Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

824. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2004, stran 2062.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Luče na 10. seji dne 9. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Luče za leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun Občine Luče za leto 2004 se določa v višini 226,648.534 SIT.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tolarjih
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                   226,648.534
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                58,107.788
70  DAVČNI PRIHODKI                    50,410.000
   700 Davki na dohodek in dobiček            43,949.000
   703 Davki na premoženje                2,562.000
   704 Domači davki na blago in storitve         3,899.000
   706 Drugi davki                        –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    7,697.788
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                   5,618.788
   711 Takse in pristojbine                1,014.000
   712 Denarne kazni                     15.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev           –
   714 Drugi nedavčni prihodki              1,050.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   1,400.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
      sredstev                      1,400.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja                –
73  PREJETE DONACIJE                        –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                  167,140.746
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij            167,140.746
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             262,030.000
40  TEKOČI ODHODKI                     80,744.000
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih         13,760.000
401 Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                2,133.000
   402 Izdatki za blago in storitve           64,126.000
   403 Plačila domačih obresti               225.000
   409 Rezerve                       500.000
41  TEKOČI TRANSFERI                    79,696.000
   410 Subvencije                    17,485.000
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                 31,882.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in društvom                    12,319.000
   413 Drugi tekoči domači transferi           18,010.000
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  INVENSTICIJSKI ODHODKI                 90,490.000
   420 Nakup in gradnja OŠ                90,490.000
43  INVENSTICIJSKI TRANSFERI                11,100.000
   430 Invensticijski transferi             11,100.000
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
   (PRESEŽEK)                      -35,381.466
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV                    –
75.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV                    –
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITAL. DELEŽEV                    2,750.000
44.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                   2,750.000
VI.  RAZLIKA RAČUNA FINANČNIH
   TERJATEV IN NALOŽB                   -2,750.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE                          –
VIII. ODPLAČILA DOLGA                         –
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         -38,131.466
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)          -38,131.466
XI.  NETO FINANCIRANJA (VI.+X.)               38,131.466
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   OB KONCU LETA                     38,131.466
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki požarne takse po 58. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, vendar le znotraj posameznih dejavnosti, pri čemer se ne prerazporeja sredstev iz redne dejavnosti v investicijske odhodke in obratno.
Župan ob polletni realizaciji proračuna in ob koncu leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
V letu 2004 se za proračunsko rezervo ne izloča dodatnih sredstev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Za potrebe, ki jih ob sprejemu občinskega proračuna za proračunsko leto ni bilo mogoče predvideti, občina v letu 2004 oblikuje splošno proračunsko rezervacijo v višini 500.000 tolarjev.
O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan v skladu z 42. členom ZJF.
8. člen
Župan lahko dolžniku do višine 70.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Občina se za proračun leta 2004 za kritje presežkov odhodov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.
Občina v letu 2004 ne daje poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Luče.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-01/2004-40302
Luče, dne 9. februarja 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti