Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2004 z dne 27. 2. 2004

Kazalo

821. Odlok o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija, stran 2059.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 128/01 – odl. US, 87/01 – odl. US, 16/02 – sklep US, 51/02), 7. in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 110/00, 2/01 in 65/02) je Občinski svet občine Litija na 14. redni seji dne 10. 2. 2004 sprejel
O D L O K
o denarni pomoči za novorojence v Občini Litija
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za novorojence (v nadaljevanju: denarna pomoč) na območju Občine Litija; določa upravičence, višino denarne pomoči, pogoje, postopek in način dodelitve pomoči.
2. člen
Denarna pomoč je enkratna socialna denarna pomoč novorojenemu otroku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katero se staršem novorojenega otroka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do denarne pomoči ima novorojenec pod pogojem:
– da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Litija in
– da je vsaj eden od staršev novorojenca državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Litija najmanj že eno leto pred rojstvom novorojenca.
4. člen
Pravico do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu (priloga 1) pri pristojnem organu občinske uprave, in sicer najkasneje v roku šestih mesecev od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka se vloga zavrže kot prepozna.
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži eden od staršev, na podlagi njunega medsebojnega dogovora: mati novorojenca ali pa oče novorojenca, če je le to razvidno iz izpiska iz rojstne matične knjige, oziroma tisti od staršev pri katerem ima otrok stalno prebivališče in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka.
5. člen
V vlogi iz prejšnjega člena je potrebno priložiti:
– izpisek iz rojstne matične knjige za novorojenca,
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca in starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– potrdilo o državljanstvu starša novorojenca, ki uveljavlja pravico,
– številko vlagateljevega osebnega računa.
6. člen
O dodelitvi denarne pomoči se odloči z upravno odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu občine, ki mora biti vložena v pisni obliki.
Denarno pomoč se vlagatelju izplača v roku 30 dni na osebni račun vlagatelja po pravnomočnosti odločbe.
7. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se namesto denarne pomoči dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
8. člen
Denarna pomoč po tem odloku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višino denarne pomoči na podlagi tega odloka s sklepom določi občinski svet na predlog župana za vsako proračunsko leto posebej ali pa v zvezi s tem sprejme ustrezni pravilnik.
Občinski svet praviloma določi višino denarne pomoči pred iztekom tekočega leta za prihodnje leto.
Kolikor sklep o višini denarne pomoči ni bil sprejet v roku iz prejšnjega odstavka, velja v tekočem letu višina denarne pomoči iz preteklega leta.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o denarni pomoči za novorojence (Uradni list RS, št. 101/99).
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 552-2/2004
Litija, dne 11. februarja 2004.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti