Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

811. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna - etnoloških, stran 2026.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02) ter na podlagi strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju, je Občinski svet občine Dobrna na 12. redni seji dne 11. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna - etnoloških
1. člen
Za etnološke kulturne spomenike lokalnega pomena se razglasi enote dediščine:
– Hiša Brdce nad Dobrno 4 (EŠD 15010)
– Vinska klet Klanc 31 (EŠD 15014)
– Hiša Klanc 76 (EŠD 15013)
– Mlin I. na domačiji Lokovina 36 (15073)
– Mlin II. na domačiji Lokovina 36 (EŠD 8127).
Enote imajo zaradi etnoloških, tehniških in arhitekturnih ter zgodovinskih lastnosti poseben pomen za lokalno skupnost. Zato jih razglašamo za kulturne spomenike lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega, tehniškega in arhitekturnega ter zgodovinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenike lokalnega pomena:
– Hiša Brdce nad Dobrno 4 ima tradicionalno tlorisno zasnovo v kateri je ohranjeno mnogo arhitekturnih elementov (črna kuhinja, notranja oprema…).
– Vinska klet Klanc 31 je po zasnovi in ohranjenosti izredno zanimiva za proučevanja načina življenja in gospodarjenja v preteklosti. Ohranjena je vrsta zanimivih detajlov (razpored prostorov, črna kuhinja, tlakovanje, stensko okrasje, notranja oprema, kletni oboki).
– Hiša Klanc 76 je ena redkih še ohranjenih lesenih hiš v Občini Dobrna. Ohranila je še nekatere bistvene značilnosti hiš s predelano črno kuhinjo. Izpričuje nam način življenja, ter razvoj gradbeništva od sredine 19. stoletja dalje.
– Mlin I. na domačiji Lokovina 36 je zanimiv zaradi svoje gradbene zasnove. V njem je ohranjenih še veliko mlinskih elementov, ki nam izpričujejo način življenja ter prikazujejo mlinsko obrt vse od sredine 19. stoletja dalje.
– Mlin II. na domačiji Lokovina 36 je po gradbeni zasnovi še edini ohranjen lesen mlin v Občini Dobrna z ohranjenim mlinskim mehanizmom. Pomemben je za proučevanje gradbeno-zgodovinskega razvoja in za proučevanje obrti.
3. člen
Kulturni spomeniki stojijo na naslednjih parcelnih številkah:
– Hiša Brdce nad Dobrno 4 (EŠD 15010), parc. št. 95, k.o. Brdce nad Dobrno,
– Vinska klet Klanc 31 (EŠD 15014), parc. št. 398, k.o. Klanc,
– Hiša Klanc 76 (EŠD 15013), parc. št. 507/4, k.o. Klanc,
– Mlin I. na domačiji Lokovina 36 (15073), parc. št. 99, k.o. Prelska,
– Mlin II. na domačiji Lokovina 36 (EŠD 8127), parc. št. 1234/2, k.o. Prelska.
4. člen
Za spomenike velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje etnoloških, tehniških in arhitekturnih ter zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– prepoved vseh posegov v osnovno substanco objektov, naprav in strojev, razen pooblaščenim osebam s predhodnim pisnim soglasjem zavoda,
– podrejanje sleherne rabe in posegov v spomenike ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– v območju spomenikov je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci oglasov, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri zavod,
– omogočanje predstavitve spomenikov in njihovih delov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenikov in ne moti v njih odvijajoče se dejavnosti.
Za vplivno območje spomenikov velja varstveni režim, ki določa:
– podrejanje sleherne rabe in posegov v vplivno območje spomenikov ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– v vplivnem območju so dovoljeni le posegi, ki ohranjajo funkcijo tega prostora, njegov zgodovinski pomen in vedutne poglede na spomenik.
Spomeniki so zavarovani z namenom, da se:
– ohranijo etnološke, tehniške in arhitekturne ter zgodovinske lastnosti vrednote spomenikov,
– poveča pričevalnost kulturnih spomenikov, predstavi kulturne vrednote spomenikov in situ, v tisku in drugih medijih,
– spodbudi učno-predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnih spomenikov ali njihovih delov in za vsak poseg v spomenike ali njihove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojne strokovne službe za varstvo nepremične kulturne dediščine.
6. člen
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenikov odločbe o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenikov za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenikov.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenikov.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
S sprejetjem odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških, v svojih določilih, ki se nanašajo na območje Dobrne, še vedno ostaja v veljavi odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Celje (Uradni list SRS, št. 28/86).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02-0017-1/2004-1
Dobrna, dne 11. februarja 2004.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti