Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

775. Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-C), stran 1905.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. januarja 2004.
Št. 001-22-6/04
Ljubljana, dne 9. februarja 2004.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-C)
1. člen
V Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 50/94, 36/2000 – ZPDZC, 61/2000 in 42/2002), se v 1. členu besedilo "določa obrt kot način opravljanja dejavnosti" nadomesti z besedilom "določa kaj je obrtna dejavnost".
V 1., 4., 6., 15., 16., 19., 20. in 31. členu ter v naslovu III. poglavja se beseda "umetna" v različnih sklonih in oblikah nadomesti z besedo "umetnostna" v ustreznih sklonih in oblikah.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja v skladu s 5. členom tega zakona in za opravljanje katere je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.
(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne dejavnosti in mojstrske nazive.".
3. člen
V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo "na način, ki je obrti podoben in je določena v listi B".
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo iz drugega odstavka prejšnjega člena določi obrti podobne dejavnosti. Predlog seznama obrti podobnih dejavnosti pripravi ministrstvo, pristojno za obrt, v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.".
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se črtajo besede "in obrti podobna" in doda nova tretja alinea, ki se glasi:
"– da se opravlja trajno".
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ne šteje za obrtno dejavnost tista dejavnost, ki se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta.
(3) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki je tradicionalno povezana z obrtjo in jo kot glavno dejavnost trajno opravljajo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki spadajo med majhne družbe, po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, razen dejavnosti trgovine, finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami, svetovalne dejavnosti (pravno, davčno, podjetniško in tehniško svetovanje ter projektiranje), zdravstva in socialnega varstva ter dejavnosti prometa in zvez.".
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek, njegovo besedilo pa se spremeni, tako da se glasi:
"(5) Storitvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi Vlada Republike Slovenije z uredbo iz drugega odstavka 2. člena tega zakona.".
Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek, v njegovem besedilu pa se beseda "prvi" nadomesti z besedo "tretji".
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek, v njegovem besedilu pa se beseda "prvi" nadomesti z besedo "tretji".
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se črtata vejica in besedilo "obrti podobne dejavnosti".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register. Obrtna zbornica Slovenije opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti, potem ko prejme obvestilo upravljalca poslovnega registra o vpisu majhne družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki ima kot glavno dejavnost opredeljeno obrti podobno dejavnost, v poslovni register. Upravljalec poslovnega registra je dolžan Obrtno zbornico Slovenije o vpisu v poslovni register obvestiti v roku petih dni po vpisu. Obrtna zbornica Slovenije o vpisu v obrtni register izda sklep. Zoper ta sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloči ministrstvo, pristojno za obrt.".
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo "samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba" nadomesti z besedilom "samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali obrtna zadruga".
7. člen
8. člen se črta.
8. člen
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je mojstrski naziv ali najmanj višja strokovna izobrazba ustrezne smeri z najmanj triletnimi izkušnjami.
(2) Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je:
– šest zaporednih let opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjujejo nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, kadar dokaže, da je to dejavnost opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba, ali
– pet zaporednih let opravljala dejavnost iz seznama obrtne dejavnosti kot poslovodni delavec, pri čemer je vsaj tri od petih let bila na strokovnih položajih z odgovornostjo za določene sektorje podjetja in pri čemer dokaže, da je opravila vsaj triletno predhodno usposabljanje za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev.
(3) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja Obrtna zbornica Slovenije po postopku, ki ga določa pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru iz 14. člena zakona.".
9. člen
V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo "prve alinee prvega odstavka oziroma prve alinee drugega odstavka".
V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– obrtna zadruga, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena.".
10. člen
12. člen se črta.
11. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo ", prav tako ima na podlagi tega pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti".
12. člen
Naslov drugega podpoglavja II. poglavja se spremeni tako, da se glasi: "2. Opravljanje obrtne dejavnosti".
13. člen
V četrtem odstavku 14. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
"V primerih, ko gre za opravljanje dejavnosti s področja trgovine in gostinstva, odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ko gre za opravljanje dejavnosti s področja prevozniške dejavnosti pa ministrstvo, pristojno za promet.".
14. člen
V tretjem odstavku 17. člena se doda nova prva alinea, ki se glasi:
"– da dejavnost ni obrtna dejavnost iz 5. člena tega zakona,".
Dosedanja prva, druga in tretja alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Obrtna zbornica Slovenije opravi, iz razlogov navedenih v tretjem in četrtem odstavku tega člena, tudi izbris pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo obrti podobno dejavnost iz obrtnega registra, ter o tem izda sklep. Zoper sklep o izbrisu je dovoljena posebna pritožba na pristojni organ iz petega odstavka tega člena.".
15. člen
V prvem odstavku 18. člena se črtata besedi "tretjega odstavka".
16. člen
V 21., 22., 23., 34. in 44. členu se beseda "učenec" v različnih sklonih in oblikah, nadomesti z besedo "vajenec" v ustreznih sklonih in oblikah.
17. člen
V tretjem odstavku 21. člena se črta besedilo "oziroma tisti, ki ima pravico do izobraževanja".
V petem odstavku se besedilo "VI. in VII. stopnji" nadomesti z besedilom "višji strokovni šoli, visoki strokovni šoli ali univerzi".
18. člen
Naslov drugega podpoglavja VI. poglavja se spremeni, tako da se glasi: "2. Zaključni izpit".
19. člen
Besedilo 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Izobraževanje po programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe v dualni organizaciji se konča z zaključnim izpitom.
(2) Zaključni izpit obsega strokovno-teoretični del, ki se opravlja v ustrezni šoli in praktični del, ki ga organizira Obrtna zbornica Slovenije.".
20. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor:
– je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
– je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit;
– ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.".
21. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo "sklenjenih" doda beseda "učnih", črtata se besedi "o izobraževanju", beseda "pomočniških" pa se nadomesti z besedo "zaključnih".
22. člen
V 31. členu se besedilo "na obrtni način, obrti podoben način" nadomesti z besedilom "kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost".
23. člen
Na koncu 32. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo "združujejo pa se lahko tudi fizične osebe.".
24. člen
V prvem odstavku 34. člena se za besedami "izvaja javna pooblastila" doda besedilo "po tem in drugih zakonih".
V napovednem stavku drugega odstavka se za besedama "javna pooblastila" dodajo besede "po tem zakonu".
V drugem odstavku se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– izvajanje nacionalne poklicne klasifikacije za obrti podobne dejavnosti.".
25. člen
Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Obrtno zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice.
(2) Organi Obrtne zbornice Slovenije so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor, organizacijsko-kadrovska komisija, predsednik in podpredsednik ter generalni sekretar.".
26. člen
Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki se glasi:
"35.a člen
(1) Skupščina Obrtne zbornice Slovenije je njen najvišji organ. Število mest v skupščini je določeno s statutom Obrtne zbornice Slovenije. V skupščini se zagotavlja zastopanost članov preko območnih obrtnih zbornic, strokovnih sekcij Obrtne zbornice Slovenije, Odbora obrtnih zadrug organiziranih v Obrtni zbornici Slovenije in Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije.
(2) Območne obrtne zbornice imajo v skupščini vsaka po enega predstavnika.
(3) Strokovne sekcije Obrtne zbornice Slovenije, ki jih sestavljajo predstavniki sekcij dejavnosti iz vsake območne obrtne zbornice, imajo v skupščini vsaka po enega predstavnika.
(4) Odbor obrtnih zadrug in Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije imata v skupščini vsak po enega predstavnika.
(5) Subjekti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena določijo svojega predstavnika v skupščini v skladu s svojimi statuti in poslovniki ter v skladu s statutom Obrtne zbornice Slovenije.".
27. člen
Besedilo 37. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Območna obrtna zbornica je oseba javnega prava in je samostojna strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na določenem območju.
(2) Območne obrtne zbornice spremljajo in obravnavajo problematiko obrti, skrbijo za njen skladen razvoj, zastopajo interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodijo obrtni register na območju svojega delovanja ter opravljajo naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jim jih poveri Obrtna zbornica Slovenije.".
28. člen
V 38. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
"(1) Območno obrtno zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih območne obrtne zbornice.
(2) Organi območne obrtne zbornice so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik.".
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se pred besedo "določijo", doda beseda "podrobneje".
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
29. člen
V prvem odstavku 39. člena se prva in druga alinea nadomestita z novimi alineami, ki se glasijo:
"– obveznega članskega prispevka (v nadaljnjem besedilu: članarina),
– posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi,
– nadomestil za zaračunavanje storitev pri izvajanju javnih pooblastil,
– plačil za opravljene storitve,
– drugih virov.".
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Osnova za določitev članarine, ki jo plačujejo člani zbornice, je:
– pri fizičnih osebah, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, zavarovalna osnova, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– pri fizičnih osebah, ki iz naslova opravljanja dejavnosti niso zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, najnižja pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– pri fizičnih osebah, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, najnižja pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov in prispevkov,
– pri pravnih osebah (gospodarske družbe, obrtne zadruge in njihova združenja), nominalni znesek določen za posamezno leto, ki ne sme biti višja od dvakratnika najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
(3) Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačujejo članarine.".
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta beseda "Osnovo" in vejica za njo.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postaneta peti, šesti in sedmi odstavek.
Na koncu dosedanjega šestega odstavka, ki postane osmi odstavek, se doda nov stavek, ki se glasi:
"V postopkih izvajanja javnih pooblastil Obrtna zbornica Slovenije ne zaračunava upravnih taks.".
Dosedanji sedmi odstavek se črta.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Davčni organi, ki v skladu zakonom, ki ureja davčni postopek, odmerjajo, pobirajo in izterjujejo članarino, so dolžni seznanjati Obrtno zbornico Slovenije o odmerjeni, pobrani in izterjani članarini.".
30. člen
Besedilo 40. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Obrtna zbornica Slovenije s članarino financira:
– naloge spremljanja in obravnavanja problemov pomembnih za skladen razvoj obrti,
– naloge s področja poklicnega izobraževanja in izobraževanja svojih članov,
– naloge zastopanja interesov obrtnega dela gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike,
– naloge, ki se v skladu s tem zakonom in statutom Obrtne zbornice Slovenije opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma obrti,
– posamične oblike svetovanj in strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana, po načelih svetovalnih organizacij.
(2) S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji za delovanje zbornice, projekte in druge dogovorjene naloge zbornice.
(3) Sredstva za opravljanje drugih dejavnosti zbornica pridobiva na trgu.".
31. člen
Besedilo 41. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Območna obrtna zbornica zagotavlja (pridobiva) sredstva za opravljanje svojih nalog iz:
– članarine,
– posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi,
– plačil za opravljene storitve,
– in drugih virov.
(2) Glede osnov, načina določitve in plačevanja članarine območne obrtne zbornice in nalog, ki jih območna obrtna zbornica financira iz članarine, se smiselno uporabljajo določbe 39. in 40. člena tega zakona.
(3) Višino članarine in drugih sredstev iz prvega odstavka tega člena, določi skupščina območne obrtne zbornice v skladu s svojim statutom in s statutom Obrtne zbornice Slovenije.".
32. člen
V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Nadzor nad zakonitostjo in namensko porabo sredstev iz članarine, ki jih pridobivajo Obrtna zbornica Slovenije in območne zbornice, opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.".
33. člen
V tretjem odstavku 42.e člena se za besedo "Sloveniji" postavi pika in črta besedilo ", če je ta pridobljena z diplomo ali drugo formalno kvalifikacijo. Te pravice nima oseba, če je njena poklicna kvalifikacija priznana z naknadnim izpitom, preizkusno dobo ali na drug podoben način.".
34. člen
Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi: "IX. SANKCIJE ZA PREKRŠKE".
35. člen
V prvem odstavku 44. člena se v napovednem stavku besedilo "Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "Z globo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.".
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v napovednem stavku besedilo "Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Uredbo iz 2. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
37. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 5. člena zakona se za srednje in velike gospodarske družbe, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih dejavnosti, še tri leta po uveljavitvi tega zakona šteje, da opravljajo obrti podobno dejavnost.
V treh letih po uveljavitvi tega zakona je Obrtna zbornica Slovenije dolžna vpisati v obrtni register podjetnike posameznike in majhne družbe iz tretjega odstavka 5. člena zakona, ki ob uveljavitvi tega zakona nimajo obrtnega dovoljenja za opravljanje obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih dejavnosti.
Do izteka roka iz prvega in drugega odstavka tega člena se lahko gospodarski subjekti s pisno izjavo opredelijo, da ostajajo v zbornici, katere člani so ob uveljavitvi tega zakona.
38. člen
Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice, morajo svoje statute in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona v dvanajstih mesecih po njegovi uveljavitvi.
39. člen
Globe določene v 44. členu zakona se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003) izrekajo kot denarne kazni.
40. člen
Določbe 9. člena zakona se začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
V obdobju do začetka uporabe 9. člena zakona je pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja dokončana ustrezna poklicna šola in najmanj tri leta delovne prakse.
41. člen
Na dan uveljavitve tega zakona veljavna obrtna dovoljenja fizičnih in pravnih oseb izdana za opravljanje obrti podobnih dejavnosti ostanejo v veljavi do prve spremembe vpisa v obrtni register, ko jih nadomesti sklep o vpisu oziroma izbrisu iz obrtnega registra.
42. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
– Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000 in 16/2001);
– Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/2001);
– Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici (Uradni list RS, št. 17/96);
– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/96);
– Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/2000 in 88/2001).
43. člen
Do izdaje novih predpisov, vendar najdlje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona, se, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, uporabljajo naslednji predpisi:
– Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/2000 in 16/2001);
– Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/2001);
– Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/2000 in 88/2001).
44. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-01/89-1/26
Ljubljana, dne 29. januarja 2004.
EPA 1034-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti