Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

832. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 2067.

Na podlagi 13. člena statuta Občine Sodražica ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je Občinski svet občine Sodražica na 8. redni seji dne 29. 1. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in plačilih članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za opravljeno delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Občinski volilni komisiji pripada plačilo v višini kot jo določa zakon o lokalnih volitvah.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Sodražica, ki sodi v VII. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50% plače oblikovane na podlagi zakona.
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana iz prvega odstavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter drugih organov Občine Sodražica.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih iz 1. člena tega pravilnika razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki funkcijo opravlja poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE
5. člen
Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80% plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.
Mesečna plača podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače določa ta pravilnik.
6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi del plače za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
  župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)          15%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta           25%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta          20%
– predsedovanje seji delovnega telesa
  občinskega sveta                       20%
– udeležbo na seji delovnega telesa,
  katerega član je                       15%
Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilnikom se določi količnik za izračun dela plače člana občinskega sveta.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
Sejnina ne zajema stroškov prihoda na redne in izredne seje občinskega sveta, seje nadzornega odbora, delovnih teles občinskega sveta in organov, ki jih imenuje župan.
7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Plača oziroma del plače posameznega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklicno opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne preseže najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.
Znesek se poveča za delovno dobo le v primeru, ko gre za poklicno opravljanje funkcije.
8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije župana in podžupana izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z odločbo ali sklepom o županovi plači se izvršijo določbe zakona o lokalni samoupravi. Z odločbo ali sklepom o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije podžupana pa se izvršijo določbe tega pravilnika.
Plača občinskega funkcionarja, ki funkcijo opravlja poklicno, je pravica, ki mu pripada na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.
Plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije ter sejnine na podlagi tega pravilnika imajo značaj prejemkov iz naslova opravljanja dela na drugi podlagi. Izplačujejo se na podlagi sklepa o imenovanju.
III. SEJNINE IN DRUGA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco občinske uprave o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
Sejnina za posamezno sejo se obračuna na enak način kot za člane občinskega sveta.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika oziroma največ 10% plače župana za člana. Nagrade ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji         40%
kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela
ali sklepu nadzornega odbora                  60%
Sejnine predsedniku in članom nadzornega odbora se izplačjejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter njihovi namestniki imajo ob vsakih splošnih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa zakon o lokalnih volitvah.
Predsednik in člani ter namestniki volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku, ki ga določa zakon o lokalnih volitvah.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Sodražica. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na seje občinskih organov. Stroški prevoza na seje se povrnejo v obliki kilometrine od kraja stalnega bivališča funkcionarja do sedeža občine, za število prevoženih kilometrov. Kilometrina se izplača v višini, ki je določena za zaposlene v državni upravi.
13. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen
Plače, nagrade in povračila stroškov se županu in podžupanu izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do petnajstega dne v tekočem mesecu, članom občinskega sveta, odborov, komisij in drugih delovnih teles, pa najkasneje do petnajstega v mesecu po pretečenem trimesečju.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 44/99).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-1/2004
Sodražica, dne 29. januarja 2004.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti