Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

839. Tržni red na tržnici "Pod uro" v Zagorju ob Savi, stran 2098.

Na podlagi tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 18/97), dopolnitev tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 6/99), sprememb in dopolnitev Tržnega reda na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi (Uradni list RS, št. 13/04), določa KOP, Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
T R Ž N I R E D
na tržnici »Pod uro« v Zagorju ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red velja za vse neposredne uporabnike (prodajalci in kupci), obiskovalce in druge osebe v času njihovega zadrževanja na območju tržnice.
Tržni red ureja:
– tržnino za najeto prodajno mesto,
– kavcijo za prekomerno obrabo oziroma poškodovanje tržnice, opreme tržnice oziroma manjko opreme tržnice (v nadaljevanju: kavcija),
– pravice in obveznosti KOP Zagorje ob Savi, d.o.o. (v nadaljevanju: KOP),
– poslovni čas na tržnici,
– prodajna mesta,
– pogoje blagovnega prometa na drobno,
– prepovedi na tržnici,
– vzdrževanje reda in čistoče na tržnici,
– kontrolo nad prodajo in kvaliteto blaga,
– kazni za kršitelje odloka,
– končne določbe.
II. TRŽNINA, KAVCIJA, UPORABA SANITARIJ, SKLADIŠČNE POVRŠINE
2. člen
1. Tržnina
Tržnino so najemniki prodajnih mest (v nadaljevanju: prodajalci) dolžni plačati KOP. Zbrana tržnina se nameni za kritje stroškov tekočega poslovanja tržnice (plače zaposlenih, elektrika, voda, čiščenje tržnice, odvoz komunalnih odpadkov idr.).
2. Kavcija
Kavcijo so dolžni plačati KOP prodajalci, ki imajo za prodajo na tržnici sklenjene pisne najemne pogodbe.
Zadržana kavcija se nameni za stroške rednega vzdrževanja tržnice (vzdrževanje tlaka, popravilo in zamenjava opreme tržnice, uporaba javnih sanitarij idr.).
3. Uporaba sanitarnega prostora
KOP se lahko z lastniki lokalov v poslovno-trgovinskem objektu s pogodbo dogovori o pogojih za souporabo javnih sanitarij na tržnici za potrebe posameznega lokala.
4. Skladiščne površine
Lokacija in obseg skladiščnih površin:
– v zaprtem delu poslovnih prostorov:               12 m2
– pri vhodu v pisarno vodje tržnice:          2 x     2 m2
– pod stopnicami (pri glavnem vhodu na tržnico):    2 x    2 m2.
3. člen
Višina tržnine se določi glede na število najetih prodajnih mest.
Višina kavcije je enaka višini tržnine.
4. člen
Tržnina in kavcija (v nadaljevanju: pristojbine) se zaračunavajo po veljavnem ceniku KOP.
Cene iz prejšnjega odstavka so veljavne, ko jih potrdi občinski svet oziroma drug za cene pristojen organ.
5. člen
Pristojbine plača prodajalec vodji tržnice pred zasedbo prodajnega mesta, katerega lokacijo določi vodja tržnice.
Pristojbine se prodajalcu zaračunajo za vsakokratno zasedbo oziroma uporabo prodajnega mesta posebej, ne glede na dejanski dnevni čas prodaje oziroma trajanje dnevne zasedbe najetega prodajnega mesta.
6. člen
Vračilo kavcije
V primeru normalne obrabe tržnice in najete opreme, se vplačana kavcija vrne stalnemu prodajalcu najkasneje v 2 tržnih poslovnih dneh po prenehanju pogodbenega razmerja.
7. člen
Kolikor prodajalec poškoduje tržnico in opremo tržnice oziroma izkaže manjko opreme, KOP zadrži vplačano kavcijo in jo nameni za popravilo poškodovane tržnice, oziroma popravilo poškodovane in nakup manjkajoče opreme tržnice.
V primeru, da kavcija iz prejšnjega odstavka ne zadošča za popravilo poškodovane tržnice, popravilo poškodovane oziroma nakup manjkajoče opreme tržnice, je prodajalec-povzročitelj škode dolžan poravnati tudi del škode, ki presega vplačano kavcijo.
Prodajalec iz prejšnjega odstavka lahko ponovno zasede prodajno mesto, ko v celoti poravna povzročeno škodo in na novo plača pristojbine.
8. člen
Prodajna mesta se praviloma oddajajo v najem dnevno.
Prodajna mesta iz prejšnjega odstavka se oddajajo v najem dnevno z ustno pogodbo.
V primeru večjega števila interesentov kot znašajo prodajne kapacitete tržnice, lahko vodja tržnice izvede natečaj za oddajo prodajnih mest, vendar mora pri tem upoštevati določbo 36. člena tega tržnega reda.
9. člen
Šteje se, da je dnevna najemna pogodba sklenjena, ko vodja tržnice prodajalcu potrdi najavljene vrste blaga, ki jih namerava prodajati na tržnici oziroma s prodajalčevega seznama izloči blago, ki se na tržnici ne sme prodajati, prodajalcu odredi prodajno mesto in prodajalec proti potrdilu vodje tržnice plača vse pristojbine.
Šteje se, da se je prodajalec s sklenitvijo dnevne najemne pogodbe zavezal ravnanju po tržnem redu in konkretnih navodilih vodje tržnice.
10. člen
Izjemoma se s prodajalcem za največ 9 prodajnih mest lahko sklene pisna najemna pogodba, če je to v interesu KOP oziroma kupcev.
Pogodba iz prejšnjega odstavka se lahko sklene za čas, ki ni krajši od 10 in ne daljši od 30 poslovnih dni tržnice, sklenjena pa je, ko jo podpišeta najemnik in vodja tržnice.
11. člen
Uporaba s pisno pogodbo najetega prodajnega mesta je pogojena s predhodnim plačilom vseh pristojbin.
Višina tržnine za čas s pisno pogodbo najetega prodajnega mesta je enaka dnevni tržnini po ceniku KOP, veljavnem na dan sklenitve pisne pogodbe, zmanjšani za 10% in pomnoženi s številom poslovnih dni najema prodajnega mesta.
Višina kavcije za čas s pisno pogodbo najetega prodajnega mesta je enaka 10% dnevni kavciji po ceniku KOP, veljavnem na dan sklenitve pisne pogodbe in pomnoženi s številom poslovnih dni najema prodajnega mesta.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KOP
12. člen
KOP omogoča in nadzira promet na drobno blaga, ki ga je s tem tržnim redom dovoljeno prodajati na tržnici.
Prodaja iz prejšnjega odstavka se sme opravljati v skladu z določbami 39. člena tega tržnega reda.
13. člen
KOP ima naslednje pravice in obveznosti:
– organizira in vodi poslovanje tržnice,
– izvaja dnevni inkaso tržnine in kavcije,
– razporeja in oddaja v najem prodajna mesta,
– dnevno nadzira veljavnost oziroma ustreznost predpisane dokumentacije (dovoljenja, registracija, potrdila idr.) za trgovanje na tržnici in izreka prepoved prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– sklepa pogodbe z najemniki prodajnih mest (stalni prodajalci),
– s pomočjo pristojnih organov nadzira kvaliteto blaga in od prodajalcev zahteva izločitev nekvalitetnega blaga (gnilo, neočiščeno, mokro sadje in zelenjava, oporečni prehrambeni izdelki, ovenelo cvetje idr.), katerega prodaja na tržnici ni dovoljena,
– oddaja v najem opremo tržnice,
– odloča o morebitni oddaji tržnice v najem za druge namene,
– v času poslovanja tržnice od prodajalcev zahteva dosledno izvajanje tržnega reda, vzdrževanje osebne higiene, veterinarskih in sanitarnih predpisov,
– opravlja kontrolno tehtanje kupljenega blaga na zahtevo kupca,
– ureja, čisti in redno vzdržuje manipulativne površine ter komunalne in druge naprave, ki pripadajo tržnici,
– skrbi za redno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo tržnice,
– namešča z ureditvenim načrtom določeno število tipskih posod za odpadke, dnevno oziroma po potrebi odvaža odpadke s tržnice,
– skrbi za red, lep videz, uporabnost in čistočo tržnice in za odstranjevanje odpadkov s tržnice,
– skrbi za javni red in mir na tržnici ter korektne odnose med uporabniki tržnice,
– izloča iz prodaje blago katerega prodaja na tržnici ni dovoljena,
– sodeluje s pristojnimi organi pri izvajanju predpisov,
– zagotavlja minimalno oziroma predpisano osvetlitev tržnice izven poslovnega časa.
Stroški osvetlitve iz zadnje alinee prejšnjega odstavka bremenijo vse lastnike poslovnih prostorov v sorazmerju z vrednostjo oziroma velikostjo (m2) njihovega poslovnega prostora glede na vrednost oziroma velikost (m2) celotnega poslovno-trgovinskega objekta.
KOP je dolžan sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami in delavci policije ter jih o kršitvah in ugotovitvah na prodajnih mestih redno obveščati.
14. člen
KOP lahko prepove nadaljnjo uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki večkrat, kljub opominjanju vodje tržnice kršijo določila tega tržnega reda, zlasti pa zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu (nečistoča, odmetavanje odpadkov po tržnici ipd.),
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– poskusa prodaje blaga, katerega prodaja je na tržnici prepovedana,
– prodaje blaga za prodajo katerega nima predpisanega dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev in drugih oseb na tržnici,
– samovoljnega zasedanja oziroma širitve prodajnega mesta,
– samovoljnega oddajanja najetega prodajnega mesta drugemu prodajalcu,
– parkiranja in ustavljanja vozil na površinah kjer s tržnim redom oziroma ureditvenim načrtom poslovno-trgovinskega objekta to ni dovoljeno,
– prodajalčevega ravnanja s katerim ovira poslovanje na tržnici,
– kršitve določb odloka o javnem redu in miru,
– nevračila najete opreme v skladišče tržnice v prisotnosti vodje tržnice.
IV. POSLOVNI ČAS TRŽNICE
15. člen
Tržnica posluje vse dni, razen ob nedeljah, državnih praznikih in dela prostih dneh.
Tržnica posluje tudi na dela prost dan 31. 10. (dan reformacije), razen če je nedelja.
16. člen
KOP sme izjemoma zapreti del ali celotno tržnico, če je takšen ukrep nujen zaradi obnovitvenih ali drugih del na tržni površini ali pripadajoči infrastrukturi.
O začetku in trajanju zapore iz prejšnjega odstavka mora KOP obvestiti prodajalce in kupce (uporabniki) na krajevno običajen način, najmanj 7 dni pred zaporo.
Le v izjemnih primerih in v soglasju s pristojnim občinskim upravnim organom oziroma po odredbi inšpekcije, sme KOP zapreti tržnico brez predhodnega obvestila uporabnikov.
Poslovni čas tržnice je:
– od ponedeljka do petka           med 7. in 19. uro
– ob sobotah                 med 7. in 14. uro
– na dan 31. 10. (dan reformacije)      med 7. in 12. uro
17. člen
V soglasju s pristojnim občinskim upravnim organom se lahko poslovni čas prilagodi tržnim razmeram.
18. člen
Prodajalcem ni dovoljeno podaljševanje poslovnega časa na tržnici.
19. člen
KOP lahko v okviru poslovnega časa tržnice odredi za določeno površino tržnice poseben poslovni čas.
V. DOSTAVA BLAGA NA TRŽNICO
20. člen
Vodja tržnice mora prodajalcem za dostavo blaga, ureditev prodajnega mesta in odstranitev odvečne embalaže s tržne površine, omogočiti dostop do prodajnega mesta najmanj 30 minut pred pričetkom poslovnega časa tržnice.
Zasedba prodajnega mesta in naknadna dostava prodajnega blaga na tržnico po 9. uri je mogoča le izjemoma, če to dovoli vodja tržnice.
21. člen
Dostava prodajnega blaga in embalaže ter dodatne opreme na prodajno mesto in odstranitev s prodajnega mesta je dovoljena le po funkcionalnih (manipulativnih) površinah, ki so določene z ureditvenim načrtom poslovno-prodajnega objekta v katerem je tržnica.
22. člen
Dostava blaga, embalaže in opreme do prodajnih mest je dovoljena eno uro pred pričetkom poslovnega časa tržnice, odstranitev blaga, embalaže in opreme s tržnice pa mora biti zaključen najkasneje 30 minut po koncu poslovnega časa tržnice.
23. člen
V času prodaje na tržnici morajo prodajalci dostavna vozila parkirati na parkirišču, izpraznjeno embalažo pa odstraniti s tržnice v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo.
VI. TRŽNICA, MANIPULATIVNE POVRŠINE, OPREMA TRŽNICE
24. člen
Površina tržnice se deli na:
1. prodajne in prehodne površine,
2. pisarniške površine,
3. sanitarne površine,
4. skladiščne površine.
25. člen
Prodajna mesta
Na tržnici je 54 prodajnih mest.
Velikost in lokacija prodajnih mest, prehodne površine ter lega prodajnih stojnic se določi z ureditvenim načrtom tržnice, ki je sestavni del tega tržnega reda.
Praviloma lahko prodajalec dnevno najame eno prodajno mesto.
Izjemo od določbe iz prejšnjega odstavka odobri vodja tržnice (prosta prodajna mesta, povečano povpraševanje po sezonskem prehrambenem blagu idr.).
26. člen
Prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta oddati drugemu prodajalcu.
27. člen
Kolikor najeta prodajna mesta prodajalci ne zasedejo do 9. ure, sme vodja tržnice prodajna mesta oddati drugim dnevnim prodajalcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka že plačane pristojbine za tisti dan ostanejo KOP.
Prodajalci iz tretjega odstavka 25. člena lahko določeno prodajno mesto na tržnici rezervirajo neprekinjeno za največ 10 zaporednih poslovnih dni tržnice.
Vodja tržnice sme nezasedeno rezervirano prodajno mesto po 10. uri oddati drugemu dnevnemu prodajalcu.
Rezervacija iz tretjega odstavka tega člena velja po predhodnem plačilu rezervacije po ceniku KOP.
28. člen
Prehodne površine
Površina za prehod mora biti ves čas poslovanja tržnice prehodna in čista ter služiti izključno za prehod ljudi in izjemoma za naknadno dostavo prodajnega blaga do prodajnega mesta, zato na njej ne sme biti postavljeno oziroma razstavljeno prodajno, kakšno drugo blago, embalaža, niti drugi predmeti.
Ne glede na prvi odstavek, vendar le izjemoma in če je to glede na funkcionalnost poslovanja tržnice dejansko izvedljivo, sme vodja tržnice prodajalcu na tržnici dovoliti razširitev najetega prostora neposredno ob najetem prodajne mestu – namensko za blago, katero se v določenem obdobju prodaja v večjih količinah oziroma za pridobitev dodatnega števila prodajnih mest.
V primeru iz prejšnjega odstavka je razširitev najetega prostora mogoča tudi na prehodno površino, vendar največ do 1 m2 levo oziroma desno od najetega prodajnega mesta, če v dani situaciji oziroma na določeni lokaciji tržnice (postavitev prodajnih miz), takšna razširitev na tržnici bistveno ne zmanjša prehodnosti do drugih prodajnih mest.
Razširitev najetega prostora iz drugega odstavka tega člena je mogoča le na podlagi predhodnega dovoljenja vodje tržnice in predhodnega plačila pristojbin za dodatno površino po ceniku KOP.
29. člen
Prodajalec je dolžan plačati polno s tem tržnim redom predpisano pristojbino, čeprav ne zaseda najetega prodajnega mesta celoten poslovni čas tržnice.
30. člen
Skladiščne površine
Skladiščne površine iz prve alinee 4. točke 2. člena upravljavec tržnice oddaja v najem prioritetno za skladiščenje sadja in zelenjave.
Skladiščne površine iz 4. točke 2. člena se smejo oddajati v najem prodajalcem na tržnici izključno za skladiščenje blaga, ki je lahko predmet prodaje na tržnici, in sicer na način, po postopku, po ceni in pod pogoji, ki jih določi ter predhodno objavi na oglasni deski upravljavec tržnice.
Na površinah iz prejšnjega odstavka je dovoljeno skladiščiti zdravstveno in higiensko neoporečno blago.
31. člen
Oprema tržnice
Na tržnici je dovoljeno uporabljati le stojnice, ki jih v najem daje KOP.
Po končani dnevni prodaji morajo prodajalci opremo tržnice očistiti in jo vrniti v skladišče tržnice.
Prodajalec je dolžan takoj po prenehanju prodaje vrniti najeto opremo vodji tržnice.
Šteje se, da je prodajalec vrnil opremo, če jo v navzočnosti vodje tržnice odloži v skladišču tržnice na mesto, ki mu ga odredi vodja tržnice.
V primerih, ko za prodajo na tržnici ni mogoče uporabljati prodajne stojnice iz prvega odstavka tega člena (prodaja tekstila in tekstilnih izdelkov ipd.), sme prodajalec uporabljati lastno prodajno opremo, katere uporabo dovoli vodja tržnice.
VII. UPORABA TRŽNICE V DRUGE NAMENE
32. člen
Tržnico (prodajna mesta, površina za prehod, sanitarni prostor) sme pooblaščena oseba KOP (v nadaljevanju: – vodja tržnice) oddati v najem tudi za druge namene (kultura, zabava idr.), vendar v terminih, ki ne ovirajo osnovne dejavnosti tržnice.
Izjema so prireditve katerih organizator je Občina Zagorje ob Savi.
Za namene iz prvega odstavka je mogoče najeti le celotno tržnico.
Višina najemnine se določi v sorazmerju med polno (za 54 prodajnih mest) celodnevno (12 ur) tržnino in številom ur dejanskega trajanja najema, višina kavcije pa se določi v sorazmerju med dvakratno polno celodnevno tržnino in številom ur dejanskega trajanja najema.
Najemnina in kavcija se zaračunata najmanj za 5 ur.
Višina najemnine za najeto opremo tržnice se določi posebej.
V primeru normalne obrabe tržnice in najete opreme, se vplačana kavcija vrne najemniku najkasneje v 2 tržnih poslovnih dneh po prenehanju najema.
V primeru poškodovanja tržnice oziroma opreme v času najema veljajo določbe 7. člena tržnega reda.
33. člen
V primeru, da je za isti dan več interesentov za najem tržne površine za namene iz prvega odstavka prejšnjega člena, se tržnica odda v najem najugodnejšemu ponudniku.
Določbe 31. in prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na tržnino, kavcijo in najugodnejšega ponudnika, ne veljajo v primeru, ko za namene iz prvega odstavka 31. člena tržnico najame Občina Zagorje ob Savi neposredno.
V času najema tržne površine za namene iz prvega odstavka prejšnjega člena je dovoljeno uporabljati le opremo, ki jo dovoli vodja tržnice.
Oprema iz prejšnjega odstavka mora biti takšna, da se ne poškoduje tržnica.
34. člen
Najemnik sme na najeti tržni površini izvajati aktivnosti v skladu s pogodbo o najemu, dovoljenji, odlokom o javnem redu in miru ter neposrednimi navodili pristojnih organov.
35. člen
Odgovornost najemnika
Najemnik tržne površine v času najema prevzema celotno materialno odgovornost za kršitev odloka o javnem redu in miru in vso škodo, povzročeno v času najema tržne površine, obvezno pa mora najeto tržno površino zavarovati za vse oblike škode.
VIII. POGOJI BLAGOVNEGA PROMETA NA DROBNO
36. člen
Na tržnici ni dovoljena prodaja blaga na debelo.
37. člen
Prednost prodaje na tržnici imajo kmetijski pridelki in druga živila.
38. člen
Udeleženci blagovnega prometa na drobno so lahko pravne in fizične osebe.
39. člen
Pogoji blagovnega prometa na drobno so na tržnici enaki za vse prodajalce.
40. člen
V skladu s tem tržnim redom z zakonodajo in predpisi, ki urejajo prodajo na drobno, smejo na tržnici prodajati:
– kmetijska proizvodna podjetja – svoje pridelke in pridelke kooperantov, katerih prodaja na tržnici ni prepovedana – preko delavcev, ki so v podjetju v delovnem razmerju oziroma po pogodbi o delu in to izkažejo na prodajnem mestu s potrdilom podjetja,
– trgovska podjetja – kmetijske pridelke in ostalo blago, katerega prodaja na tržnici ni prepovedana – v okviru registrirane dejavnosti – preko delavcev, ki so v podjetju v delovnem razmerju oziroma po pogodbi o delu in to lahko izkažejo na prodajnem mestu s potrdilom podjetja,
– zasebni kmetovalci in drugi posamezniki – lastne pridelke, katerih prodaja na tržnici ni prepovedana – osebno ali preko svojih ožjih družinskih članov ali pri njih zaposlenih delavcev, ki to lahko izkažejo na prodajnem mestu s potrdilom,
– zasebni proizvajalci – lastne izdelke domače obrti, katerih prodaja na tržnici ni prepovedana – osebno ali preko svojih ožjih družinskih članov oziroma pri njih zaposlenih delavcev, ki to izkažejo na prodajnem mestu s potrdilom,
– nabiralci cvetja, zdravilnih zelišč, gozdnih sadežev in gob, ki so jih sami nabrali – blago katerega prodaja na tržnici ni prepovedana – osebno ali preko ožjih družinskih članov, ki to izkažejo na prodajnem mestu s potrdilom,
– samostojni podjetniki – blago in izdelke v skladu s tem tržnim redom – osebno ali preko ožjih družinskih članov oziroma pri njem zaposlenih delavcev, ki to izkažejo na prodajnem mestu s potrdilom.
Zasebni kmetovalci in drugi posamezniki morajo imeti za prodajo svojega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ.
Za opravljanje dejavnosti prodaje določenega blaga na tržnici mora izpolnjevati:
– gospodarska družba in podjetnik po drugem odstavku 72. člena zakona o gospodarskih družbah: pogoje po šestem in sedmem odstavku 4. člena zakona o gospodarskih družbah.
– samostojni podjetnik: pogoje po 75. členu zakona o gospodarskih družbah.
41. člen
Prodajalec sme tržno blago razstavljati in prodajati na prodajnem mestu, ki mu ga odredi vodja tržnice in za katero je pred najemom plačal vodji tržnice pristojbine.
42. člen
Na tržnici je dovoljeno, skladno z minimalnimi tehničnimi pogoji za prodajalne in premične prodajne objekte, prodajati samo takšno blago, ki izpolnjuje vse kakovostne, sanitarne, veterinarske in ostale s predpisi določene pogoje.
43. člen
Živo perutnino, kunce, ptice, druge male in akvarijske živali je dovoljeno prodajati na za to določenih prodajnih mestih, ločeno od drugih živil in to v kletkah ali košarah, ki preprečujejo onesnaževanje tržnice.
44. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati zdravilna zelišča, gozdne sadeže in gobe v skladu s predpisi, ki dovoljujejo (vrsta) oziroma omejujejo (količina) njihovo prodajo.
Ne smejo se prodajati zelišča, ki niso sveža ali pravilno posušena ter gobe, ki so nepoznane, neužitne, strupene, stare, črvive, obrezane ali nagnite.
Zdravilna zelišča, gobe in drugi gozdni sadeži se smejo prodajati samo na posebej določenih mestih na tržnici, ločeno od drugih živil, zaviti v čist bel papir ali vrečke.
Gobe morajo biti označene z domačim imenom.
Zdravilna zelišča morajo biti, poleg podatkov iz prejšnjega odstavka, označena tudi z botaničnim nazivom.
45. člen
Prodajalci na tržnici morajo biti oblečeni v skladu s predpisi o posebni delovni obleki in obutvi oseb, ki prihajajo v neposredni dotik z živili.
Prodajalci kislega zelja, repe in podobnih živil, morajo, poleg bele halje, predpasnika in pokrivala, nositi tudi bele narokavnike.
Iz sanitarnih in higienskih razlogov smejo prodajalci iz prejšnjega odstavka prodajati le istovrstno blago.
Kolikor veljavni predpisi za prodajo določenega prehrambenega blaga predpisujejo zdravstveni nadzor takšnih oseb (prodajalcev), mora prodajalec na prodajnem mestu, na vsakokratno zahtevo pristojnega inšpekcijskega organa pokazati predpisano zdravstveno knjižico v kateri so razvidni opravljeni zdravstveni pregledi in potrdilo, da prodajalec sme prodajati določeno prehrambeno blago.
46. člen
Prodajalci so dolžni prodajna mesta označiti s firmo oziroma osebnimi podatki (ime in priimek, stalno bivališče), izobesiti cenik in razstavljeno blago vidno označiti s cenami.
Samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ni dovoljeno.
Obliko in velikost table za objavo podatkov iz prvega odstavka tega člena določi KOP.
Prodajalec mora imeti v času prodaje na vidnem delu delovne obleke pritrjeno etiketo z vidnim napisom firme, če prodaja za firmo, svoje ime in priimek ter bivališče.
47. člen
Prodajalci so dolžni meriti blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje količin določene vrste blaga.
Merila morajo ustrezati predpisanim tehničnim pogojem, morajo biti pregledana in po predpisih žigosana.
Prodajalec je kupcu dolžan izstaviti račun.
48. člen
Prodajalec je kupcu na njegovo zahtevo dolžan prodati blago, ki je razstavljeno oziroma prinešeno na prodajno mesto.
Prodajalec je kupcu dolžan zaviti prodano blago na predpisan oziroma običajen, higienski način.
49. člen
Blago slabše kakovosti se na tržnici lahko prodaja ločeno od prodaje ostalega blaga in le na za to določenem mestu, ki ga odredi vodja tržnice. Takšno blago ne sme biti nezrelo, nagnito, zamrznjeno, uvelo ali kako drugače neprimerno za uživanje in mora biti označeno z oznako "blago slabše kakovosti".
IX. PREPOVEDI NA TRŽNICI
50. člen
Na tržnici je prepovedano:
– klanje in mučenje živali,
– prekupčevanje blaga,
– zviševanje cen med poslovnim časom tržnice,
– prodaja s tal,
– razstavljati blago za prodajo na tla,
– ustavljanje in parkiranje vozil pred vhodom v tržni prostor,
– postavljanje ali izobešanje raznih reklam in nadstreškov,
– skladiščenje blaga na tržnici po preteku poslovnega časa (razen v namenskem skladišču),
– kupcem otipavanje in prebiranje živil,
– nelojalno obnašanje prodajalcev,
– vodenje psov in drugih živali po tržnici,
– vožnja, ustavljanje in parkiranje z vozili v nasprotju s tržnim redom in ureditvenim načrtom poslovno-trgovinskega objekta,
– uporaba nežigosanih meril,
– samovoljno zasedanje prodajnih mest, prestavljanje stojnic oziroma prodajnih miz,
– brez dovoljenja vodje tržnice uporabljati opremo, ki ni last KOP,
– predelava oziroma dodelava najete tržne opreme brez predhodnega dovoljenja vodje tržnice,
– prepiranje med prodajalci oziroma med prodajalci in kupci,
– metanje embalaže, odpadkov in blaga po tržnici oziroma drugih površinah poslovno-trgovinskega objekta,
– vsako oviranje prometa na prehodnih površinah,
– uživanje alkoholnih pijač (razen v gostinskem lokalu na tržnici).
51. člen
Trgovanje je dovoljeno samo na prodajnih mestih tržnice.
Na vseh drugih površinah (javne, funkcionalne, parkirne, dostavne idr.) poslovno-trgovinskega objekta je brez predhodnega dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa trgovanje prepovedano.
52. člen
Na tržnici je prepovedano prodajati:
– meso in mesne izdelke,
– mleko in mlečne izdelke,
– nepakirane in nedeklarirane testenine,
– žive živali, razen veterinarsko pregledanih kuncev, perutnine, ptic, drugih malih in akvarijskih živali,
– jajca s poškodovano jajčno lupino,
– nesvežo zelenjavo, zelenjavo, ki ima neprijeten vonj, je zmrznjena, uvela ali drugače neprimerna za prehrano,
– nezrelo, nesveže, umazano ali nagnito sadje, sadje, ki ima neprijeten vonj ali okus, je razpokano, obtolčeno, zmrznjeno ali drugače poškodovano in neprimerno za prehrano,
– strupene oziroma prepovedane vrste gob.
X. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA TRŽNICI
53. člen
Na tržnici ni dovoljeno:
– puščati prodajno mesto brez prodajalca,
– zavijanje živil v časopisni oziroma nečist papir,
– pranje blaga,
– kajenje, pljuvanje, popivanje, poležavanje in drugo nespodobno vedenje,
– izmikanje plačilu pristojbin, oviranje delavcev KOP, komunalnega nadzornika in pristojnega inšpekcijskega organa,
– shranjevanje ročnih vozičkov, dvokoles, triciklov in drugih prevoznih sredstev,
– neupoštevanje in neizvajanje navodil vodje tržnice, komunalnega nadzornika in inšpekcijskih služb.
54. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na prodajnih mestih.
Prodajalci morajo v času prodaje skrbeti za osebno stanje (higiena, primerna oziroma predpisana obleka, nevinjenost, umirjenost, dostojno vedenje ipd.).
Prodajalci morajo organu inšpekcije ali komunalnemu nadzorniku na prodajnem mestu oziroma vodji tržnice pred odobritvijo prodaje na tržnici, izkazati veljavnost potrdil in dovoljenj s katerimi je pogojena prodaja živil in drugega blaga (registracija, zdravstveni pregled idr.).
Po poteku poslovnega časa so uporabniki (prodajalci in kupci) dolžni zapustiti tržnico, prodajalci pa so pred tem dolžni pospraviti prodajno mesto, ki so ga zasedali (odstraniti vso embalažo, odpadke, neprodano blago, stojnico in drugo opremo za prodajo).
Drobne odpadke, neuporabno papirnato, kartonsko in drugo embalažo uporabniki tržnice lahko odložijo v namenske zabojnike, še uporabno embalažo pa so dolžni odstraniti s tržnice na lastne stroške.
55. člen
Vodja tržnice, komunalni nadzornik ali organ inšpekcije je dolžan takoj obvestiti pristojni organ, če na tržnici opazi sumljive osebe (neprimerno, nenormalno vedenje, znaki klateštva, tatvina, izzivanje, ogrožanje varnosti uporabnikov tržnice ipd.) ter osebe pri katerih je očiten sum nalezljive bolezni.
56. člen
KOP mora:
– vzdrževati čistočo tržnice,
– sproti odstranjevati sneg pred vhodom v tržnico in preprečevati morebitno poledico na tržnici v času poslovanja tržnice.
57. člen
Za morebitno poškodbo, krajo ali uničenje prodajalčevega blaga in opreme oziroma lastnine kupcev, KOP ne odgovarja.
XI. KONTROLA NAD PRODAJO IN KVALITETO BLAGA
58. člen
Kontrolo izvajanja tržnega reda, vrst in kvalitete blaga dostavljenega na tržnico opravljajo organ inšpekcije in vodja tržnice.
Vodja tržnice, komunalni nadzornik oziroma inšpekcijski organ lahko takoj prepove nadaljnjo uporabo prodajnega mesta in prodajo na tržnici tistim prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda.
Prodajalec mora na zahtevo organa iz prejšnjega odstavka s prodajnega mesta takoj odstraniti vse blago in morebitno opremo, ki je njegova last, že plačane pristojbine pa ostanejo KOP.
Kolikor prodajalec v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ne odstrani takoj blaga in opreme s prodajnega mesta, to lahko storijo delavci KOP na stroške prodajalca.
V primeru iz prejšnjega odstavka KOP za morebitno uničenje, manjko oziroma poškodovanje blaga in opreme ne odgovarja.
Dokler prodajalec ne povrne KOP stroškov iz prejšnjega odstavka, ne sme prodajati na tržnici.
XII. KONČNE DOLOČBE
59. člen
Pritožbe in pripombe v zvezi z izvajanjem tržnega reda lahko dajejo uporabniki tržnice (prodajalci in kupci) v času poslovanja tržnice vodji tržnice v knjigo pripomb ali komunalnemu nadzorniku.
Vodja tržnice vodi evidenco sklenjenih najemnih pogodb in evidenco pritožb, pripomb ter predlogov uporabnikov tržnice (knjiga pripomb).
60. člen
Z dnem uveljavitve tega tržnega reda preneha veljati začasni tržni red na tržnici v Zagorju ob Savi (U.V. Zasavja, št. 12/96).
61. člen
Ta tržni red začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/2004
Zagorje ob Savi, dne 30. januarja 2004.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti