe tretjega odstavka istega člena pa se komisija ni opredelila
 
DELJENI DELOVNI ČAS
57. člen – se uporablja v celoti
 
MERILA ZA NOČNO DELO
58. do 60. člen – se ne uporabljajo
 
PRAVICA DO ODSOTNOSTI Z DELA Z NADOMESTILOM PLAČE
61. in 62. člen – se uporabljata v celoti
 
PRAVICA DO ODSOTNOSTI Z DELA BREZ NADOMESTILA PLAČE
63. in 64. člen – se uporabljata v celoti
 
LETNI DOPUST
65. in 66. člen – se ne uporabljata
67. do 72. člen – se uporabljajo v celoti
73. člen – prva do šesta alinea se ne uporabljajo, sedma alinea se uporablja, upoštevajoč drugi odstavek 159. člena ZDR
74. člen – prva alinea prvega odstavka se uporablja v celoti, druga in tretja alinea prvega odstavka se uporabljata v primeru, ko delavec ne dela stalno 6 dni v tednu, drugi in tretji odstavek se uporabljata v celoti
75. do 78. člen – se uporabljajo v celoti
79. člen – prvi odstavek se ne uporablja, drugi odstavek se uporablja v celoti
80. člen – se uporablja v celoti, upoštevajoč 166. člen ZDR
 
OBLIKA MOTIVACIJE DELAVCEV
81. člen – se uporablja v celoti
 
DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST DELAVCEV
82. člen – se ne uporablja
83. člen – se uporablja s tem, da se pojem kršitve delovnih obveznosti nadomesti s pojmom kršitev pogodbenih in drugih obveznosti
 
ODSTRANITEV DELAVCA Z DELA (SUSPENZ)
84. člen – se ne uporablja
 
MATERIALNA ODGOVORNOST
85. člen – se ne uporablja
 
VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
86. člen – se ne uporablja
87. in 88. člen – se uporabljata v celoti
 
DOLŽINA ODPOVEDNEGA ROKA
89. in 90. člen – se uporabljata v celoti
 
SPORAZUMNO PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
91. člen – se uporablja v celoti, upoštevajoč 79. člen ZDR
 
VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU
92. do 94. člen – se uporabljajo v celoti
 
IZOBRAŽEVANJE
95. člen – se uporablja v celoti
 
IZPITI
96. člen – se uporablja v celoti
 
POVRAČILO STROŠKOV, POVEZANIH Z IZOBRAŽEVANJEM
97. člen – se uporablja v celoti
 
RAZPOREDITEV IN MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI
98. člen – se uporablja, s tem, da se pojem »razporejanje« uporablja v smislu ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi zaradi novih okoliščin po 47. členu ZDR
 
VAJENCI
99. člen – se uporablja v celoti
 
MENTORJI PRAKTIČNEGA POUKA
100. člen – se uporablja v celoti
 
UČENCI IN ŠTUDENTI NA PRAKSI
101. člen – se uporablja v celoti, upoštevajoč 214. in 216. člen ZDR
 
OBVEŠČANJE DELAVCEV
102. člen – se uporablja v celoti
 
POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA
103. do 109. člen – se uporabljajo v celoti
 
IMUNITETA SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
110. člen – se uporablja v celoti
111. člen – se uporablja v celoti, razen osmega odstavka, ki se ne uporablja
 
STAVKA
112. in 113. člen – se uporabljata v celoti
 
II. TARIFNI DEL
SPLOŠNE DOLOČBE O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH
114. do 117. člen – se uporabljajo v celoti
 
PLAČE
118. člen – se uporablja v celoti
119. člen – prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek se uporabljajo v celoti, šesti odstavek se uporablja, upoštevajoč tretji odstavek 8. člena ZDR, sedmi odstavek se ne uporablja
 
TARIFNA PRILOGA
120. člen – se uporablja v celoti
 
DODATKI ZA POSEBNE OBREMENITVE
121. do 125. člen – se uporabljajo v celoti
 
DODATEK NA DELOVNO DOBO
126. člen – se uporablja v celoti
 
NADOMESTILA PLAČE
127. člen – se uporablja v celoti
128. člen – se ne uporablja
129. in 130. člen – se uporabljata v celoti
131. do 134. člen – se ne uporabljajo
135. člen – stavka – se uporablja v celoti
 
DEL PLAČE NA PODLAGI POSLOVNE USPEŠNOSTI DELODAJALCA
136. člen – se uporablja v celoti
 
OBRAČUN PLAČE
137. in 138. člen – se uporabljata v celoti
 
REGRES ZA LETNI DOPUST
139. in 140. člen – se ne uporabljata
141. člen – se uporablja v celoti
 
JUBILEJNE NAGRADE
142. člen – se uporablja v celoti
 
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI
143. in 144. člen – se uporabljata v celoti
 
SOLIDARNOSTNA POMOČ
145. člen – se uporablja v celoti
 
POVRAČILA STROŠKOV ZA LOČENO ŽIVLJENJE
146. člen – se uporablja v celoti
 
PREHRANA MED DELOM
147. in 148. člen – se uporabljata v celoti
 
PREVOZ NA DELO IN Z DELA
149. člen – se uporablja v celoti
 
SLUŽBENA POTOVANJA
150. do 156. člen – se uporabljajo v celoti
 
TERENSKI DODATEK
157. in 158. člen – se uporabljata v celoti
 
INOVACIJE
159. člen – se uporablja v celoti
 
PREJEMKI PRIPRAVNIKOV
160. člen – se uporablja v celoti, upoštevajoč 140. člen ZDR
 
PREJEMKI UČENCEV, VAJENCEV IN ŠTUDENTOV NA PRAKSI
161. do 164. člen – se uporabljajo v celoti
 
PREJEMKI MENTORJEV
165. člen – se uporablja v celoti
 
PREHODNE DOLOČBE
166 in 167. člen – se uporabljata v celoti
 
TARIFNA PRILOGA H KOLEKTIVNI POGODBI MED DELAVCI IN DRUŽBAMI DROBNEGA GOSPODARSTVA – se uporablja v celoti, pri čemer se pri vseh zneskih upošteva njihovo povečevanje, določeno v zakonih v skladu z dogovori o politiki plač za posamezna obdobja oziroma v aneksih k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti (regres za letni dopust).
II
Po uveljavitvi zakona o delovnih razmerjih se uporabljajo samo razlage tistih določb kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva, ki se v skladu s to razlago uporabljajo po 1. 1. 2003 in niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih razmerjih.
III
Komisija za razlago kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva je na podlagi 12. člena poslovnika o delu te komisije sprejela tudi strokovno priporočilo, da podpisniki kolektivne pogodbe med delavci in družbami drobnega gospodarstva v letu 2004 oblikujejo besedilo te razlage tudi kot spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe.
Ljubljana, dne 12. februarja 2004.
Predsednica komisije
mag. Katarina Kresal Šoltes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti